CLP DU_sv - ECHA - Europa

echa.europa.eu

CLP DU_sv - ECHA - Europa

Viktig information

för EU (¹)-baserade nedströmsanvändare

av kemikalier

2010 – dags för omklassificering av

kemikalier!

Som nedströmsanvändare måste du klassificera,

märka och förpacka de kemiska ämnen och

blandningar som du släpper ut på marknaden i EUländer

enligt den nya förordningen om klassificering,

märkning och förpackning (CLP-förordningen).

Du betraktas som nedströmsanvändare enligt

CLP-förordningen om du är:

• formulerare av blandningar, dvs. du använder

ämnen och blandningar som levereras till dig för

formulering av andra produkter som du släpper ut

på marknaden, t.ex. lim, rengöringsprodukter,

färger eller motoroljor,

• omfyllare, dvs. du överför ämnen eller

blandningar som levereras till dig från en

behållare eller förpackning till en annan,

• återimportör, som utnyttjar undantaget från

registrering enligt artikel 2.7 c i Reachförordningen.

(¹) Hänvisningar till EU i denna brosc hyr inkluderar även Island, N orge och Liec htenstei n. ECHA-10-L-01-SV


När behöver jag klassificera enligt

CLP-förordningen?

Ämnen som släpps ut på marknaden måste

klassificeras, märkas och förpackas enligt CLPkriterierna

från och med den 1 december 2010.

Klassificeringen av ämnen enligt direktivet om farliga

ämnen fortsätter gälla till och med den 1 juni 2015.

Både CLP-klassificeringarna och klassificeringarna

enligt direktivet om farliga ämnen ska nämnas i

sä kerhetsdatabladen.

Blandningar som släpps ut på marknaden måste

klassificeras enligt CLP-kriterierna från och med den

1 juni 2015.

Hur ska jag klassificera enligt CLP?

Det finns tre möjliga metoder för att få fram en CLPklassificering

för ett ämne eller en blandning:

1. Om du har uppgifter om egenskaperna hos de

ämnen och blandningar som du släpper ut på

marknaden ska du klassificera dem enligt CLPförordningen.

2. Om du inte har några uppgifter som du kan

använda för att klassificera ämnena eller

blandningarna enligt avdelningen

Faroklassificering i CLP-förordningen men redan

har klassificerat ämnena eller blandningarna

enligt tidigare lagstiftning kan du använda såväl

översättningstabellerna i bilaga VII till CLPförordningen

som respektive anvisningar i

Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna för

klassificering och märkning.

3. Du får även ta över CLP-klassificeringar från din

leverantör, förutsatt att du inte ändrar

sammansättningen av det ämne eller den

blandning som du har fått från leverantören.

Vem ska göra anmälan?

Endast tillverkare av ämnen och importörer av ämnen

och blandningar behöver anmäla nya klassificeringar,

förutsatt att de släpper ut sina kemikalier på EUmarknaden.

Europeiska kemikaliemyndigheten Annegatan 18, P.B. 400, FI-00121 Helsingfors, Fi nland

Tfn +358 9686180 | Fax +358968618210 | http://ec ha.europa.eu | info@ec ha.eur opa.eu

Hur kan jag förbereda mig?

• Utse en person på företaget som ansvarar för att

CLP-förordningen följs.

• Upprätta en förteckning över alla ämnen och

blandningar som företaget släpper ut på

marknaden.

• Samla alla tillgängliga uppgifter om farliga

egenskaper hos ämnen och blandningar som ni

släpper ut på marknaden.

• Utför den första förberedande åtgärden, dvs.

se till att personalen får utbildning i CLPförordningen

och aktualisera företagets

programvara för framtagning av

sä kerhetsdatablad.

Vart kan jag v ända mig för att få mer information?

På Echas webbplats finns ett eget avsnitt om CLPförordningen.

http://echa.europa.eu/clp_sv .asp

Där finns en översikt över CLP-förordningen och

länkar till

• grundläggande vägledning om CLPförordningen,

• vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna,

• vanliga frågor om den praktiska tillämpningen av

CLP-förordningen och svar på dessa,

• IT-v erktyg för relevanta förfaranden enligt CLPförordningen

och manualer/information om hur

man använder dem.

Om du fortfarande har frågor som du inte har fått svar

på kan du också vända dig till

• din leverantör eller dina leverantörer med frågor

om specifika ämnen eller varor,

• din bransch- eller handelsorganisation för

frågor som gäller er specifika sektor,

• din nationella stöd- och informationspunkt

med frågor om efterlevnaden av CLP.

De nationella stöd- och informationspunkterna i alla

EU:s medlemsstater erbjuder hjälp på de nationella

språken. Deras kontaktuppgifter finns på:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_sv .asp

Anmälan av ämnen s om sl äpps ut på mar knaden den 1 dec ember 2010 s ka lämnas senast den

3 januari 2011. Ec ha rekommenderar att anmäl an l ämnas redan före den 24 december 2010.

More magazines by this user
Similar magazines