Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

Praktiska anvisningar

för parter i överklagandeförfaranden vid

Europeiska kemikaliemyndighetens

överklagandenämnd


För att förfarandena ska förlöpa på ett problemfritt, säkert och kostnadseffektivt sätt har

Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd fastställt praktiska anvisningar

för parterna. Nämnden har befogenhet att anta sådana anvisningar enligt artikel 27 i

kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av

en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens

överklagandenämnd.

Ansvarsfriskrivning: Detta är en arbetsöversättning av ett dokument som ursprungligen

offentliggjorts på engelska. Originalet finns på Echas webbplats.


INNEHÅLL

8.3.2010

A) Rättslig ställning ........................................................................................................ 3

B) Kommunikation med nämnden................................................................................. 3

Adress.......................................................................................................................................... 3

Andra viktiga krav när det gäller kommunikation......................................................................... 4

Särskilda krav för kommunikation med nämnden via e-post/telefax ........................................... 4

C) Överklagandeavgift.................................................................................................... 5

Betalning av överklagandeavgiften.............................................................................................. 5

Nedsättning av överklagandeavgiften ......................................................................................... 6

Återbetalning av överklagandeavgiften ....................................................................................... 6

D) Ingivande av överklaganden och andra handlingar ............................................... 7

Tidsfrister ..................................................................................................................................... 7

Bevis på betalning ....................................................................................................................... 7

Bevis för juridiska personers rättsliga existens............................................................................ 7

Formulär för juridiska personer och formulär med bankuppgifter................................................ 7

Information om rätten till nedsatt överklagandeavgift.................................................................. 7

Språk............................................................................................................................................ 8

Handlingarnas (inklusive överklagandets) form och innehåll ...................................................... 8

Bilagor........................................................................................................................................ 10

Ombud ....................................................................................................................................... 10

Sammanfattning och offentliggörande av överklaganden ......................................................... 11

Rättelse av överklaganden och andra inlagor ........................................................................... 11

E) Begäran om sekretess ............................................................................................. 12

”Icke-konfidentiella” och ”markerade konfidentiella” versioner av handlingar ........................... 12

F) Intervention ............................................................................................................... 13

G) Muntligt förfarande .................................................................................................. 14

Förberedelse av förhandlingarna............................................................................................... 14

Språk som används vid muntliga förfaranden ........................................................................... 14

Kallelse ...................................................................................................................................... 14

Begäran om stängda dörrar.......................................................................................................14

Plats för förhandlingarna............................................................................................................ 15

Närvaro vid förhandlingarna ...................................................................................................... 15

H) Offentliggörande av slutliga beslut ........................................................................ 16

I) Dessa praktiska anvisningars ikraftträdande ......................................................... 16

2


A) RÄTTSLIG STÄLLNING

8.3.2010

1. Nedanstående praktiska anvisningar gäller de viktigaste inslagen i

förfaranden inför överklagandenämnden vid Europeiska

kemikaliemyndigheten (nedan kallade ”nämnden” och ”myndigheten”) och

innehåller även råd beträffande de tillåtlighetskrav som fastställs i

arbetsordningen 1 .

2. Parterna bör noggrant följa dessa anvisningar så att förfarandena kan förlöpa

på ett problemfritt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Anvisningarna utgör ett

komplement till arbetsordningen, men ersätter inte denna. Om dessa

anvisningar följs minskar dock antalet fall där nämnden måste begära

rättelse, liksom risken för att överklaganden inte kan tas upp till prövning. Den

senaste versionen av dessa anvisningar finns på myndighetens webbplats 2 .

B) KOMMUNIKATION MED NÄMNDEN

Adress

3. Alla handlingar som rör överklagandet och övrig korrespondens till nämnden

ska ställas till nämndens kansli (nedan kallat ”kansliet”) på följande adress:

European Chemicals Agency

Registry of the Board of Appeal

P.O. Box 400

FI-00121 Helsinki

Finland

4. Handlingar kan även lämnas direkt till nämnden under receptionens

öppettider. Information om öppettiderna finns på myndighetens webbplats 3 .

Besöksadress: Annankatu/Annegatan 18, 00120 Helsingfors, Finland.

