21.08.2013 Views

Landet Runt Landet Runt - WebNews

Landet Runt Landet Runt - WebNews

Landet Runt Landet Runt - WebNews

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR

#5 2007 femtonde ÅRGÅnGen

ekonomi

den perfekta

upphandlingen

Hur Boverket skapade

det ekonomiska målfotot

profiLen

Bästa miljöbilen

Juridik

eG domstolens praxis

förutsätter effektivare

sanktioner

Ledarskap

Coachning – en

fråga om att

hitta sin egen

kraft

Hans rothenberg

”Västsveriges lataste riksdagsledamot”

Landet Landet

Runt Runt


Modern och miljövänlig...

produktion på Thomasgymnasiet i Strängnäs

I samband med att Thomasgymnasiet i

Strängnäs fl yttade in i sina nya lokaler tittade

de på sina utskriftskostnader samt om de

arbetade på ett modernt och miljövänligt sätt.

”Det gjorde vi inte säger Denice Langen som är

inköpsansvarig. Det stod små skrivare i de fl esta

rummen, som släppte ut ohälsosamma toner

partiklar och vars utskrifter kostade alldeles för

mycket. För att lösa problemet kontaktade vi

Koneo i Eskilstuna, som vi har ett mycket gott

samarbete med sedan fl era år tillbaka.

Lösningen de föreslog var Konica Minoltas

bizhub C451 eftersom den passar utmärkt som

avdelningsskrivare, är driftsäker samt enkel att

koppla upp i nätverk. Den skriver ut, kopierar,

skannar i både färg och svartvitt samt har ett

mycket förmånligt pris för de svartvita utskrif-

terna. Vi har totalt 13 stycken bizhub C451 och en

produktionsmaskin bizhub 920 som klarar av den

centrala kopieringen i svartvitt.

- Nu är vi både miljövänliga och produktiva”.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB · Solna Strandväg 96 · Box 9060 · 171 09 Solna · www.konicaminolta.se


12.

25.

35.

Fiat och Ford bästa miljöbil

Före detta officeren Christer Hagman är en

uppskattad chef på Aranäsgymnasiet.

Konferens mellan himmel och hav.

18.

Advokat Helena

Rosén-Andersson

är specialiserad på

regler för offentlig

upphandling.

INNEHÅLL

OFFENTLIGA AFFÄRER NR. 5 2007

8 pROFILEN

Hans Rothenberg, moderat riksdagsman från Göteborg.

- Många riksdagsledamöter verkar utan att synas,

men många syns utan att verka. Detta är en form

av populism och det är dem jag kallar för posör

politiker. Själv blev jag utnämnd till Västsveriges lataste

riksdagsledamot, säger han och ler i mjugg.

14 UppHANDLING

Vilken upphandlare vill inte skapa den perfekta

upphandlingen? En affär där upphandlaren känner

att han eller hon verkligen har valt rätt, samtidigt

som alla anbudsgivarna tycker att det var mödan

värt, att det var en juste affär med ett rättvisande

resultat.

18 JURIDIK

EG-domstolens praxis förutsätter effektivare sanktioner

mot överträdelser av reglerna om offentlig

upphandling. I artikeln redovisar advokat Helena

Rosén Andersson, verksam vid Advokatfirman

Vinge KB, sin uppfattning om innebörden av

EG-domstolens praxis såvitt avser sanktioner mot

överträdelser av reglerna om offentlig upphandling.

38 KRÖNIKA

En gammal man med take-away-mugg. Ibland

undrar jag vad det är för samhälle vi har skapat.

Detta kommersiella jippo!

24 LEDARSKAp

Coachning – en fråga om att hitta sin egen kraft.

Grunden med coachning är att individen skall

finna sin egen kraft, som han/hon ej upptäckt fullt

ut. Det är också ett sätt att hitta sina styrkor, hitta

sina svagheter och göra en handlingsplan för att

förändra och utveckla dessa.

3


AvsNItt

4

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

UPPHANDLINGSDAGARNA 2008

För att

är källan till

Sagt om UHD 2007:

kunskap

”Inspirerande och intressanta föreläsningar.

Anna Ulfsdotters föredrag för

leverantörer, mycket bra! Har fått en ökad

förståelse för ramavtal.”

”Nyttigt att träffa kollegor från andra håll

i Sverige och utbyta erfarenheter.”

goda affärer

Folkets Hus, City Conference i Stockholm

Nu är det dags igen!

23-24 Januari 2008

På vår webbplats presenterar vi nu det nya

programmet för UHD 2008 med samtliga

ämnen och talare på föreläsningarna.

Bland talarna finns Claes Norgren, Generaldirektör

för Konkurrensverket och Kristina

Axén Olin, Finansborgarråd Stockholm

Stad.

Läs, begrunda och boka upp dig i god tid,

det lönar sig...

Claes Norgren

Generaldirektör

Konkurrensverket

Gå in på vår webbplats och boka plats nu!

www.upphandlingsdagarna.se

”Bra presentation av Viktoria Callenmark,

hon talade med engagemang och inlevelse.

Innehållet var mycket informativt.”

”Bra mingel! Upphandlingsdagarna är ett

utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter. ”

Upphandlingsdagarna 2008 är ett samarbete mellan

Kristina Axén Olin

Finansborgarråd

Stockholm Stad


A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R

#5 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN

EKONOMI

Den perfekta

upphandlingen

Hur Boverket skapade

det ekonomiska målfotot

PROFILEN

Bästa miljöbilen

JURIDIK

EG domstolens praxis

förutsätter effektivare

sanktioner

Offentliga Affärer utges av

VD och Ansvarig utgivare

Urban Nilsson

urban@hexanova.se

Ekonomi

Monika Beiring

monika.beiring@hexanova.se

Redaktionsledning

Klas Bergqvist

klas.bergqvist@hexanova.se

Journalister

Ingrid Saarva

Tina Lundberg

Arne Öster

Klas Bergqvist

Kent Mossheden

Krönikör

Tina Lundberg

Annonser/Traffic

Henrik Tonström

annonser@hexanova.se

Layout

Stromia-Futurum Grafiska AB

prepress och tryck

Stromia-Futurum Grafiska AB

www.stromia.se

projektledning Stockholm

Anita Sanderholm

anita.sanderholm@hexanova.se

Kent Mossheden

kent.mossheden@hexanova.se

Göran Welander

goran.welander@hexanova.se

projektledning Göteborg

Ingvar Ax

ingvar.ax@hexanova.se

Alexander Capovski

a.capovski@hexanova.se

Adress/Namnändringar

redaktion@hexanova.se

LEDARSKAP

LEDARSKAP

Coachning Coachning – – en

en

fråga om att

hitta sin egen

kraft

Hans Rothenberg

”Västsveriges lataste riksdagsledamot”

Adresser

Göteborg (HK):

Hexanova Media Group AB

Box 31014, 400 32 GÖTEBORG

Tel. 031-775 15 80

Fax 031-775 15 89

Stockholm:

Hexanova Media Group AB

Drakenbergsgatan 2

117 41 Stockholm

Tel. 08-618 03 21, 08-618 03 17

Fax. 08-618 03 27

Landet Landet

Runt

ISSN 1653-3674

Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och

upphandlare inom den offentliga sektorn.

Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela

den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista,

kontakta vår annonsavdelning.

Stockholm sämst i

landet på äldrevård

Kommunerna i Stockholms län är i många

fall sämst i landet på äldreomsorg. Det visar en

jämförelse gjord av Sveriges kommuner och

landsting, skriver Dagens Nyheter.

I Vaxholm, Täby, Danderyd, Lidingö, Nacka

och Stockholms stad saknar till exempel mellan

55 och 64 procent av alla undersköterskor och

vårdbiträden omvårdnadsutbildning.

Vart tionde av Stockholms läns 300 äldreboenden

har även fått allvarlig kritik efter inspektion

av länsstyrelsen. Äldre som blivit inlåsta i sina

rum, tvingas kissa i blöjan för att ingen har

haft tid att hjälpa dem på toaletten är några av

missförhållanden som har upptäckts.s

stort svinn ur trygghetssystemen

Tiotals miljarder kronor rinner ut ur

trygghetssystemen på grund av fusk och felaktiga

utbetalningar, enligt socialförsäkringsminister

Cristina Husmark Pehrsson. Summan är betydligt

högre än man tidigare trott.

Svinnet ur systemet behöver inte alltid bero på fusk,

betonade hon vid en träff med riksdagsjournalister

den 9 oktober.

Det kan vara Försäkringskassan som gjort fel. Och

det kan handla om allt från att av misstag sätta

kryss i fel ruta till medvetet bedrägeri. Oavsett

vem som gjort fel är det inte acceptabelt, menar

Cristina Husmark Pehrsson.

Om en månad ska regeringens delegation mot

felaktiga utbetalningar lämna sin rapport.

Området omfattar bland annat föräldraförsäkring,

sjukförsäkring och förtidspensioner, med en total

budget på 435 miljarder kronor.

Bredband i flera motioner

Frågan om statligt stöd för bredband och

mobiltelenät i glesbygden märks bland årets

30-talet riksdagsmotioner om IT.

Staten drar åt snaran kring de stadsnät som

säljer bredbandstjänster till hushåll och företag.

Konkurrens med privata aktörer får inte

förekomma, enligt regeringen. Bygg gärna nät

men låt marknaden sköta tjänsterna är budskapet

till stadsnäten från infrastrukturminister Åsa

Torstensson.

Lars Hedberg, generalsekreterare för Svenska

stadsnätsföreningen, menar att mycket av

kritiken beror på okunskap. Han vänder sig mot

likställigheten mellan statliga bredbandspengar och

stadsnät. Långt ifrån alla stadsnät har byggts upp

med statliga pengar, påpekar han. Lars Hedberg

säger också att de nu gäller att informera politiker

både i regeringen och lokalt om att de allra flesta

stadsnät står för öppenhet och valfrihet.

kTH en bombsäker väg till jobb

Den som vill vara säker på att få ett jobb ska

söka till KTH. Av de drygt 3 000 arkitekter och

ingenjörer som utexaminerades 2004 och 2005

hade 98 procent jobb två år efter examen. Var

tionde hade redan avancerat till olika befattningar

som chefer.Det visar en undersökning som KTH

har gjort bland två årskullar nyutexaminerade

teknologer.

Undersökningen visar också att de som

utexaminerats från KTH tjänar förhållandevis

bra.

Eric Giertz, vice rektor på KTH och chef för

enheten Näringslivssamverkan, är mycket nöjd

med resultatet av undersökningen, inte minst för

att den visar att så många är nöjda med sitt yrkesval

och sin utbildning och att de trivs på sina jobb.

Den visar också att utbildningen varit relevant för

de arbetsuppgifter studenterna senare fått.

Trenden mot att en allt större andel ingenjörer

arbetar på konsultbasis har funnit länge. Det

innebär inte att man har mindre kvalificerade

arbetsuppgifter utan snarare tvärtom. I dag

arbetar konsulter kanske inom snävare nischer

men samtidigt har man en global marknad som

arbetsfält. De projekt man tidigare gjort för några

enstaka uppdragsgivare i Sverige gör man i dag i

världen.

Urban Nilsson

Anvarig utgivare

5


AvsNItt NYHEtER

Ljuset på Södersjukhuset

6

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

tema landskapsarkitekter står för utformningen av mark och belysning i samband med en omfattande

fasadrenovering av södersjukhuset. Patienter, personal och besökare får tydligare och omsorgsfullt

utformade entréer. Bygget planeras att pågå i tre år med början under 2007. som avslutning kommer

två innergårdar att förses med gröna tak och effektbelysning.

- Det blir en vacker upplevelse med tydlig miljöprofil, säger uppdragsansvarig landskapsarkitekt Per

Axelsson.

Södersjukhuset invigdes 1944.

Arkitekturen karakteriseras av

storskalighet och rationalitet.

Genom åren har nya tillbyggnader

medfört åtgärder i utemiljön, i

blandade stilar. Målet med Temas

markplanering är att skapa en

omhändertagen och ordnad utemiljö

som är lätt att orientera sig i och

som håller ihop sjukhusområdet.

Innergårdar, entréer, gångstråk och

planteringar kring sjukhuset ges en

ny gestaltning.

- Det blir en del påfrestningar

under byggtiden men belöningen

kommer när fasaderna är klara

och ljuscirklarna tänds, säger

Björn Bergman som varit Locums

projektledare under projekteringen.

Markbeläggningen samordnas med

tillägg av ”gångmattor”, stråk av

markplattor fram till besöksentréer.

Entréerna byggs om med nytt

markmaterial, ny belysning, bänkar

och cykelställ. Planteringarna

utformas konsekvent, med

marktäckande perenner, låga

buskpartier med inslag av solitära

buskar, träd och blommande vårlökar.

Friser i gatsten, som också bildar ett

mönster i de stora asfaltsytorna,

tydliggör parkeringsplatserna.

Effektbelysning skapar vackra

blickfång på murarna av natursten.

Utrustning, kantstöd och stödmurar

ersätts av nya i god kvalitet. Målet är

att hitta ett konsekvent system för

all utvändig utrustning som bänkar

och papperskorgar. Framför entrén

till Södersjukhusets kapell formas en

plats, med ett nytt skärmtak och ny

markbeläggning.

På sjukhusets två stora innergårdar

görs en stor miljösatsning, en

matta av mossa och sedum ersätter

befintlig takplåt och takpapp. De

gröna taken har flera miljömässiga

fördelar. Till dem hör minskad

En punktlighet på 96 %

applåderar de fl esta.

Själva vill vi nå högre än så.

Att 96 av 100 plan håller tiden gör oss till ett av de mest punktliga fl ygbolagen i branschen.

Men eftersom vi bryr oss om dig, ska vi försöka förbättra oss ett par snäpp till. Välkommen ombord!

Våra destinationer är: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi fl yger även till Bryssel.

Boka via din resebyrå, www.malmoaviation.se eller på tel. 0771-55 00 10.

dagvattenavrinning, ökad biologisk

mångfald, isolering av byggnaden

och viss bullerminskning. Den bidrar

till en förbättring av stadsklimatet.

En stor vinst är att personal och

patienter samtidigt får ett grönt,

vackert och årstidsväxlande tak

att titta på. Taken ljussätts med

lysdioder i cirkelform. Dioderna

avger mycket lite värme, har låg

effekt och brinntid på uppåt

10 000 timmar vilket ger låga

förvaltningskostnader. Och de är en

miljömässigt försvarbar dekoration i

flera färger.

Arne Öster


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Satsning på

säkrare vård

NYHEtER

svensk sjukvård är i världsklass när det gäller

medicinska resultat. vi ska också ha världens

säkraste vård. Det är målet med den långsiktiga

satsning som sveriges Kommuner och Landsting

lanserat tillsammans med landsting och

regioner.

– Varje år drabbas tusentals patienter

i Sverige av vårdskador. Det är inte

acceptabelt, säger Håkan Sörman,

VD på Sveriges Kommuner och

Landsting. Ett mål i vår satsning är

att de infektioner som patienter får i

vården ska minska med hälften, från

tio till fem procent, till slutet av år

2009. Målet är högt satt och för att

lyckas krävs ett intensivt arbete på

alla nivåer i

landstingen.

Internationella

studier visar

att nästan var

tionde patient

som vårdas

vid sjukhus

råkar ut för

en händelse

som leder till

en större eller

mindre skada.

Översatt till

svenska förhållanden

innebär

det cirka 90

000 patienter

som riskerar

att skadas på

sjukhus. Av dessa beräknas cirka 3

000 bli svårt skadade eller dör.

Den satsning som nu inleds fokuseras

på sex områden: urinvägsinfektioner,

infektioner vid central venkateter

(det vill säga infektioner som kan

uppstå när en plastkateter läggs in i

en central ven för att tillföra infusioner

och läkemedel), sårinfektioner efter

operation, läkemedelsavstämning

när patienten skrivs in eller ut eller

byter vårdenhet samt att förebygga

fallskador och trycksår i samband

med vård.

– Säkerhet i rutiner, processer och

strukturer är landstingsledningarnas

ansvar. Självfallet har även individen

ett ansvar, men det måste vara lätt att

göra rätt. Vi är mycket positiva till

att socialminister Göran Hägglund

följer vår linje och nu vill ändra lagstiftningen

så att vårdpersonalen ska

våga rapportera negativa händelser,

säger Håkan Sörman.

År 2009 ska alla landsting ha ett

system för att

kunna följa

förekomsten

av vårdrelateradeinfektioner.

Fram till

dess kommer

punktmätningar

att göras

varje halvår

på varje sjukhus.

Sveriges

Kommuner

och Landsting

samordnar

s a t s n i n g e n

och tar under

hösten

med stöd av

experter fram

åtgärdspaket

och kunskapsunderlag som beskriver

hur riskerna för vårdskador kan reduceras

inom de sex områdena.

” – Säkerhet i

rutiner, processer

och strukturer

är landstingsledningarnas

ansvar.”

Saknad kan inte beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

fakta om vården:

Varje år äger 200 miljoner patientkontakter

äger rum, 26 miljoner

läkarbesök görs i öppen vård och vid

1,5 miljoner tillfällen tas patienter

in för sluten vård vid sjukhus, (sammanlagt

900 000 enskilda individer).

Antalet vårddagar, det vill säga

hur många dygn som patienter totalt

vårdas i slutenvård vid sjukhus, är

cirka 9 miljoner per år.

Arne Öster

Vi sätter oss inte

över språket.

Vi bara översätter det.

AvsNItt

Vänd dig till oss för översättning, tolkning och andra

språktjänster. Våra ledord är snabbhet, noggrannhet

och ett omfattande kontaktnät.

Statlig myndighet?

Dra då nytta av vårt förmånliga översättningsavtal

för statliga myndigheter. Avtalet hittar du via länken:

www.sprakservice.com/rps

Vi förmedlar språktjänster

till och från de flesta språk.

Som fullservicebyrå erbjuder

vi dig anpassade lösningar för

översättning, språkgranskning,

korrekturläsning, myndighets-

och affärstolkning.

Erbjudande!

Under sept-okt får du

Svenska Akademiens

ordlista (värde 298 kr)

när du beställer

översättningar* från oss.

Uppge kod: SAO9 vid

beställning.

* Gäller beställningar överstigande

2500 kr exl. moms

040-28 62 00

www.sprakservice.com

Foto: Lars Strandberg

7


AvsNItt

PRofILEN

8

Hans rothenberg (m)

parti:

Moderata samlingspartiet

Valkrets:

Göteborgs kommun, plats

299

Titel:

Affärsutvecklare

född år:

1961

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

aktuella uppdrag

• Ordinarie ledamot

• Suppleant i Kulturutskottet

• Ledamot i Näringsutskottet

aktuella och tidigare

uppdrag

• Riksdagsledamot 2006-

• Kulturutskottet S 061010-

• Näringsutskottet L 061010-


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Nu är han där mitt i

smeten

strax före valet hade Hans Rothenberg vice ordförande för moderaterna i

Göteborg siktet inställt på riksdagen. Nu är han där. Uppe i maktens högsäte

och sysslar med näringslivsfrågor.

- Många riksdagsledamöter verkar utan att synas, men många syns utan

att verka. Detta är en form av populism och det är dem jag kallar för posör

politiker. själv blev jag utnämnd till västsveriges lataste riksdagsledamot,

säger han och ler i mjugg.

Det är inte första gången Hans

Rothenberg dänger till med

en underfundig kommentar.

Han gör det jämt. Hela tiden.

Sist vad det något om banankantareller.

Men mitt upp i

finns en allvarsam tråd i det

han säger.

Jag inte låta bli att fråga hur

han tyckte det var när drevet

gick mot Borelius och Stegö

några dagar efter segern.

Vad tänker du om er

start?

- Olyckligt, efter den fantastiska

valnatten var det rakt in

i ”välkommen till verklighet”.

Jag kände bara ”jaha, det är så

här det kommer vara under

fyra år”. Jag insåg att det här

kommer krävas otroligt mycket

energi för att genomföra det

vi har fått förtroende att göra.

Det är inte bara att parkera sig

i Rosenbad, utan handlar om

att vinna varje dag.

i sak?

- Det här var en väckarklocka

för alla, det här är ingen söndagsbjudning.

Jag säger inte

att Borelius eller Stegö gjorde

rätt. Kan man inte som medborgare

ställa krav på politiker,

kan man inte ställa krav

på någon.

Hans Rothenberg hävdar att

du som politiker måste leva

som du lär. Du måste alltid

tänka ett varv till. Du representerar

så mycket mer när du

företräder andra människor.

- Det ställer högre krav på

moral och trovärdighet, kan-

ske mer än vad det gör i andra

sammanhang.

Hur har det första året

varit?

- Mer spännande än vad jag

hade förväntat mig. Det har

handlat väldigt mycket om att

lära mig att förstå hur de olika

processerna fungerar. Många

gånger är det så att det som

syns utåt mest, är sånt som

kanske inte alltid är det viktiga

i det som sker.

Hans Rothenberg menar att

det är väldigt lätt att drunkna

i rutiner och formalia, lika lätt

som att bara följa med. Man

måste ha klart för sig vad man

vill med sitt uppdrag.

- Första året hade jag bestämt

mig för att bli bekant med

riksdagen in i dess minsta lilla

stamcell. Jag ville helt enkelt

” - Första året hade

jag bestämt mig för

att bli bekant med

riksdagen in i dess

minsta lilla stamcell.”

lära mig hur jag på bästa sätt

kan företräda de som har valt

mig. Att göra rätt sak på fel

sätt, finns många varianter

på.

Vad driver du just nu?

- Det som engagerar mig är

frågor som rör statligt ägande,

turism och besöksmarknaden.

Det handlar framförallt att få

nya och små företag att växa.

Hur väl är du insatt i övriga

frågor?

- Det är en omöjlighet att

AvsNItt

PRofILEN

vara insatt i alla. Den politiska

tusenkonstnären som har en

uppfattning i alla frågor, är av

natur lika svår att finna som

en sjubent giraff. Den enda

gemensamma nämnaren är att

båda tar sig hals över huvud.

Vad står på agendan

imorgon?

- På morgonen har jag en

debatt i kammaren om

Carnegieskandalen.

Vad skall du säga då?

Det sitter jag och jobbar på

nu.

mer då?

- Sedan skall jag på besök hos

STIM. Därefter moderata

näringskommittén, votering

16.00. Resten av kvällen förbereder

jag mig inför partistämman.

Eventuellt tv torsdag.

Egentligen skulle jag ju

vaccinera mig kl. 10.02 mot

influensa, men på grund av

morgondebatten kan jag inte

göra detta. Ibland gör mig

politiken sjukare än vad jag

behöver vara.

Se där fick han till det igen.

Hans Rothenberg (m)

Parti:

Moderata samlingspartiet

Valkrets:

Göteborgs kommun, plats

299

9


AvsNItt UPPHANDLING

Offentlig upphandling en

maktfaktor

Positionen och uppdraget ger de offentligt an-

ställda ekonomerna en nyckelroll. I vågskålen

finns en sund samhällsekonomi, kommunernas

och landstingens förmåga att hantera förändring

och utveckla effektiva strukturer och i slutändan

ett gott välfärssamhälle för oss alla.

Christin Johansson

10− Ekonomerna har generellt en stark

ställning i sin organisation. De har

tillgång till viktig information och

inflytelserika nätverk och deras

konsekvensanalyser får vanligen en

avgörande vägledande funktion, för

såväl de politiska besluten som i genomförandeprocessen.

Också av det

skälet är våra medlemmars kompetens,

engagemang och yrkesetik en

prioriterad fråga i förbundets arbete,

säger Christin Johansson, förbundsordförande

i Akademikerförbundet

SSR.

Av Akademikerförbundet SSR:s cirka

53 000 medlemmar arbetar mer

än 30 000 inom offentlig och ideell

sektor, där ekonomer, samhällsvetare

och socionomer är de största

yrkesgrupperna. För ekonomerna

är den offentliga upphandlingen en

viktig fråga och ett område som blir

allt betydelsefullare genom de stor

förändringar som nu sker, både ifråga

om den klassiska upphandlingen

och till följd av den politiska viljan

att konkurrensutsätta produktionen

av offentligt finansierade tjänster.

Christin Johansson konstatera att

redan volymen på den offentligt finansierade

upphandlingen gör den

till en mycket betydelsefull faktor i

samhället.

− Alla medborgare berörs, vi är skattebetalare

och beroende av sektorns

service och tjänster. Men kanske

ännu intressantare än storleken i sig

är upphandlingens strategiska betydelse

för organisationernas utveckling

och effektivitet. Upphandlingens

omfattning betyder dessutom att

den påverkar utvecklingen inom

näringslivet. Det innebär i sin tur

att upphandlingen kan vara ett betydelsefult

instrument för den politiska

viljan. I slutändan handlar det

helt enkelt om medborgarnytta, om

tillgänglighet och kvalitet på service

och tjänster, om en effektiv förvaltning,

om våra skattepengar och vad

vi får ut av dem. I den kontexten har

ekonomerna en spännande och ofta

direkt avgörande roll.

upphandlingsdagarna

Mot denna bakgrund deltar

Akademikerförbundet SSR som

partner i 2008 års upplaga av

Upphandlingsdagarna. Förbundet

är värd och ansvarar för ett av de

tre seminariespåren, med fokus på

aktuella strategiska utmaningar för

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

ekonomer, upphandlare och verksamhetsansvariga:

”Upphandlarens

spelplan i förändring – omvärld,

samverkan, mål, styrmedel och strategisk

konkurrensutsättning”.

− Förändringstrycket har ökat och vi

märker att det bland våra medlemmar

finns ett sug efter kompetensutveckling

och det professionella

stöd i yrkesutövningen som ingår i

förbundets och föreningarnas service.

Vi erbjuder också olika slags

fortbildningar. Vi har ett samarbete

med Lunds Universitet och utbildningarna

kan på så vis ge akademiska

poäng.

På Upphandlingsdagarna kan

deltagarna få ett smakprov på

en sådan utbildning, nämligen

”Omvärldsanalys inom politiskt

styrda organisationer”. Andra fortbildningar

av detta slag handlar om

ledarskap respektive utvärdering i

politiskt styrda organisationer.

etisk kod

− Många av våra medlemmar

har olika slags chefsbefattningar.

Förändringstrycket och inte sällan

krympande ekonomiska ramarna

ställer stora krav på professionalism.

Med det menar vi också att man har

en väl utvecklad kompass i etiska

frågeställningar. För att ge våra

medlemmar vägledning på detta

område har förbundet i år tagit fram

ett samlat dokument med en etisk

kod för ekonomer inom offentlig

och ideell sektor.

Avsikten med dokumentet är att

klargöra etiska värden och normer

för arbetet som ekonom i olika

befattningar inom de nämnda sektorerna.

Koden anger en riktning

i olika bedömningssituationer.

Dessutom räknar man med att koden

skall öka den etiska uppmärksamheten

och stimulera det etiska

samtalet bland ekonomer och andra

aktörer som ekonomerna möter i

sitt arbete.

− Vi är övertygade om att den etiska

koden kommer att får stor betydelse.

Koden är viktig också därför

att den stärker yrkesidentiteten och

blir en symbolisk markering av att

man tillhör en yrkeskår. Ekonomer

och chefstjänstemän inom offentlig

och ideell sektor har ett stort ansvar

i sin roll som den professionelle spelaren,

som i en kontext av kanske


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

korsande politiska viljor skall ta fram

opartiska analyser och konsekvensbeskrivningar.

Christin Johansson betonar också

ansvaret inför medborgarna och

skattebetalarna. Här finns ju också

offentlighetsprincipen och lagen om

offentlig upphandling, vilka båda

ställer speciella kompetenskrav.

− Arbetet med den etiska koden har

varit väldig stimulerande. Vi har engagerade

medlemmar och en stark

soliditet mellan och inom yrkesgrupperna.

Det är en bra grogrund för koden,

och jag är övertygad om att den

är till stor nytta i en tid med många

och stora förändringar.

medverkar och informerar

Relaterat till Akademikerförbundet

SSR:s medverkan som partner på

Upphandlingsdagarna erbjuds förbundets

medlemmar att delta i arrangemanget

till reducerat pris, en rabatt

om 750 kronor. För att stimulera

studerandes intresse för dessa frågor

kommer förbundet också att gör det

möjligt för ett antal studerandemedlemmar

att delta. Förbundet kommer

även att på andra sätt marknadsföra

Upphandlingsdagarna till förbundets

8 novemberBoka in redan idag!

medlemmar.

− Med erfarenhet från

Ekonomidagarna, vårt eget stora, liknande

arrangemang, räknar vi med

att Upphandlingsdagarna kommer att

bli mycket givande och uppskattade

av våra medlemmar. Syftet med vårt

engagemang är även att rent generellt

lyfta upp den dignitet som vi anser

att den offentliga upphandlingen har.

Utvecklingen mot en allt stringentare

tillämpning av upphandlingslagen

och flera andra faktorer, såsom att

ämnet offentlig upphandling numera

kan ingå i en akademisk examen, gör

att vi får en växande yrkeskår av kvalificerade

upphandlare.

mötesplats offentliga affärer

Styrkan hos Ekonomidagarna och

Upphandlingsdagarna är just formatet.

Under två intensiva dagar erbjuds

ett brett utbud av högklassiga föredrag

och lite mer djuplodande seminarier.

De parallella seminariespåren

gör det möjlig för varje deltagare att

själv komponera sitt program.

En annan viktig faktor är möjligheterna

att träffa kollegor, leverantörer

och representanter för agerande

myndigheter. Här kan man stärka

och utveckla sina nätverk, mingla och

ha trevligt. Upphandlingsdagarnas

mingelkväll med god underhållning

har för övrigt blivit mycket

uppskattad. Utmärkande för

Upphandlingsdagarna är även en stor

utställningsdel med ledande leverantörer

till den offentliga sektorn.

Att bidra till goda offentliga affärer är

ledstjärnan för hela konferensen – genom

att förmedla kunskap och skapa

mötesplatser. Genom programpunkten

”Mötesplats Offentliga Affärer”

utökas i 2008 års upplaga den för

mingel och möten dedikerade tiden.

Här kan man göra besök i utställningen,

lyssna på miniföredrag och

demonstrationer i Speakers Corner,

träffa någon intressant person i ett

förbokat möte eller helt enkelt mingla

och spontant hitta nya kollegor

och affärskontakter.

− Programmet för upphandlingsdagarna

ser verkligen lovande ut med

heta ämnen och goda talare och

seminarieledare, kryddat med inflytelserika

politiker. Jag ser fram emot

arrangemanget och hoppas få träffa

många av våra medlemmar under

dagarna, avslutar Christin Johansson

vårt samtal.Inköp & framtid

År 2010 förväntas inköps- och upphandlingsprocessen

hanteras elektronisk – vad innebär

det för din organisation?

UPPHANDLING AvsNItt

fakta

Upphandlingsdagarna 2008 arrangeras

av affärsmagasinet Offentliga

Affärer. Akademikerförbundet SSR är

en av tre huvudpartners och värd för

ett av de tre seminariespåren. Öviga

spårvärdar är Almega och Sveriges

Offentliga Inköpare.

Hela programmet finns på eventets

webbplats www.upphandlingsdagarna.se

Där kan Du också anmäla dig till

konferensen.

Offentliga Affärer är den offentliga

sektorns ledande affärsmagasin.

Utkommer sex gånger om året och

läses av cirka 30 000 beslutsfattare

inom staten, lanstingen och kommunerna.

Tidningen ger stort utrymme

åt ekonomi, offentlig upphandling,

teknik och miljö, ledarskap och personalfrågor.

I bilagan Avtalsnytt presenteras

och kommenteras löpande

skeendet inom offentlig upphandling,

med bland annat fyllig information

om såväl statliga som andra

större ramavtal.

Kent Mossheden

Läs mer på www.vhs.se/inkopsdagen

Inköpsdagen anordnas av VHS Upphandling och äger rum på

Finlandshuset i Stockholm den 8 november kl 8.00-18.00. Dagen

består av ett fl ertal intressanta talare, mingel, mat och dryck.

11


AvsNItt BILAR

Bensin, diesel, gas, etanol

Vad är bästa miljöbilen

Ja, enligt intresseorganisationen

Gröna Bilister är gasbilar de allra

bästa ur miljösynpunkt om de körs

på ren biogas. Därför är det kanske

inte så konstigt att de när de utser

bästa miljöbilen 2007 låter två bilar

vinna, varav den ena går på biogas.

Vinnare är nämligen biogasbilen

Fiat Punto BiPower och etanolbilen

Ford Focus FFV.

12

Gasbilar är bäst ur miljösynpunkt

Gasbilar är, om de körs på biogas

överlägset bäst ur miljösynpunkt.

Problemet är brist på tankställen,

särskilt om man kommer längre

upp i landet. Gasdrivna bilar på den

svenska marknaden körs på metangas,

som kan vara förnybar biogas

eller fossil naturgas. Utsläppen av

hälsofarliga ämnen är alltid bättre än

f de bästa bensinbilarna.

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 #3 2007

Fiat och Ford bästa miljöbilen

Nyligen utsåg Gröna Bilister för ovanlighetens skull två bilar till miljöbäst. för att komma i fråga

måste bilen också uppfylla ett antal grundkrav som organisationen ställt upp. Det gäller krocksäkerhet,

klimatpåverkan, låg energiförbrukning och

låga utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen.

Det är låga utsläpp av koldioxid från fossila

bränslen som är det främsta kriteriet för Gröna

Bilisters bedömning. Även utsläppen vid tillverkningen

och transporten av bränslet ingår i beräkningarna,

som är hämtade från IvL svenska Miljöinstitutet.


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

många fördelar

Fördelarna med att välja en miljöbil

är många. Förutom det självklara att

miljön inte belastas lika hårt finns en

rad ekonomiska morötter. Fri eller

kraftigt subventionerad parkering,

20 eller 40 procent lägre förmånsvärde

om bilen rullar som tjänstebil

är andra fördelar.

fiat punto Bipower

Punton är en liten bil. Gastanken

rymmer 11 kg vilket räcker till en

körsträcka på ca 25 mil. Bilen har

även bensintank som rymmer 47

liter så man kan komma ytterligare

70 mil. På den sträckan finns nog

en chans att man kommer till nästa

ställe där man kan tanka gas.

Från 0 till 100 tar det nitton sekunder

med gasdrift. Men vad gör man

inte för miljön.

Störst intresse för Punton har icke

överraskande kommit från kommuner,

landsting och offentliga bolag.

ford focus ffV

Förra årets segrare Ford Focus FFV

återfinns i topp i år också. FFV står

för flexifuel, dvs den går på att köra

på både bensin och etanol, E85.

Etanol E85 består av 85 % etanol

och 15 % bensin.

Etanolen produceras ur förnybara

råvaror, huvudsakligen från spannmål

och sockerrör och rester från

skogsindustrin. .

Focus Flexibel Fuel Vehicle kallas

så eftersom de kan köras på enbart

bensin eller en blandning bensin/

etanol. Körs bilen på E85 ökar dock

bränsleförbrukningen eftersom E85

innehåller mindre energi. Vinnare

blir dock miljön eftersom den släpper

ut 75 % mindre koldioxid med

E85.

I övrigt är Focus FFV är precis som

en vanlig Focus att köra. Och även

SWEPOS ® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid

med centimeternoggrannhet

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och

används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för

GIS, förrättningsmätning och maskinguidning.

Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka

in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst.

Mer information finns på www.swepos.com.

om det varit lite si och så med tillgången

på E85 under årets sommar

har det varit problem av tillfällig art.

Jämfört med tankställen för gas behöver

man inte direkt leta efter att

hitta E85. Kanske är det därför bilar

som går på E85 nu fått så kraftigt

uppsving på den svenska marknaden.

För det kan väl inte bara vara

så att alla vill få gratis p-förmåner,

Tel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75

swepos@lm.se • www.swepos.com

AvsNItt BILAR

slippa trängselavgifter mm. Låt oss

tro att det är FNs klimatrapport och

nobelpristagaren Al Gore framträdanden

som väckt och gjort oss villiga

att göra vår insats för en miljömässigt

bättre värld.

Klas Bergqvist

13


AvsNItt UPPHANDLING

Målsökande, transparent

upphandling

rättvisande resultat.

