Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

254 -

öfver hans folk. Efter berättelser, som ej syntes sakna trovärdighet,

hade en ukas, som fastställde reduktion af förläningar till ryska adeln,

påskyndat lians fall. Senaten hade däremot gjort föreställningar, som

blifvit besvarade med hotelser att den skulle skickas till Sibirien. Storfurstarne

Alexanders och Konstantins bemödande att afböja samma

beslut hade med lika onåd blifvit bemött; hvarpå senaten i tysthet

skall beslutat förklara tronen ledig, kejsaren svagsint, hans arresterande

och storfursten Alexanders upphöjande till kejsarevärdigheten. -Med

svårighet och ej utan förbehåll, att vid verkställigheten af dessa mått

hans fader skulle handteras med aktning och mänsklighet, skall denne

unge prins låtit beqväma sig till samtycke: hvarefter furst SubofF med

några och trettio sammansvurne ofvannämnda natt begifvit sig uppföre

en löntrappa till kejsarens nybyggda så kallade S. Michaels palats, hvil-

ket var inrätiadt såsom ett slags fästning, och hvarest han då redan

gått till sängs. En adjutant af de sammansvurne var den förste som

inträdde i förmaket, hvarest en kejsarens hussar låg; hvilken på den

förres anmälan, att han ville tala med kejsaren, vägrade honom inträde,

helst han genom den halföppna dörren märkte liera beväpnade i trap-

pan. Hussaren pliktade för sin trohet med sitt lif, och de sammansvurne

inrusade i kejsarens sängkammare, som vid bullret fattat sin värja och.

i stället att frälsa sig i kejsarinnans rum eller genom en annan lön-

trappa, hvartill han haft utväg, satte sig till motvärn. Men Suboff skall

med ett slag hafva krossat hans högra hand, hvarefter de öfriga sammansvurne

kastat sig öfver honom och dels med stygn, dels genom

strypning med ett skärp afhändt honom lifvet. Kejsarinnan, uppväckt

af hans rop, skyndade ifrån sina rum, men afhölls från inträde. Föl-

jande morgonen proklamerades Alexander till kejsare i ail stillhet.

Denna katastrof, hvari bland de sammansvurne mördarne en en-

gelsman deltagit, hade så mycket sannolikare varit beredd genom en-

gelska intriger, som det berättades, att parier blifvit gjorda i England,

att kejsaren innan Mars månads slut skulle vara död. Man såg tyde-

ligen, att kejsarens vakt varit inne i stämplingen.

Den nye kejsaren skyndade att genom nya ukaser upphäfva sin

tärs författningar emot böckers införande, emot varuexportation, emot

runda hattar och pantalonger, emot resor utur och till Ryssland m m.;

och de förändringar, han gjorde i ministeren, tillkännagåfvo, att han

alldeles var det engelska systemet till gifven *).

") 1 titulaturen

aflädes stormasterekapet pä Malta, tnUofröel ii*

More magazines by this user
Similar magazines