1 Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en

organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens

överklagandenämnd (nedan kallad ”arbetsordningen”)

2 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

3 http://echa.europa.eu/about/hours_sv.asp

3


Andra viktiga krav när det gäller kommunikation

8.3.2010

5. Alla handlingar som inges till nämnden ska åtföljas av tre papperskopior och

ytterligare en kopia för var och en av de övriga parterna i målet, inklusive och

eventuella intervenienter.

6. För att det ska vara möjligt att kontrollera att alla de till nämnden ingivna

handlingarna (original, bilagor och kopior) har mottagits i sin helhet ska det

totala antalet inlämnade sidor anges på första sidan av varje uppsättning

handlingar.

7. I sin första kontakt med nämnden uppmanas parterna

(a) ange om de godtar att delgivning sker till dem eller i förekommande

fall till deras ombud via fax, e-post eller annat tekniskt

kommunikationsmedel (se artiklarna 6.1 h, 7.2 e och 8.4 h i

arbetsordningen), och

(b) uppge ett faxnummer och/eller en e-postadress som kansliet kan

använda för detta ändamål.

Obs! Delgivning via e-post förutsätter att mottagaren har programmet Adobe

Reader ® installerat i sin dator, eftersom handlingar från kansliet skickas i

pdf-format.

Särskilda krav för kommunikation med nämnden via epost/telefax

8. Undertecknade original av handlingar som rör överklagandet kan även

skickas till kansliet

(a) med fax (faxnummer: +358 968618930), eller

(b) med e-post (e-postadress: appeal@echa.europa.eu).

Avsändaren ansvarar för att handlingarna inkommer till kansliet i sin helhet

inom den fastställda tidsfristen. Detta kräver särskild uppmärksamhet när

handlingar skickas elektroniskt.

9. Om handlingar som rör överklagandet skickas till kansliet med fax eller e-post

ska följande krav uppfyllas:

(a) För att garantera dokumentintegriteten godtas endast en kopia av det

undertecknade originalet. Handlingar som skickas med e-post ska

skickas som skannade dokument i pdf-format (bilder och text) med

hjälp av programmet Adobe Reader ® .

(b) Tre papperskopior och ytterligare en kopia för var och en av de övriga

parterna i målet, inklusive myndigheten och eventuella intervenienter,

ska skickas med ordinarie post eller lämnas direkt till kansliet. Detta

ska ske omedelbart efter det att den elektroniska kopian har skickats

4


8.3.2010

och utan att några rättelser eller ändringar, ens av mindre omfattning,

har införts.

(c) Den första sidan till varje handling som rör överklagandet som inges

efter att ha skickats elektroniskt ska bära texten ”Har tidigare skickats

med fax/e-post den ...” för att göra det möjligt att snabbt identifiera de

handlingar som hör ihop.

(d) Handlingar som skickas med e-post eller fax får inte vara större än

10 Mb, inklusive bilagor. Handlingar som är större än så måste

skickas i omgångar för att kansliet ska kunna ta emot dem. Om

överföringen sker i omgångar på detta sätt ska varje del åtföljas av ett

följebrev (e-post) med följande information:

– Klagandens namn.

– Uppgift om det överklagade beslutet eller ärendenumret.

– Det totala antalet e-postmeddelanden, deras löpnummer och

sidnumren i fråga (Exempel: ”e-postmeddelande nr 1 (av

5) som innehåller sidorna 1–50 av överklagandet samt sidorna

1–10 av bilaga 1”).

C) ÖVERKLAGANDEAVGIFT

Betalning av överklagandeavgiften

10. Reglerna för betalning av överklagandeavgiften fastställs i

avgiftsförordningen 4 .

Ett överklagande anses inte ha ingetts till nämnden förrän

överklagandeavgiften har betalats in till myndigheten (se artikel 10.5 i

avgiftsförordningen). Klaganden ska därför betala in överklagandeavgiften

innan överklagandet inges och i alla fall inom den tidsfrist på tre månader för

ingivande av överklaganden som fastställs i artikel 92.2 i Reachförordningen

5 .

4 Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska

betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

(Reach) (avgiftsförordningen).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av

en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets

förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets

direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och

2000/21/EG.

5


6

8.3.2010

11. Klaganden ska betala in det relevanta beloppet i euro (EUR) genom girering

till det bankkonto för överklagandeavgifter som anges på myndighetens

webbplats 6 . Myndigheten tar inte emot kontanter eller checkar.