När Boverket stod inför utmaningen

att upphandla förvaltning och vidareutveckling

av verkets system för

hantering av bidrag, ville man ta ett

steg framåt också ifråga om själva

upphandlingsarbetet. Därför valde

man att för första gången genomföra

en upphandling med hjälp av ett helt

digitalt system för processtöd och interaktivitet.

− Vi blev inspirerade att testa detta

arbetssätt och då ville vi göra det

också på en av våra svåraste och mest

komplexa upphandlingar, säger Peter

Thorsson, personaldirektör på Boverket.

Den nya tekniken till trots var det

inte själva tekniken som stod i fokus.

Visionen var istället att skapa

metoder och processtöd som på ett

stabilt sätt skulle leda till ett optimalt

resultat av upphandlingen, det vill

säga att det anbud skulle vinna som

bäst matchade uppställda kvalitetskriterier

i kombination med att vara

det ”ekonomiskt mest fördelaktiga”

anbudet.

strategi och metod

Med den utgångspunkten valdes ett

angreppssätt som inte innebar något

ingrepp i IT-plattformar eller andra

strategiska val som man redan har

gjort. Strategin var således att finna

en utvärderingsmetod som på ett

måluppfyllande sätt kunde ge utslag

på kvalitet under principen ”ekonomiskt

mest fördelaktigt”. Istället för

att sätta olika procenttal för viktning

av pris i förhållande till kvalitet valde

man att skapa ett jämförelsetal med

prispåslag. I kravspecifikationen beskrevs

utvärderingsmodellens grundläggande

principer på följande sätt:

• Kvalitet tillmäts betydligt högre värde

i förhållande till priset, vilket förklarar

det förhållandevis stora prispåslaget vid

utvärdering av de olika kvalitetskriterierna.

• Kvalitet och pris hanteras så att de

räknas om till ett jämförelsetal. Bästa

anbud är det anbud som har det lägsta

jämförelsetalet. Jämförelsetalet är en

uppräkning av priset enligt följande:

För varje procentenhet som det viktade

14

betyget avviker från bästa möjliga betyg,

uppräknas priset med 100 000 kr.

stringenta mål

I ett antal workshops fastställdes senare

de olika kravens betygskalor och

profiler. På detta sätt fick man ett finmaskigt

formulär för anbudsgivaren

att följa vid skapande av sitt anbud.

Upphandlingen skulle säkerställa leverantörens

kompetens över avtalstiden,

varjämte tillgänglighet var en

högt prioriterad faktor. Boverkets

olika system används av alla Länsstyrelser

och det finns således många

decentraliserade användare. I utvecklingen

av systemen arbetar man med

att etablera e-tjänster, vilka inom

kort skall kunna erbjudas allmänheten.

Det vill säga att det till exempel

skall gå att göra sin egen ansökning

om bidrag för bergvärme direkt på

Internet.

I detta fall valdes ett absolut prispåslag

enligt följande: En anbudsgivare

lämnar ett pris om 1 000 000

kr. Hans kriterium ger betyget 387,

det vill säga 10 procent från det

bästa möjliga totalbetyget om 430.

Jämförelsetalet blir då 2 000 000 kr,

eftersom priset skall räknas upp med

1 000 000 kronor (10 x 100 000).

I en digital utvärderingsmetod är

grundprincipen att den skall vara

transparent och förutsägbar för anbudsgivare.

Metoden som Boverket

valde kallas för jämförelsemetoden.

Här använde man prispåslag med

ett absolut tal, men alternativt kan

prispåslaget räkans upp med en viss

procent på respektive anbudspris.

Vid lika kvalitetsnivå får således ett

anbud med högre pris ett i kronor

större prispåslag än ett anbud med

lägre utgångspris, vilket ibland bli

onödigt komplext.

upphandlingsprocessen

De anbudsgivare som klarat prekvalificeringen

får via e-post inloggningsuppgifter,

vilka ger dem tillgång

till det kompletta förfrågningsunderlaget.

Väl inloggad fick anbudsgivaren

också tillgång till ett redan skapat

”offertförslag”.

− Detta var ett helt nytt sätt för mig

men vi blev positivt överraskade från

första början, säger Anders Ranefjord

på WM-data.

− Vi fick snabbt en god överblick och

kunde därefter fokusera på hur vi

skulle formulera vår offert. På ett par

timmar var vi klara med all grundformalia.

Uppskattningsvis sparade vi

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Hur Boverket skapade det ”ekonomiska målfotot” i en komplex tjänsteupphandling

vilken upphandlare vill inte skapa den perfekta

upphandlingen? En affär där upphandlaren känner

att han eller hon verkligen har valt rätt, samtidigt

som alla anbudsgivarna tycker att det var

mödan värt, att det var en juste affär med ett

Viktning – pris och kvalitet

I underlaget presenterades viktningsmodellen på detta sätt:

Följande kvalitetskriterier med respektive viktning och högsta möjliga betyg

används

Högsta

Kriterie betyg Vikt Summa

Databasadministratör - Erfarenhet 2 10 20

Systemutvecklare, Gripen - Utvecklingsverktyg 3 10 30

Systemutvecklare, bofinc - Erfarenhet dotNET 6 40 240

Systemutvecklare, bofinc - Erfarenhet databas 2 10 20

Systemutvecklare, svanen - Erfarenhet databas 2 10 20

Övergripande krav - Inställelsetid 5 20 100

Högsta möjliga betyg 430

paul Silfwerberg

peter Thorsson

minst 500 timmar i offertarbete och

dessutom var det tryggt att veta att vi

inte missat några nödvändiga offertuppgifter.

Paul Silfweberg, som är systemansvarig

för Boverkets system för bidragshantering,

är också nöjd:

− Genom att vi under anbudstiden

förde all dialog direkt i den digitala

tjänsten har vi fått en unik helhetsdokumentation

av hela upphandlings-

och anbudsprocessen. Genom

projektet klargjorde vi initialt vad

vi ville uppnå och med det digitala

verktyget har vi fått stabila och transparenta

processer. Lägg därtill att vi

genom upphandlingen har sänkt vår

årliga kostnad med uppskattningsvis

mer än en miljon kronor.

− Öppningen och den initiala utvärderingen

av de digitala anbuden


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

kunde genomföras på en bråkdel av

tiden, jämfört med om vi hade fått

in anbuden på vanligt sätt, i en icke

strukturerad form. Också de anbudsgivare

som inte vann uppskattade

upphandlingsmetoden, med dess

tydlighet och transparens och de stora

tidsvinster den medförde i offertarbetet.

Mot den bakgrunden känns

det befogat att tala om att upphandlingen

avgjordes med hjälp av mål-

foto mellan två anbudsgivare, där det

förlorande anbudet endast hade ett

par procents lägre kvalitetsbetyg.

Boverket och Oreo, vars digitala upphandlingsverktyg

man använde, gjorde

också en anbudsgivareenkät för att

få svar på hur anbudsgivarna uppfattade

den nya upphandlingsmetoden.

Den gav toppbetyg åt samtliga utvärderade

moment, men det skulle föra

för långt att här närmare redovisa

Redan en månad efter det att

Konkurrensverket tagit över de uppgifter

som NOU tidigare ansvarade

för, lämnade myndigheten i slutet av

september över sitt första strategidokument

till regeringen. Dokumentet

relaterar till myndighetens uppdrag,

och i enlighet med regleringsbrevet

innehåller det även en redogörelse

för vilka insatser verket avser att

vidta för att öka små och medelstora

företags möjligheter att delta i offentlig

upphandling.

I det pressmeddelande som släpptes

i samband med överlämnandet

av strategidokumentet är rubriken

”Bättre upphandling ger ökad välfärd”,

vilket naturligtvis också kan

ses som ett utflöde av verkets vision:

”Välfärd genom väl fungerande

marknader”

inriktning

De frågor som står i fokus i den

strategi verket nu lagt fast för uppdraget

att utöva tillsyn av offentlig

upphandling är dessa, för att använda

verkets egna ord i nämnda

pressmeddelande:

Små och medelstora företag måste ha

bättre möjligheter att lämna in anbud

vid offentliga upphandlingar.

Ge Konkurrensverket möjlighet att

ingripa mot allvarliga överträdelser

av upphandlingsreglerna. Företag och

upphandlande enheter måste ha tillgång

till information och vägledning

om regelverket.

resultatet.

Alla parter är eniga om att framtida

offentliga upphandlingar bör ske i

denna form, med dess potential att

minska processkostnaderna hos upphandlande

enhet, samtidigt som anbudsgivarens

offertkostnader minskar

dramatiskt.

− Vi som deltagit i detta projekt

Sluta fuska, förenkla

och släpp fram de små

När Konkurrensverket visar korten är myndig-

heten befriande tydlig om att man vill utveckla

och förbättra tillståndet inom offentlig upphand-

ling.

peter Lindblom, avdelningschef

med ansvar för

Konkurrensverkets nyinrättade

avdelning för upphandlingsfrågor.

Avdelningen har

ett tiotal medarbetare.

peter Lindblom kommer närmast

från Stockholm Vatten

AB, där han varit upphandlingschef.

Han är jurist och

har tidigare bland annat arbetat

som upphandlingskoordinator

vid Riksgäldskontoret.

Han har också varit ledamot

av det råd som tidigare fanns

under Kammarkollegiet och

som då ansvarade för samordning

av statliga inköp.

I strategidokumentet konstaterar

verket inledningsvis att offentlig

upphandling är en strategisk

marknad för tillväxt och välstånd.

Konkurrens leder till en bättre produktionseffektivitet

genom en mer

rationell produktion och en bättre

fördelning av samhället resurser.

I dokumentet framhåller verket

också de möjligheter som finns i och

genom konkurrensutsättning av offentlig

verksamhet, till exempel genom

entreprenörslösningar, kundvalsmodeller

eller avknoppningar.

Vidare skall man följa och analysera

erfarenheterna av nya modeller för

finansiering av olika samhällsprojekt,

såsom när privat och offentlig

finansiering sker i samverkan.

Den presenterade strategin

och inriktningen för upphandlingsverksamheten

baseras på

Konkurrensverkets vision om

”Välfärd genom väl fungerande

marknader”, vilket betyder att verkets

arbete bland annat skall resultera

i att:

• Upphandlande enheter förstår

möjligheterna med upphandling

och avhåller sig från överträdelser

av LOU genom att de har kunskap

om reglerna, har hög moral i sitt

arbete och upplever att det finns

stor risk för upptäckt och kraftfulla

sanktionsåtgärder vid brott mot reglerna.

• Den konkurrensutsatta delen av

svensk ekonomi ökar och konkurrenslösningar

får större omfattning

i offentlig sektor.

• Leverantörerna har möjlighet och

vill delta i upphandlingar.

• Svenska konsumenter, upphandlare

och leverantörer har kunskap

om konkurrensens betydelse för tillgång,

kvalitet och pris på utbudet av

varor och tjänster.

UPPHANDLING AvsNItt

uppskattar enkelheten och kvaliteten

i den interaktiva tjänsten och

det supportstöd som Oreo lämnat

under upphandlingsarbetet. Vi har

fått förstklassig hjälp i såväl tekniska

frågor som när det gällt tolkningar av

LOU och affärsmässig rådgivning,

säger avslutningsvis Paul Silfwerberg,

Peter Thorsson och Anders Ranefjord.

• Konkurrensverket är en av de effektivaste

myndigheterna i Europa

effektiva rättsmedel

Med all önskvärd tydlighet konstaterar

Konkurrensverket att den

grundläggande förutsättningen för

en effektiv tillsynsverksamhet är att

det finns starkare befogenheter och

effektivare rättsmedel, än de som

finns idag.

NOU:s upprepade krav på starkare

rättsmedel liksom förslagen i en

rad utredningar ligger till grund för

myndighetens nu framförda argument

för en skärpning av tillsynen,

vilket i sin tur kräver effektivare

rättsmedel.

En avgörande förutsättning är att

tillsynsmyndigheten i allvarliga och

principiella fall har talerätt i domstol.

Redan existensen av en sådan

möjlighet skulle få preventiv effekt,

medan dagens förhållanden istället

har medfört att förtroendet för

LOU har minskat.

Konkurrensverket anser att effektiva

rättsmedel måste införas snarast och

att det inte finns någon orsak att

vänta tills de nya rättsmedelsdirektiven

i EG-rätten blir klara.

Verket betonar frågans allvar genom

att hänvisa till det klagomålsärende

mot Sverige för bristande implementering

av nuvarande rättsmedelsdirektiv,

vilket ärende för närvarande

handläggs i EU-kommissionen.

Lou duger inte

En prioriterad uppgift är att få till

stånd en enhetlig tillämpning av

upphandlingsreglerna. Bättre regler

leder till att fler leverantörer vill

delta i upphandlingar samtidigt som

upphandlande enheter avhåller sig

från att överträda LOU.

15


AvsNItt UPPHANDLING

Här lyfter verket fram möjligheten

att utfärda allmänna råd, utöver det

råd rörande diskriminering som det

redan beslutats om.

En annan metod för att uppnå väl

fungerande normer är att verka för

regelförenkling. På kort sikt måste

detta arbete inriktas på att söka förenklingar

i de regler i nya LOU som

inte direkt bygger på EG-direktiven,

och i de fall då EG-direktiven ligger

till grund, identifiera regler där

Sverige kan avvika. På längre sikt vill

man få till stånd förenklingar också i

EG-direktiven.

Denna skrivning i strategidokumentet

betyder således i klartext att

Konkurrensverket inte ger nya LOU

godkänt som en funktionell lag.

I sin trendanalys konstaterar verket

dessutom att problemet med komplexa

och svårtolkade regler tenderar

att bli ännu större till följd av såväl

lagfästa som trendmässigt ökande

miljökrav och sociala och etiska krav

vid upphandlingar.

kraftfull tillsyn

En grundläggande förutsättning

för att nå uppsatta mål är att myndigheten

förmår upprätthålla en

effektiv tillsyn. Detta var också ett

avgörande skäl för och syftet med

regeringens beslut att överföra

NOU:s uppdrag och verksamhet till

Konkurrensverket.

Avgörande för en framgångsrik tillsyn

är som redan nämnts att det

finns fungerande rättsmedel och

sanktionsmöjligheter.

Konkurrensverket har på upphandlingsområdet

identifierat och prioriterat

tre strategiskt viktiga problemområden

för tillsynsinsatser,

nämligen:

• Klargöra vilka organisationer som

omfattas av LOU och därmed måste

följa LOU och EG-direktiven.

• Identifiera olagliga direktupphandlingar

i systematisk skala.

• Underlätta för småföretagen att

delta i offentliga upphandlingar,

primärt med fokus på de statliga

ramavtalsupphandlingarna.

I avvaktan på sanktionsmedel kommer

Konkurrensverket att fokusera

på insatser som på ett principiellt

och generellt sätt lyfter fram problem,

för att på så sätt få underlag

för åtgärdsförslag som kan leda till

en bättre fungerande offentlig upphandling.

Samtidigt förväntar man

sig givetvis att redan den förstärkta

tillsynen i sig, skall leda till att upphandlande

enheter avhåller sig från

att överträda LOU samt att leverantörerna

i ökad utsträckning vill delta

i offentliga upphandlingar.

snabb och relevant information

Att bidra till en god efterlevnad av

16

regler och en enhetlig rättstillämpning

är det styrande målet för verkets

insatser på informationsområdet.

Viktiga informationsområden

är därför lagar och utvecklingen

av rättspraxis i Sverige och inom

EU. Dessutom betonas vikten av

information relaterad till aktuella

problem för små och medelstora

företag.

Verkets webbplats utpekas som en

central plattform för information,

varför den kontinuerligt kommer

att utvecklas med ny funktionalitet

och nya tjänster.

I strategidokumentet anges det som

generellt viktigt med informationsinsatser

inom följande områden:

den nya upphandlingslagstiftningen,

konkurrensutsättning och avknoppning,

miljökrav och etiska krav i

upphandlingen, OPP och nya upphandlingsformer,

varigenom man

också vill påverka utformningen av

kommande lagstiftning.

fokus småföretag

Konkurrensverket skall enligt regeringsuppdraget

särskilt presentera

vilka insatser verket avser att vidta

för att öka små och medelstora företags

möjlighet att delta i offentlig

upphandling.

Verkets strategi är här dels att på

alla verksamhetsområden särskilt

beakta denna fråga, dels specialriktad

information samt engagemang

genom egna och andra myndigheters

initiativ relaterade till området.

Problemområden är till exempel stora

ramavtal, inköpssamverkan och

utformningen av förfrågningsunderlag

genom vilka minde leverantörer

kan stängas ute. En för dessa

företag positiv möjlighet är däremot

trenden att upphandlande enheter i

större utsträckning arbetar med så

kallad funktionsupphandling.

samverkan för effektivitet

Riksrevisionens årliga revisioner

omfattar även myndigheternas upphandlingar,

vilken verksamhet således

ligger nära Konkurrensverkets

tillsynsuppdrag. Också flera andra

myndigheter har roller och uppgifter

relaterade till upphandlingen.

Med syfte att uppnå renodling och

ökad tydlighet och därmed ökad

effektivitet avser Konkurrensverket

att etablera samverkan mellan

de berörda myndigheterna, förutom

Riksrevisionen bland andra

Ekonomistyrningsverket, Nutek,

Verva, Kommerskollegium och

Verket för Högskoleservice.

I verkets uppdrag ingår också att följa

den internationella utvecklingen

och bistå regeringen inom ramen för

det europeiska och nordiska samarbetet.

Uppgifter som kräver närvaro

i EU-kommissionens organ och arbetsgrupper

på området, liksom i

nordiska organ och nätverk.

forskning och statistik

I en skrivelse till regeringen lyfte

Konkurrensverket tillsammans

med Svenskt Näringsliv, SKL och

NOU i somras fram det stora behovet

av forskning och utveckling

för att främja innovativa lösningar

relaterade till offentlig upphandling.

Det kan till exempel handla

om förutsättningarna för att stimulera

tillväxt för små och medelstora

företag, möjligheterna att använda

upphandlingar för att uppnå olika

policymål, såsom miljömål, privata

och offentliga aktörers samfinansiering

av olika infrastrukturprojekt

samt om den administrativa bördan

för upphandlare och leverantörer.

