Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 310 -

Till yttermera säkerhet skulle statskontoret förbinda sig, att de

summor häraf, som på terminer skola betalas, vid förfallotiden ofelbart

komma banken till godo, för hvilken förbindelse åter till banken hypo-

thekeras hertigens af Mecklenburg obligation på 350,000 r:dr, som för-

faller i Juni månad 1804. Dessa poster utgöra hvad banken ännu i silf-

ver behöfver, och kommu 150,000 r:dr däraf att, såsom bristande i den

million r:dr riksgäldskontoret skolat upplåna, af banken betalas med

4-8 sk. pr r:dr Hamb. bko, men öfverskottet, 800,000 r:dr, med 49 sk.

Med dessa tillgångar, som skulle kort efter den 15 Augusti banken till-

ställas, fann H. Maj:t banken i stånd att företaga realisationen inom

Augusti månads slut och förväntade att, då de blefvo banken dessförinnan

öfverlemnade, realisationen kunde verkställas den 25 Augusti. -

Under det fullmäktige öfvervägde detta vigtiga ärende och till dess

slutliga åtgörande utsatt den 21 Juli, ankom ett nytt konungens bref

af den 9 Juli med itererad påminnelse om angelägenheten af realisatio-

nens snara företagande, hvars uppskof skulle sätta alla penningeför-

valtningar i våda, och för påföljderna, af hvilket uppskof bankofullmäk-

tige blefvo Kongl. Maj:t och riket ansvarige, viljandes konungen till

ytterligare lättnad för hanken låta betalningen för de i Augusti må-

nad för bankens räkning hos Averhoff deponerade 350,000 r:dr innestå

till Januari månad nästa år.

Bankofullmäktiges beslut och svar fattades den 21 Juli. Det in-

nehöll, att bankoutskottets vid sista riksdag föreskrift väl var, att hala

realisationsfonden borde vara i silfver förvandlad, innan realisationen

begyntes; men då konungen ålagt fullmäktige en svår och oförväntad

ansvarighet samt tillika lemnat dem utvägar att snart kunna verk-

ställa fondernas förväxling i silfver och för dessa fonder full säkerhel

erbjudit, måste fullmäktige mera rätta sitt förhållande efter afsigton

än ordalydelsen i sina föreskrifter, hvarföre fullmäktige icke vågade i

11. Maj:ts sköte nedlägga sina bekymmer i annat afseende än blotl

hvad hankens säkerhet rörde, samt förklarade med uppriktighet.

händelse alla de säkerheter, dem blifvit utlofvade, blefve dem dm 25

Augusti i händer lemnade, voro fullmäktige beredde att vid donna

föreskrifna tid realisationen företaga; men i tall genom oförutsedda

hinder dessa tillgångar och säkerhet då uteblefve, det vore för fullmäk-

tige en ovillkorlig skyldighet att realisationen inställa.

Alla de ifrågavarande fonder cch hypotheker blefvo don -Jl Aug.

verkligen i bankofullmäktigos hand Öfverlemnade af presidenten Lager-

heim; hvarpå konungens nådiga förordning om realisationens verkstäl-

More magazines by this user
Similar magazines