06.08.2013 Views

Manuell Nero WaveEditor - FTP - Nero

Manuell Nero WaveEditor - FTP - Nero

Manuell Nero WaveEditor - FTP - Nero

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Manuell</strong><br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong>


Information om upphovsrätt och varumärken<br />

Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör<br />

<strong>Nero</strong> AG eller dess dotterbolag, filialer eller licensgivare. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras<br />

eller kopieras utan uttryckligt skriftligt medgivande från <strong>Nero</strong> AG. Alla märkesnamn, varumärken och servicemärken tillhör respektive<br />

ägare. Varumärken namnges endast i informationssyfte. <strong>Nero</strong> AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas<br />

klausuler. <strong>Nero</strong> AG ansvarar inte för att innehållet i detta dokument är felfritt. Innehållet i såväl den levererade programvaran som i<br />

detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I vissa program i programsviter från <strong>Nero</strong> krävs tekniker som<br />

utvecklats av tredjepartstillverkare. Vissa av dessa ingår som testversion i den här sviten. De här teknikerna kan aktiveras<br />

kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. <strong>Nero</strong> publicerar sedan<br />

nödvändiga data för att aktivera licensierade tekniker från tredjepartstillverkare för obegränsad användning med <strong>Nero</strong> 12 eller <strong>Nero</strong><br />

12 Platinum. Det är därför nödvändigt att ha en Internet-anslutning eller en fax. Om du inte äger upphovsrätten eller har tillåtelse från<br />

upphovsrättsinnehavaren kan du överträda nationell eller internationell upphovsrättslagstiftning och bli föremål för att ersätta skador<br />

och modifieringar, eller distribueringar av upphovsrättsskyddat material. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina<br />

rättigheter.<br />

Upphovsrätt © 2012 <strong>Nero</strong> AG och dess licensgivare. Med ensamrätt.<br />

<strong>Nero</strong>, <strong>Nero</strong> BackItUp, <strong>Nero</strong> Burn, <strong>Nero</strong> Burning ROM, <strong>Nero</strong> CoverDesigner, <strong>Nero</strong> Digital, <strong>Nero</strong> Express, <strong>Nero</strong> Kwik Media, <strong>Nero</strong> Kwik<br />

Backup, <strong>Nero</strong> Kwik Blu-ray, <strong>Nero</strong> Kwik Burn, <strong>Nero</strong> Kwik DVD, <strong>Nero</strong> Kwik Faces, <strong>Nero</strong> Kwik MobileSync, <strong>Nero</strong> Kwik Move it, <strong>Nero</strong><br />

Kwik Play, <strong>Nero</strong> Kwik Photobook, <strong>Nero</strong> Kwik Places, <strong>Nero</strong> Kwik Sync, <strong>Nero</strong> Kwik Themes, <strong>Nero</strong> Kwik Tuner, <strong>Nero</strong> MediaStreaming,<br />

<strong>Nero</strong> Recode, <strong>Nero</strong> RescueAgent, <strong>Nero</strong> SmartDetect, <strong>Nero</strong> Simply Enjoy, <strong>Nero</strong> SmoothPlay, <strong>Nero</strong> StartSmart, <strong>Nero</strong> SoundTrax,<br />

<strong>Nero</strong> Surround, <strong>Nero</strong> Video, <strong>Nero</strong> Video Express, <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, logotypen<br />

för SecurDisc, Superresolution och UltraBuffer är gemensamma varumärken eller registrerade varumärken som tillhör <strong>Nero</strong> AG.<br />

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotypen för Gracenote och logotypten för "Powered by Gracenote" är antingen<br />

registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller i andra länder.<br />

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och det dubbla D-tecknet är registrerade varumärken som tillhör Dolby<br />

Laboratories, Inc. Konfidentiellt opublicerat arbete. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.<br />

Tillverkad på licens under följande amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra amerikanska och<br />

internationella patent som har utfärdats och väntar på utfärdande. DTS och DTS-symbolen är registrerade varumärken och DTS<br />

Digital Surround, DTS 2.0 och Digital Out- och DTS-logotyper är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar<br />

programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.<br />

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Premiere, AIR och Flash är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems,<br />

Inc. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc.<br />

och är registrerade i USA och i andra länder. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon,<br />

ATI Remote Wonder och TV Wonder är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.<br />

Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC<br />

och deras logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Check Point är ett registrerat varumärke som tillhör Check<br />

Point Software Technologies Ltd. FaceVACS och Cognitec är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Cognitec<br />

Systems GmbH. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som<br />

tillhör DVB Project. 3GPP är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Facebook är ett<br />

registrerat varumärke som tillhör Facebook, Inc. Google, Android och YouTube är varumärken som tillhör Google, Inc. LightScribe är<br />

ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ask och Ask.com är registrerade varumärken<br />

som tillhör IAC Search & Media. IEEE är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.<br />

Intel, Intel Core, Intel Quick Sync Video, Intel XScale och Pentium är märken eller registrerade varumärken som tillhör Intel<br />

Corporation i USA och/eller i andra länder. Philips är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips Electronics.N.V. Linux är<br />

ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. InstallShield är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corporation.<br />

ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail,<br />

Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows<br />

7, Windows 8, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Visual C++, Silverlight, logotypen för Silverlight, startknappen för Windows Vista och<br />

logotyperna för Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.<br />

My Space är ett varumärke som tillhör MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce, ForceWare och CUDA är varumärken eller registrerade<br />

varumärken som tillhör NVIDIA. Detta program innehåller Programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i<br />

OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Open SSL är upphovsrättsskyddat © 1998-2005 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.<br />

Detta program innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Detta program innehåller<br />

programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Kryptografisk programvara i Open SSL är upphovsrättsskyddat © 1995–<br />

1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamrätt. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation.<br />

Sony, Memory Stick, PlayStation och PSP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. AVCHD,<br />

AVCHD Lite och AVCHD Progressive är varumärken som tillhör Sony Corporation och Panasonic Corporation. HDV är ett<br />

varumärke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). MP3 SURROUND, MP3PRO och deras<br />

logotyper är varumärken som tillhör Thomson S.A. Unicode är ett registrerat varumärke som tillhör Unicode, Inc. Logotypen för USB<br />

är ett varumärke som tillhör Universal Serial Bus Implementers Corporation. UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP<br />

Implementers Corporation. Vimeo är ett registrerat varumärken som tillhör Vimeo, LLC. Yahoo! och Flickr är registrerade<br />

varumärken som tillhör Yahoo! Inc. Labelflash är ett varumärke som tillhör Yamaha Corporation<br />

Andra produkt- och varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare och inbegriper inga relationer,<br />

sponsorförhållanden eller bidragsförhållanden för ägarna.<br />

<strong>Nero</strong> AG förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Användningen av denna produkt sker under<br />

förutsättning att licensavtalet för slutanvändare godkänns vid installationen av programvaran. www.nero.com.<br />

<strong>Nero</strong> AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

2


Innehåll<br />

1 Komma igång 6<br />

1.1 Om användarhandboken 6<br />

1.2 Om programmet 6<br />

1.3 Systemkrav 7<br />

1.4 Starta programmet 7<br />

1.4.1 Konfiguration 7<br />

1.4.1.1 Enhetsinställningar 7<br />

1.4.1.2 Redigeringsalternativ 8<br />

1.4.1.3 Audioformatinställningar 14<br />

2 Användargränssnitt 18<br />

2.1 Huvudfönster 18<br />

2.1.1 Menyrad 18<br />

2.1.1.1 Metoder för att tona in och tona ut 19<br />

2.1.2 Verktygsfältsområdet 20<br />

2.1.3 Visningsområdet 22<br />

2.1.4 <strong>Nero</strong> MediaBrowser 22<br />

2.2 Fönstret Samplingsformatinställningar 25<br />

2.3 Fönstret Pausdetektion 27<br />

2.4 Fönstret Generator för testton 28<br />

2.5 Filter 29<br />

2.5.1 Verktyg 30<br />

2.5.1.1 Deesser 30<br />

2.5.1.2 Dynamisk processor 31<br />

2.5.1.3 Equaliser 31<br />

2.5.1.4 Karaokefilter 32<br />

2.5.1.5 Brusport 33<br />

2.5.1.6 Pitchavstämning 33<br />

2.5.1.7 Stereoprocessor 34<br />

2.5.1.8 Tidskorrigering 35<br />

2.5.1.9 Transponera 35<br />

2.5.2 Effekter 35<br />

2.5.2.1 Kör 35<br />

2.5.2.2 Konvolutionsefterklang 36<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

3


2.5.2.3 Fördröjning 37<br />

2.5.2.4 Förvrängning 37<br />

2.5.2.5 Doppler 38<br />

2.5.2.6 Flanger 39<br />

2.5.2.7 Ljudstyrka 39<br />

2.5.2.8 Low Fidelity 39<br />

2.5.2.9 Modulering 40<br />

2.5.2.10 Fördröjd multi-knackning 41<br />

2.5.2.11 Bildfaskorrektör 42<br />

2.5.2.12 Stigningsböjning 43<br />

2.5.2.13 Pseudoomvänd 43<br />

2.5.2.14 Re-analog 43<br />

2.5.2.15 Efterklang 44<br />

2.5.2.16 Stamma 45<br />

2.5.2.17 Surroundutvidgning 46<br />

2.5.2.18 Surroundefterklang 46<br />

2.5.2.19 Röstmodifiering 47<br />

2.5.2.20 Wah-Wah 48<br />

2.5.3 Förbättring 48<br />

2.5.3.1 Bandextrapolering 48<br />

2.5.3.2 Kamerabrusreducering 49<br />

2.5.3.3 Korrigering av DC-offset 49<br />

2.5.3.4 Klickreduktion 49<br />

2.5.3.5 Ta bort klipp 50<br />

2.5.3.6 Brumborttagning 50<br />

2.5.3.7 Filterverktygslåda 51<br />

2.5.3.8 Brusreducering 52<br />

2.5.3.9 Brusanalys 52<br />

3 Spela upp ljudfil 53<br />

4 Spela in ljudfil 54<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

4


4.1 Fönstret Inspelningskonsol 54<br />

4.2 Spela in ljudfil 55<br />

5 Redigera ljudfil 57<br />

5.1 Redigera ljudfilsstrukturen 57<br />

5.2 Redigera ljudfilsvolym 58<br />

5.3 Använda andra förbättringsalternativ 59<br />

6 Teknisk information 60<br />

6.1 Format och codec som stöds 60<br />

6.1.1 Ljudformat och codec 60<br />

7 Ordlista 61<br />

8 Index 62<br />

9 Kontakt 65<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

5


1 Komma igång<br />

1.1 Om användarhandboken<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur <strong>Nero</strong><br />

<strong>WaveEditor</strong> fungerar. Den innehåller olika åtgärder och beskriver steg för steg hur dessa<br />

utförs för att ett bestämt mål ska nås.<br />

För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentation bör du vara uppmärksam på följande<br />

symboler:<br />

1. Starta…<br />

OK<br />

(Se...)<br />

[…]<br />

1.2 Om programmet<br />

Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste beaktas.<br />

Indikerar kompletterande information och anvisningar.<br />

Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i<br />

angiven ordningsföljd.<br />

Indikerar ett delresultat.<br />

Indikerar ett slutresultat.<br />

Finns vid textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt.<br />

Visas med fet stil.<br />

Indikerar hänvisningar till andra kapitel. De fungerar som länkar och<br />

visas understrukna och i rött.<br />

Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst<br />

kommando.<br />

Med <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan du spela in musik och redigera respektive ljudfiler med en rad<br />

olika filter och ljudoptimeringsmetoder. Du kan sedan bränna de optimerade ljudfilerna med<br />

hjälp av <strong>Nero</strong> Burning ROM eller <strong>Nero</strong> Express.<br />

Med <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan du redigera ljudfilerna i realtid utan att skada originalfilen. Tack<br />

vare ett internt referensbaserat ljudformat sparas även redigeringshistoriken så att ändringar<br />

kan göras ogjorda. Olika effekter (t.ex. chorus, fördröjning, flanger och hall), flera verktyg<br />

(t.ex. stereoprocessor, equalizer och brusspärr), sofistikerade förbättringsalgoritmer<br />

(bandextrapolering, noise suppression och declicker) samt de filter och verktyg som ingår i<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> erbjuds som hjälpmedel för redigering av filerna.<br />

6


1.3 Systemkrav<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> är en del av <strong>Nero</strong> Free Tools som du kan hämta och installera från<br />

sektionen Hämtningar på vår webbsida www.nero.com.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Systemkraven för kostnadsfria <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> är samma som för <strong>Nero</strong> 12. Detaljerade<br />

systemkrav för <strong>Nero</strong> 12 och alla andra <strong>Nero</strong>-produkter finns under sektionen Support på vår<br />

webbsida.<br />

1.4 Starta programmet<br />

1.4.1 Konfiguration<br />

1.4.1.1 Enhetsinställningar<br />

Det finns flera sätt att öppna <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> beroende på faktorer som vilken produkt du<br />

har installerat och vilket operativsystem som du använder.<br />

På Windows 7 och tidigare versioner av Windows kan du starta <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> via:<br />

Start (startikonen) > (Alla) Program > <strong>Nero</strong> > <strong>Nero</strong> 12 > <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong>.<br />