För varje betalning av överklagandeavgiften ska referensfältet innehålla

uppgift om den eller de klagandes identitet och, i förekommande fall,

identifieringsnumret eller identifieringsnumren på det överklagade beslutet

samt datum då beslutet antogs. Alla bankavgifter i samband med betalning av

en överklagandeavgift till myndigheten ska betalas av klaganden, som ska

instruera sin bank om detta. IBAN-nummer och BIC/SWIFT-koder är

obligatoriska inom det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa).

Ett betalningsbevis ska bifogas överklagandet.

Nedsättning av överklagandeavgiften

12. Klagande som hävdar att de har rätt till nedsättning av överklagandeavgiften

(dvs. klagande som är mikroföretag, små eller medelstora företag enligt

definitionen i artikel 2 i avgiftsförordningen) ska informera nämnden om detta i

samband med att överklagandet inges (se artikel 13.1 i avgiftsförordningen).

Återbetalning av överklagandeavgiften

13. Om myndighetens verkställande direktör rättar ett beslut eller om

överklagandet avgörs till förmån för klaganden ska överklagandeavgiften

återbetalas (se artikel 10.4 i avgiftsförordningen). Klaganden ska därför även

fylla i ett formulär för juridiska personer (Legal Entities Form, LEF) och

ett formulär med bankuppgifter (Financial Identification Form), vilka ska

inges tillsammans med överklagandet. Formulären finns på kommissionens

webbplats 7 .

6 http://echa.europa.eu/appeals/board_contact_sv.asp

7 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

och http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm.

Se även verkställande direktörens beslut av den 19 december 2008 om återbetalning av

avgifter i enlighet med artiklarna 10.4 och 20.1 i kommissionens förordning (EG) nr 340/2008

(dok. ED/61/2008) .http://echa.europa.eu/appeals/app_procedure_sv.asp


D) INGIVANDE AV ÖVERKLAGANDEN OCH ANDRA

HANDLINGAR

Tidsfrister

8.3.2010

14. Överklaganden ska inges till nämnden skriftligen och innehålla uppgifter om

yrkanden, grunder och huvudsakliga argument. Överklagandet ska inges

inom tre månader efter det att den berörda personen har underrättats om

beslutet eller, om så inte är fallet, den dag då beslutet blir känt för denna

person (se artikel 92.2 i förordning (EG) nr 1907/2006). Tidsfristen för

överklagande kan inte förlängas.

15. Vid beräkning av tidsfrister ska en handling anses ha ingetts först då den har

inkommit till kansliet (se artikel 10.2 i arbetsordningen). Närmare regler när

det gäller beräkningen av tidsfrister fastställs i artikel 23 i arbetsordningen.

Bevis på betalning

16. Ett överklagande anses inte ha ingetts till nämnden förrän

överklagandeavgiften har betalats in till myndigheten (se artikel 10.5 i

avgiftsförordningen). Bevis på betalning ska därför bifogas överklagandet (se

artikel 6.2 i arbetsordningen).

Bevis för juridiska personers rättsliga existens

17. Om klaganden är en juridisk person ska bevis på dess rättsliga existens

bifogas överklagandet (se artikel 6.2 i arbetsordningen). Stiftelseurkund,

bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling, nyligen utfärdat

utdrag ur bolagsregister, handelsregister, föreningsregister eller motsvarande

register kan användas i detta syfte.

Formulär för juridiska personer och formulär med

bankuppgifter

18. Se avsnitt C, Överklagandeavgift, Återbetalning av överklagandeavgiften.

Information om rätten till nedsatt överklagandeavgift

19. Se avsnitt C, Överklagandeavgift, Nedsättning av överklagandeavgiften.

7


Språk

8

8.3.2010

20. Det språk som överklagandet är avfattat på ska vara handläggningsspråk.

Handläggningsspråket ska användas för det skriftliga och muntliga

förfarandet, om inte nämnden på begäran av någon av parterna har godkänt

att ett annat officiellt språk får användas. Detta gäller även alla styrkande

handlingar, som vid behov ska åtföljas av en översättning till

handläggningsspråket (se artikel 14 i arbetsordningen).