I strategidokumentet framhåller

verket att de fyra undertecknarna av

nämnda skrivelse anser, att regeringen

för sådan forskning och utveckling

bör anslå ett belopp av samma

storlek som Konkurrensverkets särskilda

medel för att öka kunskapen

kring olika konkurrensfrågor, det vill

säga 6,7 miljoner kronor årligen.

Konkurrensverket kommer också att

verka för att insamlingen och bearbetningen

av upphandlingsstatistik

vidareutvecklas.

en process

Strategidokumentet skall ses som

ett första steg och ett led i en långsiktig

process med att utveckla

Konkurrensverkets verksamhet med

upphandlingsfrågor. För att lyckas

vill man etablera en långsiktig dialog

med intressenter inom den offentliga

upphandlingen. En viktig

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

plattform för denna dialog är det

Råd för upphandlingsfrågor som

Konkurrensverket nyligen inrättat. I

rådet, som bland annat skall fungera

som ett forum för erfarenhetsutbyte,

finns experter som representerar

upphandlande enheter, leverantörer

och forskarvärlden. Rådet skall bidra

till att öka förståelsen för inköparens

och leverantörernas olika roller och

förutsättningar. Konkurrensverket

förväntar sig också att rådet skall bli

ett viktigt stöd i tillsynsarbetet.

För att allsidigt kunna fånga upp

olika problem och samtidigt kunna

fördjupa dialogen med de många

aktörer som berörs av den offentliga

upphandlingen kommer

Konkurrensverket att i samverkan

med lokala offentliga aktörer arrangera

lokala rundabordssamtal. På

så sätt vill man bredda och fördjupa

diskussionen om verkets strategi och

verksamhetsinriktning. Samtidigt

vill man informera om den nya lagstiftning

som skall träda i kraft år

2008.

Nämnda samtal kan, liksom skapandet

av Upphandlingsrådet, ses som

inledande initiativ för att etablera en

fortlöpande dialog med viktiga intressenter

på upphandlingsområdet,

varigenom man dels hoppas få bättre

möjligheter att fånga upp aktuella

problem, dels kan få ett effektivt

forum för information. Utpekade

intressenter är Sveriges Kommuner

och landsting, Sveriges offentliga inköpare

samt ett antal bransch- och

intresseorganisationer.

Kent Mossheden


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

EKoNoMI

SGU har valts

ut till bästa

EA-värderingsmyndighet

i

gruppen

myndigheter

med medelstor

omsättning

sGU, sveriges geologiska undersökning, är

den myndighet som svarar för frågor som

rör jord, berg och grundvatten i sverige.

Ekonomistyrningsverket (Esv) utvärderar på

uppdrag av regeringen hur väl de statliga

myndigheterna uppfyller de så kallade

ekonomiadministrativa kraven. Hur väl följer de

gällande regler, som är en förutsättning för en god

intern styrning och kontroll, vilket i sin tur utgör

grunden för en väl fungerande verksamhet.

Deras systematiska kvalitetsarbete belönas nu

med högsta betyg av Ekonomistyrningsverket.

– För mig och alla mina medarbetare

är detta ett kvitto på att det

ständigt pågående förbättringsarbete

vi prioriterar har gett resultat,

säger Lars Ljung, GD vid SGU.

SGU är den myndighet som svarar

för frågor som rör Sveriges geologi

och mineralhantering. En stor del

av verksamheten bedrivs i fält – via

bil, båt och flyg – i hela Sverige. År

2005 certifierades SGU, som första

statliga myndighet, med avseende på

kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

- Syftet är att på ett systematiskt sätt

ständigt förbättra vår verksamhet för

att kunna ge våra uppdragsgivare,

det vill säga samhället, mer valuta

för skattepengarna, säger Lars Ljung.

I samband med Ekonomistyrningsverkets

ESV-dag den 9 oktober

2007 på Stockholmsmässan överlämnades

ett diplom som bevis på

utmärkelsen.

arbetet beskrivs i flöden 0

SGUs ekonomidirektör Leo Weibull

berättar:

- I samband med att vi bestämde oss

för att kvalitetssäkra myndighetens

uppgifter och certifiera dessa enligt

ISO 9000, behövde vi beskriva

det ekonomiska och administrativa

arbetet i flöden. Plötsligt blev våra

beskrivningar levande dokument,

det var lättare att skola in ny personal

och vi började själva ifrågasätta

våra arbetsrutiner på ett helt annat

sätt än tidigare. Vi blev bättre utan

att kosta mer!

AvsNItt

Unik

eHandelslösning

för organisationer i

förändring

Snabbt, enkelt, effektivt och

sparar mångmiljonbelopp varje år.

Agresso AB

E-post: info@agresso.se

www.agresso.se

Affärssystem utan bäst-före-datum

17


AvsNItt JURIDIK

18

Översättning: 08-506 225 00

Språkvård och utbildning: 08-506 225 40

Tolkning: 0770-457 400

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

EG-domstolens praxis förutsätter

effektivare sanktioner mot

överträdelser av reglerna om offentlig

upphandling

Helena Rosén Andersson Advokatfirman Vinge

I artikeln redovisar advokat Helena Rosén

Andersson, verksam vid Advokatfirman vinge KB,

sin uppfattning om innebörden av EG-domstolens

praxis såvitt avser sanktioner mot överträdelser

av reglerna om offentlig upphandling. Helena

Rosén Andersson är specialiserad på processrätt

och offentlig upphandling. Hon har tidigare arbetat

i olika domstolar och med lagstiftningsarbete

inom Regeringskansliet.

I utgåva nummer 2 för 2007 av

Offentliga Affärer redovisade jag

varför de svenska reglerna om överprövning

av offentlig upphandling

kommer att behöva ändras till följd

av de kommande ändringarna i de

s.k. rättsmedelsdirektiven (89/665/

EEG och 92/13/EEG).

Parallellt med den europeiska lagstiftarens

översyn av rättsmedelsdirektiven

har EG-domstolen meddelat

två domar i mål mellan Europeiska

gemenskapernas kommission (kommissionen)

och Förbundsrepubliken

Tyskland (Tyskland) som får avgörande

betydelse i frågan om vilka

sanktioner som enligt nationell rätt

skall kunna vidtas mot överträdelser

av upphandlingsreglerna (dom den

10 april 2003 i de förenade målen

C-20/01 och C-28/01 och dom den

18 juli 2007 i mål C-503/04).

EG-domstolen har genom de båda

domarna slagit fast att en medlemsstat

kan vara skyldig att verka för

att ett upphandlings kontrakt, som

ingåtts i strid med upphandlingsreglerna,

upphör att gälla.

I Sverige är frågan högaktuell eftersom

det enligt nuvarande svenska

regler inte är möjligt för en överprövande

domstol att ogiltigförklara ett

upphandlingskontrakt. Den svenska

lagstiftaren har utgått från att rättsmedelsdirektiven

inte föreskriver

någon obligatorisk skyldighet för

medlemsstaterna att införa en ogil-

Kommunikation som fungerar

Erfarenhet av offentlig sektor sedan 1969

Vi erbjuder ett komplett utbud av översättningstjänster och kan översätta till och från

alla språk. Våra översättare är specialiserade inom sina fackområden och översätter

och målgruppsanpassar alla typer av texter.

www.semantix.se

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ VÄXJÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ

tighetssanktion vid överträdelser

av upphandlingsreglerna. Enligt

svensk upphandlingslagstiftning

kan en upphandlande myndighet

därför vara civilrättsligt bunden av

ett ingånget upphandlingskontrakt,

trots att allmän förvaltningsdomstol

beslutat att den upphandling

som föregått eller som rätteligen

skulle ha föregått kontraktets ingående

skall göras om eller rättas

(prop. 1992/93:88 s. 101 och prop.

2001/02:142 s. 78).

Målen rörde upphandlingar av

Bockhorns kommun och staden

Braunschweig som genomförts i

strid med upphandlingsreglerna.

Bockhorns kommun upphandlade

ett kontrakt för omhändertagande

av kommunens avloppsvatten utan

att inleda ett formellt anbudsförfarande.

Staden Braunschweig

upphandlade ett kontrakt, utan annonsering,

avseende bortskaffande

av stadens avfall och tillämpade

felaktigt en undantagsbestämmelse

i det då gällande tjänstedirektivet.

Kontraktstiden var i båda fallen 30

år.

I den första domen kom EGdomstolen

fram till att Tyskland i

båda upphandlingarna brutit mot

det då gällande tjänstedirektivet (direktiv

92/50/EEG). Kommissionen

och Tyskland hade skilda uppfattningar

om vad som krävdes för att

Tyskland skulle ha uppfyllt statens

skyldigheter som ansvarig enligt do-


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

men för regelöverträdelser begångna

av landets upphandlande enheter.

Kommissionen ansåg att Tyskland

var skyldigt enligt gemenskapsrätten

att säga upp de båda upphandlingskontrakten.

Tyskland ansåg att

det var tillräckligt att vidta åtgärder

i syfte att förhindra att nya kontrakt

ingicks som skulle innebära

liknande regelöverträdelser som de

som EG-domstolen fastställde i den

första domen.

Kommissionen, som inte ansåg

att Tyskland hade följt domen,

väckte talan mot Tyskland vid EGdomstolen.

Kommissionen yrkande

att EG-domstolen skulle fastställa

att Tyskland hade underlåtit att uppfylla

sina skyldigheter enligt artikel

228 i EG-föredraget genom att inte

säga upp avtalet med avfallsbolaget.

EG-domstolen gick även i den andra

domen på kommissionens linje och

fastställde att Tyskland hade underlåtit

att uppfylla sina skyldigheter

enligt artikel 228 i EG-fördraget.

EG-domstolens domar innebär således

att en medlemsstat är skyldig

att verka för att ett upphandlingskontrakt,

som ingåtts i strid med

upphandlings reglerna, upphör att

gälla. Det gäller i vart fall kontrakt

där värdet av det som upphandlas

överstiger tröskelvärdena och där

kontraktstiden är lång.

Med hänsyn bl.a. till den i Sverige

grundlagsreglerade kommunala

självstyrelsen anser jag att det är

nödvändigt med en lagändring för

att Sverige skall kunna följa EGdomstolens

praxis. Min slutsats är

att det i svensk lag behöver införas

en civilrättslig ogiltighetssanktion

vid överträdelser av upphandlingsreglerna.

I de föreslagna ändringarna

av rättsmedelsdirektiven används

begreppet ”förlorad verkan” av ett

upphandlingskontrakt.

”EG-domstolens

JURIDIK

Enligt min uppfattning behöver

de svenska överprövningsreglerna

ändras omedelbart till följd av EGdomstolens

praxis, alltså innan ändringarna

av rättsmedelsdirektiven

genomförs i svensk rätt.

Det blir en grannlaga uppgift för

den svenska lagstiftaren att reglera

vilka överträdelser av upphandlingsreglerna

som är så allvarliga att de

leder till att upphandlingskontraktet

förlorar sin civilrättsliga verkan och

domar innebär således att

en medlemsstat är skyl-

dig att verka för att ett

upphandlings kontrakt,

som ingåtts i strid med

upphandlings reglerna,

upphör att gälla.”

vilka sanktioner som skall gälla vid

mindre allvarliga regelöverträdelser.

Innehållet i de kommande ändringarna

i rättsmedelsdirektiven kommer

givetvis att påverka de nya reglernas

utformning. Redan nu står det klart

att proportionalitetsprincipen kommer

att få stor betydelse när det gäller

sanktioner vid överträdelser av

upphandlingsreglerna. Det är enligt

min mening rimligt att typen av regelöverträdelse,

kontraktsvärdet och

den återstående kontraktstiden får

betydelse i frågan om vad som utgör

en lämplig sanktion vid brott mot

upphandlingsreglerna. Medan det

vid allvarliga regelöverträdelser, som

innebär en risk för allvarlig konkurrensbegränsning,

kan vara motiverat

att förklara att ett upphandlingskontrakt

saknar civilrättslig verkan bör

det vid mindre allvarliga regelöverträdelser

vara tillräckligt med mindre

ingripande sanktioner. Exempel

på mindre ingripande sanktioner är

beslut om att upphandlingen skall

göras om eller rättas på visst angivet

sätt, eventuellt i kombination med

vitesföreläggande eller beslut om

marknadsskadeavgift, eller beslut

om förkortning av kontraktstiden.

Helena Rosén Andersson

Advokatfirman Vinge

AvsNItt

19


AvsNItt

Lan (Lokalt nätverk)

Switchar Layer 3

Switchar Layer 2

Switchar 48 Volt

Industriell Ethernet

Mediakonverterare

Bluetooth

HomePlug-Lan över elnätet

Trådlöst

Nätverkskort

Print servers

Nätverkskamera

Larminsamling

Nätverksadministration

WAN (Lan till Lan)

Ethernet-förlängare

Routers

IP-telefoni

Kommunikation

Modem och telefontillbehör

Gränssnitts-omvandlare

Terminalserver

Serie/parallellkort

USB-tillbehör

IEEE 1394/FireWire

KVM-switchar/Dataväxlar

KVM-switchar IP/Cat5

KVM-switchar övriga

KVM-förlängning

Multimedia/Audio/Video

Presentations-produkter

VGA till TV

VGA/Audio/RS232-förlängare

Fastighetsnät

Dataskåp

Kopplingspaneler

Väggdosor

Strömförsörjning

Eluttagslist

Avbrottsfri kraft (UPS)

Power over Ethernet (POE)

Test

Nätverkstester

Kabel- & CCTV-tester

Monitor/tangentbordsarmar

Bordsarmar

Väggarmar

Takarmar

Väggfästen

Stativ för många bildskärmar

Mobila arbetsstationer

Tillbehör

Kablage

Kablage - Nätverk

Kablage - Fiber

Kablage - PC

Kablage - SCSI

Kablage - V35

Kablage - Monitor

Kablage - IEEE 1394/FireWire

Kablage - USB

Kablage - Kundanpassat

Kablage - RJ11/RJ45

Kabel/Verktyg

Kabel - Nätverk

Kabel - Koax/Video

Kabel - Fiber

Verktyg

Adaptrar/Kontaktdon/Kåpor

Adaptrar och donövergångar

Könbytare

Kontaktdon

Kåpor - D-SUB

Modulartillbehör

Övriga tillbehör

SCSI-tillbehör

Tangentbord

CD-förvaring

20

Professionell “hotspot”

på 5 minuter

Nu kan snart sagt vem som helst tjäna pengar på

Internetaccess eller erbjuda Internet som ett led i sin

marknadsföring. Det som tidigare krävt expertkompetens

och professionella installatörer kan nu göras av

vem som helst och på mindre än 5 minuter. Beroende

på de egna ambitionerna kan produktens alla finesser

plockas fram efter behov. Det mesta finns förberett;

mallar för kreditkortsbetalning, färdiga format för att

sälja annonsplatser i inloggningsfönstret, kopplingar

till fristående autentiseringssystem etc.

Best.nr: 21-1575

IP-SCSI (iSCSI) till LVD/

MSE/HVD SCSI

Med iSCSI-bridge slipper du skrota fungerande

SCSI-enheter utan kan istället använda dem till att

bygga ett IP-baserat lagringsnät, SAN. Med dubbla

iSCSI-bryggor får du också en transparent förlängare

över IP för din LVD/MSE/HVD-enhet. iSCSI använder

Ethernet/Internet och kan fungera i ditt befintliga

nätverk, utan några förändringar i infrastrukturen.

Därför kan du nu nå lagringskapacitet som tidigare var

omöjligt på grund av avståndet. Anslut bara vår iSCSI

Bridge till ditt befintliga RAID-system eller bandrobot

och därefter till nätverket, så har alla servrar möjlighet

att se och använda lagringsenheten. Finns som

fristående och för 19” rack.

Best.nr: 15-0911

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Dataprodukter

utöver det vanliga

ConnectPort Display

- Ansluter skärm/USB/

serieport utan PC

Med Digi ConnectPort Display kan du rationalisera

bort den lokala PC:n eller tunna klienten och spara

både pengar och utrymme samtidigt som driftsäkerheten

ökar. Kassasystem (Point of Sale) har, vanligtvis

en dyr PC eller tunn klient sittande vid varje kassa som

i sin tur har skärmen, streckkodsläsaren och kanske

mus/tangentbord anslutet till sig. PC:n tar mycket

plats, har ofta rörliga delar som fläktar och CD-spelare

vilka kräver service och sitter svåråtkomligt.

Till ConnectPort Display kan du ansluta tangentbord/

mus, skärm, streckkodsläsare m m precis som till en

PC. Men istället för att ha en PC till varje kassa har du

en central PC/Server som kommunicerar med samtliga

ConnectPort Display (kassor). Är du familjär med

hur en terminalserver fungerar så är du lösningen

på spåret, men här har du inte bara serieportar utan

även USB och VGA, vilket gör att den kan ersätta den

lokala PC:n

Best.nr: 24-0126

SFP och GBIC-moduler

– Nu till alla fabrikat!

Nu kan vi erbjuda SFP:er och GBIC:s till alla fabrikat

av switchar, som är direkt utbytbara mot de dyrare

originalprodukterna. Prisskillnaden är ofta mycket stor

och gör att du sparar tusenlappar redan på din första

enhet. Vi lagerför nu ett 50-tal olika sorter för Cisco,

HP, Extreme och alla de andra. GBIC- och SFP-moduler

(mini-GBIC) gör det enkelt att komplettera switchar

och andra ethernetprodukter med Gigabit fiberportar.

Modulen pluggas rakt in i switchen och är s k hot

plug, d v s kan bytas under drift. GBIC använder

SC-fiberkontakter och SFP använder LC-kontakter.

Best.nr: 33-0715

Direktronik AB tel. 08-52 400 700 www.direktronik.se


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Vänersborg satsar på att få

bästa kartan på nätet

– vårt mål är att vi ska ha Internets mest

detaljerade karta över vänersborg. till den

ska vi ha kopplat ett antal kloka funktioner,

som underlättar för alla som bor eller arbetar i

vänersborg.

Det säger GIs-ingenjör Andreas Knutsson på

vänersborgs kommun.

Kommunen la ut sin karta vid

årsskiftet. Men att få ut kartan på

nätet är bara början, arbetet med att

förbättra den pågår hela tiden och

ambitionerna är höga.

