Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

261

ställda för landstigningar och plundring; med eti ord: en fred, hurudan

den blef, var en välgärning och snarl sagd! en nödvändiga ;

Med Juli månads början voro nordiska farvattnen fria från eng-

elska krigsskepp, och handeln återtog sitl obebindrade lopp. Sverige

återfick jämväl tvenne uppbragta ostindiska skepp, som med rika ladd-

ningar återkommit irnn Can .

svarat'']'-! ena med' mycken vinst

de -in laddning i Holland, som sin kommunika-

tion med Ostindien afbruten; del andra åter, som äfven vax destineradl

till Amsterdam, genom en förfärlig storm förgicks utanför Deal i

land den 28 November, till icke ringa skada både för rikei och

indiska kompaniet, som, oaktad! detta skepp var assureradt, gi

Eng-

lucrum eessans '"-Ii alla andi'a förluster af besåttn ingames underhåll

flera månader under embargotiden så på detta som på det förra skep-

pet lidil flera 100,000 r:drs skada.

Amiralen grefve Wachtmeisters rättegång fortsattes i Stockholm

i krigshofrätten till den 28 Juli, då lians .loin utföll, i kraft hvaraf

han förklarades sitl ämbete förlustig, för del han ej genas! verkställ!

konungens ordres om baron Palmqvists suspension. Del var dock till

fullo u •

motvind

hindra! eskaderns utlöpande, hvarför ock ba-

ron Palmqvisl ingi ighet därföre kunde tilläggas. Domen be-

kräftades af konungen, som väntat, at! grefve Wachtmeister skulle

bönfalla om nåd. Men han åtnöjdes med sitl öde, hels! hans svärfar,

i För

sammanhangets -kull inryckes här följande i svenska tidningarna

tuglig befallning införda artikel, ehuru -ak''ii hörer till näst

Herrevadskloster den -!l Maj 1802. I dag

f. m. ankom en kurir ifrån ko

:

ii- minister i London, frih. Silfverhjelm, hvilken till H. Maj:i irbrittannisl

asinstrument till den af båda delars befullmäkl

ombud g d. 30 sistl. Mars undertecknad

af d. 17 Juni L801. Ratifikationerna utväxlades d. 11 Maj. Återställandet af del

lakterna emellan har varit, åtföljdt af alla d< steg a" il. Storbrit.

sida, som uppriktiga

tia densamma. Redan d. 6 Maj nan konungens ratifll

liimiiit till England ankomn postjakt till Vestindii

tannisfe . Barth< lemy saml om uppil

den embargo, si n där befintliga svenska egendom.

liska k paniets skepp, Triton, jämti ilefvo likali

ratiflkai ionernas utväxling frigifna. Konferenserna till afslutandi af en ny hani

traktat eller till förbättrande al den, som sedan år 1661 varat, skulle ol

in början. B

anledning atl förmoda, del samma iktadt dofli

ernås utväxling återupptagas Bamt, i I jnri-

drifvas, numera genom omedelbar underhandling båda 1 1 •

-

« t" v

More magazines by this user
Similar magazines