Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

323 -

ningen syntea vinna mer och mer inflytande på Bin herre och genom

henne jämväl hennes moder, hvilken prinsessa, i

anseende

lill sin

nära förbindelse med en fransk emigrant, tros hafva ökal konung-

ens vedervilja för Bonaparte och franska regeringen. Hennes Maj:t var

i välsignad!

tillstånd, men hvarken detta eller etl därpå i

Blutel af Fe-

bruari inträffadt missfall blef till Sverige kungjordt, utan blotl att drott-

ningen varit opasslig, sami att hon efter några dagars förlopp blef till

belsan återställd.

Emellertid deltog konungen i

Tyska

rikets angelägenheter i

sätt, hvilkel ej stärkte vänskapen med dess mäktigare furstar. Stri-

digheter hade uppkommil mellan tyska adeln i de länder, hvilka till

indemnisationer blifvil dessa furstar tillagda, och samma nya landsherrar

om bemälda adels immediatetet. I >• -n var grundad i Tysklands konstitution,

men instämde ej med regenters in: m i sina nya Länder

blott ville liima undersätare. Ehuru de prinsar, i hvilkas land konungen

vistades och med hvilka lian var genom slägtskap förbunden, deltogo

i dessa

frågor emot riks-ridderskapet, drog dock konungen ej i betän-

kande att taga det senares parti och lät genom sin minister Bildt i

Regensburg den 29 Januari ingifva en not i

detta

ämne. hvari särdeles

yrkades, att ej främmande makt. t måtte genom sin bemedling få af-

göra frågor, som blott tillhörde riket och dess öfverhufvud.

Preussen, livars

tänkesätt voro kända och snart uppenbarligen ådagalades genom samma

[»'•tia var isynnerhet syftadt emot konungen i

herres proposition, att Frankrikes och Rysslands mediation i riks-ridder-

skaps-saken matte antagas. Häraf föranläts en ytterligare notväxling

i Regensburg

mellan svenska och preussiska ministrarne, som tilläf-

ventyrs beviste konungens af Sverige rättvisa tänkesätt, men tillika

• n oförmögenhet att göra dem gällande, som gjort stillatigandet råd-

I i gare.

Det må för sammanhanget nämnas, att den 27 Mars med llam-

burger-posten till Stockholm kommo flera paketer med en tryckt bro-

chyr, under namn af "Lettre du baron

More magazines by this user
Similar magazines