Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 208

neriet; men återhölls lyckligen därifrån genom kontreamiralen Frese,

sedan de genom deputerade blifvit öfvertygade, att bränneriet verkligen

i den stunden stod, och han jämväl lofvat, att det tills vidare skulle

inställas. Man hade undvikit att nyttja militärisk handräckning, som

det syntes af fruktan, att garnisonen var inga, pålitlig. Vid underrät-

telserna härom i Stockholm beordrades en dol af Vestgöta kavalleri-

regemente att inrycka i Göteborg till lugnets bevakande, och det af

landshöfdingen tillstyrkta inställandet af brännvinsbränningen beviljades

blott till dess utrönt blifvit, huruvida, såsom uppgafs, Björnberg brustit

i uppfyllandet af flera i hans kontrakt med kronan ingångna förbindel-

ser. Till undersökning om upploppet förordnades' landshöfdingen i

Vänersborg Liljehorn, biträdd af assessorn i Svea hofrätt Böneman.

Emellertid inträffade ett nästan dylikt oväsende i Malmö. Pöbeln

skockade sig där och föröfvade våldsamheter mot handlande, som be-

skylldes slå under sig den till torgs ärnade spannmålen från landet för

att oskäligt uppdyrka densamma. Detta upplopp måste ock dämpas

genom manskap af södra skånska kavalleriet. Undersökningen och

processen med de häktade brottsliga gick där sä prompt, att dom

redan var fälld den 23 December, som af konungen fastställdes, så att

två borde mista lifvet och några få spö eller vatten och bröd.

Man fruktade ännu flera uppträden, som ej heller uteblefvo; ty

den 1 Januari 1800 uppreste sig pöbeln i Norrköping i anledning af

brännvinspriset, som oaktadt utfärdad taxa på 32 sk. för kannan ej sål-

des under 1 Ii:dr 16 sk., hvarföre de gjorde hemgång hos flera bryggare

och föröfvade öfvervåld af flere slag. Landshöfdingen, kontreamiralen

grefve Strömfelt var så mycket mera mål för bitterhet, som han vid

sina landtegendomar hade stora brännerier, dem han beskylldes hafva :

gång under förbudstiden, och i allmänhet var hatad för sin egennytta

och våldsamhet. Inom få dagar tilldrogo sig lika beskaffade oordnin-

gar i Linköping och de mindre Östgötastriderna. 1 Norrköping åter-

ställdes lugnet genom lifgrenadierregementet. De brottsliga inmanades

Lill stort antal i häkte, och efter någon tids undersökning dömdes flera

både där och i Linköping till döden samt de mindre brottsliga till

kroppsplikt*).

Göteborg gick däremot lamt och långsamt. Fram på

vintern 1800 dömdes ändtligen några ni de häktade bil! kroppsplikt vid slottsrätten.

*) Undersökningen i

De domnafvande misstänktes för \äld och egennytta. De i

de andra städerna lill

döden dömde ttngo behålla lifvet, men straffades med högsta kroppsplikl och lifs

tidsarbete.

More magazines by this user
Similar magazines