<strong>Nero</strong> 12 Välkomstprogram om du använder <strong>Nero</strong> 12<br />

Välkomstprogrammet erbjuder information om de främsta användningsfallen<br />

och länkar till övningar, hjälp och andra intressanta Internet-platser från <strong>Nero</strong>.<br />

För att starta välkomstprogrammet klickar du på <strong>Nero</strong> 12-ikonen på<br />

skrivbordet (Windows 7 och tidigare) eller väljer <strong>Nero</strong> 12-fönstret på<br />

programvalsskärmen (Windows 8).<br />

På Windows 8 kan du starta <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> via:<br />

fönstret <strong>Nero</strong> 12 (användargränssnitt med Windows 8-stil) eller skrivbordsikonen<br />

<strong>Nero</strong> 12 (skrivbordsanvändargränssnitt) om du använder <strong>Nero</strong> 12<br />

fönstret <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> (användargränssnitt med Windows 8-stil) om du använder<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> utan att <strong>Nero</strong> 12 har installerats<br />

Du kan konfigurera <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> efter eget önskemål . För detta ändåmål är<br />

Enhetsinställningar, Editoralternativ och Audioformatinställningar tillgängliga.<br />

Du kommer åt fönstren med olika inställningar via posten Alternativ på menyraden.<br />

I fönstret Enhetsinställningar i <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan du göra inställningar för ljudingång<br />

och ljudutgång.<br />

Du kommer åt fönstret via Alternativ > Enhetsinställningar i menyraden.<br />

7


1.4.1.2 Redigeringsalternativ<br />

Följande nedrullningsbara menyer finns i fönstret Enhetsinställningar:<br />

Ingångsenhet Anger ljudenhet för ljudingång (t.ex. en mikrofon).<br />

Utgångsenhet Specificerar ljudenhet för ljudutgång (exempelvis högtalare).<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fönstret Enhetsinställningar<br />

I fönstret <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> Editoralternativ finns olika flikar där du kan göra<br />

utgångsinställningar och spara inställningar samt ange display- och pluginegenskaper.<br />

Du öppnar fönstret via Alternativ > Editoralternativ på menyraden.<br />

8


1.4.1.2.1 Fliken Visa<br />

Följande kryssrutor finns på fliken Visa:<br />

Visa axel till vänster om<br />

ljudfönstret<br />

Visa tid ovanför<br />

ljudfönstret<br />

Följ positionslinje under<br />

avspelning<br />

Använd färguppsättningen<br />

grönt på svart<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Visar en axel till vänster om den grafiska bild av ljudfilen<br />

som visas i ljudfönstret. Axeln visar inriktningen för<br />

frekvensen i både positivt och negativt område.<br />

Fliken Visa<br />

Visar en tidsaxel över peakfilen för ljudfilen. Tidsaxeln visar<br />

varaktigheten för ljudfilen i timmar, minuter, sekunder och<br />

milisekunder.<br />

Använder en svart linje för att visa den aktuella positionen i<br />

den öppnade ljudfilen.<br />

Ändrar visningen av den grafiska bilden av peakfilen till att<br />

använda grön färg mot en svart bakgrund. Som standard för<br />

visningen används en blå färg mot en vit bakgrund.<br />

9


1.4.1.2.2 Fliken Kataloger<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken Kataloger:<br />

Inmatningsfältet<br />

Tillfällig katalog<br />

Inmatningsfältet<br />

Peakfilkatalog<br />

Kryssrutan<br />

Återskapa alltid peakfiler<br />

Inmatningsfältet<br />

Min musikkatalog<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken Kataloger<br />

Anger den mapp som tillfälliga filer ska sparas i.<br />

Mappen ska finnas på en enhet med mycket<br />

lagringsutrymme.<br />

Här anges den mapp som peakfiler sparas i.<br />

Peakfiler är cachefiler som används i <strong>Nero</strong><br />

<strong>WaveEditor</strong> för att snabbare kunna öppna ljudfiler.<br />

Mappen ska finnas på en enhet med mycket<br />

lagringsutrymme.<br />

Om kryssrutan är markerad skapas alltid en ny<br />

peakfil när en ljudfil öppnas. Om kryssrutan inte är<br />

markerad skapas peakfiler som sparas i tillfälliga<br />

mappar.<br />

Anger i vilken mapp filer ska lagras.<br />

10


Kryssrutan<br />

Starta alltid dialogrutan Öppna fil i<br />

Min musikkatalog<br />

Knapp<br />

1.4.1.2.3 Fliken Spara/utgångsinställningar<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

När fönstret Öppna öppnas, visar systemet först<br />

mappen som är angiven i textrutan Min<br />

musikkatalog.<br />

Öppnar ett fönster där mappen kan väljas för<br />

respektive filer.<br />

Fliken Spara/utgångsinställningar<br />

Följande inställningsalternativ är tillgängliga på fliken Spara/utgångsinställningar:<br />

Kryssrutan<br />

Använd dithering vid<br />

omvandling till lägre<br />

bitdjup<br />

Döljer de ljudfel som uppstår vid omvandling till ett lägre<br />

bitdjup med ett knappt hörbart vitt brus. Om dithering inte<br />

används kan störningar höras tydligt efter omvandling till ett<br />

lägre bitdjup.<br />

11


Listrutan<br />

Filter för brusformning<br />

Kryssrutan<br />

Återställ wave<br />

utgångsvolym när <strong>Nero</strong><br />

<strong>WaveEditor</strong> stängs<br />

Listrutan<br />

Bitdjup under avspelning<br />

Listrutan<br />

Spela surroundljud som<br />

Ange typ av brusformning.<br />

IIR filter (andra ordningen): Infinite-duration Impulse<br />

Response. Använder IIR-filter. IIR-filter ger ett långt och<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

oavbrutet impulssvar. Generellt sett ger de en bättre subjektiv<br />

ljudkvalitet än FIR-filter, men de har högre interferensenergi<br />

utanför det hörbara intervallet. Andra ordningen innebär att en<br />

dämpning med 12 dB används.<br />

FIR-filter (3 slag): (Finite Impulse Response). Använder FIR-<br />

filter. FIR-filter har ett impulssvar med garanterad begränsad<br />

längd. Den här posten väljs som standard.<br />

Återställer ljudfilens volym när <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> stängs.<br />

Här anges vilket bitdjup som ska användas vid uppspelning av<br />

den öppnade ljudfilen.<br />

Anger hur surroundljud ska spelas upp.<br />

Flerkanalsljud: Spelar upp surroundljud med samtliga<br />

ingående kanaler.<br />

Stereo med <strong>Nero</strong> Headphone (virtuellt surroundljud):<br />

Spelar upp surroundljud som filtreras ned som stereo, med en<br />

virtuell surroundeffekt som genereras för hörlurar.<br />

Stereo med <strong>Nero</strong> VirtualSpeakers (virtuellt surroundljud):<br />

Spelar surroundljud som filtreras ned som stereo, och en<br />

virtuell ljudeffekt genereras för hörlurar.<br />

12


1.4.1.2.4 Fliken VST-pluginprogram<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken VST-pluginprogram:<br />

Visningsområdet<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Installerade VSTpluginprogram:<br />

Radera<br />

Lägg till pluginprogram<br />

Kryssrutan<br />

Inkludera undermappar<br />

Knapp<br />

Skanna mapp<br />

Visa de VST-pluginprogram som är installerade.<br />

Ta bort det valda VST-pluginprogrammet.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken VST-pluginprogram<br />

Öppnar dialogrutan Öppna. Här kan du ange ett nytt VST<br />

pluginprogram som ska installeras<br />

Söker efter nya VST-pluginprogram i den angivna mappen och<br />

undermapparna.<br />

Öppnar dialogrutan Öppna. Här kan du ange en mapp som<br />

ska sökas igenom efter nya VST-pluginprogram.<br />

13


1.4.1.2.5 Fliken DirectX-pluginprogram<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken DirectX-pluginprogram:<br />

Visningsområdet<br />

Knapp<br />

Installerade DirectXpluginprogram:<br />

Inaktivera pluginprogram<br />

Knapp<br />

Skanna DirectXpluginprogram<br />

1.4.1.3 Audioformatinställningar<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken DirectX-pluginprogram<br />

Visar de DirectX-pluginprogram som är installerade.<br />

Inaktiverar det markerade DirectX-pluginprogrammet.<br />

Utför en utförlig sökning efter DirectX-pluginprogram.<br />

I fönstret Ljudformatinställningar från <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> finns olika flikar där du kan ange<br />

olika inställningar för avkodare, kodare och konverterare.<br />

Du öppnar fönstret via posten Alternativ > Ljudformatinställningar på menyraden.<br />

14


1.4.1.3.1 Fliken Avkodare<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken Avkodare:<br />

Visningsområdet<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Pluginprogram för<br />

avkodare<br />

Konfigurera<br />

Om<br />

Flytta upp<br />

Flytta ner<br />

Knapp<br />

Artist/<br />

Titelinformationslista<br />

Visar tillgängliga avkodare.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken Avkodare<br />

Öppnar ett fönster där ytterligare inställningar kan göras för<br />

den valda avkodaren.<br />

Knappen finns inte för alla avkodare.<br />

Öppnar fönstret Om där information om den valda avkodaren<br />

visas.<br />

Knappen finns inte för alla avkodare.<br />

Flyttar den valda avkodaren ett steg uppåt i listan.<br />

Flyttar den valda avkodaren ett steg nedåt i listan.<br />

Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan<br />

ange från vilken källa som information om artist och titel ska<br />

läsas in.<br />

15


1.4.1.3.2 Fliken Kodare<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken Kodare:<br />

Visningsområdet<br />

Pluginprogram för<br />

kodare<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Konfigurera<br />

Om<br />

Knapp<br />

Artist/<br />

Titelinformationslista<br />

Visar tillgängliga kodare.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken Kodare<br />

Öppnar ett fönster där ytterligare inställningar kan göras för den<br />

valda kodaren.<br />

Den här knappen är inte tillgänglig för alla kodare.<br />

Öppnar fönstret Om där du kan visa information om den valda<br />

kodaren.<br />

Den här knappen är inte tillgänglig för alla kodare.<br />

Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan ange<br />

från vilken källa som informationen om artist och titel ska läsas in.<br />

16


1.4.1.3.3 Fliken Konverterare<br />

Följande inställningsalternativ finns på fliken Konverterare:<br />

Visningsområdet<br />

Pluginprogram för<br />

konverterare<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Konfigurera<br />

Om<br />

Knapp<br />

Artist/<br />

Titelinformationslista<br />

Visar tillgängliga konverterare<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Komma igång<br />

Fliken Konverterare<br />

Öppnar ett fönster där du kan göra ytterligare inställningar för den<br />

valda konverteraren.<br />

Knappen finns inte för alla konverterare.<br />

Öppnar fönstret Om där du kan se information om den valda<br />

konverteraren.<br />

Knappen finns inte för alla konverterare.<br />

Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan ange<br />

från vilken källa som informationen om artist och titel ska läsas in.<br />

17


2 Användargränssnitt<br />

2.1 Huvudfönster<br />

2.1.1 Menyrad<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Huvudfönstret visas när <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> startas. Det är uppdelat i en menyrad och ett<br />

verktygsfält och ett flertal visningslägen längst ned i fönstret.<br />

När du öppnar en ljudfil visas den som en s.k. peakfil i ljudfönstret i form av en grafisk bild<br />

med toppnivåer i visningsläget wavedisplay. Det finns ytterligare två visningslägen som kan<br />

användas i ljudfönstret: spektrogramdisplay och waveletdisplay.<br />

Följande menyer finns tillgängliga på menyraden:<br />

Fil<br />

Redigera<br />

Öppnar menyn Arkiv, där vanliga Windows-kommandon som<br />

Öppna, Spara och Stäng finns tillgängliga.<br />

Huvudfönster<br />

Öppnar menyn Redigera som bland annat innehåller de från<br />

Windows välbekanta filredigeringsfunktionerna Klipp ut, Kopiera och<br />

Ta bort. Här kan du även förändra en ljudfil på olika sätt, infoga filer<br />

och spårdelning, samt aktivera automatisk pausdetektering.<br />

18


Visa<br />

Ljud<br />

Volym<br />

Verktyg<br />

Effekter<br />

Förbättring<br />

Pluginprogram<br />

Fönster<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Öppnar menyn Visa där du kan göra individuella anpassningar av<br />

menyraden och verktygsfältet och förstora eller förminska visningen<br />

av projektet. Här kan du även välja mellan olika sätt att visa ljudfiler,<br />

visa eller dölja fönster, samt visa information om den inlästa ljudfilen.<br />

Öppnar menyn Ljud som innehåller funktioner för inspelning och<br />

uppspelning av ljudfiler.<br />

Öppnar menyn Volym med alternativet för att ändra volym i den<br />

öppnade ljudfilen. Du kan även välja bland olika metoder för att tona<br />

in och tona ut.<br />

Öppnar menyn Verktyg där du kan redigera den öppnade ljudfilen<br />

med hjälp av en mängd verktyg.<br />

Öppnar menyn Effekter som innehåller alternativet för att redigera<br />

öppnade ljudfiler med en mängd effekter.<br />

Öppnar menyn Förbättring som innehåller alternativet att redigera<br />

ljudet för den öppnade ljudfilen.<br />

Öppnar menyn Pluginprogram där du kan göra inställningar för<br />

DirectX- samt VST- pluginprogram.<br />

Öppnar menyn Fönster där du kan stänga samtliga öppna fönster<br />

på enda gång.<br />

Alternativ Öppnar menyn Alternativ där du kan konfigurera programmet.<br />

Hjälp<br />

2.1.1.1 Metoder för att tona in och tona ut<br />

Öppnar menyn Hjälp där du kan öppna onlinehjälp och visa<br />

versionsnummer och andra registreringsuppgifter.<br />

Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona ut på menyraden:<br />

Tona ut Sinus .<br />

Tona ut Eponential .<br />

19


Tona ut Linjär .<br />

Tona ut Logaritmisk .<br />

Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona in på menyraden:<br />

2.1.2 Verktygsfältsområdet<br />

Tona in Sinus .<br />

Tona in Exponential .<br />

Tona in Linjär .<br />

Tona in Logaritmisk .<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Verktygsområdet kan bestå av upp till tre verktygsfält: Verktygsfältet Standard,<br />

