Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Btades i

201

Emellertid had< den landsflyktige baron A.rmfelt, som ock då vi

Tyskland,

låtil författa en latinsk inskription till en minnes

värd öfver baron Taube, som fick sin graf p§ et( hertiginnan

Kurland gods, hvari den döde kallas "Terror novatorum, nisi inter-

cepissent 6 , sami regaleras med den nog prunkande titel af 'Gustavi

Adolphi alter parens". Baron Taubes dödsfall uppväckte i fäderneslan

del 'Mi nästan allmän fägnåd. Bans egoism och r< juka hade

gjorl honom förhatlig. Utan arf, ulan indrägtiga ämbeten,

nade han nio tunnor guld* m. Den testamenterade ban till

ofvannämnda grefvinna, hvars broder grefve Axel Fersen blef execu-

tor testamenti. Flere baron Taubes närmaste arfvingar suckade i

i igdom.

En i

Oktober

fal

månad utkommen skrift, kallad: "Några tankar om

sätte! att upprätta och befästa den urgamla franska monarkien", var

Imne för både allmänhetens och regeringens uppmärksamhel

förras genom den begärlighet, hvarmed den emottogs, lästes, köpt*

iom fjorl lagar en ny upplaga måste läggas under pressen; den

senares genom del missnöje, den förorsakade, och hvaraf påföljden blef

etl förbud emol dess vidare försäljande. Skriften var en qvick, men i

sig själf oanständig ironi, däri författaren ^asom medel till franska

monarkiens återupprättande föreslog alla de anstalter, som i

Sverige

vidtagna, mesl öfverklagades. Den hade dock ulan förbud förmodligeh

iiiarl fallil i glömska,

sedan frondeurerna fatt skratta sig mätta på

despotismens bekostnad; men konungen uppgaf ^as..ni egentligl skäl

till detta siti steg, i < - 1 1 ^ k i 1 < 1 1 samtal, atl han vidtaga del af

fruktan, atl tyske ambassadören annars kun komma honom

genom föreställningen därom, sedan lians höga principal begynl si

sin omtanke emol jacobinismens utspridande äfven till sina grann-

länder.

i Stockholms-Posten

Mera oförväntadl var del missnöje, hvanned konungen ansåg en

NF:o 243 införd recension af dm handbok till guds

tjenstens förrättande i

svenska

församlingar, som ecklesiastik-kommit-

téen på konungens befallning föreslagil till Fl. Maj:ts stadfästelse

och i

[Jpsala

låtit trycka. Recensenten tillä! sig blott del omdöme,

att i> m och en oväldig granskare laser den säkerl med nöje ••'ii

måste åtminstone finna denna handbok jämngod med de bästa af

de i

i Tyskland

i,-eii

hos våra trosförvandter i

andra

länder och särdeles

utkomna många liturgier, i flera delar ännu vida öfver-

träffar dian. Religionsbegabbaren måste vara raisslynl atl se många

More magazines by this user
Similar magazines