Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

215

utgjutelserna lill lands liade det föregående året hvilat, för atl nu

förnyas. RastaiWLa k blef nästan alldeles inaktiv genom

franska fordringarnes öfverdrifl och österrikiska husets kiigslystnad,

nid genom engelska insinuationer och underhållen genom Byss-

lands biträde till koalitionen. Den 1 .Mars gingo fransmännen under

Jourdans befäl öfver Rhen vid Strassburg och de kejserliga korl där-

efter öfver Lech. Den 7 Mars angrep Masséna de kejserliga iSchweiz,

eröfrade inom få dagar Chur i Graubunden och g ra tusen fångar,

och den 12 Mars förklarade Franska republiken konungen af Ungern

"•ii Böhmen -ann storhertigen af Toscana krig, hvarpå Toscana bl< i

intagel af iranska trupper och storhertigen begaf sig till Wien.

Mni lyckan både tröttnat att följa franska fanorna Ärkehertig

Carl, i

spetsen

för österrikiska trupperna, slog Jourdan i

Schwabenvid

Stockach, så att han måste retirera sig- till Strassburg igen: och Mas-

sena blef tillbakadrifven utur Graubunden. Lika olyckligt gick det fran-

na i [talien, där deras oskicklige general Scherer blef slagen vid

Verona eller Magnano af österriske generalen Krav. hvarpå hela Lombardiet

öfversvämmades af österrikiska trupper och af den med

ungerande ryska, arméen under Suwarow. Hela fälttåget

blef sedan en déroute för fransoserna. De ledo ett nytt stort nederlag

den 27 April vid Cassano nära Milano; och alla Bönapartes eröfringar,

på Mani na när (som ock gaf sig den 28 Juli), voro inom Maj månads

sin i förlo i

Emellertid blef kongressen i

Bastadl

afbruten och franska mi-

nistrarne därstädes, Roberjot och Bonnier, pa återresan därifrån den

28 April mördade, såsom det föregafs, af österrikiska hussarer inom

kejserliga förposterna. Ombyte ined Iranska generalerna, Masséna i

stället för Jourdan och Moreau i

stället

för Scherer. ombytte ej krigs-

lyckan. Kontrarevolutioner i Neapel och Bom störtade äfven där frän-

Bosernas välde, som blefvo afskurna på reträtten. Engelska, ryska och

turkiska flottor uppfyllde Medelhafvel och gjorde landstigningar i Nea-

pel, hvaresi konungen återställdes i

sin

makl och utmärkte sin hämnd

emol revolutionärerna genom blodiga, grymma och exe-

kutioner, bland bvilka 18 rådbråkade fruntimmer med fasa äro anteck-

nade: ii. Maj:l fann dock rådlig ajälf tills vidare hålla sig på af-

stånd i

Palermo.

1 Frankrike vrår missnöjet storl öfver dessa motgångar. Maniann.

atl direktorerna voro aristokrater, som lemnat arméerna i

slätt till-

stånd, vali oskickliga och ogennyttiga anförare, utöfvat våld och för-

More magazines by this user
Similar magazines