Verktygsfältet Transport och Vertikal zoom . Du kan anpassa verktygsområdet genom att<br />

välja önskade verktygsfält via menyn Visa.<br />

Följande knappar finns i Verktygsfältet Standard:<br />

Skapar en ljudfil.<br />

Öppnar en befintlig ljudfil.<br />

Öppnar <strong>Nero</strong> MediaBrowser, som du kan använda för att enkelt söka, visa och<br />

öppna mediefiler och lägga till dem till ditt projekt.<br />

Sparar ljudfilen.<br />

20


Klipper ut det markerade avsnittet och sparar det i urklipp.<br />

Kopierar det markerade avsnittet och sparar det i urklipp.<br />

Klistrar in innehållet från urklipp vid den markerade punkten.<br />

Ångrar den senaste åtgärden.<br />

Återställer den senaste åtgärden som du har ångrat.<br />

Markerar allt innehåll i ljudfilen.<br />

Zoomar in visningen av ljudfilen.<br />

Zoomar ut visningen av ljudfilen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Zoomar in visningen av ljudfilen så att den markerade sektionen fyller ut fönstret.<br />

Zoomar ut visningen av ljudfilen så att hela projektet visas.<br />

Följande knappar finns i Verktygsfältet Transport:<br />

Öppnar fönstret Inspelningskonsol.<br />

Spelar upp det markerade avsnittet i ljudfilen.<br />

Spelar upp hela ljudfilen.<br />

Spelar upp ljudfilen i en slinga när du klickar på knappen Spela upp.<br />

Stoppar uppspelningen av ljudfilen.<br />

Pausar uppspelning av ljudfilen. Endast tillgängligt vid uppspelning av en ljudfil.<br />

Följande nedrullningsbara meny finns i Vertikal zoom:<br />

Vertikal zoom Du kan välja vertikal zoom för ljudfilen.<br />

21


2.1.3 Visningsområdet<br />

Längst ned i fönstret kan flera visningslägen öppnas via menyn Visa.<br />

Följande alternativ finns på menyn Visa:<br />

Nivåmätare<br />

Spektrumanalysator<br />

Redigeringshistorik<br />

Statusfält<br />

2.1.4 <strong>Nero</strong> MediaBrowser<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Visningsområdet<br />

Öppnar fönstret Transport, i vars vänstra del du kan se en<br />

visualisering av ljudets rumsliga utbredning. Du kan också återge<br />

ljudfilen i fönstrets högra del, och ändra volym och användningen<br />

av högtalarna.<br />

Öppnar fönstret Spektrumanalysator där ljudfilens<br />

frekvensinnehåll visas grafiskt under uppspelningen.<br />

Öppnar fönstret Redigera historik där en lista över samtliga de<br />

redigeringar som har gjorts av ljudfilen visas. Du kan här gå<br />

tillbaka till valfritt steg i redigeringen av ljudfilen eller återställa<br />

ljudfilen till sitt ursprungsskick.<br />

Visar Statusfält med varaktigheten för valda ljudavsnitt och hela<br />

ljudfilen längst ned i fönstret.<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser är ett verktyg som du kan använda för att enkelt söka, visa och öppna<br />

multimediefiler och lägga till dem till ditt projekt.<br />

Närmare bestämt kan du öppna ett multimediebibliotek som innehåller alla dina<br />

multimediefiler, som indexerades av <strong>Nero</strong> Kwik Media, med <strong>Nero</strong> MediaBrowser. <strong>Nero</strong><br />

MediaBrowser är designat för att öppnas i flera <strong>Nero</strong>-program.<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser och mediebiblioteket levereras med <strong>Nero</strong> Kwik Media och är<br />

installerade tillsammans. Mer information finns i handboken till <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser kan öppnas via ikonen . Även om <strong>Nero</strong> MediaBrowser kan flyttas<br />

fritt runt skrivbordet är det en del av <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong>.<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser visar bara multimediefiler som kan användas i det relevanta <strong>Nero</strong><br />

<strong>WaveEditor</strong>-projekt. För att lägga till multimediefiler till ditt projekt väljer du multimediefilerna<br />

i <strong>Nero</strong> MediaBrowser och klickar på knappen Lägg till.<br />

22


<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser<br />

Uppgiftsfältet för bläddring är startpunkten för att bläddra i <strong>Nero</strong> MediaBrowser. Kategorierna<br />

(Foton och videoklipp och Musik) är samma som i <strong>Nero</strong> Kwik Media. Varje kategori har ett<br />

sökfält. Det går endast att söka inom en enda kategori åt gången. När du klickar på en av<br />

kategorierna visas motsvarande bläddringsområde nedanför.<br />

Det finns olika vyer tillgängliga för varje kategori: Om du klickar på en av posterna i övre<br />

delen av listan (exempelvis Tidslinje) visas samma vy som när du klickar på<br />

överensstämmande flikar i <strong>Nero</strong> Kwik Media. Om du klickar på en av samlingarna i nedre<br />

delen av listan visas samlingsinnehållet som gjorts i <strong>Nero</strong> Kwik Media. När en av posterna i<br />

listan är markerad i <strong>Nero</strong> MediaBrowser visas överensstämmande innehåll i<br />

innehållsområdet nedan.<br />

Ett dynamiskt rullningsfält används i innehållsområdet. Om rullningsminiatyren dras i en<br />

riktning rullas innehållet konstant i den riktningen. Rullningshastigheten ökar ju mer<br />

23


miniatyren dras från mitten. Om rullningsminiatyren släpps hoppar den tillbaka till<br />

mittenposition och rullningen stoppas.<br />

Följande vyer är tillgängliga för kategorin Foton och videoklipp:<br />

Alternativ<br />

Tidslinje<br />

Alternativ<br />

Ansikten<br />

Alternativ<br />

Taggar<br />

Samlingar<br />

Markerat/Klassifice<br />

rat<br />

Samlingar<br />

Nyligen<br />

tillagt/Nyligen<br />

modifierat<br />

Samling<br />

Samling<br />

Album<br />

Persongrupp<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Visar alla bilder och videoklipp sorterade i kronologisk ordning efter<br />

skapandedatum.<br />

Se Tidslinje i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar en lista i bokstavsordning med alla foton med ansikten som har<br />

detekterats och namngetts. Ansikten som inte har bekräftas eller<br />

namngetts visas inte. Ansikten grupperas i buntar och du kan öppna<br />

en bunt genom att dubbelklicka på den.<br />

Se Ansikten i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar alla befintliga taggar och gör det möjligt för dig att skapa en<br />

fråga.<br />

Se Sök i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar aktuellt markerat eller klassificerat innehåll.<br />

Se Markerat/Klassificerat i sidfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar nyligen tillagt eller modifierat innehåll.<br />

Se Nyligen tillagt/Nyligen modifierat i sidfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar innehållet i smarta album och album skapade av användaren.<br />

Se Foto- och videoalbum i sidfältet för <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar innehållet i persongrupper skapade av användaren. Du kan<br />

växla mellan vyerna hela foton och endast ansikten med ikonen<br />

/ .<br />

Se Ansikten i sidfältet för <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Följande vyer är tillgängliga för kategorin Musik:<br />

Alternativ<br />

Album<br />

Alternativ<br />

Artister<br />

Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per album.<br />

Se Album i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per artist.<br />

Se Artister i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

24


Alternativ<br />

Alternativ<br />

Samlingar<br />

Genrer<br />

Låtar<br />

Markerat/<br />

Klassificerat<br />

Samlingar<br />

Nyligen tillagt/<br />

Nyligen spelat<br />

Samling<br />

Spellista<br />

Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per genre.<br />

Se Genrer i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per titel.<br />

Se Titlar i övre uppgiftsfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar aktuellt markerat eller klassificerat innehåll.<br />

Se Markerat/Klassificerat i sidfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar nyligen tillagt eller spelat innehåll.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Se Nyligen tillagt/Nyligen modifierat i sidfältet i <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Visar innehållet i spellistor skapade av användaren.<br />

Se sidfältet för Spellista i sidfältet <strong>Nero</strong> Kwik Media.<br />

Alternativ-fönstret öppnas när du klickar på knappen i övre uppgiftsfältet. Alternativen<br />

refererar direkt till <strong>Nero</strong> Kwik Media. Följande inställningsalternativ visas:<br />

Bibliotek<br />

Visar inställningsområdet Bibliotekshanteraren.<br />

2.2 Fönstret Samplingsformatinställningar<br />

Alla övervakade mappar visas i respektive område för Bevakade<br />

mappar eller enheter. Om du vill lägga till ytterligare<br />

multimediemappar klickar du på knappen Lägga till och väljer önskad<br />

mapp i navigeringsträdet. Biblioteket uppdateras när <strong>Nero</strong> Kwik<br />

Media startas. Om du vill ta bort en mapp från programmets<br />

bevakningslista klickar du på knappen .<br />

Du kan också bara dra och släppa filer eller mappar till <strong>Nero</strong> Kwik<br />

Media. Ett fönster öppnas automatiskt och du tillfrågas om du vill<br />

lägga till mapparna till biblioteket.<br />

Via <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan du omvandla samplingsformatet.<br />

Du öppnar fönstret Omvandla inställningar för samplingsformat via Redigera ><br />

Omvandla samplingsformat på menyraden.<br />

25


Följande listrutor finns i området Samplingsformat:<br />

Samplingshastighet<br />

Bitdjup<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Fönstret Omvandla inställningar för samplingsformat<br />

Här väljer du vilken samplingsfrekvens som ska användas.<br />

Standardhastigheten är44100 Hz (CD).<br />

Här väljer du vilket bitdjup som ska användas. 16 bitar (cd och<br />

dat) är standardinställning.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Kanaler:<br />

Alternativknappar<br />

Kanaler<br />

Listrutan<br />

Metod för<br />

nedkonvertering<br />

Här väljer du olika utgångstyper. Med valet Surround 5.1 och 7.1<br />

kan du skapa en surroundljudfil med fem eller sju kanaler.<br />

Här omvandlas en ljudfil med surroundljud till en ljudfil med vanligt<br />

stereoljud, till en ljudfil med stereoljud och virtuell surroundeffekt för<br />

hörlurar, eller till en ljudfil med stereoljud och virtuell surroundeffekt<br />

för högtalare.<br />

Dessa val kan endast göras vid omvandling av en ljudfil med<br />

surroundljud.<br />

26


Följande listruta finns i området Konverteringsinställningar:<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Anti-aliasingfilter Här väljer du vilken sorts antialiasingfilter som ska användas.<br />

2.3 Fönstret Pausdetektion<br />

Via <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan du aktivera automatisk pausdetektion för ljudfilen.<br />

Du öppnar fönstret Pausdetektion via Redigera > Pausdetektion på menyraden.<br />

Följande alternativknappar finns i området Handling som ska utföras:<br />

Infoga spårdelningar<br />

Radera pauser<br />

Inför spårdelningar<br />

och raderar pauser<br />

Infogar spårdelningar vid identifierade pauser.<br />

Raderar identifierade pauser<br />

Fönstret Pausdetektion<br />

Raderar identifierade pauser och ersätter dem med spårdelningar.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Identifieringsinställningar:<br />

Inmatningsfältet<br />

Minsta pauslängd<br />

Här anger du den minimilängd som en paus i en ljudfil måste ha för<br />

att upptäckas av den automatiska pausdetektionen. Värdet anges i<br />

sekunder.<br />

27


Inmatningsfältet<br />

Minsta sånglängd<br />

Skjutreglaget<br />

Tröskel<br />

2.4 Fönstret Generator för testton<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anger du den minimilängd som en sång måste ha för att den<br />

ska anses vara en hel sång. Värdet anges i sekunder.<br />

Här anger du ett tröskelvärde för hur låg volymen i en ljudfil ska<br />

vara för att denna del av ljudfilen ska anses vara en paus.<br />

Via fönstret Generator för testton kan du infoga en testton i ljudfilen.<br />

Du öppnar fönstret via Redigera > Infoga testsignal på menyraden.<br />

Följande inställningsalterantiv finns i området Gemensamma inställningar:<br />

Inmatningsfältet<br />

Längd<br />

Skjutreglaget<br />

Vidd<br />

Här anges testsignalens längd i sekunder.<br />

Fönstret Generator för testton<br />

Här anges testsignalens amplitud, oavsett vilken sorts testsignal som<br />

används.<br />

28


2.5 Filter<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Toner:<br />

Alternativknapp<br />

Toner<br />

Listrutan<br />

Vågform<br />

Inmatningsfältet<br />

Början<br />

Inmatningsfältet<br />

Slutfrekvens<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Om du markerar den här alternativknappen infogas en testsignal i form<br />

av en ton. Knappen aktiverar även det område där du kan göra<br />

inställningar och välja vågform, start- och slutfrekvens för testsignalen.<br />

Här väljer du vilken vågform som ska användas för testsignalen.<br />

Här anger du ett värde för testsignalens startfrekvens.<br />

Här anger du ett värde för testsignalens slutfrekvens.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Brus:<br />