Parterna bör när de upprättar sina inlagor ta hänsyn till att alla inlämnade

handlingar i praktiken kommer att översättas till engelska, eftersom detta är

det språk som nämndens ledamöter och personalen använder i sin dagliga

interna kommunikation och sitt gemensamma arbete.

Om det överklagade beslutet riktar sig till klaganden och överklagandet inte är

avfattat på samma språk som beslutet ska klaganden lämna information om

och bevis för att detta språk har använts i tidigare handlingar som legat till

grund för beslutet (se artikel 14.1, andra stycket i arbetsordningen).

Handlingarnas (inklusive överklagandets) form och innehåll

21. Originalhandlingar ska vara undertecknade och daterade. Följande

uppgifter bör dessutom anges på första sidan av handlingar som inges till

nämnden för att effektivisera handläggningen:

(a) Typ av handling (överklagande, svaromål, ansökan om att få

intervenera, interventionsinlaga, svar på frågor osv.).

(b) Överklagandets nummer (A-...-...) om kansliet redan har meddelat

detta, eller i annat fall numret på det beslut av myndigheten som

överklagas.

(c) Den ingivande partens namn och adress.

(d) Datum.

(e) I förekommande fall uppgift om eventuell begäran om sekretess (se

avsnitt E, Begäran om sekretess).

(f) Om klaganden har utsett ett ombud, ombudets namn och

tjänsteadress.

Ovanstående uppgifter bör anges på första sidan av handlingen, helst på det

försättsblad som finns på myndighetens webbplats 8 .

8 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp


8.3.2010

22. Eftersom kansliet hanterar alla handlingar elektroniskt bör parterna beakta

följande krav som möjliggör dokumentskanning och teckenigenkänning:

(a) Texten ska vara läslig och får bara stå på ena sidan av bladet

(framsidan, inte baksidan).

(b) Styckena ska vara numrerade i ordningsföljd.

(c) Dokumenten får inte vara häftade eller inbundna (t.ex. med lim eller

häftklamrar).

(d) Texten ska vara skriven med tillräckligt radavstånd och tillräckliga

marginaler för att en skannad version ska kunna läsas.

Rekommenderad teckenstorlek är 12 i brödtext och 10 i fotnoter.

23. Handlingen och bilagor ska ha sidnumrering i ordningsföljd (t. ex. sidan

1 av 11), med sidnummer överst till höger på sidorna, för att säkerställa att

alla sidor av handlingarna (inklusive bilagor och mellanläggsblad) verkligen

kommer med när dokumenten skannas.

24. De uppgifter som ska finnas med i överklagandet och de bilagor som ska

inges framgår av artiklarna 6.1 och 6.2 samt av artikel 9 i arbetsordningen. En

stödjande

9

webbplats .

checklista för överklaganden finns på myndighetens

25. Det ska tydligt framgå av överklagandet vilka omständigheter och slutsatser i

myndighetens beslut som bestrids av klaganden. Klaganden ska särskilt ange

om beslutet överklagas i sin helhet eller

bara delvis. I det senare fallet ska

den del som överklagas specificeras.

26. Parterna bör beakta att inga nya grunder får åberopas efter det första utbytet

av skriftliga inlagor, om inte nämnden finner att de föranleds av nya rättsliga

eller faktiska omständigheter som

framkommit först under förfarandet (se

artikel 12.2 i arbetsordningen).

27. Överklagandet och andra handlingar ska förutom de grunder för

överklagandet som klaganden anför även innehålla en kort redogörelse för de

skäl som stöder dessa grunder. Överklagandet ska således innehålla en

skriftlig redogörelse

för de faktiska, rättsliga och övriga grunder som

åberopas.

9 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

9


8.3.2010

28. Bevisning (dokument eller andra former av bevis) som åberopas ska

preciseras, förtecknas och bifogas inlagorna. Parterna ska dessutom

Bilagor

(a) upprätta en förteckning över de bevis som läggs fram,

(b) ange vilka omständigheter eller anspråk varje bevis är avsett att

styrka, med hänvisning till relevant avsnitt i inlagan,

(c) förklara på vilket sätt bevisen styrker dessa omständigheter eller

anspråk,

(d) ange exakt vilka avsnitt i bevismaterialet som anses styrka

omständigheterna eller anspråken. Parterna får för detta ändamål

stryka under eller markera avsnitt i bevismaterialet.