– Nu har vi fått kartan på plats och

det är en bra början, men nu gäller

det att utveckla den. Idag kan du

söka på fastigheter och skolor. I

framtiden vill vi att det ska vara

möjligt att söka på till exempel

daghem, återvinningsstationer och

fritidsanläggningar, säger Andreas

Knutsson.

stora visioner

Men hans visioner sträcker sig längre

än så.

– Inom GIS är det verkligen så att

den gamla klyschan ”bara fantasin

sätter gränserna” stämmer. Klickar

du på en fritidsanläggning kan vi

mycket väl lägga in en funktion som

visar vilka tider det finns till exempel

en ledig tennisbana och du ska också

kunna boka den via funktionen i

kartan, säger han.

Vänersborgs karta är framtagen i

programmet GeoSol Viewer, ett

svenskanpassat användargränssnitt

till Autodesk MapGuide. GeoSol

Viewer innehåller bland annat

svensk användardokumentation

och manérsättningen följer svensk

standard. Tanken bakom GeoSol

Viewer är att kunden ska kunna

koncentrera sina ansträngningar

på själva innehållet i kartans

information.

– Det är ett enkelt program att arbeta

i. Det har de funktioner vi behöver,

säger Andreas Knutsson.

får synpunkter

Den karta som kommunen har lagt ut

omfattar nu hela kommunen, tidigare

var det bara Vänersborgs tätort. Nästa

steg blir att lägga in flygbilder över

kommunen, med bättre upplösning

än de som finns på exempelvis Eniro.

Vänersborg strävar efter att ha en karta

som alla med intresse för kommunen

kommer att använda och det kommer

in en hel del synpunkter till Andreas

Knutsson och hans kollegor.

– För oss gäller det att prioritera

rätt saker, så att vi lägger in de

sökfunktioner som användarna

efterfrågar, säger Andreas Knutsson.

Han ser också ett ökat intresse för

GIS-lösningar från de kommunala

förvaltningarna. Idag använder

hemtjänsten GIS för att med hjälp

av en zonkarta planera sina router

på det mest effektiva sättet. Även

barn- och ungdomsförvaltningen och

gatukontoret har upptäckt fördelarna

med GIS.

– Det har lossnat lite, i takt med

AvsNItt GIs/GIt

att GIS blir enklare att arbeta med,

säger Andreas Knutsson. En av hans

arbetsuppgifter är just att utbilda

kommunanställda inom GIS.

Vill du kunna signera avtal med en knapptryckning?

Med ChamberSigns avtalssigneringstjänst får du funktioner för att

kunna kryptera, distribuera och signera avtal via ett enkelt webbaserat

gränssnitt. Tjänsterna ger dig information om din motparts

rätt att teckna avtal med dig oavsett land eller typ av organisation.

Besök www.chambersign.se för mer information

21


Välkommen

till Stockholms-

börsen. Nu med

både hävstång

och livrem.

Med SGP – SverigeObligation får placeraren

exponering mot tio framgångsrika svenska börsbolag.

Utöver full kapitalgaranti på slutdagen får investeraren

även möjlighet till rejäl hävstång på de underliggande

bolagens utveckling. Aktierna har valts ut bland de 30

största företagen på Stockholmsbörsen – selekteringen

har skett utifrån storlek, bransch och etik. SGP –

SverigeObligation har en löptid på 3,5 år.

Ring oss på 031-756 80 00 för mer information.

22

www.sgp.se

GIs/GIt

Efter Klippans pappersbruk är

det nog den gamla kultgruppen

Torsson som satt orten på kartan.

I låten ”Klippans centrum” sjunger

de bland annat om att där finns

”tre stycken gatukök med korv och

pannbiff och påmfritts”.

musiker från klippan

Musikarvet är för övrigt tungt i

Klippan. Marie Fredriksson, Hasse

”Kvinnaböske” och Peps Persson har

alla anknytning till den 377 hektar

stora kommunen med sina drygt 16

000 invånare.

Peter Friberg, ingenjör på Tekniska

förvaltningen och en av de som

bland annat planerar nya villatomter

för alla hugade spekulanter, börjar

dock inte sjunga en enda gång

under intervjun. Men så bor han

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Klippan satsar

på Civil3D

Klippan är en riktig inflyttningskommun i region

skåne. Dit flyttar många unga barnfamiljer från

exempelvis Helsingborg, ditlockade av låga

tompriser och det faktum att man i Klippan har

nära till det mesta.

för att bereda tomtmark åt alla ställs det stora

krav på planeringsavdelningen, krav som de

numera bland annat lever upp till tack vare en

investering i ett kraftfullt 3D-program.

också i Åstorp ett par mil ifrån själva

Klippan.

Det skiljer flera hundra tusen kronor

i pris på en tomt i Klippan jämfört

med Helsingborg eller Ängelholm,

två städer inom pendlingsavstånd

från Klippan.

Därför är efterfrågan stor och just

nu har förvaltningen ett nytt villaområde

i Klippans tätort under

projektering. Det kallas Åhällans

väg och ligger på en liten höjd som

sluttar ner mot Bäljane å.

rationellare

Området är en före detta lertäkt med

branta lerslänter. I leran finns vattenförande

sandskikt som innebär

en teoretisk risk för skred. Därför

har förvaltningen tagit hjälp av en

geotekniker som undersökt områ-


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

det och beräknat vilka vinklar slänterna

ska ha och förvaltningen tog

sedan hjälp av sitt nya 3D-program

AutoCAD Civil 3D för att göra den

slutliga höjdsättningen.

– Det är ett komplicerat område och

vårt arbete blir betydligt rationellare

genom programmets funktioner

för volymberäkning, dynamisk terrängmodellering,

gatuprojektering

och VA-projektering, berättar Peter

Friberg.

När programmet räknat ut hur marken

ska justeras med hänsyn både till

rasrisk och fastigheternas placering,

markeras schaktvinklarna med hjälp

av så kallad fluktning. Det är käppar

med markörer som anger lutningen.

Det är idag även fullt möjligt att

föra över data från programmet till

schaktmaskinens egen dator, som då

vet hur den ska arbeta och gör fluktningen

onödig.

Volymberäkningen, den så kallade

massbalansen, räknas också ut med

automatik av programmet. Hur

mycket måste schaktas på en viss

plats, hur mycket måste fyllas ut?

Blir det ett omfattande och kanske

dyrbart projekt att transportera material

bort från eller till byggplatsen?

Vrida och vända

Att täcka över ett rör är en komplicerad

process. För att undvika

tjälen ska det ligga på ett visst djup,

i Klippan är det 1,5 - 2 meter. Det

matar man in i Civil 3D, så håller

programmet reda på att rören hamnar

på rätt djup. Man slipper alltså

gå igenom alla rör var för sig och se

att de ligger rätt.

Rören vilar på och täcks av ett lager

grus, makadam och överst ett lager

jord. Programmet håller reda på material

och nivåer automatiskt.

Programmet håller också ordning på

hur många brunnar som placerats

ut, vilka rördimensioner som är aktuella

och de olika typer av massor

som behövs för att täcka rören.

– En sak som gör arbetet med Civil

3D enkelt och informativt är att

du kan vrida och vända på allt i

tre dimensioner. Om jag ändrar ett

brunnsnummer eller ett läge, till exempel

i plan, så uppdateras det även

i profil och sektion så att jag slipper

hålla reda på det. Jag kan pröva olika

lösningar och alternativ och på så

sätt skapa mig en tydlig visuell bild

av vad som är rimligt, säger Peter

Friberg.

När väl modellen över området är

klar i datorn, genereras gaturitningar,

VA-ritningar och annat väldigt

enkelt direkt ur modellen.

Inom Klippans kommun används

Civil3D till projektering i befintlig

bebyggelse såväl som nyexploateringar.

Förutom Åhällans väg i tätorten planeras

just nu ett villaområde i Östra

Ljungby, i kommunens norra del,

och ett i Ljungbyhed i söder.

presentationer

En annan funktion Peter Friberg

uppskattar är att resultatet av hans

arbete kan visualiseras på olika sätt,

beroende på målgruppen.

– Gräsytorna kan se ut som gräs,

gatorna som asfalt och träden som

träd. Det går också att lägga in enklare

kameraåkningar för att visa hur

området kommer att se ut, det gör

våra planer lättare att ta till sig för

den som kanske inte är så van, till

exempel våra beslutsfattare, avslutar

Peter Friberg.

AvsNItt

23


AvsNItt LEDARsKAP

Coachning – en fråga om att

hitta sin egen kraft

Personlig coachning och coachning

pratas det mycket om idag.

Egentligen är det kanske gammal

skåpmat som bara fått ett nytt

namn. Personlig utveckling, ledarutveckling

och verksamhetsutveckling

är ju nästan samma sak.

Grunden med coachning är att individen

skall finna sin egen kraft, som

han/hon ej upptäckt fullt ut. Det

är också ett sätt att hitta sina styrkor,

hitta sina svagheter och göra en

handlingsplan för att förändra och

utveckla dessa.

Coachning ger dig kraft, flyt

och utveckling

Det är svårt för många att själva

skaffa verktyg för att ta fram en

handlingsplan för sitt arbete och

sitt liv. Det är också svårt att se hur

balansen mellan dessa världar skall

komma fram. Till det behövs ofta

hjälp – coachning.

Balansen mellan arbete och privatliv

är viktigt för att individen skall

kunna utnyttja sin kraft och sina

möjligheter till fullo. Ibland tar vardagen

över och livet bara öser på.

Utan tid till reflektion. Utan tid till

avkoppling. Utan tid till njutningar

och glädje. Utan tillräcklig tid till

nära och kära. Utan tillräcklig tid

till sig själv helt enkelt.

Att hitta det vardagliga flytet är

också något som coachningen hjälper

till med. Ibland vet man inte ens

vad flyt är men känslan när du finner

den är helt fantastisk.

Att våga växa personligen är ytterligare

ett område där coachning visar

på möjligheterna. Det är tyvärr för få

människor som har gjort en livsplan

hur de skall växa framåt i tiden.

Ta en coach

som kan sina saker

Idag finns en hel del coacher som

säger sig kunna hjälpa dig. Många

av dessa är ledsamt nog självlärda

utan en riktig verktygslåda till hjälp.

Medan det finns andra som är

mycket välutbildade inom området

med flertalet verktyg att använda.

När du därför letar efter någon att

coacha dig (eller din grupp) fråga

ditt nätverk vem de kan rekommendera.

Och ta referenser för att veta

kvaliteten. Testa för att veta om ni

fungerar tillsammans, om det ger

dig det du vill ha ut av just din (eller

gruppens) coachning.

Coachning är frågor

och tillstånd

Coachningen består mest av frågor

som du besvarar för dig själv och för

24

coachen. Svaren som du får fram

skriver du in i en personlig handlingsplan.

Coachningen består också av att

du skall hitta olika tillstånd som

du har nytta av i jobbet och privat.

Tillstånden är olika situationer du

upplevt och som skapat intryck hos

dig.

Dessa tillstånd används mycket

inom idrotten just innan det bästa

loppet, innan det bästa golfslaget,

innan den bästa tävlingen, innan

det bästa hoppet osv.

Tillståndet innehåller främst tre

olika delar:

• Vilken bild ser du framför dig?

• Vilket ljud hör du?

• Vilken känsla får du då?

Titta på Carro nästa gång hon tävlar.

Se hur hon tar fram bilden, se

hur hon manar publiken att applådera

och se hur känslan uppstår i

hennes ansikte. Och se vilka resultat

hon når! Så kan du också göra.

Coacha dig själv –

med reflektion

Ett enkelt sätt att coacha sig själv är

att regelbundet reflektera över vad

som hänt och händer. Gör ett bokslut

över dagen, veckan, månaden

och året:

• Vad gick bra?

• Vad gick mindre bra?

• Vad behöver ändras?

• Vad behöver utvecklas?

Gör detta åtminstone 4 gånger per

dag – på morgonen när du vaknar,

vid lunch innan du skall äta, på eftermiddagen

innan du lämnar arbetet

och just innan sängdags.

Skriv in dina tankar i en speciell reflektionsbok.

Låt den följa dig varje

dag. Ta fram den ofta och gör igen

en reflektion över det du skrivit om

dagen, veckan, månaden och året.

Och njut av vad du åstadkommit

–igen och igen!

Coacha dig själv –

med din inspiration

Vad driver dig? Vad inspirerar dig?

Vad motiverar dig? Här är några inspirationsfrågor

som kan bli en bra

start när du ska börja att finna målen

i ditt liv. Frågorna är inspirerade

av Brian Tracy.

1. Vilka är de fem saker som betyder

mest för dig i ditt liv?

2. Skriv ner de tre viktigaste målen i

ditt liv. Du har 30 sekunder på dig.

3. Vad skulle du göra om du vann

100 miljoner kronor i morgon?

4. Hur skulle du spendera din tid

om du fick reda på att du bara hade

sex månader

kvar att leva? Vad skulle du göra?

5. Vad har du alltid velat göra men

aldrig gjort för att du varit rädd?

6. När du tittar tillbaka på ditt liv

och på det du gjort, vid vilken typ

av handling,

under vilka omständigheter, har du

känt den största tillfredställelsen

och

självförtroendet?

7. Om du fick ett magiskt piller som

gjorde att du fick en önskan uppfylld,

på lång

eller kort sikt, vad skulle det vara?

8. Vilken dröm skulle du våga

drömma om du visste att den skulle

förverkligas?

Coacha dig själv –

med dina mål

De framgångsrika människorna

skriver ner allt de tänkt göra - antingen

på s k mållappar eller i en

personlig handlingsplan. Sedan matar

de hjärnan med dessa mål flera

gånger varje dag.

De framgångsrika omvandlar sina

mål till pådrivande bilder/foton. De

sätter dem på kylskåpet. De sätter

dem i taket i sovrummet för att se

dem direkt när de vaknar. De har

dem som skärmsläckare på datorn.

De har dem i kalendern för daglig

påminnelse.

De formulerar utmaningar som s k

BanBrytande mål - mål som de verkligen

måste anstränga sig ordentligt

för att nå. De gör målen konkreta:

Vad skall de göra? Hur skall de göra?

När skall de vara färdiga?

De berättar för sin omgivning om

sina mål för att ständigt känna pressen.

De ger sig själva belöningar när

de nått delmål och slutmål. De firar

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

sina framgångar för att känna att de

gjort något enastående.

Att definiera det som vi vill uppnå

som något som vi redan har bakom

oss ökar sannolikheten för att det

ska hända. Detta på grund av att vi

skapar ett minne av framtiden som

påverkar oss i våra medvetna och

omedvetna val. De tre viktigaste

delarna att ta hänsyn till när man

preciserar ett resultat är att det ska

vara: resultatinriktat, konsekvensanalyserat

och specifikt.

Resultatinriktat:

Vad vill du uppnå? (tillräckligt detaljerat)

Är det din målsättning?

Vad är det med detta resultat som är

viktigt för dig?

Är ditt önskade resultat överhuvudtaget

möjligt?

Konsekvenser:

Vilken inverkan har det på ditt liv

när du uppnår det – vad leder det

till?

Vad händer om du inte uppnår ditt

resultat?

Hur påverkar ditt resultat andra

områden i ditt liv?

Vad är ”priset”? Är det värt besväret,

pengarna och tiden?

Specifikt:

När vill du nå ditt resultat?

Hur vet du att du uppnått ditt resultat?

Vad ser, hör och känner du då?

Hur vet någon annan att du uppnått

ditt resultat?

Coacha dig själv –

med din energi

1. Fundera över vad som ger dig

energi i livet. Skriv ned vad det är.

Stort som smått.

2. Fundera sedan över vad som tar

energi från dig. Skriv även ned det-


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

ta. Stort som smått.

Fråga dig själv därefter:

• Vad kan du göra för att få mer av

nummer 1?

• Vad kan du göra för att få mindre

av nummer 2?

Planera in minst en av de nedskrivna

aktiviteterna under 1, som varar

minst 30 minuter. Nästa vecka en

ny sak. Fortsätt så i minst 5 veckor.

Ge dig själv energitid! Och du kommer

märka att du får ork och energi

över till att göra andra saker. Givetvis

kan du öka på med fler saker – 30

minuter är minimum. På sikt kan

du ge dig 30 minuter om dagen!

Exempel: ta en härlig promenad, läs en

god bok, lägg dig i badet, träna spinning,

ring din favoritkompis och tala

– Det är egentligen inget konstigt

med den militära utbildningen.

Men troligen beror det på att vi redan

från allra första dagen i utbildningen

hamnar mitt i praktiken. Vi

ställs inför trupp och skall förklara

syftet med övningen och få gruppen

att agera utifrån det. Det är möjligheten

att få lära sig ledarskap genom

teori i kombination med den dagliga

praktiska tillämpningen på pluton

som ger resultat.

officerarna efterfrågade

inom skolan

I samband med de stora nedskärningarna

som varit i försvaret har

allt fler officerare sökt sig ut på den

civila marknaden. Många av de äldre

har hamnat inom kommunala förvaltningar,

ofta skolor, de lite yngre

blev engagerade som lärare. Där de

har blivit mycket uppskattade just

för sina ledaregenskaper.

målbild

I försvaret är det ju enkelt att förklara

målet, syftet med en viss operation.

Lika enkelt är det ju inte när man

skall översätta en skolas målsättning.

Att få alla lärare att agera utifrån att

denna målsättning skall uppnås.

– I det militära är det ju ofta enk-

gamla minnen, lek med dina barn, gå

på bio, skriv en dikt, måla, sätt dig på

ett café och titta på människor.

Coacha dig själv – med din

personliga handlingsplan

Den ena handlingsplanen är inte

den andra lik. Varje individ har sina

personliga fokusområden i sin plan.

Varje individ arbetar olika med sina

fokusområden. Varje individ når

olika resultat med sina fokusområden.

Men de som har en personlig

handlingsplan kan nå oanade höjder

med sig själv.

Jobba så här med din handlingsplan:

Skriv in allt du tänkt och vill göra –

i en bok, i en pärm eller i en mapp.

Titta i den varje dag. Förändra när

lare att få alla att förstå varför vi

gör som vi gör. Till exempel om vi

inte får fram maten till soldaterna,

så kan inte soldaterna göra sitt jobb.