Alternativknapp<br />

Brus<br />

Listrutan<br />

Färg<br />

Om du markerar den här alternativknappen infogas en testsignal i form<br />

av brus. Knappen aktiverar även det område där du kan välja vilken sorts<br />

brus som ska användas.<br />

Här väljer du vilken brustyp som ska användas. Vitt ger ett brus med hög<br />

volym, Rosa ger ett brus med mellanhög volym och Brunt ger ett brus<br />

med låg volym.<br />

Du kan ändra ljudet i en ljudfil på flera olika sätt. Till din hjälp har du alternativen Verktyg,<br />

Effekter och Förbättring på menyraden.<br />

Följande inställningsalternativ finns i alla ljudändringsfönster:<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Listrutan<br />

Aktiva kanaler<br />

Spelar upp ljudfilen med den aktuella funktionen aktiverad.<br />

Stoppar uppspelningen.<br />

Här visas de ljudkanaler som används i den aktuella ljudfilen.<br />

Du kan slå på och stänga av samtliga kanaler oberoende av<br />

varandra.<br />

29


2.5.1 Verktyg<br />

Knapp<br />

Förbikoppling<br />

Knapp<br />

Process offline<br />

Listrutan<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Om du klickar på Förbikoppling inaktiveras den valda<br />

funktionen tillfälligt. Du kan då jämföra ljudet hos den<br />

oredigerade originalfilen med det ljud som blir resultatet av att<br />

den aktuella funktionen används.<br />

Bearbetar ändringarna i ljudfilen offline. Du kan sedan spela<br />

upp den förändrade filen utan att avbrott uppstår i<br />

uppspelningen även om datorn har en mindre kraftfull<br />

processor.<br />

Här visas både de förinställda och de egendefinierade profiler<br />

som kan användas med funktionen.<br />

Sparar en ny profil utifrån de gjorda inställningarna.<br />

Tar bort den valda profilen.<br />

2.5.1.1 Deesser<br />

Vektyget Deesser används för att ta bort brus i form av störande väsljud från inspelat tal och<br />

musik.<br />

Följande skjutreglage finns i området Deesser:<br />

Tröskel<br />

Förminskning<br />

Följande skjutreglage finns i området Svarstid:<br />

Attacktid<br />

Här anges med ett decibelvärde den nivå ovanför vilken brus<br />

ska dämpas. Om det valda värdet är mycket lågt kommer<br />

även mycket svagt brus att dämpas.<br />

Här anges hur kraftigt bruset ska dämpas, eller om det t.o.m.<br />

ska filtreras bort fullständigt.<br />

Här anges vilken längd bruset måste ha för att en filtrering ska<br />

göras.<br />

Releasetid Anger den tidslängd som filtreringen ska göras.<br />

30


2.5.1.2 Dynamisk processor<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Med verkyget Dynamisk processor kan du förändra förhållandet mellan ingångs- och<br />

utgångsvolymerna. Du kan t.ex. förstärka låga ljud och därigenom förändra ljudfilens<br />

dynamiska intryck.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

Egenskaper<br />

Skjutreglaget<br />

Attacktid<br />

Skjutreglaget<br />

Releasetid<br />

Kryssrutan<br />

Film<br />

Visar förhållandet mellan ingångs- och utgångsvolymerna. X-axeln<br />

representerar utgångsvolymen och y-axeln ingångsvolymen.<br />

Här anges den tid det tar innan effekten hörs i sin fulla omfattning.<br />

Här anges den tid det tar tills dess att effekten inte längre hörs.<br />

Om den här kryssrutan är markerad beräknas effekten för samtliga<br />

kanaler på samma sätt. Kryssrutan kan endast markeras om en ljudfil<br />

med surroundljud bearbetas.<br />

2.5.1.3 Equaliser<br />

Med verktyget Equalizer kan du framhäva vissa frekvenser genom att ange en volymändring<br />

samt hur stort område runt den aktuella frekvensen som ska omfattas av förändringen.<br />

Följande bild är tillgänglig:<br />

Frekvensåtergivningskurva<br />

Här visas det område inom vilket ändringar kan göras. Yaxeln<br />

representerar amplituden och x-axeln frekvensen.<br />

Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Filterinställningar:<br />

Listrutan<br />

Filter<br />

Skjutreglaget<br />

Mittfrekvens<br />

Skjutreglaget<br />

Bandbredd<br />

Skjutreglaget<br />

Förstärkning<br />

Väljer filer. Antalet i listrutan Filter representerar<br />

kvadraterna i Frekvensåtergivningskurva från vänster till<br />

höger.<br />

Anger positionerna för handtagen på x-axeln. Du kan i<br />

inmatningsfälten ange egna värden (i Hz) för<br />

mittfrekvenserna.<br />

Här väljer du om bandbredden för mittfrekvensen ska stiga<br />

och falla mjukt eller kraftigt. Du kan välja ett värde mellan<br />

0,1 och 3 oktaver.<br />

På y-axeln visas förstärkningen eller dämpningen av<br />

frekvenskurvan.<br />

31


2.5.1.4 Karaokefilter<br />

Följande inställningar finns i området Låg shelf:<br />

Kryssrutan<br />

Skjutreglaget<br />

Låg shelf<br />

Klipp av<br />

Skjutreglaget<br />

Förstärkning<br />

Förstärker eller dämpar låga frekvenser.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Hög shelf:<br />

Kryssrutan<br />

Hög shelf<br />

Skjutreglaget<br />

Klipp av<br />

Skjutreglaget<br />

Förstärkning<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här väljer du vid vilken frekvens som filtret ska börja<br />

användas.<br />

Här väljer du en nivå för förstärkningen eller dämpningen.<br />

Förstärker eller dämpar höga frekvenser.<br />

Här väljer du vid vilken frekvens som filtret ska börja<br />

användas.<br />

Här väljer du en nivå för förstärkningen eller dämpningen.<br />

Verktyget karaokefilter används för ljudfiler i stereo och filtrerar bort de frekvenser som är<br />

likadana i båda kanalerna. På äldre inspelningar utgör dessa identiska frekvenser ofta<br />

ljudfilens röstinnehåll. I de fall där röstinnehållet inte är jämt fördelat på de båda kanalerna<br />

kan du göra justeringar för detta.<br />

Följande skjutreglage finns:<br />

Röstpanorering<br />

Förstärkning<br />

Kompensation<br />

Här väljer du hur filtreringen ska göras med avseende på kanal och<br />

intensitet.<br />

Ökar volymen hos ljudfilen, då volymen har sänkts som ett resultat<br />

av filtreringen.<br />

I området Röstfrekvensband anges frekvensband för rösten. Följande skjutreglage finns:<br />

Nedre frekvens<br />

Övre frekvens<br />

Här anges den nedre gränsfrekvensen för röstområdet. Ett typiskt<br />

värde för denna gräns är 100 Hz.<br />

Här anges den övre gränsfrekvensen för röstområdet. Ett typiskt<br />

värde för denna gräns är 8000 Hz.<br />

32


2.5.1.5 Brusport<br />

Verktyget Brusport undertrycker tysta partier i signalöverföringen. Ett av dess<br />

användningsområden är att motverka att brus hörs. Brusporten tillhör kategorin<br />

dynamikprocessorer.<br />

Följande skjutreglage finns:<br />

Tröskel<br />

Attacktid<br />

Releasetid<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anges ett minimivärde i dB under vilket ljudfilen dämpas helt. Man kan<br />

alltså säga att porten är stängd om dB-värdet är för lågt.<br />

Här anges den tid i millisekunder som tröskelvärdet måste överskridas för<br />

att porten ska öppnas igen, d.v.s. återigen släppa igenom ljud.<br />

Här anges den tid i millisekunder som tröskelvärdet måste underskridas för<br />

att porten ska stängas igen, d.v.s. dämpa allt ljud.<br />

Följande alternativknappar finns i området Kanalläge:<br />

Länkad<br />

Oberoende<br />

Om alternativknappen Länkad är markerad öppnas brusporten för<br />

båda kanalerna samtidigt när ljudnivån för den ena eller båda<br />

kanalerna överskrider tröskelvärdet.<br />

Om alternativknappen Oberoende är markerad öppnas brusporten<br />

individuellt för de båda kanalerna när ljudnivån i någon av kanalerna<br />

överskrider tröskelvärdet.<br />

Den här inställningen är endast relevant för ljudfiler med stereoljud.<br />

2.5.1.6 Pitchavstämning<br />

Verktyget Pitchavstämning används för att förändra tonhöjden under en kort tidsperiod, och<br />

kan t.ex. korrigera en inspelad sångröst där vissa toner inte är korrekta.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Korrigering:<br />

Kryssrutan<br />

Korrigering<br />

Stapel<br />

Korrigerade<br />

Skjutreglaget<br />

Referens<br />

Skjutreglaget<br />

Bindning<br />

Korrigerar felaktiga ljud.<br />

Den gröna pilen indikerar hur hög grad av korrektion som används.<br />

Här anges vilket referensljud som används för korrektionen.<br />

Här anges hur lång en korrigering ska vara. Ett lägre värde ger en<br />

kortare korrektionstid för ett felaktigt ljud.<br />

33


Listrutan<br />

Ändra skala<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anges vilken skala som ska användas. Den mest använda<br />

skalan i Europa är Equally Tempered Chrome.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Vibrato:<br />

Kryssrutan<br />

Vibrato<br />

Skjutreglaget<br />

Frekvens<br />

Skjutreglaget<br />

Djup<br />

Förändrar ljudet, både höga och låga frekvenser. Den här funktionen<br />

får en röst att ”vibrera”.<br />

Här anges med vilken frekvens som ändringarna ska göras.<br />

Här anges med vilken intensitet som ändringarna ska göras.<br />

2.5.1.7 Stereoprocessor<br />

Med verktyget Stereoprocessor kan du manipulera stereoljudet i en ljudfil.<br />

I området Vänster ut anges utdataintensitet för den vänstra högtalaren. Följande<br />

skjutreglage finns:<br />

Vänster in<br />

Höger in<br />

Här anges nivån för den ingångssignal för vänster kanal som skickas<br />

till den vänstra högtalaren.<br />

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas<br />

till den vänstra högtalaren.<br />

I området Höger ut anges utdataintensitet för höger högtalare. Följande skjutreglade finns:<br />

Vänster in<br />

Höger in<br />

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas<br />

till den vänstra högtalaren.<br />

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas<br />

till den vänstra högtalaren.<br />

Följande skjutreglage finns i området Stereoinställningar:<br />

Fasförskjutning Kompenserar för tidsförskjutningar mellan vänster och höger kanal.<br />

Stereovidgning<br />

Ger en stereoliknande känsla åt en ljudfil med monoljud. Om du<br />

använder den här funktionen på en ljudfil med stereoljud ökar<br />

stereokänslan ytterligare.<br />

34


2.5.1.8 Tidskorrigering<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Verktyget Tidskorrigering ändrar uppspelningshastigheten utan att tonhöjden förändras.<br />

Följande inställningsalternativ finns i områdetModifieringsfaktor för tidsskalning:<br />

Alternativknapp<br />

Procent<br />

Alternativknapp<br />

Beats per minut<br />

Listrutan<br />

Optimering<br />

Ändra uppspelningshastigheten procentuellt. Värdet kan anges direkt<br />

i indatafältet eller med hjälp av skjutreglaget.<br />

Ändrar uppspelningshastigheten till ett förvalt värde i beats per minut<br />

(bpm). Värdet kan anges direkt i indatafältet.<br />

Här anges vilken typ av musik som ljudfilen innehåller, vilket ger en<br />

bättre möjlighet att optimera de förändringar som kan göras av ljudet.<br />

2.5.1.9 Transponera<br />

Verktyget Transponera förändrar tonhöjden. Den här funktionen kan medföra att ljudfilens<br />

längd förändras, men dess längd kan bibehållas med hjälp av en speciell funktion. Det går<br />

dock att justera ljudfilens längd för att motverka en förändrad uppspelningshastighet.<br />

