Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

21

åtånd .-ni niMJ hösten företaga en utrik i

3ällskap

med sin s

nofmästarinnan grefvinnan Adolph Piper, Bom För en långvarig sjukdon

sökte bot i ombyte af klimal och Främmande helsovatten.

GrefVe Fersens éloignemenl stötte ryske ambassadören Budberg.

Bom vid flera tillfällen ådagalade missnöje och Frampå Bommaren med

•.ni hofs tillstånd to ifrån Stockholm, lemnande beskicknii

Brenden ål chargé d'affaires A-lopaaus.

Till hofkansler utnämndes statssekreteraren Zibet. Hans ställ-

ning var dock

i denna posl vida mindre smickrande, än omgrefve Per-

ben efter Första planen blifvit kanslipresident, i

hvilken

händelse ären-

dena ofelbarl mera kommit atl bero af hofkansleren. Mellan den nye

kanslipresidenten och Zibel herskade icke del bästa Förstånd.

Emellertid fbrtforo underhandlingarne till Fredens återställande

och befästande i

Norden.

Uran England var till den ändan lord

s. Helens skakad till Petersburg och ifrån Danmark grefv

till London. I

Maj

månad upphofs del ryska embargo på alla engelska

Bkepp och vid kunskapen därom del engelska embargo på danska och

ryska, De svenska skeppen förblefvo ännu någon tid under detta tvång.

1 allmänhel trodde nian sig märka mera beredvillighet från engelska

sidan till försoning med Ryssland och Danmark än med Sverige. Del

skrifvits i

England,

atl Sv ig till deltagande i

koali-

tionen med kejsar Paul, men atl Danmark genom hotelser blifvil nöd-

Att konungen länge mol England varil uppn

gifvit anledning, åtminstone med nöje samtyckt till den aflidne kejsar

Pauls våldsamma mått, är af allt, livad tillförne tilldragit sig, lått atl

inse. .Men sedan H. Maj:l den L9 Maj upphäft sitt förul utfärdade

Förbud emol all handel på England, blef ändtligen den 16 Juni em

upphäfl äfven på dr i

Den 17 Juni träffades ock i

England

varande svenska hand'

Petersburgen

konvention emellan

England och Ryssland, i kraft hvaraf del illdes,

men med de föga smickrande villkor, atl engelska krigsskepp under

utstakade Förbehåll bibehöllo visitationsrättigheten. Del utstakades

dock, atl neutrala makters skepp Fritl finge besöka krij natio-

ners hamnar och kuster, saml atl alla andra varor än de, som omedel

i «.-ii t hörde

till krigsförnödenheter eller fiendtlig egendom, skulle anses

För fria. Man Förband sig å ömse sidor att med stränga ordres tillhålla

»ina skeppskaptener atl inga kontrabandvaror Fördölja; äfvensom ull

Ihafvaren på ett krigsskepp, som anhåller handelsfartyg, svarai löi

all kostnad och skada, i

Fall inga kontrabandvaror finnas, och, il

More magazines by this user
Similar magazines