Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Practice directions to parties to appeal ... - ECHA - Europa

Sammanfattning och offentliggörande av överklaganden

11

8.3.2010

33. Kansliet offentliggör alla registrerade överklaganden på myndighetens

webbplats 11 (se artikel 6.6 i arbetsordningen). Mer utförlig information

återfinns i nämndens beslut om offentliggörande (Board’s Decision on

implementing the rules on publication of an announcement of the notice of

appeal on the website of the Agency) 12 .

För att underlätta upprättandet av kungörelsen bör klaganden bifoga en

sammanfattning av ärendet till överklagandet. Denna sammanfattning bör

inte vara längre än en sida och ska innehålla följande:

(a) Klagandens namn.

(b) Hänvisning till det överklagade beslutet.

(c) Klagandens yrkanden.

(d) Ett sammandrag av de viktigaste omständigheter som åberopas.

34. Klaganden får inte ta med konfidentiell information i sammanfattningen

eftersom kungörelsen av överklagandet upprättas på grundval av klagandens

sammanfattning. Den av kansliet upprättade kungörelsen ska offentliggöras

utan dröjsmål efter det att beslut har fattats om en eventuell begäran om

sekretess avseende innehållet i kungörelsen.

Varje person som visar att han har ett berättigat intresse av utgången av ett

ärende får ansöka om att intervenera inför nämnden inom två veckor från

offentliggörandet av kungörelsen (se artikel 8 i arbetsordningen).

Rättelse av överklaganden och andra inlagor

35. Om överklagandet inte uppfyller kraven i artiklarna 6.1 a–d och 6.2 i

arbetsordningen ska registratorn besluta om en rimlig tidsfrist inom vilken

överklagandet ska rättas. Registratorn får besluta om en sådan tidsfrist

endast en gång (se artikel 6.3 i arbetsordningen).

36. Om klaganden inte rättar överklagandet ska registratorn hänskjuta ärendet till

nämndens ordförande för beslut om huruvida överklagandet kan tas upp till

prövning (se artikel 6.4 i arbetsordningen).

37. Registratorn kan även begära att ett överklagande eller en annan inlaga som

inte överensstämmer med dessa praktiska anvisningar rättas.

11 http://echa.europa.eu/appeals_sv.asp

12 http://echa.europa.eu/doc/appeals/appeal_announcement_decision.pdf

More magazines by this user
Similar magazines