Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 80 -

mycken färdighet i fiere språk. Karakter hade han ingen. Uti sin

uppsyn hade han en viss égarement, och hans figur var liten och löjlig.

Ingenting var försummadt för hans uppfostran. Vid akademien i Upsala

disputerade han tvenne gånger. Sedan han gjort någon tjenst i bergs-

kollegium och resor i Bergslagen, företog han en vidsträckt utrikes

resa. Han beledsagades därvid af tvenne välkända och estimerade män.

framlidne direktören Gissler och sedan af nuvarande professorn i Up-

sala Murray. Om Plommenfelt icke väl uppfyllde ändamålet med sin

resa, bör man visserligen icke förebrå dem försummelser därvid. Med

eleven var ej stort att uträtta, och man bör tacka dem, om de använde

till förmån för sina vetenskaper den tid, som eljest fruktlöst blifvit för-

spilld på honom.

Strax efter hemkomsten producerades han naturligtvis af sin svå-

ger och fann utvägar att gifva sig airer af stora maconniqua kunskaper.

Han vann därigenom tillträde till hertigen, och ehuru han alltid rela-

terade konungen, kunde man likväl icke passera sig af hans uppgifter,

och kanske tyckte kungen ej så alldeles väl, att han icke däruti adres-

serat sig till honom. Konungen, som vände sakerna på alla sidor och

icke gärna släppte något, som kunde blifva nyttigt, började, om jag ej

bedrager mig, att nu embrassera denna sak med värma af den intérét

att finna sin broder ockuperad däraf i en tid, då han icke ogärna såg

honom sysselsatt; men snart förenade sig därmed längre vyer. Förmodligen

missleddes han af Plommenfelt, af egen brådska m. m.; men

hade uppgifterna varit riktiga, så hade man kanske icke bort ogilla

hans försök. Han explicerade aldrig nog tydligt sin plan; men tillräck-

ligt för att grunda mina idéer därom sådana, som jag nu uppgifver.

Allmänheten har länge, men ännu mer i senare tider, supponerat

frimureriet icke vara annat än den forna tempelorden, eller i den när-

maste förening därmed; att tempelherrarne efter sin förstöring klädt

sina kunskaper i de lägre gradernas allegorier, eller att politiske äf-

ventyrare kommit öfver dem, nyttjat dem och lämpat sina inrättningar;

att tempelherrarne, sedan Philippe le Bel, med päfvens hjälp, så ynkeligen

slutat den siste stormästarens dagar, funnit utväg att i England sau-

vera sina kunskaper och något af sin egendom m. m. Några hafva

varit af dm banken, att Cromwell betjente sig däraf emot Carl Stuart,

andre, åter att Stuartska huset nyttjade dem emot Cromwell efter Carls

olycka. Pen sista meningen är mera allmän; men bägge äro kanske

lika sa fautiva, som för oss i detta fallet indifferenta, och som den upp-

More magazines by this user
Similar magazines