Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

251 -

ner jag ej med visshet, men sådant har möjligen äfven kunnat bafva

sin del i beslutet.

I anledning däraf blefvo alla edukationsverket tillhöriga ärenden

uppdragna del så kallade kanslersgillet, bestående af akademikansle-

rerna; postärendena ål generalpostdirektören ensam; de dil börande

kameralsaker Ar kammarkollegium; konsularsakerna åt kommersekolle-

gium ensamt; boktryckerisakerna åt bofkansleren, resten åt kansli-

presidenten, hvartill grefve Axel Fersen sades utsedd, äfven som lien-

till hofkansler i

afsked och sätta sig i

landtgård.

lugn

herr

v. Ehrenheims ställe, som beslutat taga

på en liten, långt ifrån Stockholm belägen

Den 20 Februari anträdde konungen sin ofvan omförmälda

till Göteborg, beledsagad af baronerna Rålamb, Thure Cederström och

Lagerbjelke, grefve Charles Emil Lewenhaupt, herrar De Besche, M

More magazines by this user
Similar magazines