Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

ind an till idkande af denna olofliga näring öfverbjuda

dem, hvilka behöfde spannmål till bröd. Bland regeringens vanmäktiga

steg att minska dessa olagenheter kan i förbigående antecknas, att

konungen den förflutna vintern låtit alla sina ämbetsmän förstå, atl

II. Maj:i önskade och förväntade, atl de icke nyttjade brännvin; bvar-

för denna tiden de vanliga aptitsuparne vid större måltider mesl

uti ett enskildt rum.

Andtligen var EL Majrt betänkl på sin återresa ifrån Skåne vid

Augusti månads slut. Den 1

September

voro Deras Maj:ter i

Helsing-

ocb fortsatte vidare sin färd genom Halland lill Göteborg, livar

esi några dagar tillbragtes under lysande glädjebetygelser. Den 20 Sep-

tember besågo Deras Majrter Trollhättekanalen och passerade själ fva

genom slussarne, som namngåfvos. Minnet förvarades sedermera på

en skådepenning'. Mot slutet af månaden återkommo Deras Maj:ter

öfver Vesterås till Drottningholm.

De afbidade nu arfprinsens och arfprinsessans af Baden ankomsl

ifrån Petersburg, hvilka höga främlingar ven. beledsagade af deras son

och yngre dotter, sedan den äldre qvarstannat lies sin syster kejsarin-

nan. EL exc. generallöjtnanten grefve Klingspor" var beordrad att emotdem

på finska gränsen, och öfverste kammaijunkaren baron Ha-

milton gick till Åbo att uppvakta 'lem vid resan öfver hafvet. I

färd genom Finland skedde med alla de ä] som tillkommo

kongl. personer, och ingenting försummades eller sparades för deras

nöje och beqvämlighet. Sjöresan ifrån Å.bo blef besvärlig genom hård!

väder. Deras Högheter framkommo dock lyckhgen till Stockholm den

9 Oktober, hvarest öfverståthållarehusel vid Slottsbacken var inredl

till deras rogerande och hvarom omsorger varit uppdragen grefve Ugg-

las, ^"in i grefve Forsens frånvaro företrädde riksmarskalken, i

Maj:ter emottogo sina så nära anförvandter med ömmaste sinnesrörel-

ser och spisade första maltiden familierl med dun i

deras

hotell,

dermera blefvo all; ämbetsmän för dem presenterade vid

en cour på Stockholms slott.

Mot slutat af Oktober begåfvo hofven sig på åtta dagar till Drott-

ningholm, och den 3 November förfogade de sig till Opsala, för

väl bese denna urgamla siad som de märkvärdiga bergverken och bru-

ken i

Roslagen;

men resorna i

Sverige

voro f"r dessa bö r icke

behagliga. En ovanlig storm och snöfall gjorde denna dag märkvärdig

ej allenast i Sverige, utan i

större

delen af norra Europa. Sjöskador,

aftäckta lins och nedblåsta skogar tecknade dess åminnelse; och

More magazines by this user
Similar magazines