Kommer inte ammunitionen, ja

då…

– Inom det militära kan vi tydliggöra

på ett annat sätt hur alla är

beroende av varandra för att vi skall

uppnå vårt mål. På skolan blir det

lite annorlunda. Vi har ju också våra

mål även om de många gånger inte

är lika enkla att förklara. Men vi får

göra vårt bästa för att tydliggöra

målen.

militär styrning

Nämner man militär styrning kanske

många tänker på den gamla

preussiska modellen. Men den ledning

som militären idag lär ut är

långt ifrån gamla tiders skräckregemente.

Idag handlar det om att få

alla medarbetare med på banan.

– Utifrån skolförvaltningens mål för

vår gymnasieskola och de statliga

styrdokumenten handlar det om

att formulera en målbild som kan

fungera för oss. Tillsammans med

skolans rektorer diskuterar vi vårt

mål och hur vi skall agera för att

uppnå dessa inom den budgetram

vi är tilldelade. Så egentligen skiljer

det behövs, eftersom planer är till

för att ändras.

• Vilka styrkor behöver du utveckla?

• Vilka svagheter behöver du förbättra?

• Vad skall du fortsätta med?

• Vad skall du sluta med?

•S Vad vill du med din framtid?

Tre faktorer spelar en stor roll för

att det skall ske saker. Att du har en

sanslös disciplin med att verkligen

göra det du bestämt – hela tiden.

Att du har ständigt pågående fokus

– varje dag, varje vecka, varje månad,

varje år. Men det viktigaste är

att du verkligen bestämmer dig för

att göra dina uppgifter.

det inte så mycket från att leda ett

förband, bortsett från att målbilden

naturligtvis ser helt annorlunda ut.

Befälhavare i bakgrunden eller

vid fronten

– Har man ansvaret för en skola

med 1400 elever, 150 lärare kan jag

inte alltid vara vid fronten. De vid

fronten kanske skulle se mig, just

då, men risken för att tappa överblicken

blir allt för stor.

– Inte för att jag inte är ute vid fronten,

men jag kan inte vara överallt.

Det är skolan för stor för, alltför

många elever.

– Samtidigt kan jag konstatera att

dagens elever har en annan öppenhet

gentemot rektor än när jag själv

var ung. På gott och ont, de kommer

i ofta och vill prata om det som

bekymrar dem i skolan just nu. Som

skolledare ser jag dock att jag får ta

det goda med det onda. Det är ju en

feedback som berättar för mig hur

tillståndet är bland dem som vi faktiskt

är till för – våra elever.

militär ledareutbildning

Militärer med utbildning från För-

LEDARsKAP AvsNItt

Lycka till med din coachning!

Idag verksam som affärsutvecklare

och drivkraftskonsult inom så skilda

branscher som försäkring och tillverkningsindustri.

Hans har arbetat

med att inspirera och utveckla

människor i drygt 20 år och har

samlat på sig många goda idéer och

exempel på framgångsrikt tänkande.

Många organisationer har fått ny

kraft och inspiration inför framtiden

med hjälp av honom.

Hans Wern

Affärsutvecklare, Coach &

Inspiratör

hans@effekteam.se

www.effekteam.se

”Han pekar med hela handen”

Uttrycket känns igen. om inte annat sedan Jan

Björklund blivit vald till folkpartiets nye ledare.

Även om hans företrädare har sagt samma saker

uppfattas det nu som att partiet fått en ledare

som talar klarspråk. samtidigt betonas det att

hans militära bakgrund har del i hans bestämda

sätt att leverera besked. vad är det då som gör att

den militära utbildningen uppfattas som så bra,

att man tycker att en f d militär har förmågan att

peka med hela handen. vi lät frågan gå vidare till

vikarierande gymnasiechefen Christer Hagman

på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka som själv är

fd officer.

svarshögskolan har med rätta kommit

att uppskattas som ledare även

på andra håll inom offentlig förvaltning.

I korthet kan man säga att utbildningen

lär ut hur man får även

heterogena grupper att fokusera på

samma mål. Träning får man genom

att dagligen möta nya rekryter och

andra officerare och hos dem bygga

upp ett förtroende och tillit för sig

själv som ledare. Det sker genom att

definiera individens roll i gruppen,

gruppens roll i den större gruppens

osv.

Samtidigt som man inger förtroende

och får gruppens förtroende

skall man i förhållande till medarbetarna

ge dem självständighet att

själva lösa uppdragen utifrån bästa

förmåga. Att misslyckas är inget fel

när det är övning. Men nästa gång,

när det verkligen gäller, då skall du

ha hunnit testa både dina egna idéer

och chefens. Det är då du skall veta

hur du skall göra. Men det är övning

som ger färdighet. Helt enkelt, våga

misslyckas för att lyckas.

Klas Bergqvist

Här på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka är f d officeren Christer

Hagman en uppskattad chef för skolans ca 150 lärare och 1

400 elever. Skolan tilldelades 2006 Sveriges finaste arkitekturpris

för upprustning och tillbyggnad av ett gymnasium som

samtidigt skapar ett kulturhus.

25


AvsNItt sÄKERHEt

Allt fler upptäcker

TaC är från början ett svenskt

företag

Man finns i 75 länder, omsätter ca 9

miljarder SEK och har totalt 4 000

medarbetare runt om i världen. I

Malmö är man ca 150 anställda. Företaget

har mycket god tillväxt och

har under en lång följd av år växt

organiskt med runt 10-15 % per år.

Till detta kommer ett antal förvärv

av företag. Ägare sedan 2003 är det

franska Schneider Electrics. I dagarna

har TAC dessutom förvärvat amerikanska

Pelco som är världsledande på

kameror och kameraövervakning.

integrerade fastighetssystem

– Ju tidigare vi anlitas när man skall

bygga en ny fastighet, desto större

blir samordningsvinsterna, berättar

Mårten Persson Europaansvarig säkerhet

vid TAC. Genom att använda

integrerad teknik som en del av fast-

26

ighetens struktur redan i designfasen

är mycket vunnet. Det sänker inte

bara kostnaderna initialt utan under

hela fastighetens livslängd. Vi får

en samordnad projektledning med

tydlig ansvarsfördelning, effektivare

design och kabeldragning. Samma

komponenter kan användas till flera

uppgifter och nämner skolan i Klagshamn

som ett bra exempel.

skolan i klagshamn, malmö

Malmö Stad och TAC inledde en dis-

kussion om vilka fastighetstekniska

system som finns idag och vad man

kan förvänta sig i morgon. Skolan

blev det första projektet där man

applicerade en helhetssyn på energifrågor,

inneklimat och säkerhet.

Det överordnade konceptet bakom

de tekniska installationerna i skolan

är att klimatsystemen, värme, ventilation

är tydligt integrerade och

samverkande med systemen för belysning,

passerkontroll och larmsystem.

Fördelarna med detta är att ex

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

fördelarna med samverkande

fastighetssystem

I en tid när energi, miljö och säkerhetsfrågor ständigt står i fokus letar

allt fler efter nya smarta lösningar. Ett av de företag som just nu skördar

framgångar med sina samverkande fastighetssystem i sverige såväl som på

världsmarknaden är tAC. Deras lösningar med integrerade system för att

styra värme och ventilation i kombination med andra system för belysning

och säkerhet, brandlarm, hissar hjälper fastighetsägare över hela världen

att spara pengar.

Mårten persson

vis rörelsedetektorer kan användas för

både klimat och säkerhetssystem. Att

man har en enda leverantör av samtliga

system leder dessutom till ökad

effektivitet i planerings och installationsfasen

genom samordnad provning,

färre kontaktytor etc.

Öppen kommunikation mellan systemen

möjliggör också att alla information

som samlas in kan delas

mellan systemen. Om säkerhetssystemet

ex vis registrerar att ett fönster

står öppet ger det också en signal till

ventilationssystemet som dämpar

ventilationen i just det rummet för

att spara energi. Samma givare registrerar

också syrehalten i rummet, så

att när många personer befinner sig i

rummet ökas automatiskt syretillförseln

för att motverka dåsighet.

Skolan är också utrustad med ett integrerat

passersystem från TAC. Det

fungerar så att under skoltid är hela

skolan öppen för alla. Under icke

skoltid kan skolan spärras och larmas

i zoner, dvs aktiviteter kan pågå i del


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

av lokalerna medan resten är spärrat

för alla som saknar behörighet. Som

en bieffekt registreras också var och

när det pågår eller har pågått aktiviteter

i lokalerna under dygnet vilket

in sin tur kan styra städinsatserna.

Kvällstid används samma rörelsedetektorer

för att övervakning av lokalerna.

När larmet aktiverats släcks

belysningen. Så fort ett larm utlöses

tänds dock belysningen i den aktuella

zonen för att underlätta för polis

och väktare.

Systemet gör det möjligt att spara energi

genom att det utnyttjar alla möjligheter

som finns inbyggda redan

från början. Drift och övervakning

sker genom skolans arbetsstation eller

genom webben där Malmö Stad

såväl som TACs tekniker kan övervaka

och optimera driften.

Klas Bergqvist

Nya råd för skolors

marknadsföring

Kommuner och friskolor lägger fram nya riktlinjer för en

saklig och korrekt marknadsföring.

Egen dator, körkort och gratis gymkort, så har

gymnasier försökt locka elever. Nu har friskolornas

riksförbund och sveriges kommuner och

landsting bestämt hur de vill att skolorna ska

göra med sin marknadsföring.

När skolorna slåss om de blivande

gymnasieeleverna kan det vara lätt

att falla för erbjudanden som inte

har med undervisningen att göra.

Vissa gymnasier kanske ger dig en

bärbar dator eller betalda körlektio-

En energieffektiv skola i Klagshamn genom samverkande fastighetstekniska system

ner om du väljer just deras skola.

Utbildningsministern, folkpartisten

Jan Björklund, anser att det är ett

växande problem. För att får skolorna

att skärpa sig kallade han i våras

representanter för kommuner och

friskolor till ett möte. Resultatet blev

att Friskolornas Riksförbund och

Sveriges kommuner och landsting

kom överens om råd för marknadsföringen.

I riktlinjerna, som nyligen

blev klara, slås det fast att reklamen

ska vara saklig och korrekt. Vilseledande

reklam får inte förekomma

och erbjudanden om till exempel resor,

körkortsutbildning och datorer

ska i hög grad ha ett samband med

studierna. Om skolan har en särskild

profil bör inriktningens omfattning

framgå tydligt.

Perido kommer från latinets Peridoneus.

sÄKERHEt AvsNItt

Jan Björklund hoppas att riktlinjerna

leder till att färre skolor försöker

locka elever med presenter, något

som han menar är oseriöst och fel.

Men eftersom råden är nya tror han

inte att det blir någon förändring

redan nu.

Om inte skolornas reklam har blivit

bättre till nästa år – som han hoppas

– kan Jan Björklund tänka sig att

skärpa lagen, men han tror inte att

det ska behövas.

Arne Öster

Perido Skills betyder ”väl matchad kompetens”

– det är ledstjärnan för vår personaluthyrning!

PERIDO SKILLS • ADRESS Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

TELEFON 08-545 168 80 • FAX 08-545 168 81

E-POST info@perido.se • INTERNET www.perido.se

27


pRODUKTER OCH TJÄNSTER / oA:s vAl

Rätt stol ökar prestationen

– En brittisk undersökning har visat att rätt stol faktiskt kan öka prestationen. RH Ambio

är utformad för att främja både en rak kroppshållning och dynamik i sittandet, två faktorer

som tillsammans bidrar till att användaren får mer luft i lungorna och syre i blodet,

vilket i sin tur ökar prestationsförmågan, säger Pär Wik, Marketingchef, RH stolen

Det här är nämligen en stol som andas. RH har utvecklat ett nytt naturmaterial, Ventec,

som bl a innehåller hästtagel, vilket ger en god ventilation i sits och rygg. Ventec har

vid undersökningar visat sig vara 15% bättre på att transportera bort fukt och hela 25%

bättre på att transportera bort värme än vanliga kontorsstolar. Materialet är även – liksom

samtliga övriga delar av stolen – fullt återvinningsbar.

28

Nu har de första produkterna som

använder trådlös usb lanserats. Det

är så kallade hubbar från två olika

tillverkare som ännu bara kan köpas

i USA. Den nya teknikstandarden

som eliminerar en del datorkablar

fått sina första produkter.

Det gäller trådlös usb som använder radiostandarden

Ultra Wide Band, UWB, enligt specifikation

1.0. Den erbjuder överföringshastigheter

på upp till 480 megabit per sekund för korta avstånd, upp till några meter. Max räckvidd är

tio meter, men då sjunker hastigheten rejält.

Första produkterna som kommit ut på marknaden är hubbar. Alltså kopplingsdosor för flera

usb-prylar som ansluts trådlöst till en dator.

Nyligen har sådana från de två tillverkarna Belkin och Iogear släppts på den amerikanska

marknaden. De har liknande funktioner och består av själva hubben plus den sändare och

mottagare som kopplas till datorn. Hubbarna har var och en anslutningskontakter för fyra

usb-prylar som kan vara exempelvis skrivare, kamera, flashminne och extern hårddisk.

Iogear skriver på sin webbplats att deras trådlösa hub inte hanterar webbkameror eller usbhögtalare.

Om detta gäller även för Belkins hub finns inga uppgifter om i företagets produktinformation.

Ingen av de nya hubbarna funkar med Mac, bara med Windows XP eller Vista.

Priserna är också desamma, 200 dollar. Källa: www.nyteknik.se

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Under rubriken oA´s val presenterar vi produkter, upplevelser och tjänster som vi tycker är intressanta

att visa upp. Har ditt företag något nytt att presentera? skicka gärna ett mail med information

och högupplösta bilder till produktnytt@hexanova.se.

Ergonomisk barngunga konstruerad efter

högt ställda krav

Barngungans mjuka kanter och slittåliga ytskikt gör den till en underhållsfri

produkt. Nätet i gungan kan tas loss och tvättas i 30-40 grader. Individuellt

inställbara rep för takhöjder upp till 2,8 meter. Maxbelastning är 200

kg. Passar bra att montera inomhus eller ute under tak. Sommartid kan

den användas permanent utomhus. Barngungan är godkänd enligt EN

1176-1/2. Storleken 136 x 66 cm är avsedd för 3-4 barn eller 2 (normal)

vuxna + 2 barn. Barngungan finns även i version för 1-2 barn. Gungan

levereras omonterad, monteringstid 20 - 25 min. NYHET från TimeOut AB

/ TimeIn

I-phone från Apple

Den av många motsedda

konkurrenten till Nokia och

Sony Ericsson kommer enligt

senaste ryktet att börja säljas

i Sverige före jul.

Dess främsta karaktäristika

är den annorlunda designen.

Redan nu är den 4e mest sålda

mobilen i USA. Pris ännu

ej fastställt.


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Den bortglömda arbetaren

”Nej, inte på onsdag för då skall jag handla på

ICA”. Jag har full förståelse för min 91-åriga

mor. Med ålderns rätt tar hon sig den tid hon

behöver. Hon förflyttar sig långsamt och hör illa,

men är helt klar å huvudets vägnar. om än i ett

lägre tempo än tidigare klarar hon utan problem

hushållsarbete, barn-barnvakteri, utlandsresor

och läsning på flera språk.

I dagens Sverige med en snabbt

stigande andel äldre är hon på intet

sätt unik. För de som tar samhällets

framtidsfrågor på allvar finns

betydande kunskap, men också

oro för befolkningsutvecklingen,

av vissa beskrivet som en tickande

demografisk bomb. Förutom

ett kraftigt ökat tryck på vård

och omsorg kan man förutse

en krympande skattebas och i

förlängningen en brist på arbetskraft

och kompetens. Nyligen har man

inom EU diskuterat det framtida

behovet av invandring för att klara

bl a bara den offentliga sektorns

åtaganden. Men dessförinnan

borde man inventera den inhemska

potentialen.

I och med den nya regeringens

restriktivare hållning till

förtidspension och sjukskrivning

i kombination med den rådande

högkonjunkturen torde man

relativt snabbt nå man en högre

sysselsättningsgrad. Men frågan

återstår om den samlade effekten

är tillräcklig och hållbar på längre

sikt. På goda grunder kan man

förmoda att behovet av erfarenhet

och specialkompetens inte kommer

att kunna tillgodoses utan riktade

insatser. Ett sådan vore att utarbeta

en strategi för att stimulera

och underlätta pensionärernas

medverkan i arbetslivet. För detta

krävs dock ett nytt regelverk.

Om pensionärerna med automatik

erhöll status som frilansare skulle

mycken byråkratiskt bråte kunna

rensas ut kring arbetsvillkoren.

Pensionärernas intresse av arbetsrätt,

A-kassa, facklig anslutning etc är

nog så gott som obefintlig. Viktigast

torde vara arbetsinnehåll och social

gemenskap, medan lönenivån

sannolikt är av begränsad betydelse.

Helt avgörande för en pensionärs

vilja att fortsätta eller återinträda i

arbetslivet torde vara graden av frihet

i valet av arbetsinsatsens storlek och

dess förläggning över tiden. Givet

möjligheten för pensionärer att få

bestämma när och hur mycket med

en rimlig framförhållning på tex 2

månaders sikt kan arbetsgivaren

planera produktionen utifrån en

bemanning som bygger på en

kombination av fastanställda och

pensionerade frilansare.

Om man vill tillvarata den potential

som pensionärerna utgör för

arbetsmarknaden bör man nogsamt

beakta deras krav på inflytande

över tiden. Fasta skift torde var

en omöjlighet. Men i och med

datoriseringen och introduktionen

Trångt på jobbet?

Flytta inte till nya lokaler – låt de nya lokalerna flytta till er.

Temporentlokaler

är ett koncept för temporära kontorslokaler som ger er maximal

frihet. I uppgång kan ni snabbt få större utrymme. I nedgång blir ni inte sittande

med för stora lokaler.

Vill du veta mer? Ring 020-690 700

eller gå in på www.temporent.se.

AvsNItt

av självvalda arbetstider för flera

löntagargrupper, vilket på senare år

fått stort genomslag, finns egentligen

inga schematekniska hinder för att

bemanna med de mest erfarna. Att

arbetsgivaren därutöver får en bonus

i form av lägre arbetsgivaravgift kan

knappast avskräcka.