Parterna uppmanas använda de särskilda formulär (Bilageförteckning,

Table of Annexes och Bevisningsblankett, Evidence sheet) som tillhandahålls

på myndighetens webbplats 10 .

29. Endast de handlingar som omnämns i en skriftlig inlaga och som är

nödvändiga för att styrka eller klargöra innehållet i en inlaga bör utgöra

bilagor till inlagan. Utdrag ur omfångsrika handlingar godtas under

förutsättning att texterna inte tas ur sitt sammanhang.

30. Bilagorna ska vara avfattade på handläggningsspråket eller åtföljas av en

översättning till detta språk. Översättningen av omfångsrika handlingar kan

begränsas till relevanta utdrag. Nämnden kan dock när som helst begära en

mer omfattande eller komplett översättning (se artikel 14.2 i arbetsordningen).

31. Följande formella krav ska vara uppfyllda:

Ombud

(a) Bilagorna ska vara läsliga. Bilagor av undermålig tryckkvalitet godtas

inte.

(b) Bilagorna ska vara numrerade och upptagna i Bilageförteckning (se

punkt 28 ovan) med hänvisning till den inlaga de tillhör. Om bilagorna

är omfångsrika ska parten ange vilka delar som anses relevanta.

32. Om en part eller intervenient har utsett ett ombud att representera honom

inför nämnden ska ombudet lämna fullmakt (se artikel 9 i arbetsordningen).

Eventuella byten av ombud ska utan dröjsmål meddelas kansliet skriftligen.

10 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

10


Sammanfattning och offentliggörande av överklaganden

11

8.3.2010

33. Kansliet offentliggör alla registrerade överklaganden på myndighetens

webbplats 11 (se artikel 6.6 i arbetsordningen). Mer utförlig information

återfinns i nämndens beslut om offentliggörande (Board’s Decision on

implementing the rules on publication of an announcement of the notice of

appeal on the website of the Agency) 12 .

För att underlätta upprättandet av kungörelsen bör klaganden bifoga en

sammanfattning av ärendet till överklagandet. Denna sammanfattning bör

inte vara längre än en sida och ska innehålla följande:

(a) Klagandens namn.

(b) Hänvisning till det överklagade beslutet.

(c) Klagandens yrkanden.

(d) Ett sammandrag av de viktigaste omständigheter som åberopas.

34. Klaganden får inte ta med konfidentiell information i sammanfattningen

eftersom kungörelsen av överklagandet upprättas på grundval av klagandens

sammanfattning. Den av kansliet upprättade kungörelsen ska offentliggöras

utan dröjsmål efter det att beslut har fattats om en eventuell begäran om

sekretess avseende innehållet i kungörelsen.

Varje person som visar att han har ett berättigat intresse av utgången av ett

ärende får ansöka om att intervenera inför nämnden inom två veckor från

offentliggörandet av kungörelsen (se artikel 8 i arbetsordningen).

Rättelse av överklaganden och andra inlagor

35. Om överklagandet inte uppfyller kraven i artiklarna 6.1 a–d och 6.2 i

arbetsordningen ska registratorn besluta om en rimlig tidsfrist inom vilken

överklagandet ska rättas. Registratorn får besluta om en sådan tidsfrist

endast en gång (se artikel 6.3 i arbetsordningen).

36. Om klaganden inte rättar överklagandet ska registratorn hänskjuta ärendet till

nämndens ordförande för beslut om huruvida överklagandet kan tas upp till

prövning (se artikel 6.4 i arbetsordningen).

37. Registratorn kan även begära att ett överklagande eller en annan inlaga som

inte överensstämmer med dessa praktiska anvisningar rättas.

11 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

12 http://echa.europa.eu/doc/appeals/appeal_announcement_decision.pdf


E) BEGÄRAN OM SEKRETESS

8.3.2010

38. En begäran om att information i en handling som har lämnats i samband med

ett förfarande inför nämnden ska betraktas som konfidentiell ska göras

skriftligen vid den tidpunkt då handlingen inges, under en särskild rubrik i

inlagan i fråga eller i en särskild ansökan som inges tillsammans med

huvudhandlingarna (se artiklarna 6.1 g, 7.2 d och 8.4 g i arbetsordningen).

