Views
5 years ago

PhD Thesis_ver3.pdf

PhD Thesis_ver3.pdf

PhD

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ маг. фарм. Деян Йорданов Йосифов Сравнително in vitro изследване на нови възможности за фармaкологично повлияване на мултипления миелом Д и с е р т а ц и я за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” Област на висше образование: „Здравеопазване и спорт” Професионално направление: „Фармация” (шифър 7.3) Научна специалност: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” Научен ръководител: Доц. Спиро М. Константинов, дм Научен консултант: Проф. Мартин Р. Бергер, дм София, 2011

 • Page 3 and 4: Съдържание Използв
 • Page 5 and 6: 5 Съдържание 2.1.1. Пр
 • Page 7 and 8: 7 Съдържание 4. Меха
 • Page 9 and 10: Използвани съкраще
 • Page 11: 11 Използвани съкра
 • Page 14 and 15: I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗО
 • Page 16 and 17: Сравнително in vitro и
 • Page 18 and 19: Сравнително in vitro и
 • Page 20 and 21: Сравнително in vitro и
 • Page 22 and 23: Сравнително in vitro и
 • Page 24 and 25: Сравнително in vitro и
 • Page 26 and 27: Сравнително in vitro и
 • Page 28 and 29: Сравнително in vitro и
 • Page 30 and 31: Сравнително in vitro и
 • Page 32 and 33: Сравнително in vitro и
 • Page 34 and 35: Сравнително in vitro и
 • Page 36 and 37: Сравнително in vitro и
 • Page 38 and 39: Сравнително in vitro и
 • Page 40 and 41: Сравнително in vitro и
 • Page 42 and 43: Сравнително in vitro и
 • Page 44 and 45: Сравнително in vitro и
 • Page 46 and 47: Сравнително in vitro и
 • Page 48 and 49: 2.1. История 2. Алкилф
 • Page 50 and 51: Сравнително in vitro и
 • Page 52 and 53:

  Сравнително in vitro и

 • Page 54 and 55:

  Сравнително in vitro и

 • Page 56 and 57:

  Сравнително in vitro и

 • Page 58 and 59:

  Сравнително in vitro и

 • Page 60 and 61:

  Сравнително in vitro и

 • Page 62 and 63:

  Сравнително in vitro и

 • Page 64 and 65:

  Сравнително in vitro и

 • Page 66 and 67:

  Сравнително in vitro и

 • Page 68 and 69:

  Сравнително in vitro и

 • Page 70 and 71:

  Сравнително in vitro и

 • Page 72 and 73:

  Сравнително in vitro и

 • Page 74 and 75:

  Сравнително in vitro и

 • Page 76 and 77:

  4.1. История 4. Диарсе

 • Page 78 and 79:

  Сравнително in vitro и

 • Page 80 and 81:

  Сравнително in vitro и

 • Page 82 and 83:

  Сравнително in vitro и

 • Page 84 and 85:

  Сравнително in vitro и

 • Page 86 and 87:

  Сравнително in vitro и

 • Page 88 and 89:

  Сравнително in vitro и

 • Page 90 and 91:

  Сравнително in vitro и

 • Page 92 and 93:

  Сравнително in vitro и

 • Page 94 and 95:

  Сравнително in vitro и

 • Page 96 and 97:

  2. Методи 2.1. Култиви

 • Page 98 and 99:

  Сравнително in vitro и

 • Page 100 and 101:

  Сравнително in vitro и

 • Page 102 and 103:

  Сравнително in vitro и

 • Page 104 and 105:

  Сравнително in vitro и

 • Page 106 and 107:

  Сравнително in vitro и

 • Page 108 and 109:

  Сравнително in vitro и

 • Page 110 and 111:

  Сравнително in vitro и

 • Page 112 and 113:

  Сравнително in vitro и

 • Page 114 and 115:

  Сравнително in vitro и

 • Page 116 and 117:

  Сравнително in vitro и

 • Page 118 and 119:

  Сравнително in vitro и

 • Page 120 and 121:

  Сравнително in vitro и

 • Page 122 and 123:

  Сравнително in vitro и

 • Page 124 and 125:

  Сравнително in vitro и

 • Page 126 and 127:

  Сравнително in vitro и

 • Page 128 and 129:

  Сравнително in vitro и

 • Page 130 and 131:

  Сравнително in vitro и

 • Page 132 and 133:

  Сравнително in vitro и

 • Page 134 and 135:

  Сравнително in vitro и

 • Page 136 and 137:

  Сравнително in vitro и

 • Page 138 and 139:

  Сравнително in vitro и

 • Page 140 and 141:

  Сравнително in vitro и

 • Page 142 and 143:

  Сравнително in vitro и

 • Page 144 and 145:

  Сравнително in vitro и

 • Page 146 and 147:

  Сравнително in vitro и

 • Page 148 and 149:

  Сравнително in vitro и

 • Page 150 and 151:

  Сравнително in vitro и

 • Page 152 and 153:

  152

 • Page 154 and 155:

  Сравнително in vitro и

 • Page 156 and 157:

  Сравнително in vitro и

 • Page 158 and 159:

  Сравнително in vitro и

 • Page 160 and 161:

  Сравнително in vitro и

 • Page 162 and 163:

  Сравнително in vitro и

 • Page 164 and 165:

  Сравнително in vitro и

 • Page 166 and 167:

  Сравнително in vitro и

 • Page 168 and 169:

  Сравнително in vitro и

 • Page 170 and 171:

  Сравнително in vitro и

 • Page 172 and 173:

  Сравнително in vitro и

 • Page 174 and 175:

  Сравнително in vitro и

 • Page 176 and 177:

  Сравнително in vitro и

 • Page 178 and 179:

  Сравнително in vitro и

 • Page 180 and 181:

  Сравнително in vitro и

 • Page 182 and 183:

  Сравнително in vitro и

 • Page 184 and 185:

  Сравнително in vitro и

 • Page 186 and 187:

  Сравнително in vitro и

 • Page 188 and 189:

  Сравнително in vitro и

 • Page 190 and 191:

  Сравнително in vitro и

 • Page 192 and 193:

  Сравнително in vitro и

 • Page 194 and 195:

  Сравнително in vitro и

 • Page 196 and 197:

  2. Механизъм на дейс

 • Page 198 and 199:

  Сравнително in vitro и

 • Page 200 and 201:

  Сравнително in vitro и

 • Page 202 and 203:

  Сравнително in vitro и

 • Page 204 and 205:

  Сравнително in vitro и

 • Page 206 and 207:

  Сравнително in vitro и

 • Page 208 and 209:

  Сравнително in vitro и

 • Page 210 and 211:

  Сравнително in vitro и

 • Page 212 and 213:

  Сравнително in vitro и

 • Page 214 and 215:

  Сравнително in vitro и

 • Page 216 and 217:

  Сравнително in vitro и

 • Page 218 and 219:

  Сравнително in vitro и

 • Page 220 and 221:

  Сравнително in vitro и

 • Page 222 and 223:

  Сравнително in vitro и

 • Page 224 and 225:

  Сравнително in vitro и

 • Page 226 and 227:

  Сравнително in vitro и

 • Page 228 and 229:

  Сравнително in vitro и

 • Page 230 and 231:

  Сравнително in vitro и

 • Page 232 and 233:

  Сравнително in vitro и

 • Page 234 and 235:

  Сравнително in vitro и

 • Page 236 and 237:

  Сравнително in vitro и

 • Page 238 and 239:

  Сравнително in vitro и

 • Page 240 and 241:

  Сравнително in vitro и

 • Page 242 and 243:

  Сравнително in vitro и

 • Page 244 and 245:

  % на преживелите кл

 • Page 246 and 247:

  % на преживелите кл

 • Page 248 and 249:

  Сравнително in vitro и

 • Page 250 and 251:

  Сравнително in vitro и

 • Page 252 and 253:

  % на преживелите кл

 • Page 254 and 255:

  Сравнително in vitro и

 • Page 256 and 257:

  Сравнително in vitro и

 • Page 258 and 259:

  Сравнително in vitro и

 • Page 260 and 261:

  Сравнително in vitro и

 • Page 262 and 263:

  Сравнително in vitro и

 • Page 264 and 265:

  Сравнително in vitro и

 • Page 266 and 267:

  Сравнително in vitro и

 • Page 268 and 269:

  Сравнително in vitro и

 • Page 270 and 271:

  % на преживелите кл

 • Page 272 and 273:

  Сравнително in vitro и

 • Page 274 and 275:

  Сравнително in vitro и

 • Page 276 and 277:

  Сравнително in vitro и

 • Page 278 and 279:

  Сравнително in vitro и

 • Page 280 and 281:

  Сравнително in vitro и

 • Page 282 and 283:

  Сравнително in vitro и

 • Page 284 and 285:

  Сравнително in vitro и

 • Page 286 and 287:

  Сравнително in vitro и

 • Page 288 and 289:

  Сравнително in vitro и

 • Page 290 and 291:

  Сравнително in vitro и

 • Page 292 and 293:

  Сравнително in vitro и

 • Page 294 and 295:

  Сравнително in vitro и

 • Page 296 and 297:

  Сравнително in vitro и

 • Page 298 and 299:

  Сравнително in vitro и

 • Page 300 and 301:

  Сравнително in vitro и

 • Page 302 and 303:

  Сравнително in vitro и

 • Page 304 and 305:

  Сравнително in vitro и

 • Page 306 and 307:

  Сравнително in vitro и

 • Page 308 and 309:

  VI. ИЗВОДИ 1. Erufosine пр

 • Page 310 and 311:

  Сравнително in vitro и

 • Page 312 and 313:

  Сравнително in vitro и

 • Page 314 and 315:

  Сравнително in vitro и

 • Page 316 and 317:

  Сравнително in vitro и

 • Page 318 and 319:

  Сравнително in vitro и

 • Page 320 and 321:

  Сравнително in vitro и

 • Page 322 and 323:

  Сравнително in vitro и

 • Page 324 and 325:

  Сравнително in vitro и

 • Page 326 and 327:

  VIII. Приложение I 1. А

 • Page 328 and 329:

  Сравнително in vitro и

 • Page 330 and 331:

  Сравнително in vitro и

 • Page 332 and 333:

  Сравнително in vitro и

 • Page 334 and 335:

  Сравнително in vitro и

 • Page 336 and 337:

  Сравнително in vitro и

 • Page 338 and 339:

  Сравнително in vitro и

 • Page 340 and 341:

  Сравнително in vitro и

 • Page 342 and 343:

  Сравнително in vitro и

 • Page 344 and 345:

  Сравнително in vitro и

 • Page 346 and 347:

  Сравнително in vitro и

 • Page 348:

  Изследванията в ди

HoejTryk_december_2009.pdf
2458_SUa_FSI_verksamhetsberattelser_1955_1.pdf
PDF här på hemsidan
Produktfolder (pdf)