Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 76 -

säkter. Prinsessan begärde déjeuner; den serverades äfven vid sängen;

man égayerade sig liter.

Jag sprang ned i kansliet, för att i mitt. ämbetsrum påkläda mig

som allra hastigast, och återkom i konseljrummet just i ögonblicket

af Munckens och Armfelts fameusa händelse. Prinsessorna voro ännu

qvar. De och den öfriga societeten hade öfvertalt kungen att resa ut

och taga luft. Armfelt, för att göra parad med sin faveur, hade pro-

ponerat kungen att åka med honom i hans vagn, för en så mycket

större inkognito. Det var ej Munckens plan. Han befallde en stall-

page skicka ordres till stallet, att den och den af kungens vagnar

skulle hållas färdig. Armfelt svarade: "Om det är åt kungen, behöfs

det ej; han åker med mig'*. — "Nej, sade Muncken, "han har befallt en

stallvagn". — "Det är lögn", sade Armfelt; och detta samtal blef då äm-

net till den défi, som genast följde däruppå uti de minst valda termer.

En explikation entamerades, och jag inträdde i största tysthet inför

konungen, för att draga mina trasor ur den byken.

När prinsessorna lemnat konungen, steg han upp, men det blef

ingen fråga vidare om någon promenad. H. Maj:t låtsade icke känna

händelsen emellan Munck och Armfelt. Naturligtvis talte ingen därom,

och besynnerligt, att flere år därefter vid en dylik bändelse låtsade

kungen aldrig hafva därom egt någon kunskap; men jag har alltid

trott, att lifpagen Peyron, som var på vakt, ingen moment lemnat

kungen i (kunnighet.

Kungen klädde sig sedan och skref några bref. Den vanliga

sncirteten blef befalld till middagen, men kungen kom ej ner förr än

kl. 3. Vi voro alla uti galleriet. Kungen kom mycket tyst igenom

pelarsalen, där en häftig gråt öfverföll honom. Ändtligen kommo vi

till bords. Händelsen placerade Muncken bredvid Armfelt, de gjorde

dos å dos, och middagen var alldeles efter tillfället. Eftermiddagen

likaledes. Kungen gjorde drottningen ett långt bosök och efter åter-

komsten gaf han ytterligare ordres om anstalterna. Muncken tram-

pade hela aftonen i matsalen, och Armfelt hade en lång konversation

i galleriet med sin tillkommande hustru, dåvarande fröken De la Gar-

die. - Do bägge stridande raktes ändtligen och öfverenskommo att den

följande dagen kl. 11 mötas hos Muncken. Sekundanter kallades och

de infunno sig. Grefve Oxenstjerna var äfven inviterad, och förmod-

ligen hade de väl bägge att tacka honom, då hela saken blef afsluten

med godo och efter en explikation. Hos konungen regerade de föl-

jande dagarne en monoton ledsnad utan någon särdeles märkvärdighet

More magazines by this user
Similar magazines