Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 214 -

en af drotsen företagen resa till Norrköping den 11 Jan. 1800, såsom i

ärenden hörande till upploppsransakningen. Han återkom den 14, och

i konseljen den 15 beramades riksdagskallelsen till den 10 Mars i Norr-

köping, hvilken genast med kurirer affärdades till de aflägsnaste pro-

vinserna, men hölls hemlig i Stockholm, tills den från predikstolarne

därstädes afkunnades den 26 Januari.

Riksdagsorten gjorde en verklig surpris, så i anseende till ökad

kostnad till mångfaldiga tunnor gulds belopp, genom skjuts och trans-

porter, helst då en kröning förestod, som ock till den trängsel och

dyrhet, som för ständerna i en mindre stad befarades. Skälen troddes

hos konungen hafva varit misstroende till Stockholms garnison och

pöbel, hvarföre ock till garnisons och vakts utgörande i Norrköping

beordrades manskap af lifgrenadiererna och Calmare regemente, utom

lätta dragoner och någon del af lifregementet, hvarjämte inflytelsen

af Stockholms börs på de till öfverläggning förekommande finansären-

dens reglerande härigenom ansågs förekommen. Utom dess hoppades

H. Maj:t kunna undvika främmande sändebuds närvaro längre än tills

kröningen försiggått, hvarom ryska hofvet, till förekommande af ovän-

ligt upptagande i afseende på dess ambassadör, genast prevenerades.

Emellertid företog konungen själf en resa till Norrköping på några

dagar. Hus apteracles för konungen, drottningen och kronprinsen, de

enda af kongl. huset, som ärnade sig dit: en nybyggnad till krönings-

banketten uppfördes, hvaipå arbetades vid facklor; transporten af nödiga

anstalter tog sin början med görligaste skyndsamhet.

Den 20 Febr. utnämnde konungen till öfverståtbållare i Stockholm

grefve Ugglas'), dem till missräkning, som trodde denna plats stå ledig

för baron Armfelt; och uppdrog under sin frånvaro öfverbefälet i Stock-

holm åt sin farbror hertig Carl. Alla rikets herrar voro särskildt kal-

lade att infinna sig i Norrköping och bland dem äfven baron Ren ter -

holm, atl sätta kronan på drottningen; men han hindrades af sjukdnms-

förfall. Konungen själf med drottningen och kronprinsen anträdde

resan den 28 Febr. örVer Strömsholm och Örebro och ankommo till

Norrköping den 6 Mars.

Med denna märkvärdiga riksdag må anteckningarne för nästa år

taga sin början. Kasfr>m ögat på Europas hvälfningar 1799. Blods-

i Grefve

Ugglas nedlade sitt öfverståthållareämbete den 3 Oktober 18 b

utnämndes till

kände i Stockholm

riddare af Seraphimerorden. .-

Det synes således, * t » ordningens

under riksdagen Lärer varit egentliga afsigten med hans befordran.

More magazines by this user
Similar magazines