39. I begäran ska anges vilka ord, siffror eller avsnitt som ska betraktas som

konfidentiell samt skälen till detta. En begäran om sekretess måste innehålla

en tillräckligt utförlig motivering.

40. Huruvida vissa uppgifter ska behandlas med sekretess avgörs av nämndens

ordförande med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet.

41. Eftersom nämnden inte kan grunda sina beslut på uppgifter som inte alla

huvudparter i ärendet känner till kan en klagande inte beviljas sekretess i

förhållande till myndigheten eller vice versa.

”Icke-konfidentiella” och ”markerade konfidentiella” versioner

av handlingar

42. När en begäran om sekretess har beviljats helt eller delvis ska ett tillräckligt

antal kopior av ”icke-konfidentiella” och ”markerade konfidentiella” versioner

av handlingen i fråga lämnas till kansliet, så att de kan distribueras till alla

parter i ärendet inklusive intervenienterna. Kansliet meddelar parterna hur

många kopior som ska inges.

43. Den part som har begärt att uppgifter ska behandlas med sekretess bör

sammanställa erforderligt antal icke-konfidentiella versioner i vilka de avsnitt

som har utgått av sekretesskäl är markerade. För att det ska vara möjligt att

bedöma mängden borttagen text och för att pagineringen och

styckesnumreringen inte ska förändras bör sidlayouten inte förändras.

Det bör om möjligt anges vilken typ av information som har tagits bort. Om

detta inte kan göras kan den generella markeringen ”konfidentiella uppgifter

borttagna” användas. Dessa versioner ska vara tydligt märkta som ”ickekonfidentiella”.

44. En separat uppsättning handlingar där de konfidentiella uppgifterna finns med

inom hakparenteser ska sammanställas (”markerade konfidentiella”

versioner). Med hjälp av dessa handlingar kan nämnden handlägga ärendet

på ett effektivt sätt. Motparten behöver också veta vilka uppgifter som den

andra parten betraktar som konfidentiella för att kunna undvika att avslöja

dem när han hänvisar till dem i skriftliga inlagor som intervenienter eller

allmänheten har tillgång till. Dessa kopior ska vara tydligt märkta med

”konfidentiella”.

12


13

8.3.2010

45. Framtagandet av ”icke-konfidentiella” och ”markerade konfidentiella”

versioner av handlingarna i fråga ska göras av den berörda parten (eller i

förekommande fall dennes ombud) och på hans/hennes egen risk. Nämnden

eller kansliets personal ansvarar inte under några omständigheter för

kontroller av innehållet i olika konfidentiella och icke-konfidentiella versioner

som en part lämnar in till nämnden.

46. Alla inlagor som inges till nämnden efter ett beslut om sekretess ska

sammanställas i enlighet med ovanstående regler.

F) INTERVENTION

47. En person som vill intervenera i överklagandeförfarandet och som har ett

intresse av utgången av ett ärende kan ansöka om tillstånd av nämnden att

intervenera inom två veckor från offentliggörandet av kungörelsen (se artikel

8 i arbetsordningen).

48. Interventionsansökan ska innehålla de uppgifter om anges i artikel 8.4 i

arbetsordningen och ska särskilt visa att intervenienten ”har ett berättigat

intresse av utgången av det ärende som lagts fram”. Ansökan behöver inte ha

någon särskild form, men den ska innehålla en kort redogörelse för de

omständigheter i ärendet som berör den sökande.

49. Registratorn överlämnar interventionsansökan till de övriga parterna och

uppmanar dem att inkomma med synpunkter.

50. Om nämnden godtar interventionsansökan (se artikel 8.5 i arbetsordningen)

överlämnar registratorn de icke-konfidentiella versionerna av överklagandet

och svaromålet till intervenienten och ger sedan anvisningar om hur

interventionen ska genomföras. Intervenienterna kan också uppmanas att

vidareutveckla sina yrkanden i förklaringar.

51. Intervenienter bör beakta anvisningarna för kommunikation och inlagor ovan

(se avsnitt D). Intervenienter bör beakta att deras funktion till sin natur är

sekundär, med tanke på att klaganden och myndigheten är huvudparter i

ärendet. Det innebär till exempel att intervenienter inte får framföra nya

grunder som skulle förändra ärendets föremål. Intervenienter bör också

undvika att upprepa argument som redan har framförts av huvudparterna.