Monca Johansson

Arbetstidskonsult,

Time Care AB

29


AvsNItt

PERSONALPLANERING • VIKARIEHANTERING • BEMANNINGSOPTIMERING

Vi hjälper Sverige med att

förbättra personalplaneringen

och vikariehanteringen!

Ç

Ç

Herrljunga kommun

Ç

Kungsbacka Kommun

Ç

Hultsfreds kommun

Ç

Kalmar kommun

Varbergs kommun

Ç

Landstinget i Kronoberg

Ç

Östra Göinge kommun

Ç

Ç

Kävlinge kommun Vellinge kommun

Nässjö kommun

Ç

Sandvikens kommun

Ç

Mörbylånga kommun

Ç

Jokkmokks kommun

Ç Kalix kommun

Kiruna kommun Ç

Ç Luleå kommun

Norrbottens läns landsting Ç

Piteå kommun

Malå kommun

Vill du också få en mer flexibel och effektiv arbetsplats?

Besök

30

oss på www.timecare.se eller ring 08-505 518 00.

Ç

Örnsköldsvik kommun

Leksands kommun Uppsala Kommun

Säters kommun Ç Ç

Norbergs kommun

Ç

Torsby kommun Västerås stad

Tyresö Ç

Stockholms stad

kommun

Landstinget Ç i Värmland

Ç

Strömstads kommun

Karlskoga Ç kommun

Ç

Ç Södertälje kommun

Ç Kils kommun Ç

Ç

Landstinget i Örebro Katrineholms kommun

Tanums kommun

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Landstinget Dalarna

Malungs kommun Ç

Ç Rättviks kommun

Östhammars Kommun

Smedjebackens kommun

Ç

Sjöbo kommun

Ç

Landstinget Västernorrland

Ç

Landstinget i Gävleborg

Ç

Ç

Kristinehamns kommun Söderköpings kommun

Landstinget Halland Ç

Motala Kommun

Valdemarsviks kommun

Kungälvs kommun Ç

Ulricehamns kommun

Region Skåne

Ystads kommun

Malmö stad

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Västerbottens läns landsting

Ç

Ç

Ç

Överkalix kommun

Ç

Ç

Ç

Skellefteå kommun

” Efter att ha utvärderat flertalet vikariehanteringssystem

på marknaden har Aditro

konstaterat att Time Care Pool väl uppfyller

mnde krav och förväntningar våra kunder

har på en effektiv vikariehantering”

ADITRO HRM

vÅRD

Vård- och omsorgsbranschen står

inför en rad utmaningar i form av

internationell konkurrens, demografiska

förändringar och finansieringsproblem.

För att möta dessa

utmaningar måste branschen öka

sin konkurrenskraft och tillvarata de

tillväxtförutsättningar som finns.

Men hur ska det gå till? Kan man

öka produktiviteten och effektiviteten?

Vilken betydelse kan ökad

konkurrensutsättning ha för detta?

Hur ska finansieringen kunna öka

för att möta växande behov och efterfrågan?

Enligt rapporten från Verket för

näringslivsutveckling, Nutek är

vård och omsorg den största branschen

inom tjänstesektorn i Sverige

i dag, med över 665 000 sysselsatta.

Behovet av vård kommer att öka.

Det hänger främst ihop med att vi

blir allt äldre.

Nutekstudien visar att det finns en

betydande potential till ökad produktivitet

och effektivitet inom vård

och omsorg. Vad vården saknar i dag

är management. Kunskapen om hur

man styr och organiserar en verksamhet

och hur ett gott ledarskap

ser ut kunde bli mycket bättre.

Men de stora utvecklingsmöjlighe-

OGEBORG ÄR ETT KLIMATNEUTRALT FÖRETAG, ÄR

CERTIFIERAT ENLIGT ISO 14001:2004 OCH REGISTRERAT

ENLIGT EMAS FÖRORDNING (EEG) NO 761/2001.

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Vård och omsorg

pekas ut som en

framtidsbransch

vården kommer att bli en av sveriges mest

intressanta branscher i framtiden. Det spår

statliga Nutek i en rapport. Men då måste dagens

offentligt styrda vård få mer konkurrens från

privata vårdaktörer.

terna gör också vården till en av de

mest intressanta framtidsbranscherna

i Sverige, enligt rapporten som är

framtagen av Nutek och organisationen

för tjänsteföretag, Almega.

Öppenhet är viktigt, och att det finns

metoder för att mäta och värdera resultaten.

Informationsspridning är

också en viktig komponent när det

gäller hur man kan förbättra vården.

Av största vikt, enligt studien, är att

konkurrensutsätta marknaden mer

och att uppmuntra dem som i dag

jobbar inom offentlig vård at starta

eget.

Dels för att konkurrensen i sig är

bra för effektiviteten, dels för att

privata verksamheter tenderar att ha

lägre sjukfrånvaro än offentliga. En

tänkbar förklaring till det är, enligt

rapporten, att de anställda har större

inflytande över arbetssituationen, att

de känner mer uppskattning och att

de lättare får gehör för sina idéer.

Inom den offentliga vården är det

stora problemet att den som bedriver

sin verksamhet på ett bra sätt

inte belönas mer än den som inte

gör det. Den kulturen saknas.

Arne Öster

För dig som inte går

på vad som helst!

KONTAKTA OSS FÖR INFO OCH PROVER PÅ TEL 08-447 31 80,

FAX 08-447 31 89 ELLER INFO@OGEBORG.SE


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

AvsNItt vÅRD

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB

förvärvar Carelink AB och den

nationella IT-strategin genomförs från

ett bolag

Fotograf peter Knutson

Vid en extrastämma den 5 oktober

beslutades att Sjukvårdsrådgivningen

SVR AB förvärvar Carelink AB i avsikt

att göra en fusion. Syftet är att

bedriva verksamheten i ett bolag

från årsskiftet.

- Att sammanföra de två bolagen är

ett naturligt steg. Med den nationella

IT-strategin och Beställarledningen

skapades vid årsskiftet 2006/2007

en strategisk ledning. Nu samlas

den operativa verksamheten i ett

gemensamt bolag. Detta innebär en

renodling av rollerna inför genomförandet.

Synergieffekterna mellan

projekten är också stora och fördelarna

många med ett närmare samarbete,

säger Johan Assarsson, styrelseordförande

i den nya styrelsen.

- Vi gläder oss åt det här uppdraget.

Redan i dag arbetar vi mycket tillsammans

i de olika projekten som

till många delar är beroende av varandra.

Arbetet med att förverkliga

den nationella IT-strategin fortsätter

med samma tryck som förut och redan

i slutet av 2008 ska flera projekt

vara klara med sina första versioner.

Det är verksamhetsprojekt och nu är

det viktigt att landsting och regioner

organiserar så att de är beredda

och kan ta emot projekten på hemmaplan,

berättar Tjia Torpe, VD

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

I samband med sammanslagningen

av bolagen kommer en ny styrelse att

tillsättas för Sjukvårdsrådgivningen

SVR AB med representanter från

landsting/regioner, SKL samt

Nyhet Programvara!

Tack vare Dustins sammanslagning med TCM kan du som

avropar från Verva och Kommentus nu köpa dina mjukvaror

hos Dustin - Sveriges mest kompletta IT-leverantör.

Optimal licenshantering

Vi på Dustin hjälper dig även att köpa rätt licens på rätt

avtal och ger dig en tydlig överblick över din licensmiljö.

För mer information ring oss på 08-553 44 700 eller mejla till stako@dustin.se

www.dustin.se/stako

Privatvården. I och med detta och

av naturliga skäl lämnar Apoteket

AB ägarskapet i bolaget.

faktaruta:

Sjukvårdsrådgivningen SVR

AB erbjuder medborgarna

råd om vård på webb och telefon

– dygnet runt. Bolaget

driver Sjukvårdsrådgivningen.

se som är landstingens och regionernas

webbplats för hälso-

och sjukvårdsinformation på

nätet. Samt telefontjänsten

Sjukvårdsrådgivningen 1177

som samordnar landstingens

och regionernas sjukvårdsrådgivningar

i ett nationellt nätverk

31


AvsNItt KOMMUN/STAT/LANDSTING / nytt

Landet Runt

ta en titt på vad som händer i sveriges kommuner från Överkalix

i norr till i Östra Göinge söder.

Överkalix – Åretsföretagarkommun

Optimismen spirar i den norrbottniska inlandskommunen

Överkalix, som utnämnts till Årets

företagarkommun. Något som kommunen ser

som ett kvitto på ett bra företagsklimat, att företagarna

vågar satsa mer och tro på framtiden.

”Fantastiskt roligt och ett bevis på att Överkalix är

en bra kommun att verka i”, menar kommunalrådet

Leif Nilsson.

- Vi jobbar för att det ska vara korta beslutsvägar,

bra information och vi har en ständig dialog med

företagarna, säger han.

En viktig del i denna dialog är Överkalix

Utvecklings AB som i sin helhet ägs av företag

och privatpersoner och svarar för kommunens

näringslivsarbete. Utvecklingsbolaget vill vara en

naturlig samarbetspart i utvecklingsfrågor.

Östersund nionde bästa tillväxtkomun...

Det går bra för företagen i Östersund.

Kommunen hamnar på nionde plats på listan

över kommuner där tillväxten visat sig

vara mest uthållig. Undersökningen kommer

från Upplysningscentralen och Företagarna.

Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning

för lokal utveckling. Undersökningen

visar att företag i Östersund haft höga tillväxtsiffor

under flera år, vilket bland annat menar de, väger

mer än höga siffror under enstaka år.Det starka

uppsvinget i Norrland förklaras bland annat med

stigande råvarupriser.

...och på nionde plats bland landets

främsta idrottskommuner

Dagens Industri, DI har granskat landets kom-

32

muner utifrån ett idrottsperspektiv. Återigen hamnar

Östersund högt upp på listan. Satsningen på

skidgymnasium, utbyggnaden av skidstadion och

forskningen inom Vintersportcentrum är några

skäl som förs fram. Här finns också tydlig fokus

på att bli en av de främsta arrangörerna skidskyttetävlingar

på nationell och internationell nivå,

vilket bidrar starkt till placeringen.

I Östersund finns fortfarande drömmen och ambitionen

att arrangera ett vinter OS, vilket också

gör att intresset för Östersund ökar som idrottsstad,

menar de.

ekologisk mat också i förskolan och

grundskolan

Sedan en tid serveras ekologisk mat en dag i

veckan till gymnasieeleverna i Örebro. Inom kort

kommer också eleverna i förskolorna och grundskolorna

i skolområde sydost att serveras ekologiskt

framställd mat.

– För mig och den övriga majoriteten är det naturligt

att våra barn ska ha rätt att äta ekologisk

mat. Barnen mår bättre av sundare mat, och vi

tycker att det är viktigt att barnen förstår vikten

av att vi producerar och äter ekologiskt framställd

mat, säger Veronica Sjögren, vice ordförande i

skolnämnd sydost.

Skolnämnd sydost stoppade under hösten försäljning

av godis i skolkioskerna och skolcaféerna,

något som har mötts mycket positivt av både lärare,

elever och föräldrar. Att samma skolnämnd

nu inför KRAV-framställd mat en gång i veckan är

ytterligare ett steg mot en förbättrad folkhälsa och

ett naturligt led i nämndens målinriktade arbete.

Serveringen av den ekologiska maten är ett försök

som ska pågå året ut. Initiativet ska sedan utvärde-

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

ras innan man tar ställning till en fortsättning.

– Om vi på detta relativt enkla sätt kan ställa krav

på produktionen av maten och samtidigt förbättra

hälsan hos barnen är det självklart att vi inför ekologisk

mat i skolan. För mig är det oerhört viktigt

att arbeta för att barnen får bästa tänkbara skola,

både när det gäller utbildning och mat, säger Veronica

Sjögren.

Välkommen till ditt bibliotek på nätet!

Målet är att Ödeshögs bibliotek ska vara tillgängligt

när som helst på dygnet. Besök ditt bibliotek

på nätet, sök i bibliotekskatalogen, låna om och

beställ böcker. Men biblioteket är inte bara böcker.

Här finns också dagstidningar och tidskrifter,

kassettböcker, bok- och band för lästräning, talböcker

för synskadade, videofilmer och musik-cd.

Allt hittar du på bibliotekets hemsida. Från det

lokala till det globala. Biblioteket på nätet är också

din guide ut på Internet. Bibliotekets personal lotsar

dig till de bästa källorna på nätet. Här hittar du

de digitala uppslagsverken, de öppna databaserna,

de bästa söktjänsterna och de ämnesordnade länklistorna

som hjälper dig att hitta det du söker på

Internet.

eu-anpassade lekplatser kan bli dyrt

Frågan om funktionella lekplatser har hamnat

på kommunledningsnivå i Öckerö kommun.

Samtidigt som föräldrar reser krav på nya, EUanpassade

lekplatser för sina barn utreds frågan av

kultur- och fritidsförvaltningen.

I dag finns elva lekplatser i kommunen som får bidrag

från kultur- och fritidsnämnden, som också

beslutat att föreningar och föräldrar kan få bidrag

med 40 000 kronor om de själva sköter lekpar-


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

kerna. De pengarna räcker dock inte långt.

I ett brev till kommunstyrelsen noterar fritidschefen

Ann-Britt Norlander att det krävs en investering

på minst 400 000 kronor om alla de nio bebodda

öarna i kommunen ska ha en EU-anpassad

lekplats.

ett gott samarbete

I den 700-årsjubilerande Örkelljunga kommun

verkar över 400 företag med drygt 3 700 arbetstillfällen,

varav 72 procent inom den privata sektorn.

De flesta arbetstillfällena finns inom tillverkning

(35 procent), handel/kommunikation (18

procent) och vård och omsorg (17 procent).

Samverkan mellan Företagarna, Örkelljunga Näringsliv,

Turistföreningen och Örkelljunga kommun

borgar för ett gott näringslivsklimat vilket

utgör grunden för en positiv utveckling.

Bra förutsättningar för nya företag

Från kommunens sida satsar man på att utveckla

företagsklimatet ytterligare så att de befintliga företagen

uppmärksammas mer och att nya företag

väljer att etablera sin verksamhet i kommunen.

Förutsättningarna är synnerligen gynnsamma tack

vare bland annat det geografiska läget med direktanslutning

till E4:an i det expansiva nordvästra

Skåne och Öresundsregionen.

ny kommunchef i Östra Göinge

Med erfarenheter från flera olika verksamhetsområden,

både inom kommunala och privata organisationer,

blir nu Jan-Erik Lidberg, 51, från Västra

Frölunda, ny kommunchef i Östra Göinge kommun.

Kommunstyrelsen var enig i sitt beslut om

tillsättningen.

– Det känns omtumlande men oerhört roligt säger

Jan-Erik Lidberg. Det var det här jag ville, att

komma tillbaka till kommunal verksamhet igen,

eftersom jag har ett starkt samhällsintresse.

Jan-Erik Lidberg arbetade tidigare som affärsutvecklare

inom AB Volvo. Det har bland annat

inneburit att han ansvarat för samarbetsprojekt

mellan offentliga sektorn och AB Volvo. I AB

Volvos dotterbolag Volvo IT, har Jan-Erik Lidberg

också varit ansvarig för att dels förse Volvo

Personvagnar, helägt dotterbolag till Ford Motor

Company, med IT- och supporttjänster och dels

sälja samma tjänster till större externa företag.

Men Jan-Erik Lidberg har även lång erfarenhet

av kommunalt arbete från både Göteborgs stad,

Strömstad, Arboga och Kungsbacka kommuner.

De kommunala arbetsuppgifterna har varit varierande.

Från ekonomiansvarig på skolkontor, till

kommunsekreterare, bitr kanslichef och ansvarig

för marknadsfrågor, IT och näringsliv.

Under nästan 10 år arbetade han med marknadsföringsfrågor

på ADB-kontoret inom Göteborgs

stad.

Och det är just den breda erfarenheten av olika

områden i både privat och offentlig sektor, han tar

med sig i arbetet som kommunchef i Östra Göinge

kommun.

– Jag vill att Östra Göinge ska vara en aktiv kommun

där utvecklingsarbete ska vara roligt säger

Jan-Erik Lidberg.

KOMMUN/STAT/LANDSTING AvsNItt / nytt

Ett sätt att bedriva utvecklingsarbete kan vara att

man vågar titta på andra, hur de har lyckats, menar

Jan-Erik Lidberg.

– Vi måste våga jämföra oss med de bästa och

ställa oss frågan - vad gör de som vi inte gör?

Siktet ska vara högt både när det gäller att lyckas

med att få människor att flytta till Östra Göinge,

som att få företag att etablera sig och trivas i kommunen

säger Jan-Erik Lidberg.

Jan-Erik Lidberg tillträder som ny kommunchef i

Östra Göinge i början av november. Under någon

månads introduktion har han först besökt verksamheter

och träffa personal och beslutsfattare.

Arne Öster

Vad HÄnder i er kommun?

Vill du att just din kommun ska

presenteras i kommunenkäten?

Händer det något nytt eller spännande,

som kan vara inspirerande

för andra kommuner eller intressant

för läsekretsen? Hör av dig

till arne.oster@hexanova.se om

du vill ha nyheter från din kommun

publicerat i flera utgåvor av

Offentliga Affärer.

33


AvsNItt KoMMUNER I JÄMfÖRELsE

Järfälla kommun fick den 22 oktober

pris för sitt integrationsarbete av

Rådet för Integration i Arbetslivet.

Juryns motivering lyder: "Järfälla

kommun har inom ramen för EUprojektet

Equal varit med och tagit

fram en kompetensbaserad rekry-

34

teringsprocess, Framtids Anpassad

Inkluderande Rekrytering (FAIR).

Deras arbete bidrar på ett föredömligt

sätt till att på arbetsplatsen

åstadkomma ett inkluderande och

diskrimineringsfritt arbetsliv som

fokuserar på kompetens."

– När befolkningssammansättningen

i dagens Sverige i högre utsträckning

återspeglas i kommunernas och

landstingens verksamheter är det en

resursförstärkning. Det innebär att

våra möjligheter ökar att möta invånarnas

och patienternas olika behov

med högre kompetens och förståelse,

säger Håkan Sörman, VD på

Sveriges Kommuner och Landsting

(SKL).