2.5.2 Effekter<br />

2.5.2.1 Kör<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Skjutreglaget<br />

Intervall<br />

Skjutreglaget<br />

Finavstämning<br />

Kryssrutan<br />

Behåll<br />

originallängd<br />

Ändrar ljudfilens tonhöjd.<br />

Ger en möjlighet till finjusteringar om det uppstår distortion när du<br />

väljer att behålla ljudfilens originallängd.<br />

Bevarar ljudfilens originallängd.<br />

Med effekten Chorus skapas en ekoeffekt, som när den används med en inspelad röst ger<br />

intrycket av att en kör sjunger i bakgrunden.<br />

Följande skjutreglage finns i området Modulering:<br />

Djup Anger graden av tonhöjdsändring.<br />

Frekvens Anger frekvensen för tonhöjdsändringen.<br />

35


Följande skjutreglage finns i området Fördröjning:<br />

Fördröjning<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Anger med vilken fördröjning i förhållande till originalsignalen som<br />

den kopierade signalen spelas upp.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Filter:<br />

Kryssrutan<br />

Lågpass<br />

Skjutreglaget<br />

Lågpass<br />

Aktiverar ett lågpassfilter.<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Effekt<br />

Ren signal<br />

Reducerar frekvenser ovanför ett valbart värde, och låter frekvenser<br />

under detta värde passera i princip oförändrade.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för den kopierade signalen.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Följande alternativknappar finns i området Kör:<br />

Mono/Stereo<br />

Ger den bearbetade delen av ljudfilen en mer "mono-liknande" eller<br />

"stereoliknande" ljudkvalitet.<br />

2.5.2.2 Konvolutionsefterklang<br />

Konvolutionsefterklang är en effekt som använder sig av värden som hämtas från en<br />

referensfil och sedan skapar en efterklang utifrån dessa referensvärden.<br />

Följande alternativ är tillgängliga:<br />

Knapp<br />

Välj impulsrespons<br />

Bild<br />

Impulsresponsförstärkning<br />

Bild<br />

Knapp<br />

Förstärkning<br />

Du kan öppna källfilen för impulsrespons från vilken den<br />

efterklangseffekt som ska användas för ljudfilen genereras.<br />

Visar signalen för impulsresponsen.<br />

Visar frekvensbegränsningen för efterklangen. Y-axeln<br />

representerar förstärkningen för efterklangseffekten, och xaxeln<br />

representerar frekvensen.<br />

Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen<br />

av frekvensbegränsningen.<br />

36


Skjutreglaget<br />

Förfördröjning<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anges den tid det tar för ett ljud att reflekteras från ett<br />

hinder, vilket anger ekots intensitet.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för den kopierade signalen.<br />

2.5.2.3 Fördröjning<br />

Med Fördröjning skapas en ekoeffekt genom att en kopia av originalsignalen spelas upp<br />

med en viss fördröjning.<br />

Följande skjutreglage finns i området Fördröjning:<br />

Fördröjningstid<br />

Anger fördröjningen för uppspelningen av den kopierade<br />

signalen.<br />

Feedback Anger hur många kopior som ska skapas av originalsignalen.<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar<br />

intensiteten för den kopierade signalen.<br />

2.5.2.4 Förvrängning<br />

Förvrängning är en effekt som används för gitarrer. Ljudet från en inspelad akustisk gitarr<br />

kan förvrängas så att det istället låter som ljudet från en elgitarr.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Förvrängning:<br />

Listrutan<br />

Metod<br />

Skjutreglaget<br />

Enhet<br />

En mängd olika förvrängningseffekter kan väljas, t.ex.<br />

ljudet hos en äldre megafon.<br />

Här anges nivån för den förvrängning som ska göras.<br />

37


Skjutreglaget<br />

Hårdhet<br />

Här anges förvrängningens hårdhet.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Förfiltrering:<br />

Kryssrutan<br />

Förfiltrering<br />

Skjutreglaget<br />

Nedre spärr<br />

Skjutreglaget<br />

Övre spärr<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Den här skjutregeln finns endast tillgänglig om du har valt<br />

något av alternativen Tube, Fuzz3 eller Variable clipping i<br />

kombinationsrutan vid Metod.<br />

Filtrerar originalsignalen innan den förvrängs.<br />

Här anges den nedre gränsen för originalsignalens<br />

frekvensband.<br />

Här anges den övre gränsen för originalsignalens<br />

frekvensband.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Efterfiltrering:<br />

Kryssrutan<br />

Efterfiltrering<br />

Skjutreglaget<br />

Nedre spärr<br />

Skjutreglaget<br />

Övre spärr<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

Filtrerar den förvrängda signalen.<br />

Här anges den nedre gränsen för den redigerade signalens<br />

frekvensband.<br />

Här anges den övre gränsen för den redigerade signalens<br />

frekvensband.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket<br />

indikerar intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket<br />

indikerar intensiteten för den kopierade signalen.<br />

2.5.2.5 Doppler<br />

En dopplereffekt simulerar en passerande ljudkälla och den ljudeffekt som uppstår i<br />

samband med detta.<br />

Följande alternativ är tillgängliga:<br />

Bild<br />

Här visas start- och slutpunkterna för ljudkällans rörelse. Den tänkte<br />

lyssnaren befinner sig i bildens mitt.<br />

Rörelsemönstret kan ändras med hjälp av de linjer som visas i grafen.<br />

38


2.5.2.6 Flanger<br />

Skjutreglaget<br />

Diameter<br />

Skjutreglaget<br />

Längd<br />

Här anges radien för ljudkällans rörelse.<br />

Här anges under hur lång tid som rörelsen ska pågå.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Flanger är en gitarreffekt som förvränger ljudet genom att spela upp en kopia av<br />

originalsignalen med en viss fördröjning. Den kopierade signalen förändras med hjälp av<br />

modulation vilket förvränger ljudet på ett karakteristiskt sätt.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:<br />

Skjutreglaget<br />

Djup<br />

Skjutreglaget<br />

Frekvens<br />

Modifierar den kopierade signalen och anger tonhöjdsändringen.<br />

Modifierar den kopierade signalen och anger frekvens för<br />

tonhöjdsändringen.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Mix:<br />

Skjutreglaget<br />

Ren signal<br />

Skjutreglaget<br />

Effekt<br />

Kryssrutan<br />

Stereoflanger<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten<br />

för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten<br />

för den kopierade signalen.<br />

Ger den redigerade delen av en ljudfil ett mer ”stereolikt” ljud.<br />

2.5.2.7 Ljudstyrka<br />

Med effekten Ljudstyrka kan volymen för en ljudfil höjas utan att det maximala värdet för<br />

amplituden (värde 1) höjs genom att amplituden höjs i vissa delar av ljudfilen. Ljudfilen får<br />

därmed en högre generell ljudnivå utan att värdet 1 överskrids för amplituden.<br />

Följande skjutreglage finns tillgängligt:<br />

Förstärkningsmål Här anges graden av förstärkning.<br />

2.5.2.8 Low Fidelity<br />

Med hjälp av effekten Low Fidelity skapas interferenseffekter, s.k. kvantifieringsfel, genom<br />

att bithastigheten minskas. När bithastigheten minskar kraftigt uppstår brus. Om<br />

39


samplingshastigheten reduceras får ljudfilen ett dovare och mindre detaljerat ljud.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

2.5.2.9 Modulering<br />

Bitdjup/samplingsha<br />

stighet<br />

Skjutreglaget<br />

Bitdjup<br />

Skjutreglaget<br />

Samplingshastighet<br />

Visar ändringen i de båda skjutreglagen under bilden.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anges bitdjupet. Det djup som används för en vanlig musik-cd<br />

är 16 bitar.<br />

Här anges samplingshastigheten. Samplingshastigheten för en<br />

vanlig musik-cd är 44 100 Hz.<br />

Med hjälp av effekten Modulering kan amplitud och frekvenser ändras oberoende av<br />

varandra.<br />

Följande inställningsalternativ finns tillgängliga i området Amplitudmodulering:<br />

Kryssrutan<br />

Bild<br />

Amplitudmodulering<br />

Moduleringssignal<br />

Skjutreglaget<br />

Skjutreglaget<br />

Listrutan<br />

Frekvens<br />

Amplitudomfång<br />

Moduleringssignal<br />

Kryssrutan<br />

Blend edges<br />

Aktiverar inställningsalternativen för amplitudmodulering.<br />

Här visas ljudsignalens amplitud.<br />

Här anges signalens frekvens.<br />

Här anges signalens volym (amplitud).<br />

Väljer signalformen som visas i grafen för amplitudmodulering.<br />

Om kryssrutan är markerad balanseras start- och slutvärdena.<br />

Endast aktiverad för självproducerade signaler.<br />

Följande inställningsalternativ finns tillgängliga i området Frekvensmodulering:<br />

Kryssrutan<br />

Frekvensmodulering<br />

Aktiverar inställningsalternativen för frekvensmodulering.<br />

40


Bild<br />

Moduleringssignal<br />

Skjutreglaget<br />

Skjutreglaget<br />

Listrutan<br />

Frekvens<br />

Djup<br />

Moduleringssignal<br />

Kryssrutan<br />

Blend edges<br />

Här visas ljudsignalens frekvens.<br />

Här anges signalens frekvens.<br />

Här anges signalens djup.<br />

Väljer signalform, exempelvis sinus, som visas i<br />

frekvensmoduleringsgrafen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Om kryssrutan är markerad balanseras start- och slutvärdena.<br />

Endast aktiverad för självproducerade signaler.<br />

Mix anger blandning av originalsignalen med den modulerade amplitudsignalen och<br />

modulerade frekvenssignalen.<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal Här anges nivån för originalsignalen.<br />

Modulerad amplitud Här anges nivån för signalen med modulerad amplitud.<br />

Modulerad frekvens Här anges nivån för signalen med modulerad frekvens.<br />

2.5.2.10 Fördröjd multi-knackning<br />

Med funktionen Fördröjd multi-knackning skapas flera kopior av originalsignalen och<br />

spelas upp med en fördröjning. Detta skapar en efterklangseffekt.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Knappar<br />

Aktiv tap<br />

Bild<br />

Förstärkning<br />

Skjutreglaget<br />

Fördröjning<br />

Skjutreglaget<br />

Förstärkning<br />

Här kan flera kopior av originalsignalen skapas. Varje knapp<br />

representerar en kopia.<br />

Visa kopiorna grafiskt.<br />

Här anges de intervall med vilka kopiorna ska spelas upp.<br />

Här anges volymen/intensiteten för kopiorna.<br />

41


Skjutreglaget<br />

Pan<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Feedback:<br />

Listrutan<br />

Typ<br />

Skjutreglaget<br />

Återkopplingsförstärkning<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Om ljudfilen har stereoljud kan du med hjälp av det här<br />

skjutreglaget placera effektljudet var som helst i ljudbilden;<br />

från vänster till höger.<br />

Här kan du välja mellan olika filter att använda med de<br />

kopierade signalerna.<br />

Här anges volymen för de kopior som spelas upp efter den<br />

tid som angetts med skjutreglaget Fördröjning.<br />

Blandar originalsignalen med redigerade kopior, vilket<br />

indikerar intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med redigerade kopior, vilket<br />

indikerar intensiteten för den redigerade signalen.<br />

2.5.2.11 Bildfaskorrektör<br />

Funktionen Bildfaskorrektör är en gitarreffekt som förvränger ljudet genom att spela upp en<br />

bandfiltrerad kopia av originalfilen med en viss fördröjning.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:<br />

Listrutan<br />

Moduleringsfunktion<br />

Skjutreglaget<br />

Frekvens<br />

Här kan du välja mellan olika signalformer.<br />

Här anges frekvensen för den kopierade signalen.<br />

Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Inställningar:<br />

Skjutreglaget<br />

Nedre gräns<br />

Skjutreglaget<br />

Övre gräns<br />

Skjutreglaget<br />

Bandbredd<br />

Här anges den nedre gränsen för frekvensbandet.<br />

Här anges den övre gränsen för frekvensbandet.<br />

Här anges signalens bandbredd.<br />

42


Kryssrutan<br />

Stereoflanger<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Ger den redigerade delen av en ljudfil ett mer ”stereolikt”<br />

ljud.<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för den redigerade signalen.<br />

2.5.2.12 Stigningsböjning<br />

Effekten Stigningsböjning ändrar tonhöjden för en ljudfil utifrån en hastighetskurva. Den<br />

här funktionen kan medföra att ljudfilens längd ändras eller bibehålls.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

Pitch<br />

Skjutreglaget<br />

Stigningsområde<br />

Kryssrutan<br />

Behåll längd<br />

Här visas tonhöjdsförändringar över ljudfilens hela längd.<br />

Anger y-axel i bilden Tonhöjd. Ju större värde, desto mer ändras<br />

tonhöjden.<br />

Bevarar ljudfilens längd. X-axeln i tonhöjden (utdatalängd) är fast.<br />

2.5.2.13 Pseudoomvänd<br />

Effekten Pseudoomvänd vänder inte hela ljudfilen, utan delar upp den i små sekvenser.<br />

Dessa spelas upp i omvänd ordning mot "framåt". På det här sättet blir innehållet i ljudfilen<br />

fortfarande identifierbart, men ger en effekt av omvänd uppspelning.<br />

Följande alternativknappar finns i området Omvänd tid:<br />

Omvänd tid Ange längden för de mindre delarna som ska spela upp baklänges.<br />

2.5.2.14 Re-analog<br />

Effekten Re-analog lägger till effekter till ljudfilen som gör att ljudet låter artificiellt äldre.<br />

