Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 200 -

hos H. Maj:t och dera som honom närmast omgåfvo eller hade lians

förtroende, en farhåga för alla, äfven filosofiska nyheter.

Några drag må anföras. Den bekante Kant ansågs för en farlig-

kättare. Man hade uppsnappat utur hans system, att han kullkastat

alla filosofiska bevis för Guds varelse, då man nämligen tager ordet

bevis i sin strängaste bemärkelse. Han blef således rent af hållen för

atheist; hans skrifter, som voro kända och lästa vid rikets högskolor,

för irriga och förledande och hela hans lära såsom farlig för samhälls-

ordningen. Generalen baron Taube, som vistades i Tyskland och flitigt

uppvaktade konungen mod bref, underrättade om våren 1799 H. Maj:t

om den anekdoten, att konungen i Preussen vid dt bevistadt förhör

med eleverna i krigsakademien hört dem examineras i Kantska filosofien

med så mycket missnöje, att han ej allenast förbjudit all vidare under-

visning i detta grillfängeri, sägande att hans officerare behöfde kunna

marschera och ej raisonnera, utan jämväl afsatt "pedanten", d. ä. profes-

sorn, si un varit deras lärare. Konungen hade den svagheten att lata

införa, detta lurt och denna apokryfiska anekdot, dock anonymt, i

Dag

ligt Allehanda, hvaresl dit gjorde en elak verkan och ansågs såsom

låg smädelse af okunnigbeten emot en stigande upplysning; saken blef

ock i journalen "Läsning i blandade ämnen" med en skarp kritik rele-

vi rad, livarvid konungen, som visast var, 'lät bero.

Vid detta tillfälle må nämnas, att general Taube don lö Ang. af-

lod vid Carlsbad. Han hade haft svag helsa i många år, var öfversex

tio ar gammal och borde således kunnat förmodas hafva genom natu-

rens sig själf Iemnade åtgärd hunnit sitt mål. Men alla tankar voro

så uppspända på jäcobinism, att gift nödvändigt skulle hafva del

däri. Det utspriddes vara honom bibragt i Berlin genom tillställning

af franske ministern därstädes do Sieyés och hofkansleren v. Engeström,

hvilken hade haft baron Taube till gäst vid en souper och, under-

rättad att hans förråd af Malaga-vin t rutit, hade skänkt honom några

buteljer. Detta vin fick nu skuld för hans död. utan all undersökning

som chemice lätt kunnat anställas, och oaktadt medici vid kroppens

öppnande funnit en gallartad sjukdom hafva befordra! honom till graf-

ven. Man misstänkte hertiginnans hofmästarinna, grefvinnan Sophia

Forsen, mod hvilken baron Taube rost och hvars amani han länge va-

rit, för upphofvel Mil donna grofva smädelse emol en inan, hvars för

följare baron Taube va.iii, men hvars ära och röna karakter innan korl

ade öfver ilskans anfall.

More magazines by this user
Similar magazines