I år delades en utmärkelse ut för

varje arbetsmarknadssektor - kommunal,

privat och statlig. Förutom

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Inte bara skillnad på kommunalskatten

Vellinge kommun rankad etta

Dals-Eds kommun har den högsta kommunalskatten

i sverige, medan vellinge kommun har den

lägsta. samtidigt visar det sig att vellinge kommun

kom på första plats vid svenskt Näringslivs

rankning 2007. Dals Ed på 52:a plats.

Båda kommunerna har blått styre.

Skillnaden är att i Dals Eds kommun

är det centern som styr med Martin

Carling i spetsen. Medan i Vellinge

är det moderaterna med Lars-Ingvar

Ljungman.

stor skillnad i kommunerna

Kommunalskatten i Vellinge kommun

ligger på 28,89 procent.

Arbetslösheten i kommunen ligger

på 3,69 procent. Invånarantalet året

2005 var 31 722. Den största privata

arbetsgivaren är Partnertech Vellinge

AB med cirka 175 anställda.

Kommunalskatten i Dal Ed ligger

på 34, 24 procent. Arbetslösheten i

kommunen ligger på 8,05 procent.

Invånarantalet året 2005 var 4 891.

Den största privata arbetsgivaren är

Fehrer Sweden AB med cirka 225

anställda.

Järfälla kommun

får integrationsprisHögsta och lägsta kommunalskatten 2007

Kommun: Total kommunal skattesats i procent:

Dals-Ed 34,24

Ragunda 33,72

Sollefteå 33,69

Norsjö 33,65

Malå 33,65

Härnösand 33,64

Ånge 33,63

Smedjebacken 33,59

Mora 33,57

Borlänge 33,55

Laholm 30,00

Halmstad 29,75

Danderyd 29,73

Solna 29,65

Lomma 29,63

Ängelholm 29,43

Staffanstorp 29,28

Örkelljunga 29,15

Kävlinge 28,90

Vellinge 28,89

Källa: SCB

Tina Lundberg

Järfälla kommun vann Länsstyrelsen

i Stockholms län (statlig) och Callcenterföretaget

Fexco Nordic AB i

Trelleborg (privat).

Rådet för Integration i Arbetslivet

som består av Sveriges Kommuner

och Landsting, Svenskt Näringsliv,

Arbetsgivarverket, LO, TCO och

SACO. Rådet, som bildades 1998,

arbetar för att förebygga och motverka

etnisk diskriminering och trakasserier

i arbetslivet.

Arne Öster


OFFENTLIGA

KoNfERENsGUIDEN

AFFÄRER #5 2007

Möte mellan himmel och hav

I den fantastiska skärgården söder om Göteborg

ligger särö. Längst in på ön, uppe på berget har

en anläggning, som är helt anpassad för alla

slags möten, vuxit fram under tre decennier.

Utanför de väl tilltagna fönstren står naturen för

det ständigt växlande sceneriet.

Ledarskapscoaching i Himlen står

det på en skylt över dagens aktiviteter

i huset. Det väcker naturligtvis en

massa tankar hos den oinvigde besökaren

på Säröhus Konferens Hotel.

Det är sant, här är Himlen närmare

än man tror och för att komma dit,

måste man passera Sankte Per.

Sedan Torgny Berndtsson 1975

köpte det gamla sommarhuset från

1906 har om- och tillbyggnaden

pågått långsamt och målmedvetet.

Det återspeglas i interiören och vissa

lokalers namn, som Kungssalen och

Drottningsalen att kungarna Oscar

II och Gustaf V tillbringade mycket

tid här när det begav sig.

Den senaste stora utbyggnaden

gjordes år 2000. Då kompletterades

anläggningen, som i ursprungligt

skick inte ens hade vintervatten,

med relaxavdelning med

pool, Jacuzzibadkar och ångbastu.

Belysningen är mjuk, poolen håller

37 grader och det luktar inte ens

klor, enligt Torgny Berndtsson beror

det på att de som badar här är ovanligt

rena och då utlöses inte någon

klorreaktion.

– Våra gäster älskar den här avdelningen.

Vi har inga behandlingar,

utan gästerna får själva göra den

skönhetsbehandling de vill. Vi tillhandahåller

medlen och även inne

på herrarnas är det numera åtgång

på peelingprodukter, krämer och

oljor, berättar Marianne Carlsson,

medarbetare sedan 1979.

– Ett par timmar här nere, är i stort


sett den aktivitet våra konferensgäster

hinner med. Och den är uppskattad.

Det är fantastiskt att höra

gästerna beskriva känslan av väldoftande,

len hud vid middagen, tillägger

VD Torgny Berndtsson.

– Enda nackdelen är att utcheckningen

tar lite tid. Alla gästerna

köper med sig av de produkter de

provat i relaxavdelningen.

från belöning till arbetsmöte

På Säröhus har man arrangerat konferenser

så länge nu, att alla trender

passerat revy. Konferensen har ändrat

karaktär från belöning till arbetsmöte.

Numera är det inte ovanligt

att en konferens pågår fredag och

lördag eller söndag till måndag.

Torgny Berndtsson tror att det är

de kriser som varit inom näringslivet,

som gjort att man måste mötas,

samtidigt som man inte kan vara

borta någon längre tid från jobbet.

– Jag tror på det personliga mötet

och att hamna i en ny miljö.

Kaffestunder, pauser – det är där

det händer. Därför har vi gott om

salonger där folk kan umgås och

få möjlighet till tankeutbyte, säger

Torgny Berndtsson och förklarar

tanken bakom att alla offentliga

miljöer – konferensrum, salonger

och matsalar har havsutsikt och utgång

till balkong eller altan. Medan

boendet är förlagt mot skogen och

trädgården. Överhuvudtaget finns

det rika tillfällen till promenader,

antingen på slingorna i naturskyddsområdena

Västerskog och/

AvsNItt

Marianne Carlson och Torgny Berndtsson på sin vackra arbetsplats

eller Nordanskog eller utmed stranden.

När vädret tillåter, är det skönt

bara att sitta och njuta av färgprakten

och vattenspelet i trädgården.

Den konferensarrangör som önskar

andra aktiviteter kan naturligtvis

få det. Det vanligaste är båtturer

i den vackra skärgården och vid

längre konferenser, särskilt om det

finns utländska deltagare med, är

det populärt att göra en utflykt till

Göteborg.

– Hittills har vi klarat att uppfylla

gästernas önskemål om aktiviteter.

Vi är bra på det vi gör, stolta, glada

och nöjda och det märks att gästerna

trivs. Många har blivit stamgäster

och de uppskattar att mötas av

bekant personal, berättar Marianne

Carlson.

Personalen trivs också. De fyra i ledningsgruppen

har, tillsammans med

en av vaktmästarna, en sammanlagd

anställningstid på etthundra år. Det

Julbordskonferens på slottet!

Konferera på ett slott med statligt avtal.

Vid Mälaren, cirka 1 timme från Stockholm.

innebär en trygghet att ha kunnat

följa kunderna över tid. Dessutom

kan alla i ledningsgruppen alla sysslor.

Säröhus har tjugofem årsanställda

och ett femtiotal personer som

arbetar vid tillfälliga toppar.

upphandlingsavtal

Säröhus har upphandlingsavtal med

de flesta organisationer inom offentlig

sektor. Det är en väl fungerande

konferensanläggning med bra kapacitet,

senaste tekniska utrustning

och god beläggning.

– Genom att vi haft en organisk

tillväxt, till största delen med egen

finansiering, har det funnits tid att

känna av vilka behov kunderna har,

förklarar Torgny Berndtsson, som

även är en av initiativtagarna till

Svenska Möten. En organisation

som bildades 1981 för att tillvarata

lite speciella konferensanläggningars

intressen.

Här är kvalitet viktigt och går före

kvantitet. Exempelvis är relaxav-

www.sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

35


AvsNItt

KoNfERENsGUIDEN

delningen hundra procent fri från

legionella pneumophila serogrupp

1, säkrat enligt EU´s regler för hotellnäringen.

För miljöns skull tillämpas

en egen starkare nivå än vad

ISO föreskriver.

När Offentliga Affärer besöker

Säröhus finns det tio olika företag

och myndigheter i anlägg ning en.

De sitter och arbetar bland annat

i Himlen, Keruben, Amorinen,

Hummern och Bast holmen. Andra

har grupparbeten i stora salongen.

Samtidigt kommer det nya gäster

som checkar in och förser sig vid

den läckert uppdukade kaffebuffén.

Smörgås eller sötebröd är gästens

val, utbudet är fritt.

Säröhus har stor beläggning och

prioriterar konferenser som sträcker

sig över flera dagar. Den som vill

arrangera endagskonferens gör det

med fördel på måndag eller fredag.

Förutom konferenser arrangeras

ofta bröllopsfester och andra större

sammankomster här.

Två mil söder om Göteborg

Säröhus ligger två mil söder om

Göteborg och Särö är skyltat ända

36

inifrån centrum. Anläggningen har

15 konferensrum i olika storlekar.

Till Jacuzzibadet finns det en mängd härliga badsalter att välja

bland.

tasty

everyday

Solna Access

Restaurang & Catering

Telefon 08 - 730 10 75

www.fazeramica.se/solnaaccess

Mat och Möten. Fräscha och flexibla konferenslokaler,

vällagad mat, behaglig miljö, lättillgängligt i Solna.

Aulan är störst, den rymmer 140

personer. Näst störst är Kungssalen

som rymmer 70 personer. Hummern

är en av sju lokaler som rymmer 20

– 25 personer. Det finns även 15

grupprum. Några rum är särskilt

väl anpass ade för styrelsesammanträden.

Alla konferenslokaler är

utrustade med datavideo projektor

och trådlöst bredband. En heltidsanställd

elektriker/it-specialist ser

till att tekniken fungerar. Säröhus

har även ett reservkraftverk som går

igång inom tolv sekunder vid strömavbrott.

I de 116 hotellrummen, de flesta

dubbelrum, kan man ordna 187

bäddar. Hotellrummen är liksom

resten av anläggningen inredda i

gammal kunglig stil.

– Vi har även fyra exklusiva bröllopsgemak,

som måste bokas i god tid.

Särskilt om det är något speciellt datum

man vill ha, berättar Marianne

Carlson och avslöjar att man redan

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

I den pampiga salongen är det gott om plats för att umgås och/eller arbeta i mindre grupper

har börjat boka för 2009.

Mycket god, hemlagad mat serveras

i de vackra matsalarna som har

havsutsikt som extra krydda. Där

finns plats för 250 gäster. Marianne

Carlsson, Torgny Berndtsson och

under tecknad sätter oss till bords vid

lunchtid. Bordet är enkelt och vackert

dukat, linneservetterna är brutna

i fransk lilja. Som vegetarian är jag

van vid att få den vackraste maten.

Här har köket åstadkommit en annorlunda,

vacker och mycket smakfull

vegetarisk upplevelse. Tyvärr

glömde jag att be om receptet.

Till middagen kommer gästerna att

njuta av en helt annan utsikt. Varför

är solen så röd i väster?

Ingrid Saarva


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

För att se klart på sin egen värld

behöver man besöka en annan.

Det är en av många anledningar

att ha din konferens hos oss.

Välkommen till Wreta. Inte som

andra ställen.

Wreta Gestgifveri, 610 50 Jönåker. Tel 0155-720 22.

www.wreta.com

Närmare än du tror

Bara 45 minuter från Stockholm. En egen skärgårdsö med

broförbindelse till fastlandet, som gör din konferens till en

oförglömlig upplevelse. Här hittar du den ultimata skärgårds

och Spa-upplevelsen för alla sinnen. En miljö som

skapar inspiration, kreativitet, lugn och harmoni.

En liten ö med stora möjligheter!

13054 Dalarö • 08-50153700

www.rosenon.se • info@rosenon.se

06-0324 Annons_90 x 65 06-12-07 08.30 Sida 1

En sagolik plats för kloka möten

En skön oas för både arbete och vila, med en miljö som

inspirerar. Endast 65 km från Stockholm. Välkommen

till Friiberghs Herrgård. Där sagor och drömmar vävs

samman med personlig omsorg och naturlig omtanke.

Friiberghs Herrgård. Tel 08-611 41 41. E-post office@friibergh.se. www.friibergh.se

För att se klart på sin egen

värld behöver man besöka

en annan.

Det är en av många anledningar

att ha din konferens

hos oss.

Välkommen till Wreta.

Inte som andra ställen.

Wreta Gestgifveri, 610 50 Jönåker

Tel 0155-720 22 • www.wreta.com


AvsNItt


37


AvsNItt krönika / tina lundberg

En gammal man med

take-away-mugg

Ibland undrar jag vad det är för

samhälle vi har skapat. Detta kommersiella

jippo!

Ansikten ler. Munnar pratar. Och

pengar skall tjänas. Alla konkurrerar.

Alla hävdar bäst i branschen.

Varför då? Hur skulle det vara om

vi slutade spela schack och istället

hjälptes åt.

Sitter här på SAS Radissons Hotel

i Göteborg och ser hur utställarna

står och säljer in sina idéer. Kanske

riktigt bra idéer.

Eller. Kanske inte alls.

Jag går fram och undersöker vad

det är för tjänster de erbjuder. ”Vet

du hur man får en arbetsplats mest

effektiv?” - frågar säljaren som plötsligt

står mitt framför mig. ”Genom

empati”, svarar jag. Säljaren börjar

38

Sveafastigheter

Birger Jarlsgatan 32 B

114 29 Stockholm

Telefon 08-545 075 00

www.sveafastigheter.se

skratta. Inte för att jag förstår varför

han har så roligt, men det är ju

bra om ordet empati fick honom väl

till mods. Jag tittar på honom under

tystnad. Ser hur hans slips åker

upp och ner medan han står här

och skrattar. Sedan byter han tvärt

fokus och håller allvarligt med om

att det här med empati är viktigt i

företagskulturen. Snabbt tar han

fram en pärm och pekar på glada

gubbar som finns på ett inplastat A4

papper.

Plötsligt ser jag i ögonvrån en äldre

man utanför på gatan. Mannen

står framåtlutad och gräver i en

soptunna. Jag nickar mot säljaren,

vänder på klacken och går fram till

fönstret. Där utanför står den gamle

mannen och gräver sig allt djupare

Vi söker intressanta

fastigheter och samarbeten.

ner. Han får fatt på en avdankad

take away mugg och för den mot

läpparna. Han blundar. Dricker.

Det hugger till inombords. Där står

en man som uppenbart lever i misär

i dagens Sverige. Hur kommer det

sig? Vad har hänt honom? Varför i

hela friden står jag här?

Här befinner jag mig på SAS

Radisson Hotel för att bilda mig en

uppfattning om utställningen som i

sin tur åsyftar att bidra till ett bättre

välfärdssamhälle.

Man kan ju fråga sig var man skall

gå för att få uppfattning om vad

som måste till för att höja väl måendet.

Inte är det en glad gubbe på ett

papper, utan en gammal man med

take away mugg. Undra om han vill

prata med mig. Jag hoppas det.

Sveafastigheter vill utöka och bygga ytterligare värden i vårt fastighetsbestånd. Antingen i egen regi, genom

samägande eller som kapitalpartner. Vi söker därför kontakt med fastighetsägare i hela Sverige som är intresserade

av en försäljning eller samarbete rörande sina fastigheter. Sveafastigheter har en mycket god genomförandeförmåga

och en fl exibel affärsmodell, vilket ger oss bra förutsättningar för att göra affärer snabbt och till

rätt pris för båda parter. Vi erbjuder också möjlighet till samägande där fastighetsägaren ser utvecklingsmöjligheter,

men saknar kapital för att göra de investeringar som krävs. Vi ser gärna att förvaltningen sköts lokalt av de

som bäst känner beståndet.

Äger du fastigheter och vill sälja eller utveckla dem, eller är du förvaltare med uppslag om potentiella förvärvsmöjligheter?

Kontakta Simon de Château eller Christer Andersson på 08-545 075 00.

OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Tina Lundberg


OFFENTLIGA AFFÄRER #5 2007

Upptäck

AvsNItt

Ökad produktivitet. Bättre kvalitet. Nöjda kunder.

Tack vare den dynamiska konstruktionsmodellen i

AutoCAD ® Civil 3D ® upprätthålls intelligenta relationer

mellan konstruktions- och produktionsritningar.

Olika scenarier kan snabbt utvärderas. Alla ändringar

som görs återspeglas automatiskt genom hela

projektet, vilket bidrar till färre fel och förbiseenden.

Data utbyts numer enkelt och effektivt under hela

projektet, från förstudie till framtagning av

AutoCAD Civil 3D

produktionsritningar. Tack vare de avancerade

visualiseringsverktygen i Civil 3D är det dessutom

enkelt att skapa övertygande presentationer.

AutoCAD Civil 3D hjälper dig att leverera bättre

designer och ritningar till kunderna, i allt från idé

till färdiga produktionsritningar. Dessutom går

det snabbare än förut, vilket innebär lägre

kostnader och ökad produktivitet.

Besök www.autodesk.se/civil3D om du vill delta i ett kostnadsfritt webseminarium,

ladda ned teknisk information eller beställa en kostnadsfri testversion.

nu

Autodesk, AutoCAD och Civil 3D är registrerade varumärken tillhörande Autodesk, Inc., i USA och/eller andra länder. Alla andra varunamn, produktnamn eller varumärken tillhör sina respektive innehavare. Autodesk förbehåller sig rätten att när

som helst ändra produkterbjudanden och specifikationer utan föregående meddelande och ansvarar inte för tryckfel eller grafiska fel som kan finnas i detta dokument. © 2007 Autodesk, Inc. All rights reserved.

39


posttidning

åkestam.holst

RETURADRESS:

Hexanova Media Group AB

31014, 400 32 Göteborg

Jag till jobbet.

Jag och hämtar .

Jag med .

Jag till .

Jag med .

Jag hem till .

Jag in i !

Gör det du är duktig på, vi tar hand om dina brev och paket. Vi hämtar och lämnar, sorterar

och frankerar och sköter svarspost. Dessutom bär vi ut din samhällsinformation, adresserad

och oadresserad. Vi hjälper dig även med större utskick av fakturor och andra meddelanden.

Fråga efter Postens avtal, det sparar pengar och ger mer tid åt din kärnaffär. Ring din kontaktperson

på Posten eller vår kundtjänst 0200-11 05 30.

Låt göra jobbet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!