Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

den •'! vid Hohenlinden, i

hvilken

246

åtgörande - :

äterrikiska

arméen led ett totall nederlag, som öppnade fransmännen våg. i

11 och Salzburg, livilka eröfrades. Den 20 December. gick LfVen

Lin/, öfver; och Moreau stod med sin segrande armé ''ii dags väg från

Wien. Under vanmäktiga försvarsanstalter anhöllo österrikarne om

et< stillestånd, Bom beviljades den 22 på fyrtioåtta timmar och den 2ö

i Steier förlängdes på trettio dagar med femton dagars uppsågelse

-ann de villkor, att Tyrolen, Braunau och Wurzburg skulle fransmän-

nen inrymmas, italienska arméens framgång under general Brune

emot österrikiske generalen Beliegarde var jämväl lysande; och blef

den senare total! 3lagen vid Mincio den 25 December, så atl Venedig

och alla österrikiska besittningarne åt denna kanten stodo i

fara.

Ändtligen extenderades stilleståndet den 17 Januari i Treviso arven

i ill Italien, på säti atr Peschiera, Legnago, Ferrara och Äncona

skulle till fransmännen inrymmas, hvartill, innan ratifikationen kunde

erhållas, i kraft af minis ftal i Lunéville, Mantua jämväl i

t illäggas.

Oaktadt det behof af fred, som uttrycktes af så Btora uppoff-

ringar, begaf sig österrikiska kabinettel med långsamma steg till

själfva fredsslutet. Vapenhvilan måsie ännu en gång på trettio dagar

feilängas med fjorton dagars uppsägning. Men kort därpå, den 9

bruari, tecknades freden i

Lunéville,

som lade Campo Formio-traktaten

till grund, i kraft hvaraf Belgien afträddes evärdeligen till Frank-

rike; Rhenströmmen allt ifrån Schweiziska till Bataviska gränsen,

bälldes till gräns emellan Frankrike och Tyskland; Hataviska,

Cisalpinska, Helvetiska och Liguriska republikerna garanterades; Etsch-

strömmen utstakades till gräns emellan cisalpinska och österrikiska

området; Toscana tillades hertigen af Parma, och indemnisatione

den förre storhertigen, för arfståthållaren i

Holland

och de ärftliga

prinsar, som genom l>'i. n förlorade besittningar, stipuL

; Tyskland

atl tilldela- irskild öfverenskommelse. Ratifikatio

nerna skulle skyndsamligen följa och genom kejsaren utverkas af ty-

ska riksständerna (som ock verkställdes) och evacuation inom trettio

dagar försiggå. Med kurfursten af Pfalz-Bayern träffade Frankrike

fred först den _t Augusti 1801 med betydlig förlusl för honom vid

Khenströinmen, Bom dock framdeles skull.

Kom iter i öfra ttali

besittning, var alldeles icke nämnd. Påfven Qr irnaba

•'! :

More magazines by this user
Similar magazines