Följande alternativ är tillgängliga:<br />

Kryssrutan<br />

Väsning<br />

Lägger till brus till ljudfilen.<br />

43


Skjutreglaget<br />

Nivå<br />

Kryssrutan<br />

Retroradio<br />

Skjutreglaget<br />

Nivå<br />

Kryssrutan<br />

Klickar<br />

Skjutreglaget<br />

Klickar<br />

Skjutreglaget<br />

Knaster<br />

Alternativknappar<br />

Källa<br />

Kryssrutan<br />

Störningar<br />

Skjutreglaget<br />

Nivå<br />

Skjutreglaget<br />

Övertoner<br />

Skjutreglaget<br />

Sluttande<br />

Alternativknappar<br />

Frekvens<br />

Här anges vilken brusnivå som ska användas.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Förvränger ljudet hos ljudfilen och får dess ljud att påminna om ljudet<br />

hos en äldre radio.<br />

Här anges vilken förvrängningsnivå som ska användas.<br />

Lägger till effekter som påminner om ljudet hos en vinylskivspelare,<br />

t.ex. skrapningar och ljudet av damm i skivspåren.<br />

Här anges frekvens och intensitet för skapandet av skrapljud<br />

liknande dem som kan höras från vinylskivor.<br />

Här anges frekvens och intensitet för skapandet av knaster liknande<br />

det som kan höras från vinylskivor.<br />

Här kan du välja vilken typ av analog ljudskiva som ska efterliknas.<br />

Lägger till ett lågfrekvent brum till ljudfilen.<br />

Här anges vilken brumnivå som ska användas.<br />

Här anger du antalet övertoner för frekvensen.<br />

Här anges brantheten vid övergångar mellan höga och låga nivåer.<br />

Den här inställningen ger bruset en ”skrapig” karaktär.<br />

Ange vilken frekvens brummet ska ha.<br />

2.5.2.15 Efterklang<br />

Effekten Efterklang simulerar en efterklangseffekt.<br />

Följande skjutreglage finns:<br />

Ekotid Här anges efterklangens längd.<br />

Rumsstorlek<br />

Här anges storleken för det imaginära rum som ligger till grund för<br />

skapandet av efterklangen.<br />

44


Ljusstyrka Här anges efterklangens klarhet.<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för den redigerade signalen.<br />

2.5.2.16 Stamma<br />

Effekten för Stamma erbjuder alternativet för att modifiera rytmen i ljudfilen.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

Längd på tystnad<br />

Skjutreglaget<br />

Längd på tystnad<br />

Skjutreglaget<br />

Signallängd<br />

Visar de valda värdena i grafen, där y-axeln representerar längden<br />

på tystnaden, och x-axeln representerar signallängden.<br />

Här anges längden för tystnad eller upprepningar.<br />

Här anges längden för de signaler som ska upprepas.<br />

Följande alternativknappar finns i området Läge:<br />

Stäng av ljudet<br />

Sträck ut<br />

Upprepa<br />

Spelar upp ljudfilen i läget Tyst. Filen spelas under en angiven<br />

tidsperiod med skjutreglaget Signallängd och tystas under angiven<br />

tidsperiod med skjutreglaget Längd på tystnad. Ljudfilens längd<br />

förblir oförändrad.<br />

Spelar upp ljudfilen i läget Sträckning. Filen spelas under angiven<br />

tidsperiod med skjutreglaget Signallängd och tystas under angiven<br />

tidsperiod med skjutreglaget Längd på tystnad. När den tysta<br />

perioden är avslutad återupptas uppspelningen från den punkt där<br />

ljudfilen tystades, vilket förstås leder till att ljudfilens längd förändras.<br />

Spelar upp ljudfilen i läget Upprepa. Filen spelas upp under den<br />

tidsperiod som angivits med skjutreglaget Signallängd. Samma<br />

avsnitt av ljudfilen spelas sedan igen under den tid som angivits med<br />

skjutreglaget Längd på tystnad. Detta upprepas tills valt område för<br />

ljudfilen har slutförts.<br />

45


2.5.2.17 Surroundutvidgning<br />

Effekten Surroundutvidgning är endast tillgänglig om du redigerar en ljudfil med<br />

surroundljud (5.1 eller 7.1). Du kan då använda dig av inställningarna för utvidgat<br />

surroundljud.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Skjutreglaget<br />

Utvidgning<br />

Kryssrutan<br />

Frontkanaler<br />

Kryssrutan<br />

Sidokanaler<br />

Kryssrutan<br />

Surroundkanaler<br />

Här anges graden av expansion.<br />

Utvidgar expansionen till att även omfatta frontkanalerna.<br />

Utvidgar expansionen till att även omfatta sidokanalerna.<br />

Utvidgar expansionen till att även omfatta surroundkanalerna.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

2.5.2.18 Surroundefterklang<br />

Med effekten Surroundefterklang kan du lägga till efterklangseffekter till en ljudfil, och få<br />

denna att ge intryck av att vara inspelad under helt andra rumsliga förhållanden.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Rumsdimensioner:<br />

Bild<br />

Rumsmått<br />

Skjutreglaget<br />

Bredd<br />

Skjutreglaget<br />

Djup<br />

Skjutreglaget<br />

Höjd<br />

Här visas de ändringar som görs för rummets dimensioner.<br />

Ändrar värdet för rummets bredd.<br />

Ändrar värdet för rummets djup.<br />

Ändrar värdet för rummets höjd.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Rumsparametrar:<br />

Skjutreglaget<br />

Luftbefuktning<br />

Listrutan<br />

Ytmaterial<br />

Här anges graden av luftfuktighet i rummet.<br />

Här anges vilket ytmaterial som används i rummet (exempelvis en<br />

matta).<br />

46


Följande skjutreglage finns i området Utdata:<br />

2.5.2.19 Röstmodifiering<br />

Tidiga reflektioner Anger avståndet mellan ljudkällan och lyssnaren.<br />

Sena reflektioner Här anges efterklangen för ljudkällan i rummet.<br />

Torrförstärkning Här anges nivån för originalsignalen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Effekten Röstmodifiering är en effekt som huvudsakligen är avsedd att användas på röster<br />

i en ljudfil.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Kartläggning:<br />

Bild<br />

Kartläggning av<br />

gränser<br />

Skjutreglaget<br />

Skalar<br />

Förändrar in- och utgångsfrekvenserna för en ljudfil. Du kan<br />

modifiera den raka linjen med hjälp av de handtag som visas om du<br />

klickar på linjen. I grafen representerar y-axeln utgångsfrekvensen<br />

och x-axeln representerar ingångsfrekvensen.<br />

Förändrar de element som formar en röst.<br />

Följande skjutreglage finns i området Tonhöjd:<br />

Intervall Ändrar ljudfilens tonhöjd.<br />

Finavstämning<br />

Följande skjutreglage finns i området Tid:<br />

Sträck ut<br />

Ger en möjlighet till finjusteringar om det uppstår distortion när du<br />

gör ändringar för tonhöjd och intervall, men väljer att behålla<br />

ljudfilens originallängd.<br />

Här anges om ljudfilens längd ska tillåtas variera eller om den<br />

ursprungliga längden ska behållas.<br />

Följande alternativknappar finns i området Läge:<br />

Normal<br />

Lämnar rösten i ljudfilerna oförändrad. Endast tidigare inställda<br />

effekter används.<br />

Robotröst Lägger till en robotaktig känsla till de redan aktiverade effekterna.<br />

Viskning<br />

Lägger till en viskningsliknande känsla till de redan aktiverade<br />

effekterna.<br />

47


2.5.2.20 Wah-Wah<br />

Effekten Wah-Wah gör det möjligt för dig att förvrida inspelningen av en gitarr.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:<br />

Skjutreglaget<br />

Moduleringsfrekvens<br />

Listrutan<br />

2.5.3 Förbättring<br />

Moduleringsfunktion<br />

Följande skjutreglage finns i området Mix:<br />

Ren signal<br />

Effekt<br />

Här anges moduleringsfrekvensen.<br />

Väljer signalform för moduleringssignalen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för originalsignalen.<br />

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar<br />

intensiteten för den redigerade signalen.<br />

Följande skjutreglage finns i området Filter:<br />

Nedre gräns Här anges frekvensens nedre gräns.<br />

Övre gräns Här anges frekvensens övre gräns.<br />

Bandbredd Här anges frekvensens bandbredd.<br />

Feedback Här anges antalet kopierade signaler.<br />

2.5.3.1 Bandextrapolering<br />

Bandextrapolering är en förbättringsteknik som gör det möjligt att framhäva eller<br />

undertrycka vissa frekvenser.<br />

Följande skjutreglage finns i området Spectral Remixer:<br />

Hög frekvens Ökar nivån för de höga frekvenserna.<br />

Ren signal Här anges nivån för originalsignalen.<br />

Låg frekvens Ökar nivån för de låga frekvenserna.<br />

48


Följande skjutreglage finns i området Filter:<br />

2.5.3.2 Kamerabrusreducering<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Hög frekvens Här anges den gräns ovanför vilken höga frekvenser ska förstärkas.<br />

Låg frekvens Här anges den gräns under vilken låga frekvenser ska förstärkas.<br />

Kamerabrusreducering minskar det surrande ljud samt de övriga störande bakgrundsljud<br />

som är vanligt förekommande vid videofilmning.<br />

Följande inställningsalternativ finns tillgängliga:<br />

Bild<br />

Brusreduceringsnivå<br />

Skjutreglaget<br />

Reduktionsnivå<br />

2.5.3.3 Korrigering av DC-offset<br />

2.5.3.4 Klickreduktion<br />

Här visas signalen i grafisk form.<br />

Här anges hur kraftig filtreringen av störningar ska vara.<br />

Korrigering av DC-offset förbättrar inspelningar gjorda med dåligt kalibrerad utrustning<br />

(som inte är centrerad till nollpunkten).<br />

Med Klickreduktion kan ljudfiler rensas från störande ljud som klickningar eller knaster.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Klickreduktion:<br />

Kryssrutan<br />

Klickreduktion<br />

Skjutreglaget<br />

Detektionströskel<br />

Skjutreglaget<br />

Maximal längd<br />

Kryssrutan<br />

Hög kvalitet<br />

Tar bort störande ljud, t.ex. klickningar som kan vara orsakade av<br />

repor i en vinylskiva.<br />

Här anges hur kraftig en störning måste vara för att den ska<br />

uppmärksammas och filtreras bort.<br />

Här anges den maximala tid som en störning ska filtreras.<br />

Här används filter av högre kvalitet. En nackdel är att funktionen tar en<br />

stor del av datorns arbetskapacitet i anspråk.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Knasterreduktion:<br />

Kryssrutan<br />

Knasterreduktion<br />

Funktionen tar bort strörningar från ljudfiler, t.ex. knaster som kan vara<br />

orsakat av damm eller nålljud.<br />

49


Skjutreglaget<br />

Detektionströskel<br />

Skjutreglaget<br />

Reduktionsnivå<br />

Kryssrutan<br />

Automatisk<br />

återställning<br />

Här anges hur kraftig en störning måste vara för att den ska<br />

uppmärksammas och filtreras bort.<br />

Här anges hur kraftig filtreringen av störningar ska vara.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Väljer automatiskt optimala värden för både området Klickreduktion<br />

och Knasterreduktion. Markera kryssrutorna för de områden som ska<br />

justeras och markera kryssrutan Automatisk återställning.<br />

2.5.3.5 Ta bort klipp<br />

Klickreduktion lägger till viddtoppar som är högre än värdet och därför har klippts bort när<br />

de importerades till <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong>.<br />

Följande skjutreglage finns:<br />

Detektionströskel<br />

Förstärkningsändring<br />

Här anges den volym vid vilken tidigare bortklippta<br />

amplitudtoppar ska återskapas.<br />

Återskapar borttagna amplitudtoppar. Om värdet sätts för högt blir<br />

topparna återigen för höga och klipps bort när ljudfilen har<br />

sparats.<br />

2.5.3.6 Brumborttagning<br />

Med funktionen Brumborttagning kan du dämpa det brum som kan finnas i en ljudfil.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

Brumreducering<br />

Knapp<br />

Automatisk<br />

brumidentifiering<br />

Här visas de fyra notchfiltren.<br />

Väljer automatiskt optimala värden för samtliga filter.<br />

Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Dehum-filterinställningar:<br />

Alternativknappar<br />

Filter<br />

Skjutreglaget<br />

Frekvens<br />

Här finns fyra olika notchfilter. Dessa kan ställas in med<br />

skjutreglagen. De fyra notchfiltren kan även länkas samman om<br />

du markerar alternativknappen Länka filter. Om filtren är<br />

sammanlänkade påverkar kontrollerna i fönstret samtliga filter.<br />

Anger den frekvens runt vilken brum ska filtreras bort.<br />

50


Skjutreglaget<br />

Förstärkning<br />

Skjutreglaget<br />

Bredd<br />

Anger till vilken grad brum ska filtreras bort.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Här anges om ett notchfilters omfång ska stiga och falla mjukt<br />

eller kraftigt.<br />

2.5.3.7 Filterverktygslåda<br />

Filterverktygslådan ger dig en möjlighet att definiera dina egna ljudfilter.<br />

