Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 202 -

vapen honom ur händer tagna, som han fordom nyttjat att smäda.

Neologen torde sakna hvad han väntat för att omskapa allt. Den som

icke känner opinionernas välde och icke besinnar med hvad varsamhet

alltid ändringar böra göras i ceremonier och böcker till allmänt bruk

för en blandad menighet vid den Högstes dyrkan, torde hafva vågat

långt flera ändringar; men en verklig religionens vän, som tillika är

kännare af människohjärtat och kännare af vår tids odling och lynne,

måste ined erkänsla se den lyckliga medelväg, som blifvit iakttagen, o< b

önska att snart se denna handbok allmännare brukas till verklig uppbyg-

gelse. Men denna frihet stötte; och konungen, som på biskop Flodins

ord säkert fann förbättringen af handboken farlig, befallde kanslikolle-

gium antyda boktryckarne att, äfven som inga teologiska arbeten fingo

tryckas utan censur, borde icke heller recensioner af dylika arbeten

utan konsistoriernas pröfning framdeles få utgifvas.

Samma nitälskan visade sig ock vid årets slut emot en öfver-

sättning af Pauli Epistel till dt- Romare, som kyrkoherden i Adolf Fredriks

församling i Stockholm Drysén författat och låtit trycka, Man

fann öfversättningen neologisk genom sina uttryck, som icke öfverens-

stämde med dem, hvilka nyttjas i de symboliska böckerna. Kristi

gudom, försoningen, tron, voro icke nog uttryckligen namngifha. Skrymt-

aktiga eller fanatiska kättarmakare väckte härom fråga; och konungen

trodde sig göra Drysén en nåd, då Meit seqvester lades på upplagan,

som förseglad lemnades under överståthållarens vård. Som Drysén till

sin ursäkt, för det skriften utan censur utkommit, anfört, att doktor Ting-

stadius på lika sätt utgifvit sina proföfversättningar ur Gamla Testa-

mentet och professor Ödman sina till bibeltolkningen tjenande upp-

lysningar, affärdades bref till Upsala domkapitel att framdeles ej till-

låta sådana öfverträcielser af tryckfrihetsförordningen. Oförgripligen

lärer del dock alltid vara ett missförstånd att anse en biblisk öfvor-

sättning för ett teologiskt arbete,

Såsom ett resultat af de tänkesätt, som i dessa åtgärder blifvit

ådagalagda, kan det cirkuiärbref betraktas, som den 15 Januari 1800

till alla rikets konsistorier utfärdades, det skulle de noga tillse, att del

under dem lydande presterskap redligen predikar Guds ord och Kristi

lära i

dess

renhet efter den antagna lutherska bekännelsen samt i

sina

predikningar undviker så väl alla nyheter, som "verldslig moral och så-

dan filosofi" bvilken snarare försvagar än lifvar känslan ler en sann

kristendom: hvarjämte konsistorierna vid förordnandet af tjenstemän

till ungdoms och menigheters undervisning herde hafva afseende på