Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

gifna gissningen om frimureriets upprinnelse kan vara <

du skall strax tinna raison bvarför jag måste tala härom.

si

-rikt i^ : men

Plommenfell föregaf, ati han under sin italienska resa undfått do

högsta kunskaperna uti Florens och därmed försedd blifvil admitterad

till pretendenten, som nu skulle vara dépositaire däraf. Frimureriel hadt

ifvei hela världen. De arbetande Logerna egde verkligen

vissa relationer sins emellan, de voro indelta uti vissa provinser. Till

den sjunde af dem räknades Sverige jämte Hannover, Braunschweig

in. in. Allt del var saiint ocb kändl och äfven, att den s. k. provincialstormästai*en

för denna provinsen var död och hans plats vakant; men

man visste ej, hvem som kunde vara hufvudchefen. Plommenfelt bou-

dei var pretendenten.

Detta föregifvande instämde med de flesta gissningarne och med

ieura anekdoter. Han projekterade tillika, ati hertigen kunde väljas

uti den förres vakans och konungen bereda sig själf den senares, hvars

ålder därjämte tycktes lofva, att den snarl skulle inträffa. Efter Plom-

menfelts föregifvande hade pretendenten ärfl denna värdighel med rät-

tighel an vid sin död disponera därom.

Konungen lyssnade ål allt detta, hvilket, om dei ej lofvade stora

förmåner för dei närvarande, likväl målade flere i framtidens

perspek-

tiv för Gustafs rika imagination, och snart beslöt han ati begagna dem.

Ingenting var att försmå, som kunde leda till infiuehcer på andni stål-

len, och därtill kunde bägge delame af projektet tiena, men det senare

omfatta en större objel

Fredrik U:s bortgång \ir tiden kunde man med visshel snart för-

moda. Catharinas terme kunde \ :

,\] eller naturens ordning vara mera

éloignerad, men af hennes lefnadssätl påskyndas. Utur den förres aska

skulle ej en Tlueiiix uppstiga. Efter den senares död skulle en makl

écroulera, hvars vidd hon själf troddes spänna öfver möjligheten af

dess liestand. för att i historien

lysa såsom den där ensam förmått

art uppbära dess tyngder. Bägge händelserna skulle förorsaka stora

i

hvälfningar och göra epoker i

aiman nära. ju lättare, men

Europas

eden. skulle de Inträffa hvar-

alla tall angelägnare skull.- del blifva

att begagna sig däraf. Man smickrade sig med den tanken, alt Ut-

land gärna skulle återkomma till sin forne herre. Hela landet var

förtryckl af ryska regeringen. Många af de största ritterna därsl

vore naturaliserade på svenska riddarhuset, många ännu nära beslägtade

med detta riket- första familjer, alla af gammal födsel och, som

fieia däröfver, naturligtvis skulle gärna underkasta sig en konung, som

Scäi III. 6

More magazines by this user
Similar magazines