Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 230 -

dras; att, så snart realisationsplanen vore bifallen, ville H. Maj:t låta

general-diskontkontoret upphöra emot villkor, som kunde bidraga till

bankens förmån; att H. Maj:t äfven ärnade i sådan händelse utfärda

förbud emot silfvers bruk mod föreslagna undantag och själf till ban-

ken aflemna det silfver vid dess hof, som för representationen kunde

umbäras; men att, utom de af hemliga utskottet föreslagna undantag,

H. Maj:t äfven ifrån förbudet ville utesluta allt kyrkosilfver, af ömhet

lör religionen, samt slutligen att H. Maj:t icke kunde tillåta några' öf-

verläggningar, som ledde till rubbning af bankens grund för fattningar

och den af konung Gustaf 111 där verkställda realisation. Hvad kyrko-

silfret beträffar måste anmärkas, att hemliga utskottets samtliga leda-

möter, utom en del af presterskapet, på det kraftigaste anhållit, att det,

såsom både umbärligt och af ingen enskild egare saknadt, måtte få

användas till rikets hjälp, och att själfva bondeståndets ledamöter, som

mest borde misstänkas för vidskepelse, åtogo sig ansvar, att sådant ej

hos deras hemmavarande medbröder skulle väcka missnöje. Men ko-

nungen, i sin nitälskan styrkt af biskop Findin, var obeveklig.

Ännu ett annat körningens yttrande till hemliga utskottets pro-

tokoll medföljde det ifrågavarande projektet och innefattade några punk-

ter till öfverläggning rövande bankens och riksgäldsverkets förvaltning,

i händelse, som H. Maj:t förmodade, hemliga utskottets tillstyikande

vann bifall. Därtill var det löfte fogadt, att H. Maj:t i den mån be-

hofven tilläto, och banko- och riksgäldsfullmäktige, i tall de därtill af

sina principaler autoriserades, framdeles kunde föreslå, ville lindra lie-

vill ningsbördan samt jämväl pä ett annat sätt, det H. Maj:t ännu hacle

sig förbehållet, befrämja .drätselverkets säkerhet och upprätthållande.

Finansbetänkandet lades denna dag i alla stånden på bordel ;

men då det den 26 Maj skulle komma under öfvervägande, fann- eti

försegladt papper, landtmarskalken och talmännen af konungen till-

ställdt, med påskrift: "uppbrytes och uppläses, när överläggningen om

hemliga utskottets finansplan skall företagas." Sådant verkställdes;

och hade konungen skriftligen förklarat, att så vida ständerna denna

plan med hvad därtill hörer antoge och gillade, afstode konungen för

riksgäldsverkets behof till ständernas nästa sammankomst den andel

af bevillningen (200,000 rdr), som statsverket njutit, och tillegnade samma

andel riksgäldsverket, att ifrån och med nästa åt- disponera under för-

behåll, ati den lindring i

bevillningen,

som därigenom åstadkommes,

måtte, utom livad H. Maj:t redan om löntagare föreställt,

i synnerhei

komma de fattigare arbetande klasserna lill godo. il. Maj:t tillade den

More magazines by this user
Similar magazines