Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

niYiii ville erlägga riksgäldssedlar, därtill hafva frihet, då de förs

vis betalte en uppgäld af33'| 3 procenl under villkor af framdeles liqvi-

dation vid senare delens af afgiften erläj er hvad <

lägre agio då kunde bli fastställdt; och ville II. Maj:l kungöra terminen

till uppbörden i

så god tid, atl densamma ej förrän en må"

afkiumandel skull' företagas; med bvad mera angående rättelser i upp-

skattningarne och uppbördssättel sami beräkning ealisationsafgif-

ten stadgades.

mi konungen i

Juni månad låtit garnisonen i Stockholm

hafva

'ii kori exercismöte på Ladugårdsgärdet, blef drottningen den Jl Juni

kyrkotagen. H. M;u:i badc redan beslutil atl med sin gemål sedermera

företaga en rosa ifrån hufvudstaden, men destinati i

ligheten hemlig och föranläl flera gissningar, äfven a :

len

liölls

ofter van

kunde blifva

al utrikes ort; somliga förmente ål Petersburg, andra ål Tyskland.

Ändtligen umbarquerade sig Deras Maj:ter den 22 Juli ocli afseglade

till Carlskrona, medan en del af suiten gick landvägen. Hvad som

väckte uppmärksamhel var, atl konungen Lmder denna resa icke lill-

förordnade någon regering, utan voro, utom kabin teraren ba-

ron Lagerbjelke, statssekreteraren Rosenblad för kammar- '»-Ii expedi-

tionssekreteraren Hederstjerna för krigsärendena konungen följaktiga.

Ankomsten till Carlskrona skedde den -".l Juli. Efter etl korl vistande

därstädes anträddes resan til] Skåne, trvaresi större delen af Au

I tillbragtes

på Beckaskog.

Generalguvernören Toll, livars boställe nu blof konuni

hade i

Skåne

utöfvai sin vidsträckta civila äfvensom militäriska

myndighel med en höghet, t

illtagsenhel och fåfänga, som ådragil ho-

nom allmänl missnöje. Underdel lian allmänligen troddes vara upp-

hofvel iill ilc steg, hvilka hotal rikel och framför alll Skåne med krigs-

elser, och hvilka utan minsta gagn besväral statsverkel och lan-

de! med de kännbaraste kostnader, hade hans uppförande och sätl all

ide ämbetsm; ch ortens invånare. Hans lysando lef-

nad, hans betjenande af talrika adjutanter, hans anspråk pä krypande

uppvaktningar, med eti enl, hans utvältes former stötte allmänna

ättet lika så myckei som öfvertygelsen om hans våldsamma och

alltid till vådliga nyheter böjda lynne. Hans kända inflytande på ko-

nungen och lika t. »phäfva sig till piincipal-min

ökade hvarken kärloken för konn i'

en framtida styrelse. I

sådana

förtroendel iill vishet»

omständigheter var del dock ''ii lycka,

au konungen, omgifven af flere ämbetsmän, hade tillfälle atl inl.

More magazines by this user
Similar magazines