Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

följaktige. tfed en Buite, 3om fordrade 900 hästar, begåfvo -

resande nämnda dag frän Baga och reste tillsammans till Linköping,

hvarföre konungen den 17 öfver Eksjö inträffade vid Berrevads kloster

i Skåne

den 19; men Bennes Maj:1 med mor '»-Ii syskon öfver Jön-

köping icke förr än den 21; Konungen bevistade emellertid ett på

Bonarps hed sammandragel läger af norra '"-Ii södra skånska och hi

regementena. Den 23 skedde resan till Belsingborg, hvaresl uppvakt-

ningar emottogos af Lunds akademi, en deputation af alla skånska stä-

derna, utom äinbi-Umäii «»«- ,

h ståndspersoner, och den 27 embarkerado

sig de furstliga högheterna på tvenne svenska slupar, åtföljde af

ralguvernören Toll, jämte flera därtill utsedda personer af hofvet,

ankommo till Belsingör*). Så snarl konungen undfåtl rapport, att de-

barkeringen därstädes försiggått, äfreste Deras Maj:ter samma förmid-

dag från Belsi: Vägen togs ål Jönköping, Rfedevi, Örebi ;h

Strömsholm, och återkomsten bil) Baga skedde den 2 Juni.

Hädiska nerrskapel fortsatte åter genas! inan Belsingör sin resa

till Köpenhamn och efter några dagars vistande där vidare till Tysk-

land. De ankomma den 27 Juni Lill Carlsruhe. Ken aflidne arffurstens

lik skickades den 17 Maj sjövägen ifrån Stockholm till Stralsund ocli

ankom den 2 Juni till Pfortzheim, hvaresl markgrefliga badiska husel

har sin graf.

Deras Maj:ter dröjde ej längre än till den 9 Junrpå Haga. innan

de därifrån företogo en ny resa. Men anställdes till Finland sjö^

pa jakterna Esplendian och Amadis. CJnder konungens frånvai'0 tillför-

ordnades denna g a ng ingen regering, utan medföljde statssekreteraren

Rosenblad för föredragningen af kammarärenden, expeditionssekretera-

ren Bederstjerna för krigs- ,„•], kabinettssekreteraren baron L

bjelke för utrikes brefväxlingen. Ankomsten skedde den ii Juni till

Å.bo, där doktors- och magisterpromotioner förrättades i

Deras

töaj:ters

närvaro. Därpå bevistades krigsöfningarne på Parola malm. hvaresl

liera regementen voro sammandragna. Vidare besöktes Belsingfors,

Lovisa och ryska gränsen. Resan fortsattes till Kuopio, C T leå-

Wasa genom en landsträcka, som veterligen ingen konung

förr besökt. Den 23 Juli återkommo Deras Maj:ter till Åbo, hvaresl

konungens af England brorson, hvars fader har titel af herl

Qlocester, aflade hos konungen etl besök på sin resa till Petersburg.

ar *) Ett danskt fan yg -

i> i tjas, ti\ ilkel i Danmark \ Itckti


'»''in till mftti

More magazines by this user
Similar magazines