Följande alternativ är tillgängliga:<br />

Kryssrutan<br />

Användardefinierad<br />

filterverkan<br />

Bild<br />

Användardefinierad<br />

filterverkan<br />

Knapp<br />

Aktiverar alternativet för ändring av grafer som ändras med<br />

handtag.<br />

Här kan du själv definiera ett filter genom att skapa en egen<br />

filterkurva.<br />

Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen av<br />

frekvensbegränsningen.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Bandpassfilter:<br />

Kryssrutan<br />

Bandpassfilter<br />

Skjutreglaget<br />

Övre gräns<br />

Skjutreglaget<br />

Nedre gräns<br />

Lägger till ett bandpassfilter som inte begränsar vissa<br />

frekvensområden.<br />

Här anges den övre gränsfrekvensen för bandpassfiltret.<br />

Här anges den nedre gränsfrekvensen för bandpassfiltret.<br />

Följande kryssrutor finns i området Bandspärrfilter:<br />

Centrera<br />

Infoga upp till tre notchfilter och bandpass-stopp som begränsar<br />

vissa frekvensområden. Du kan ange frekvens för varje notchfilter<br />

med hjälp av skjutreglage.<br />

51


2.5.3.8 Brusreducering<br />

Med hjälp av Brusreducering kan du undertrycka störande brus i en ljudfil.<br />

Följande inställningsalternativ finns:<br />

Bild<br />

Knapp<br />

Spektral<br />

subtraheringsprofil<br />

Skjutreglaget<br />

Förstärkningsgolv<br />

Skjutreglaget<br />

Reduktionsnivå<br />

Illustrerar den störande signalen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Användargränssnitt<br />

Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen<br />

av frekvensbegränsningen.<br />

Här anges den nivå av brusreducering som används när en<br />

viss mängd brus måste finnas kvar.<br />

Här anges graden av brusreducering.<br />

Följande inställningsalternativ finns i området Läge:<br />

Alternativknapp<br />

Automatisk brusanalys<br />

Knapp<br />

Frys<br />

Alternativknapp<br />

Redigerbar bruskurva<br />

Alternativknapp<br />

Brustryck<br />

Knapp<br />

Resterande utmatning<br />

Gör en automatisk analys av ljudfilens innehåll i förhållande<br />

till brus.<br />

Fryser den bruskurva som visas i den spektrala<br />

subtraheringsprofilen och använder denna som en<br />

referenssignal.<br />

Infogar handtag i den bruskurva som visas i den spektrala<br />

subtraheringsprofilen, vilket gör det möjligt att göra<br />

ändringar direkt i figuren.<br />

Den här funktionen aktiveras automatiskt efter att en<br />

brusanalys har gjorts och första gången efter att<br />

brusundertryckning har använts.<br />

Den bruskurva som har skapats vid brusanalaysen kan<br />

redigeras.<br />

Spelar endast upp brussignalen.<br />

2.5.3.9 Brusanalys<br />

Funktionen för Brusanalys använder sig av en markerad sektion i ljudfilen och ett<br />

referensljud i form av brus. Det här referensljudet används sedan för att undertrycka bruset.<br />

52


3 Spela upp ljudfil<br />

Gör så här om du vill spela upp en ljudfil:<br />

1. Klicka på knappen i verktygsfältet.<br />

Ett fönster öppnas.<br />

2. Markera den ljudfil som du vill spela upp och klicka på Öppna.<br />

Kanalerna i ljudfilen visas som en peakfil.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Spela upp ljudfil<br />

Alternativt kan du öppna och infoga en ljudfil med <strong>Nero</strong> MediaBrowser. <strong>Nero</strong><br />

MediaBrowser kan öppnas via ikonen i verktygsfältet.<br />

3. Om du vill spela upp hela ljudfilen klickar du på knappen i verktygsfältet.<br />

4. Om du har markerat ett avsnitt i ljudfilen och vill spela upp det specifika avsnittet klickar du<br />

på knappen i verktygsfältet.<br />

5. Om du vill spela upp filen utan avbrott klickar du på knappen i verktygsfältet.<br />

6. Om du vill stoppa uppspelningen klickar du på knappen i verktygsfältet.<br />

Du har spelat upp en ljudfil.<br />

53


4 Spela in ljudfil<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Spela in ljudfil<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> kan användas för att spela in ljud från en identifierad enhet. Inspelningen<br />

övervakas i fönstret Inspelningskonsol.<br />

4.1 Fönstret Inspelningskonsol<br />

Du öppnar fönstret Inspelningskonsol via knappen i verktygsfältet.<br />

Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Ljudingång i fönstret<br />

Inspelningskonsol:<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Knapp<br />

Fönstret Inspelningskonsol<br />

Återvänder till början av en inspelning för att denna ska kunna<br />

skrivas över.<br />

Lagra en ljudfil.<br />

Pausar inspelningen. Endast tillgängligt under inspelning.<br />

54


Knapp<br />

Listrutan<br />

Ljudingångslinje<br />

Kryssrutan<br />

Digital övervakning<br />

Skjutreglaget<br />

Ingångsnivå<br />

4.2 Spela in ljudfil<br />

Hoppar till slutet av en inspelning där inspelningen kan<br />

återupptas på nytt.<br />

Anger vilken ljudingång som ska användas.<br />

Följande alternativknappar finns i området Åtgärd:<br />

Skriv över befintlig<br />

inspelning<br />

Infoga i inspelning<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Spela in ljudfil<br />

Aktiverar ljudet för ljudkällan så att du kan höra vad du spelar in.<br />

Här kan du justera inspelningsvolymen. Ljudfilens volym bör<br />

ligga i det gula området.<br />

Skriver över den aktuella inspelningen eller den ljudfil som har<br />

öppnats i <strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong>.<br />

Infogar inspelningen i en ljudfil på den plats där markören är<br />

placerad.<br />

Skillnader i inspelningsalternativ mellan Windows XP och Windows<br />

Vista/Windows 7<br />

I Windows XP behandlas ljudkortet som en enhet. Om du väljer en enhet får du<br />

därför åtkomst till alla inmatningsalternativ i fönstret Inspelningskonsol.<br />

I Windows Vista och Windows 7 behandlas alla inmatningsalternativ som en<br />

separat enhet. Inmatningsalternativet för ljudkort måste därför först markeras i<br />

fönstret Enhetsinställningar.<br />

Därefter visar alternativet Huvudvolym i fönstret Inspelningskonsol vald<br />

ingångsenhet i fönstret Enhetsinställningar.<br />

Närliggande ämnen:<br />

Enhetsinställningar →7<br />

Gör så här om du vill spela in en ljudfil:<br />

1. Klicka på knappen i verktygsfältet.<br />

Fönstret Inspelningskonsol öppnas.<br />

2. Gör önskade inställningar.<br />

3. Klicka på knappen för att starta inspelningen.<br />

Inspelningsprocessen startar.<br />

55


4. Klicka på knappen för att stoppa inspelningen.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Spela in ljudfil<br />

Inspelningsprocessen avbryts. Du kan återuppta den genom att klicka på knappen .<br />

5. Om du vill infoga inspelningen i ljudfönstret klickar du på knappen OK.<br />

Kanalerna i inspelningen visas som en peakfil i ljudfönstret.<br />

Du har spelat in en ljudfil.<br />

Om du klickar på knappen Avbryt i fönstret Inspelningskonsol under en<br />

inspelning stoppas inspelningen och fönstret Inspelningskonsol stängs.<br />

Inspelningen sparas inte. Om du vill avbryta inspelningen klickar du på knappen<br />

i stället för knappen Avbryt.<br />

56


5 Redigera ljudfil<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Redigera ljudfil<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> erbjuder ett flertal alternativ för att redigera ljudfiler. Du kan göra ändringar<br />

i filstrukturen (till exempel infoga spårdelningar), ändra volymen för en ljudfil (till exempel<br />

normalisera den) och använda andra förbättringsalternativ (till exempel konvertera<br />

samplingsformatet).<br />

Följande krav måste uppfyllas:<br />

En öppen ljudfil visas i ljudfönstret.<br />

5.1 Redigera ljudfilsstrukturen<br />

Du kan antingen redigera den fullständiga ljudfilen eller ett speciellt avsnitt.<br />

Om du vill redigera ett speciellt avsnitt i ljudfilen markerar du respektive avsnitt i<br />

ljudfönstret.<br />

Så här redigerar du strukturen för en ljudfil:<br />

1. Gör så här om du vill att tystnad i en låt ska kunna upptäckas automatiskt och sedan kunna<br />

uteslutas vid uppspelningen:<br />

1. Klicka på Redigera > Pausdetektion på menyraden.<br />

Fönstret Pausdetektion öppnas.<br />

2. Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.<br />

2. Om du vill infoga en spårdelning i en ljudfil för att kunna hoppa direkt till denna punkt med<br />

snabbspolningsknapparna klickar du på Redigera > Infoga spårdelning på menyraden.<br />

3. Gör så här om du vill spara ett spår som har skapats som ett resultat av en infogad<br />

spårdelning:<br />

1. Klicka på Redigera > Spara spår som filer på menyraden.<br />

Fönstret Spara spår som separata filer öppnas.<br />

2. Markera det spår du vill spara, ange ett namn för det och välj önskat filformat.<br />

3. Klicka på OK.<br />

4. Gör så här om du vill infoga ytterligare en ljudfil i ljudfönstret och skapa en övertoning<br />

mellan två filer:<br />

1. Klicka på Redigera > Infoga fil på menyraden.<br />

Ett fönster öppnas.<br />

2. Markera önskad ljudfil och klicka på Öppna.<br />

Ljudfilen infogas i ljudfönstret.<br />

Om du vill ange en plats där ljudfilen ska infogas måste du klicka på den platsen<br />

innan du väljer Redigera > Infoga fil.<br />

57


<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Redigera ljudfil<br />

Alternativt kan du öppna och infoga en ljudfil med <strong>Nero</strong> MediaBrowser. <strong>Nero</strong><br />

MediaBrowser kan öppnas via ikonen i verktygsfältet.<br />

Övertoning<br />

Med metoden för övertoning kan du kombinera ljudfiler utan att avbryta ljudet för<br />

filerna. När du använder övertoning tonas volymen för den första ljudfilen ut i<br />

slutet och volymen för nästa ljudfil tonas in i början så att det skapas en smidig<br />

övergång mellan ljudet i filerna.<br />

Du har redigerat strukturen i ljudfilen.<br />

5.2 Redigera ljudfilsvolym<br />

Gör så här om du vill redigera volymen för en ljudfil:<br />

1. Gör så här om du vill höja eller sänka volymen för det markerade avsnittet i ljudfilen:<br />

1. Klicka på Volym > Volymändring på menyraden.<br />

Fönstret Volymändring öppnas.<br />

2. Flytta skjutreglaget Volymändring till önskad position.<br />

Det valda decibelvärdet visas i fönstret.<br />

3. Klicka på OK.<br />

Om du ökar volymen stiger alla frekvenser för ljudfilen med angivet decibelvärde.<br />

Om du sänker minskar alla frekvenser enligt angivet decibelvärde.<br />

2. Om du vill dämpa volymen fullständigt för det markerade avsnittet i ljudfilen klickar du på<br />

Volym > Tyst på menyraden.<br />

Den volymändring som görs i det markerade avsnittet visas grafiskt i ljudfönstret.<br />

3. Gör så här om du vill normalisera frekvenserna för det markerade avsnittet i ljudfilen till ett<br />

visst decibelvärde:<br />

1. Klicka på Volym > Normalisera på menyraden.<br />

Fönstret Normalisera öppnas.<br />

2. Flytta skjutreglaget Normalisera till till önskad position.<br />

Det valda decibelvärdet visas i fönstret.<br />

3. Klicka på OK.<br />

4. Om du vill tona in eller dölja volymen för det markerade avsnittet i ljudfilen klickar du på<br />

Volym > Tona in eller Tona ut på menyraden och väljer önskad metod.<br />

Den volymändring som görs i det markerade avsnittet visas grafiskt i ljudfönstret.<br />

Du har redigerat volymen för ljudfilen.<br />

58


5.3 Använda andra förbättringsalternativ<br />

Gör så här om du vill använda andra förbättringsalternativ för en ljudfil:<br />

1. Gör så här om du vill omvandla samplingsformatet:<br />

1. Klicka på Redigera > Omvandla samplingsformat på menyraden.<br />

Fönstret Omvandla inställningar för samplingsformat öppnas.<br />

2. Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Redigera ljudfil<br />

2. Om du vill spela upp det markerade avsnittet i ljudfilen baklänges klickar du på Redigera ><br />

Omvänd på menyraden.<br />

3. Om du vill infoga en testsignal i det markerade avsnittet i ljudfilen gör du så här:<br />

1. Klicka på Redigera > Infoga testsignal på menyraden.<br />

Fönstret Generator för testton öppnas.<br />

2. Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.<br />

Testsignalen läggs till i ljudfönstret.<br />

3. Nu kan du ange testsignalens omfång genom att flytta de gröna pilarna i ljudfönstrets<br />

nederkant.<br />

4. Om du vill tona ut eller tona in en ljudfil före och efter testsignalen flyttar du de blå-gröna<br />

pilarna överst i ljudfönstret från vänster till höger.<br />

4. Gör så här om du vill markera ett specifikt avsnitt med millisekundsnoggrannhet:<br />

1. Klicka på Redigera > Definiera markörer manuellt på menyraden.<br />

Fönstret Egendefinierade markörer öppnas.<br />

2. Definiera markörerna efter önskemål i områdena Markeringens början och<br />

Markeringens slut och klicka på OK.<br />

5. Gör så här om du vill ändra det markerade avsnittet i ljudfilen med optimerade verktyg,<br />

effekter eller en förbättring:<br />

1. Klicka på respektive alternativ för Verktyg, Effekter eller Förbättring på menyraden.<br />

Det aktuella fönstret öppnas.<br />

2. Gör önskade inställningar och klicka på knappen OK.<br />

Du har nu redigerat en ljudfil.<br />

Närliggande ämnen:<br />

Filter →29<br />

59


6 Teknisk information<br />

6.1 Format och codec som stöds<br />

6.1.1 Ljudformat och codec<br />

Advanced Audio Coding (AAC) - endast import<br />

Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)<br />

Dolby Digital (AC3)<br />

MP3 / mp3PRO (MP3)<br />

Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)<br />

Moving Picture Experts Group-4 (MP4)<br />

<strong>Nero</strong> AAC Codec (MP4)<br />

Ogg Vorbis (OGG, OGM)<br />

Resource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)<br />

Windows Media Audio (WMA)<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> File (NWF)<br />

