Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Annalkande) af dessa svårigheter vållade den 15 Januari otl för-

bud af all brännvinsbränning med större pannor än dem, som höllo

sextio kannor, samt en betydlig inskränkning i

kri en tillverk-

ning. Denna kanhända för senl vidtagna, men dock väl grundade för-

fattning gjorde ej all påsyftad verkan. Den illuderades oförsynt. Re-

dan de förflutna månaderna både vederbörande brännvinsbrännare, i

fruktan för ett slikt förbud, drifvil sin tillverkning med dubbel styrka.

De funno utvägar genom godl förstånd med uppsyningsmän atl ytterligare

därmed fortfar;!, och i^vnnyt tan • -irrades genom etl i mån af

spannmålens pris högsl öfverdrifvel pris på brännvinel saml af natio-

nens Lill ytterlighet bragta smak för denna vara. Förbudet, som den

16 Januari utfärdades, sträckte sig

More magazines by this user
Similar magazines