Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

284 -

Till vinnande af en förbättrad och sakrare inkomst af tullarne

hade en kommitté varit nedsatt för att utröna bästa sättet att sätta

denna för riket väsentliga inkomst under arrende af en privat asso-

ciation. I anledning af dess projekt blef tullen äfven på tio år under

kontraherade villkor utarrenderad åt ett bolag, som med böljan af

1803 emottog styrelsen af detta verk. Bolaget formerades genom sub-

skription rill 3750 aktier, hvarje beräknad till 200 r:dr, hvaraf

'

'.,

skulle

strax betalas, men subskribenternas antal steg till 8095, hvarföre ak-

tierna fördubblades eller fixerades till 7500 med halfveradt värde till

100 livar; och 595 nummer utlottades. I

direktionen

var grefve Ugglas

ordförande. Den bestod af tre kronans och nio bolagets fullmäktige.

[bland händelser, som hos alla upplysta uppväckte fägnad. bör

ej förgätas, att konungen efter den till biskop i Westerås befordrade

doktor Flodin till sin öfverhofpredikant utnämnde doktor Lehnberg

man lika högaktad för snille och en sällsynt vältalighet som för sina

seder och sitt moraliska värde. Konungen hade redan den förflutna

hösten visat honom ett vedermäle af förtroende, då han förordnat honom

till ledamot i kanslersgillet. Den mera utmärkta förklaring af

H. Maj:ts tänkesätt för honom, som innefattades i hans utnämnande

till öfverhofpredikant, åtföljdes i

April

månad af ett nytt nådeprof, då

konungen tillbjöd och utom förslag tillade honom kyrkoherdebeställ-

ningen vid Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm. Biskop flo-

din bibehölls dock vid bikten hos Deras Maj:ter, den han förrättade

Annandag Påsk, clå han infunnit sig i hufvudstaden

för att såsom or-

densbiskop predika på ordensdagen, den 28 April. Det är svårt att

utleta, livad som egentligen förf konungen rill de fördelaktiga tankar

han fattat om doktor Lehnberg, då man a ena sidan eftersinnar hans

modesti och å den andra den afnnd. hvarmed doktor Flodin sökt svärta

honom genom framkastade tillmålen af neologi. Men exemplel ai en

förtjenst, som funnit sin belöning utan alt själf söka den. och hoppet

alt en upplyst och tolerant lärare skulle bibringa konungen sundare

begrepp om religionen än dem, han med en för sitt tidehvarf föga

sande inskränkning hittills synts hysa. fägnade både religionens, dyg-

dens och konungens sanna vänner.

I April

månad ankom ifrån Baden öfverkammarherren och gene-

rallöjtnanten baron von Qeusau, skickad af märkgrefven att förklara

hans tänkesätt för svenska hofvel och tillika att på återresan beled-

saga enkearfprinsessan med hennes familj. Denna återresa utsattes til]

den 14 Maj; och beslöto Deras Majrter att vara därvid till rikets gräns

More magazines by this user
Similar magazines