Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

21-2 -

Englands behof af Östersjöhandeln och Preussens åtgärd skulle förekomma

utbrott. Emellertid blefvo sjörustningar en nödvändighet, på

det att Sverige lika med sina bundsförvandter vid öppet vatten måtte

uppfylla sina förbindelser med väpnad styrka. De påföljande händel-

serna höra till nästa året.

Till dem som 1800 göra Sverige heder, bör räknas Trollhätte-

kanalens öppnande den 14 Augusti. Det under hertigens af Söderman-

land regeringstid i denna afsigt inrättade och understödda privata bo-

lag hade med den framgång fortsatt arbetet, att kanalen nu var till

fullo brukbar och durchfarten ifrån Venern till Yesterhafvet öppen.

En besynnerlig process hade detta år blifvit förde mot mag. docens

Silfverstolpe i Upsala. Vid tillfälle af kröningen hölls därstädes en

oration, hvarvid akademiens kapell borde uppföra musik, till hvilken

en ouverture af .Atetzger blifvit vald, komponerad i anledning af bataljen

vid Fleurus, dedicerad till franska arméen, och hvari Marseillermarschen

förekom. Rektor, underrättad om sistnämnda omständighet, fann den

olämplig, förbjöd dess uppförande och ålade direktören af kapellet att

välja annan musik. Men Silfverstolpe och flere, som då musiken skulle

gifvas, saknade bemälde redan repeterade symfoni, togo afträde, och

musiken misslyckades. Han ställdes därföre till ansvar och dömdes sin

docentur förlustig af consistorium aeademicum, hvilken dom bekräftades

af kansleren och konungen med tillägg, att han skulle göra consistorium

afbön. De öfrige delaktige blefvo ock näpste. Samme Silfverstolpe,

känd för hvad man kallade jacobinism, hade till försäljning på sin

boklåda i Stockholm om hösten intimerat "Mémoires secrets sur la

Russie", ett arbete som innehöll många smädelser mot kejsar Paul,

hvaröfver ryske ambassadören besvärade sig; och blef Silfverstolpes så

bokhandel som under arrende innehafda tryckeri därföre ställdt under

censur af kanslikollegium. Ett lika steg togs emot boktryckaren Hen-

rik A. Nordström följande vintern, för det han i skriften kallad ''Läs-

ning i blandade ämnen" infört utan censur af consistorium en artikel

om en andlig lärares pligter, hvilken visst icke var teologisk.

De stora scener, som fyllt europeiska historien för det sistför-

flutna decennium med märkvärdigheter för ett seculum, fortforo äfven

detta år. Bonaparte, i besittning af högsta makten i Frankrike, sys-

selsatte sig med en förundransvärd drift att återställa ordning och lugn

inom dess sköte. Han visade mycken foglighet emot alla partier,

nyttjade ömsom våld, ömsom lämpa att stilla upproret i Frankrikes

vestra departementer, och vann detta stora ändamål i

Februari manad:

More magazines by this user
Similar magazines