G) MUNTLIGT FÖRFARANDE

Förberedelse av förhandlingarna

8.3.2010

52. Om en part anser att det nödvändigt med muntliga förhandlingar ska parten

inlämna en motiverad begäran om detta inom två veckor från det att parten

underrättats om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats (se artikel

13.1 i arbetsordningen). Nämnden kan besluta att förhandlingar ska hållas

även om ingen begäran om detta har inkommit inom denna tidsfrist på två

veckor. I detta fall ska parterna meddelas.

Språk som används vid muntliga förfaranden

53. En begäran om att ett annat av de officiella språken i Europeiska unionen än

handläggningsspråket ska användas ska inges tillsammans med begäran om

förhandlingar. Begäran ska motiveras. Nämnden beslutar i frågan efter att ha

hört parterna. När nämnden beslutar om förhandlingar på eget initiativ ska

parterna och andra som kallas till förhandlingarna inkomma med en sådan

begäran inom sju dagar efter den dag då datumet för förhandlingarna

meddelades.

Kallelse

54. Registratorn kallar parterna och andra personer till förhandlingarna skriftligen.

Kallelse till förhandlingar ska innehålla uppgift om tidpunkt, datum och plats

för de muntliga förhandlingarna. Meddelande om förhandlingarna

offentliggörs också på myndighetens webbplats 13 .

Begäran om stängda dörrar

55. En part som önskar att förhandlingarna inte ska vara offentliga ska inkomma

med en begäran om stängda dörrar med angivande av skälen därtill inom sju

dagar efter det att han informerades om förhandlingarna (se artikel 13.4 i

arbetsordningen).

13 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

14


Plats för förhandlingarna

15

8.3.2010

56. Förhandlingarna ska genomföras där myndigheten har sitt säte (det vill säga i

Helsingfors i Finland). Efter att ha hört parterna kan nämnden besluta att

förhandlingarna kan äga rum genom videokonferens eller med andra tekniska

kommunikationsmedel under förutsättning att dessa är tillgängliga för alla

berörda parter (se artikel 13.7 i arbetsordningen).

Närvaro vid förhandlingarna

57. Datumet för muntliga förhandlingar kan endast ändras i undantagsfall. En

begäran om ändring ska motiveras och åtföljas av lämpliga styrkande

handlingar samt inges till nämnden senast sju dagar efter den dag då

datumet för förhandlingarna meddelades.

58. När tolkning krävs vid förhandlingarna kallar kansliet parterna senast två

månader i förväg. På grund av de begränsningar som anordnandet av

tolkning medför kan en begäran om att förhandlingar ska skjutas upp bara

beviljas under mycket speciella omständigheter.

59. En part som inte avser att närvara eller vara representerad vid

förhandlingarna bör meddela nämnden detta inom tio dagar efter den dag då

datumet för förhandlingarna meddelades. I detta fall genomförs

förhandlingarna i hans frånvaro. Frånvaro tolkas inte som ett tyst

instämmande i något av de argument som framförs under förhandlingarna.

Detta gäller också om nämnden finner att en part är frånvarande från

förhandlingar han har kallats till utan att i vederbörlig ordning ha underrättat

nämnden därom.

60. Förhandlingarna ska vara offentliga, under ledning av nämndens ordförande,

utom i de delar då nämnden behandlar konfidentiella uppgifter eller när

nämnden har beviljat en begäran om stängda dörrar.

61. Anvisningar för allmänheten om närvaro vid förhandlingar finns på

myndighetens webbplats 14 .

14 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp


H) OFFENTLIGGÖRANDE AV SLUTLIGA BESLUT

8.3.2010

62. Nämndens slutliga beslut offentliggörs på myndighetens webbplats så snart

huvudparterna har meddelats (se artikel 21.5 i arbetsordningen).

Detta offentliggörande kan senareläggas till följd av tekniska problem eller

olösta sekretessfrågor. På myndighetens webbplats 15 finns en avsnitt som

innehåller alla nämndens slutliga beslut i fulltext, med undantag för

konfidentiella uppgifter.

I) DESSA PRAKTISKA ANVISNINGARS

IKRAFTTRÄDANDE

63. Dessa praktiska anvisningar ska offentliggöras på myndighetens webbplats.

De träder i kraft dagen efter den dag de antas.

15 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

16


17

8.3.2010