Free Lossless Audio Codec (FLAC)<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Teknisk information<br />

60


7 Ordlista<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Ordlista<br />

Bitdjup<br />

Bitdjupet anger hur exakt en svängningsvibration kan mätas. Ju högre värde, desto exaktare<br />

mätning och bättre ljudkvalitet.<br />

FIR-filter<br />

Ett filter är ett system som länkar ihop en ingångssignal med en överföringsfunktion och gör<br />

den ändrade signalen tillgänglig vid utgången. Med ett filter med begränsat impulssvar (FIRfilter)<br />

utgörs utgångssignalen av olika delvis buffrade värden av ingångssignalen.<br />

Frekvens<br />

Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För<br />

ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den<br />

högsta magnituden för svänging kallas amplitud.<br />

IIR-filter<br />

Ett filter är ett system som länkar ihop en ingångssignal med en överföringsfunktion och gör<br />

den ändrade signalen tillgänglig vid utgången. Ett filter med oändligt impulssvar (IIR-filter)<br />

använder indatavärden och buffrade värden av utgångssignalen.<br />

Normalisering<br />

Normalisering av ljud innebär att analoga och/eller digitala ljudsignaler anpassas till en<br />

gemensam ljudnivå.<br />

Samplingshastighet<br />

Samplingshastigheten anger frekvensen som en signal samplas per tidsintervall. Den mäts i<br />

samplingsvärde per sekund. Ju högre samplingshastighet, desto exaktare mätning och<br />

bättre ljudkvalitet.<br />

61


8 Index<br />

Symbolanvändning, Handboken ............ 6<br />

Ändra skala<br />

Impulsrespons............................................... 36<br />

Linjär ............................................................. 36<br />

Logaritmisk ................................................... 36<br />

Alternativ .......................................... 8, 14<br />

Editoralternativ ............................................ 7, 7<br />

Enhetsinställningar ...................................... 7, 7<br />

Konfiguration ................................................... 7<br />

Ljudformatinställningar ................................ 7, 7<br />

Amplitudmodulering ............................. 40<br />

Amplitudtoppar ..................................... 50<br />

Anti-aliasingfilter ................................... 27<br />

Automatisk pausidentifiering ................ 27<br />

Bandbredd ...................................... 31, 48<br />

Bandextrapolering ................................ 48<br />

Bandpasstopp ...................................... 51<br />

Beat per minut ...................................... 35<br />

Bitdjup ...................................... 11, 26, 40<br />

Bithastighet .......................................... 40<br />

Brumborttagning................................... 50<br />

Brusanalys ........................................... 52<br />

Brusport ................................................ 33<br />

Brusreducering ............................... 11, 52<br />

Deesser ................................................ 30<br />

Digital övervakning ............................... 54<br />

DirectX-pluginprogram ........................ 14<br />

Dithering ............................................... 11<br />

Doppler ................................................. 38<br />

Dynamisk processor ............................ 31<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Index<br />

Effekt<br />

Bildfaskorrektör ............................................. 42<br />

Doppler ......................................................... 38<br />

Efterklang ...................................................... 44<br />

Flanger .......................................................... 39<br />

Fördröjd multi-knackning ............................... 41<br />

Fördröjning .................................................... 37<br />

Förvrängning ................................................. 37<br />

Förvrängningseffekt ...................................... 37<br />

Konvolutionsefterklang .................................. 36<br />

Kör ................................................................ 35<br />

Ljudstyrka ..................................................... 39<br />

Low Fidelity ................................................... 40<br />

Modulering .................................................... 40<br />

Pseudoomvänd ............................................. 43<br />

Re-analog ..................................................... 43<br />

Röstmodifiering ............................................. 47<br />

Stamma ........................................................ 45<br />

Stigningsböjning ............................................ 43<br />

Surroundefterklang ........................................ 46<br />

surroundutvidgning ........................................ 46<br />

Wah-Wah ...................................................... 48<br />

Effekter ................................................. 29<br />

Efterfiltrering ......................................... 37<br />

Efterklang ............................................. 44<br />

Enhetsinställningar ................................. 7<br />

Audioingång ................................................ 8, 8<br />

Ingångsenhet .................................................. 8<br />

Ljudutgång .................................................. 8, 8<br />

Utgångsenhet .................................................. 8<br />

Equaliser .............................................. 31<br />

Filter för brusformning .......................... 12<br />

Filterverktygslåda ................................. 51<br />

FIR-filter ................................................ 12<br />

Flanger ................................................. 39<br />

Frekvensband ...................................... 32<br />

Frekvensintervall .................................. 31<br />

Frekvensmodulering ............................. 40<br />

Förbättring ............................................ 29<br />

Bandextrapolering ......................................... 48<br />

Brumborttagning............................................ 50<br />

Brusanalys .............................................. 52, 52<br />

Brusreducering .............................................. 52<br />

Filterverktygslåda .......................................... 51<br />

Kamerabrusreducering .................................. 49<br />

Klickreduktion ................................................ 49<br />

Knasterreduktion ........................................... 49<br />

Korrigering av DC-offset ................................ 49<br />

Störande brus ............................................... 49<br />

Ta bort klipp .................................................. 50<br />

62


Fördröjd multi-knackning ...................... 41<br />

Fördröjning ............................... 37, 41, 42<br />

Förfiltrering ........................................... 37<br />

Förfördröjning ....................................... 36<br />

Generator för testton ............................ 28<br />

Handboken, Symbolanvändning ............ 6<br />

Huvudfönster ........................................ 18<br />

Hög frekvens ........................................ 48<br />

IIR-filter ................................................. 12<br />

Ingångsnivå .......................................... 54<br />

Inmatning ............................................. 31<br />

Inspelningskonsol ................................ 54<br />

Jämnt härdat krom ............................... 33<br />

Kamerabrusreducering ........................ 49<br />

Karaokefilter ......................................... 32<br />

Kartläggning av gränser ....................... 47<br />

Katalog ................................................. 10<br />

Kataloger .............................................. 10<br />

Klickreduktion ....................................... 49<br />

Knaster ................................................. 44<br />

Konfiguration .................................... 8, 14<br />

Alternativ ......................................................... 7<br />

Avkodare..................................................15, 15<br />

Editoralternativ ............................................ 8, 8<br />

Enhetsinställningar .......................................... 7<br />

Kodare .....................................................16, 16<br />

Konfiguration ................................................... 7<br />

Konverterare ............................................17, 17<br />

Ljudformatinställningar .............................14, 14<br />

Korrigering av DC-offset ...................... 49<br />

Kvantifieringsfel .................................... 40<br />

Kör ........................................................ 35<br />

Lagringsutrymme ................................. 10<br />

Ljud<br />

Ändra ............................................................ 29<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Index<br />

Ljudfil<br />

Filter .............................................................. 29<br />

Implementera pausdetektion ......................... 27<br />

Spela ............................................................ 53<br />

Spela in ......................................................... 55<br />

Spela upp avsnitt ..................................... 53, 53<br />

Ändra ljud ...................................................... 29<br />

Ljudformatinställningar<br />

Avkodare ....................................................... 15<br />

Kodare .......................................................... 16<br />

Konverterare ................................................. 17<br />

Ljudfönstret........................................... 18<br />

Loop ..................................................... 53<br />

Low Fidelity .......................................... 40<br />

Luftbefuktning ....................................... 46<br />

Låg frekvens ......................................... 48<br />

Mappar ................................................. 10<br />

Menyrad ......................................... 18, 18<br />

Metoder för att tona in .......................... 20<br />

Metoder för att tona ut .......................... 19<br />

Mittfrekvenser ....................................... 31<br />

Modulering............................................ 40<br />

Multikanalljud ....................................... 12<br />

<strong>Nero</strong> Headphone .................................. 12<br />

<strong>Nero</strong> MediaBrowser ............................. 22<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> .................................... 6<br />

Huvudfönster ................................................. 18<br />

<strong>Nero</strong> VirtualSpeakers ........................... 12<br />

Nivåmätare ........................................... 22<br />

Normalisera .......................................... 58<br />

Notchfilter ............................................. 50<br />

Pausdetektion ...................................... 27<br />

Peakfilmapp ......................................... 10<br />

Program<br />

Starta programmet .......................................... 7<br />

Pseudoomvänd .................................... 43<br />

Re-analog ............................................. 43<br />

Redigering<br />

Ljudfil ............................................................ 57<br />

63


Redigeringshistorik .............................. 22<br />

Repor ................................................... 44<br />

Röstmodifiering .................................... 47<br />

Röstpanorering..................................... 32<br />

Samplingsformat .................................. 25<br />

Samplingshastighet ........................ 26, 40<br />

Signalöverföring ................................... 33<br />

Spara/utgångsinställningar .................. 11<br />

Spektrumanalysator ............................. 22<br />

Spelar<br />

Ljudfil ............................................................ 53<br />

Spelar in<br />

Ljudfil ............................................................ 55<br />

Spärrfrekvens ....................................... 32<br />

Stamma ................................................ 45<br />

Start<br />

Via välkomstprogrammet ................................. 7<br />

Statusrad .............................................. 22<br />

Stereoprocessor ................................... 34<br />

Stigningsböjning ................................... 43<br />

Störande brus<br />

Filter .............................................................. 49<br />

Störningseffekter .................................. 40<br />

Surround .............................................. 12<br />

Surroundefterklang .............................. 46<br />

Surroundljud ......................................... 46<br />

Surroundutvidgning .............................. 46<br />

Svarstid ................................................ 30<br />

Systemkrav ............................................ 7<br />

Ta bort klipp ......................................... 50<br />

Temporär mapp.................................... 10<br />

Tona in<br />

Exponential ................................................... 20<br />

Linjär ............................................................. 20<br />

Logaritmisk ................................................... 20<br />

Sinus ............................................................. 20<br />

Tona ut<br />

Exponential ..............................................19, 19<br />

Linjär ........................................................20, 20<br />

Logaritmisk ..............................................20, 20<br />

Sinus ........................................................19, 19<br />

Transponera ......................................... 35<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Index<br />

Transport .............................................. 22<br />

Tröskel .................................................. 33<br />

Uppspelningshastighet ......................... 35<br />

Utdata ................................................... 31<br />

Wah-Wah ............................................. 48<br />

Wavedisplay ......................................... 18<br />

Verktyg ................................................. 29<br />

Brusport ........................................................ 33<br />

Deesser ........................................................ 30<br />

Dynamisk processor ................................ 31, 33<br />

Equaliser ....................................................... 31<br />

Karaokefilter .................................................. 32<br />

Pitch ........................................................ 33, 35<br />

Pitchavstämning ............................................ 33<br />

Stereoprocessor ............................................ 34<br />

Tidskorrigering .............................................. 35<br />

Transponera .................................................. 35<br />

Verktygsfält..................................... 18, 20<br />

Vibrato .................................................. 33<br />

Virtuellt surroundljud ............................ 12<br />

Visning ............................................ 18, 22<br />

VST-pluginprogram .............................. 13<br />

Ytmaterial ............................................. 46<br />

64


9 Kontakt<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong> är en produkt från <strong>Nero</strong> AG.<br />

<strong>Nero</strong> AG<br />

Im Stoeckmaedle 18 Internet: www.nero.com<br />

76307 Karlsbad Support: http://support.nero.com<br />

Tyskland Fax: +49 724 892 8499<br />

<strong>Nero</strong> Inc.<br />

330 N Brand Blvd Suite 800 Internet: www.nero.com<br />

Glendale, CA 91203-2335 Support: http://support.nero.com<br />

USA Fax: (818) 956 7094<br />

<strong>Nero</strong> KK<br />

Rover Center-kita 8 F-B, 1-2-2<br />

Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku<br />

E-post: US-CustomerSupport@nero.com<br />

Internet: www.nero.com<br />

Yokohama, Kanagawa Support: http://support.nero.com<br />

Japan 224-0003<br />

Upphovsrätt © 2012 <strong>Nero</strong> AG och dess licensgivare. Med ensamrätt.<br />

<strong>Nero</strong> <strong>WaveEditor</strong><br />

Kontakt<br />

65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!