Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 274 -

att man kan anse tor ett mästerstycke, att Gantheaume utan förlusi

kom åter till Frankrike. Åndtligen måste således Alexandria efter del

tappraste försvar uppgifvas af general Menou, men genom en ganska

hederlig kapitulation, som försäkrade den inneslutna franska arméen

om fri passage till Frankrike, hvaremot artilleri och alla där samlade

förråd och skatter tillföllo engelsmännen. Denna händelse, som åter-

störtade Egypten efter en gryning till ny dag i dess redan många

sekler langa mörker under en barbarisk styrelse, hade gjort mer sen-

sation, om den icke varit den sista märkliga af kriget, hvilket ändt-

ligen skred till sitt slut.

Man bör dock, innan freden omtalas, med några ord nämna h vad

som tilldragit sig i Europa. Spanska och franska trupper, hade i an-

ledning af krigsförklaringen med Portugal inryckt i detta rike och er-

öfrat Olivenca, Campo Major och hela provinsen Alentejo; då portugi-

siska regeringen, oförmögen till ett längre motstånd, slöt fred i

Bada-

joz, afträdande Olivenca till Spanien, emot hvilket rike floden Guadiana

skulle bli gräns, och förbindande sig att stänga sina hamnar för eng-

elsmännen. Men denna fred, som ratificerades af Spanien, gillades

icke af Frankrike, som fordrade att Portugal skulle i sina fästningar

intaga, spansk och fransk besättning; och franske generalen S:t Cyr

med en talrik armé qvarblef på gränsen. Det värnlösa riket kom härigenom

emellan två eldar, förtryckt på ena sidan af engelska flottor

och på den andra af franska härar. Spanska hofvets bemedling var

ofelbart det kraftigaste medlet att skydda Portugal mot denna hotande

tära, som ej upphörde, förrän en allmän fred återställdes. England hade

Bonaparte hela denna sommar igenom hotat med landstigningsanstaltcr

på franska kusten, ända ifrån Dimkirchen kanalen nedför till Havre,

hvilken demonstration höll engelska flottorna i en beständig vaksam-

het och fastade regeringens förnämsta omsorg vid sitt eget lands för-

svar. Den segrande Nelson hade gjort fåfänga försök atr förstöra Iran-

ska flottiljen vid Boulogne.

Men emellertid hade fredsouverturer blifvit gjorda genom franska

kommissarien Otto 'j, hvilken länge uppehållit sig i London för krigs-

fångars utlösen; och därmedelst öppnades en underhandling, som fort-

sattes hela sommaren under omskiftande liknelser till afbroti eller

lycklig utgång. Ämnena voro så mycket mera grannlaga, som de ej

blott bestodo i de krigförande makternas egna inbördes affärer, utan

i Ku

engelsk agent vi. I namn

Merrj skickades ock iill Paris.

More magazines by this user
Similar magazines