Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

8.3.2010

22. Eftersom kansliet hanterar alla handlingar elektroniskt bör parterna beakta

följande krav som möjliggör dokumentskanning och teckenigenkänning:

(a) Texten ska vara läslig och får bara stå på ena sidan av bladet

(framsidan, inte baksidan).

(b) Styckena ska vara numrerade i ordningsföljd.

(c) Dokumenten får inte vara häftade eller inbundna (t.ex. med lim eller

häftklamrar).

(d) Texten ska vara skriven med tillräckligt radavstånd och tillräckliga

marginaler för att en skannad version ska kunna läsas.

Rekommenderad teckenstorlek är 12 i brödtext och 10 i fotnoter.

23. Handlingen och bilagor ska ha sidnumrering i ordningsföljd (t. ex. sidan

1 av 11), med sidnummer överst till höger på sidorna, för att säkerställa att

alla sidor av handlingarna (inklusive bilagor och mellanläggsblad) verkligen

kommer med när dokumenten skannas.

24. De uppgifter som ska finnas med i överklagandet och de bilagor som ska

inges framgår av artiklarna 6.1 och 6.2 samt av artikel 9 i arbetsordningen. En

stödjande

9

webbplats .

checklista för överklaganden finns på myndighetens

25. Det ska tydligt framgå av överklagandet vilka omständigheter och slutsatser i

myndighetens beslut som bestrids av klaganden. Klaganden ska särskilt ange

om beslutet överklagas i sin helhet eller

bara delvis. I det senare fallet ska

den del som överklagas specificeras.

26. Parterna bör beakta att inga nya grunder får åberopas efter det första utbytet

av skriftliga inlagor, om inte nämnden finner att de föranleds av nya rättsliga

eller faktiska omständigheter som

framkommit först under förfarandet (se

artikel 12.2 i arbetsordningen).

27. Överklagandet och andra handlingar ska förutom de grunder för

överklagandet som klaganden anför även innehålla en kort redogörelse för de

skäl som stöder dessa grunder. Överklagandet ska således innehålla en

skriftlig redogörelse

för de faktiska, rättsliga och övriga grunder som

åberopas.

9 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

9

More magazines by this user
Similar magazines