Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 282 -

fredsbrott med dem, som ock nu föranlåtit en väpnad sjörustning,

att bättre vore taga varor utur andra europeiska makters hand och

art alldeles inställa sjöfarten på Medelhafvet. Men ehuru den tyngd,

som fallit på denna sjöfart, ej kunde bestridas, bevisade dock Rosen-

blad rikets vinst däraf i det hela, både genom frakter och varornas

hem t ande utur första hand så oemotsägligen, att det nya förslaget

drefs tillbaka, och blef produktplakatet, som förlidet år under orolighe-

terna med England gjordes hvilande, åter upplifvadt den 2 Februari:

hvarjämte under den 30 Mars afgifterna för Medelhafs- och Levantiska

handelns drifvande genom utkommen forordning och taxa skäligen för-

höjdes* i anledning af hvilket öfverläggningsämne friherre Toll i kun

seljen uppgifvit, att i Danmark betaltes 10 r:drprläst; ett föregifvande,

livars falskhet Rosenblad, genom infordrande ifrån svenska missionen

i Köpenhamn af författningen, snart beviste, samt att blott i sistlidne

åren en extraordinär afgift därstädes varit påbjuden emellan 30 och

80 sk. danskt pr läst.

Det var förmodligen för att göra sin cour åt drottningen och

badiska huset, som Zibet ungefär vid samma tid sökte upprifva en några

år tillförne af Rosenblad föredragen och i kammarkollegium

samt be-

redningen af rikets allmänna ärenden- öfvervägd fråga om en bemälda

furstliga hus tillkommande kronofordran af Sverige från Carl X:s tid:

hvilken å den grund blifvit afslagen, att ej allenast tiden till samma

fordrans kräfVande var försuten, sedan proklamationer mn dylikas upp-

gifvande längesedan skett, utan ock att den var en familjeskuld, hvars

belopp ej kommit riket till godo. Men oaktadt Zibets framkastade tve-

kan om de upplysningars tillräcklighet, som vid åtgörandet af mål< A

blifvit af Rosenblad anförda, funnos de vid aktens revision fullständiga

och till ingen ändring föranledande

Tvenne andra beslut vidtogos, som utmärkte åtminstone det ena)

den omtanke regeringen trodde sig böra hafva om statsutgifternas in-

dragning. Detta var inställandet af de kostsamma anstalterna till ör-

logsflottans åter iståndsättande och förstärkning; i anledning hvaraf

befallning utfärdades om ekvirkets försäljande i Carlskrona; och då ba-

ron Rayalin i konseljen däremot gjorde föreställning, fick han tillsvar,

att H. Maj:ts beslut i detta ämne vore fattadt, samt all deliberation

därom upphörde*). Rekryteringen af de indelta regementena, hvarvid

ile förra åren 30 vakanser vid hvarje kompani varit tillåtna och hvar-

i l »et förändrades inom etl år,

More magazines by this user
Similar magazines