CLP Importers_sv - ECHA - Europa

echa.europa.eu

CLP Importers_sv - ECHA - Europa

Viktig information

för EU (¹)-baserade importörer

av kemikalier

2010 – dags för omklassificering av

kemikalier!

Om du släpper ut kemiska ämnen och blandningar på

den gemensamma marknaden genom att importera

dem till EU:s territorium betraktas du som importör

enligt den nya förordningen om klassificering,

märkning och förpackning (CLP-förordningen).

Som importör måste du klassificera, märka och

förpacka kemiska ämnen och blandningar som du

importerar i enlighet med CLP-förordningen.

Dessutom ska du anmäla CLP-klassificeringarna av

dina ämnen till klassificerings- och märkningsregistret

hos Europeiska kemikaliemyndigheten.

Du betraktas också som importör enligt CLPförordningen

om du är

• återimportör, som till ett EU-land importerar

samma ämnen eller blandningar som tidigare har

exporterats från ett EU-land, om

distributionskedjan skiljer sig eller om de berörda

ämnena inte har registrerats enligt Reachförordningen

eller anmälts till registret innan de

exporterades,

• omfyllare, som får leveranser av ämnen eller

blandningar från en aktör utanför EU,

• distributör, som får leveranser av ämnen eller

blandningar från en aktör utanför EU,

• importör av explosiva föremål.

(¹) Hänvisningar till EU i denna brosc hyr inkluderar även Island, N orge och Liec htenstei n. ECHA-10-L-02-SV


När behöver jag klassificera enligt CLPförordningen?

Importerade ämnen måste klassificeras, märkas och

förpackas enligt CLP-kriterierna från och med den

1 december 2010. Klassificeringen av ämnen enligt

direktivet om farliga ämnen fortsätter gälla till och med

den 1 juni 2015. Fram till dess måste både CLPklassificeringarna

och klassificeringarna enligt

direktivet om farliga ämnen nämnas i

sä kerhetsdatabladen.

Importerade blandningar måste klassificeras enligt

CLP-kriterierna från och med den 1 juni 2015.

När ska jag anmäla ämnen till Echa?

Ämnen som importeras den 1 december 2010 eller

därefter måste anmälas till kemikaliemyndigheten

inom 1 månad efter den första importen. Detta

innebär att den första tidsfristen för anmälan kommer

att vara den 3 januari 2011. En anmälan inkluderar

det berörda ämnets identitet samt dess klassificering

och märkning.

Vem ska anmäla – en importör eller en enda

representant?

Enligt CLP-förordningen kan endast EU-baserade

tillverkare och importörer lämna in anmälan till

kemikaliemyndigheten. Om ett företag utanför EU av

se kretesskäl inte vill avslöja sammansättningen av

sina kemikalier för EU-importörer kan företaget utse

en av importörerna som får göra anmälan för övriga

importörers räkning (gruppanmälan). I detta fall får

endast den utvalda importören den konfidentiella

information som behövs för anmälan. En sådan

importör kan även fungera som enda representant

som har utsetts för registreringsändamål enligt

Reach-förordningen. En enda representant kan bli

importör genom att importera prover av berörda

kemikalier till EU:s territorium. Importörer, inklusive

tidigare enda representanter, ska få skriftlig

bekräftelse från företaget utanför EU på vilka ämnen

de ska anmäla till registret.

Hur kan jag förbereda mig?

• Utse en person på företaget som ansvarar för att

CLP-förordningen följs.

• Upprätta en förteckning över alla ämnen och

blandningar som företaget importerar.

• Kontrollera vem som ska göra anmälan för ett

företag utanför EU.

• Genomför förberedande åtgärder, dvs. se till att

personalen får utbildning i CLP-förordningen och

aktualisera företagets programvara för

framtagning av säkerhetsdatablad.

Vart kan jag v ända mig för att få mer information?

På Echa:s webbplats finns ett eget avsnitt om CLPförordningen.

http://echa.europa.eu/clp_sv .asp

Där finns en översikt över CLP-förordningen och

länkar till

• grundläggande vägledning om CLPförordningen,

• vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna,

• vanliga frågor om den praktiska tillämpningen av

CLP-förordningen och svar på dessa,

• IT-v erktyg för relevanta förfaranden enligt CLPförordningen

och manualer/information om hur

man använder dem.

Om du fortfarande har frågor som du inte har fått svar

på kan du också vända dig till

• din leverantör eller dina leverantörer med frågor

om specifika ämnen eller varor,

• din bransch- eller handelsorganisation för

frågor som gäller er specifika sektor,

• din nationella stöd- och informationspunkt

med frågor om efterlevnaden av CLP.

De nationella stöd- och informationspunkterna i alla

EU:s medlemsstater erbjuder hjälp på de nationella

språken. Deras kontaktuppgifter finns på:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_sv .asp

Anmälan av ämnen s om sl äpps ut på mar knaden den 1 dec ember 2010 s ka lämnas senast den

3 januari 2011. Ec ha rekommenderar att en anmälan l ämnas i n redan före den 24 dec ember 2010.

Europeiska kemikaliemyndigheten Annegatan 18, P.B. 400, FI-00121 Helsingfors, Fi nland

Tfn +358 9686180 | Fax +358 968618210 | http://echa.europa.eu | info@echa.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines