lisbeth Johnson - WebNews

webnews.textalk.com

lisbeth Johnson - WebNews

Nr 3 2008 | Sextonde årgången Pris 79 kr

UPPHANDLING EKONOMI jUrIDIK UtbILDNING vårD LEDArSKAP MILjö KONfErENS

Profilen

Inför Kommek

Lean bemanning inom

sjukvården ställer nya

krav på chefen

Kfi

Betydelsefullt för

kommunernas framtid

Småföretag kan

också vinna ramavtal

Nya LOU och

försörjningslagen

Avknoppning

Lägesrapport

från Stockholm

Swiss Post fick ramavtal

men ingen post

I år har redan 23

kommunala skolor

ansökt om att bli friskola

Sverige har blivit

protektionistiskt

lisbeth Johnson

Nu är det dags för samarbete

Avtalsnytt | IT-produkter med tillhörande tjänster


2

Elektroniska signaturer för alla

Upphandlare

Ta emot elektroniskt signerade anbud och signera avtal elektroniskt direk

genom att integrera ditt upphandlings-, diarie- eller dokumenhanteringssys

När du använder tjänsten ser du om anbudslämnaren eller motparten

representera sin organisation som firmatecknare eller via fullmakt. Inom kort

har skatteskulder.

Leverantörer

Skaffa ett ChamberSignkonto och spara tid och pengar genom att skicka

även använda ditt konto för tex. avtalssignering mot dina egna leverantörer

skicka a

Systemtillverkare

Säkra upp juridiken i ditt system genom att integrera ChamberSigns tjän

integrationsgränssnittet är helt kostnadsfritt.

Kommer snart!

Inom kort kan du använda din

e-legitimation i vår tjänst...

Gå in på www.chambersign.se eller ring 08-191119 för mer information

ChamberSign Sverige AB är ett handelskammarägt bolag och ingår tillsammans med åtta andra lä

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se

samma namn.


t via ChamberSigns tjänst eller

tem mot tjänsten.

vid avtalssignering har rätt att

kommer du även se om bolaget

dina anbud elektroniskt. Du kan

. Du får ditt konto och kan börja

ster. Det är mycket enkelt och

nder i ett europeiskt samarbete med

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

Några av våra partners:

Upphandling.com

3


AMERICAN EXPRESS

BETALSYSTEM

Staten har upphandlat kort- och betalningstjänster.

Bara en leverantör är rankad

1:a i alla kategorier.

Fredrik och hans kollegor ser fram emot att kontakta dig och berätta mer.

Om du redan nu vill kontakta Fredrik kan du nå honom på:

Tel 08-429 5831, email: fredrik.m.ohrn@aexp.com

BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS. SM


Lisbeth Johnson

tar höjd som ny

ordförande för SOI

22

20

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

8

16

36

8

13

20

16

22

36

47

innehåll

Offentliga Affärer nr 3 2008

Profilen

Nu är det dags för samarbete. Lisbeth johnson,

nybliven ordförande för SOI, vill se mer samarbete

med leverantörerna för att skapa förståelse för

varandras roller.

Östersjöregionen skall bli världsbäst

fredrik reinfeldt skall under Sveriges

ordförandeskap i EU jobba på att östersjöregionen

skall bli den främsta tillväxtregionen i Europa.

Sverige missar affärer och jobb

När det gäller tjänstesektorn har Sverige sällat sig till

de mest hårdnackade protektionisterna och missar

därför enorma affärsmöjligheter i vår omvärld. Det

menar fredrik Erixon, chef för ECIPE, en think tank

baserrad i bryssel.

Kommunforskningen i Västsverige

Offentliga Affärer kommer att publicera en

serie korta artiklar från Kfi. först ut är artikeln

”betydelsefullt för kommunernas framtid”.

Juridik

Nya LOU och nya försörjningslagen – reglerna

viktnng av tilldelningskriterier presenteras av

advokat Anna Ulfsdotter forsell.

Ledarskap

Coachning och mental träning ger bättre resultat.

Michael Södermalm tredje och avslutande artikel

om hur man kan coacha sig själv till ett friskare och

bättre liv.

Avtalsnytt

It-produkter med tillhörande tjänster, planerade och

pågående upphandlingar.

5


Nummer ett på

betalkort och resekonto

för statliga

myndigheter.

eurocard.se

6

Eurocard har återigen vunnit det statliga

ramavtalet för betalkort och resekonto.

Att samla allt på en faktura ger smartare

administration och sparar tid och pengar.

Men det unika är tjänsterna ni enkelt

kopplar till era kort: system för sammanställning,

analys och uppföljning av alla

inköp. Resultatet är bättre kostnadskontroll.

Kontakta oss gärna om du vill ha fl er

skäl att välja Eurocards kort- och betalningstjänster.

Läs mer på eurocard.se,

eller ring oss på 08-14 67 45. Välkommen

till en expert på betalningar.

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Offentliga Affärer utges av

VD och Ansvarig utgivare

Urban Nilsson

urban@hexanova.se

Ekonomi

Monika beiring

monika.beiring@hexanova.se

Redaktionsledning

Klas bergqvist

klas.bergqvist@hexanova.se

Journalister

Ingrid Saarva

tina Lundberg

Arne öster

Klas bergqvist

Kent Mossheden

Krönikör

tina Lundberg

Annonser/Traffic

Henrik tonström

annonser@hexanova.se

Layout

Henrik tonström

henrik.tonstrom@hexanova.se

Prepress och tryck

Stromia-futurum Grafiska Ab

www.stromia.se

Projektledning Stockholm

Anita Sanderholm

anita.sanderholm@hexanova.se

Kent Mossheden

kent.mossheden@hexanova.se

Göran Welander

goran.welander@hexanova.se

Projektledning Göteborg

Aleksandar Capovski

a.capovski@hexanova.se

Adress/Namnändringar

adressandring.oa@hexanova.se

Adress Göteborg (HK):

Hexanova Media Group Ab

fiskhamnsgatan 2,

414 58 Göteborg

tel 031-719 05 00

fax 031-719 05 29

Adress Stockholm:

Hexanova Media Group Ab

Drakenbergsgatan 2

117 41 Stockholm

tel. 08-618 03 21, 08-618 03 17

fax. 08-618 03 27

www.offentligaaffarer.se

ISSN 1653-3674

Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och

upphandlare inom den offentliga sektorn.

Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den

offentliga sektorn. för en detaljerad distributionslista,

kontakta vår annonsavdelning.

Staten tar täten i energi-

smartare It-användning

Statliga myndigheter ska ha energianvändningen

i fokus när de upphandlar datorer och annan

kontorsutrustning. Energimyndigheten och

Miljöstyrningsrådet arbetar med de nya EU-reglerna.

De krav som ställs av Energy Star, ett energimärkningssystem

som används inom EU, måste

uppfyllas.

EU:s förordning om att energimärkningen

Energy Star ska användas vid offentliga upphandlingar

av energikrävande kontorsutrustning gäller

från och med mars 2008. Apparater som datorer,

skärmar, kopiatorer och skannrar omfattas. Energiförbrukningen

i produkterna måste motsvara

de krav som ställs i Energy Star, eller vara ännu

energisnålare.

Det blir tuffare för tillverkarna att få Energy

Stars märke på sina produkter. Tidigare var i

princip alla kända kontorsapparater på marknaden

märkta med Energy Star, men nu skärps kraven så

att bara de allra mest energieffektiva omfattas. För

övriga tillverkare blir de mål att sträva mot. Energikraven

kommer att skärpas löpande allt eftersom

produkterna förbättras.

EU hoppas att Energy Star ska minska unionens

energianvändning med 30 TWh. Det är

första gången som EU inför obligatoriska krav på

energianvändning i offentlig upphandling.

Sveriges väg- och

järnvägsnät är eftersatt

Ett hållbart och väl fungerande transportsystem är

en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft och

välfärd. Budskapet från landets kommuner, landsting

och regioner är tydligt – staten måste kraftigt

öka satsningarna på vägar och järnvägar.

I Banverkets analys konstateras att det finns

marknadsmässiga förutsättningar att bygga Europakorridoren,

det vill säga helt nya järnvägar på

sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm

– Skåne. Banverket vill först se en satsning på

Götalandsbanan Stockholm – Jönköping – Göteborg

och föreslår att regeringen börjar med den

så kallade Ostlänken från Järna i Södermanland

till Linköping och i andra ändan sträckan Borås

– Göteborg. Utredarna beräknar att hela Europakorridoren

skulle kosta mellan 100 och 150

miljarder kronor.

I dag råder kapacitetsbrist på Sveriges järnvägar

samtidigt som klimatmål och effektiviseringsskäl

talar för att mer person- och godstrafik borde föras

över till järnväg.

Söder om Skandinavien finns i dag 550 mil

höghastighetssträckor och 350 mil är under

byggnad.

Nya finansieringsmodeller, som offentlig och

privat samfinansiering, s.k. OPS-lösningar, kan i

vissa fall prövas som komplement, men inte för

att lösa akuta finansieringsproblem eller eftersatt

underhåll.

Kritiska synpunkter

Skattepengar ska givetvis användas där de gör

störst nytta. Offentliga investeringar måste utgå

från beräkningar som väger fördelar mot nackdelar.

Att lägga miljarder på projekt som kostar

betydligt mer än de smakar är ett slöseri med

medborgarnas pengar.

Den pågående debatten om höghastighetståg

visar hur angelägna sådana samhällsekonomiska

beräkningar är. Allt fler politiker talar om att

Sverige ska satsa på denna typ av järnväg, men få

ställer frågan om det mycket höga priset – minst

en miljard kronor per mil – kan motiveras.

Både gods- och pendeltåg måste fungera

Å andra sidan behöver järnvägsnätet utvecklas på

ett sådant sätt att både gods- och pendeltågstrafiken

underlättas. Samordningseffekter av olika

investeringar ska inte underskattas. Det gäller inte

minst i Västra Götalandsregionen, som ibland är

lite bortglömd på sina håll.

Här finns Göteborgs hamn som är en av Skandinaviens

viktigaste hamnar och har en central roll

för regionens näringslivsutveckling och sysselsättning.

Hamnen är centralpunkten i ett komplext

system av transportleder för väg, järnväg och

farleder på havet, där varje del är beroende av de

övriga för att säkerställa funktionen av Göteborg

som ett nationellt logistiskt centrum. Göteborgs

hamn har pekats ut som en av de tio viktigaste

hamnarna i Sverige.

Då är det naturligtvis väldigt angeläget att de

olika transportlederna till och från hamnen fungerar

så smidigt och effektivt som möjligt.

Urban Nilsson

Ansvarig utgivare

7


profIlen | LisBeth johnson – ny ordförande soi

Nu är det dags för

Den första april valdes Lisbeth

Johnson till SOI:s ordförande efter

Sven-Eric Hargeskog. Med ett

förflutet som upphandlingschef för

Försvarsmakten och upphandlingsexpert

på Socialstyrelsen, så även

upphandlare inom kommuner och

landsting har hon många erfarenheter

att ta med sig in i arbetet. Styrelsen

som var nästan ny när Lisbeth trädde

i kraft som ordförande, har kommit

en god bit på väg i arbetet.

– Jag tycker att det har gått

jättebra. Vi i styrelsen har pratat

igenom var vi står, vad vi vill och

vad som är viktigt att prioritera nu.

Vi landar i medlemsnyttan. Det är

oerhört viktigt att försöka få igång

lokala och regionala nätverk som

stärker den enskilda upphandlaren,

menar Lisbeth.

Förbättra förutsättningarna

SOI är en ideell förening som består

av offentliga upphandlare vars syfte

är att förbättra förutsättningarna

för offentlig upphandling. Idag är

det cirka 1100 medlemmar som är

knutna till föreningen. Förutom att

SOI stödjer medlemmarna med sitt

nätverk, hjälper de medlemmarna

att utvecklas i sin roll som upphandlare

genom att anordna olika utbildningar,

konferenser och seminarier.

– Jag vill lyfta fram upphandlaren

i vardagen och bredda förståelsen.

Som upphandlare är du ensam och

ibland upplever jag att upphandlaren

inte får gehör av sina chefer, därför

känns det oerhört viktigt att stötta

upphandlarna. Inte minst därför att

upphandlaren ibland även har poli-

8

samarbete

De första månaderna som ordförande för SoI,

Sveriges offentliga Inköpare, har varit mycket

glädjande för lisbeth Johnson. Både hon och

styrelsen har fått många positiva tillrop.

– Det känns fortfarande stort och jag är stolt

över förtroendet, säger lisbeth.

tiska krav på sig, vilket är ett krav

i sig. Jag vill försöka bidra med att

lyfta fram vardagsverktygen och

utbildningsfrågor. Lika viktigt som

det är att vi syns i debatten, fortsätter

Lisbeth.

Nya LOU en kosmetisk natur

– Lagen om offentlig upphandling,

LOU, fortsätter att vara ett kärt

debattämne. Det är bra. Effekterna

av lagen behöver diskuteras. Målen

om ökad konkurrens och förbättrad

rättssäkerhet bör stå fast, men kan

säkert nås genom ett enklare ramverk

än dagens, menar Lisbeth.

För upphandlare är det många

gånger ett omfattande regelverk som

är negativt ur flera aspekter. Det

skapar byråkrati utan att säkerställa

att lagens syften uppnås, inte minst

med tanke på att det riskerar att

utestänga tänkbara leverantörer och

minska konkurrensen.

– De förändringar av LOU, lagen

om offentlig upphandling, som

trädde ikraft vid årsskiftet var mer

av kosmetisk natur och kommer

sannolikt inte att innebära någon

förenkling av det praktiska arbetet.

Vi som är verksamma som upphandlare

i stat, landsting och kommuner,

väntar nu på en fortsatt översyn av

LOU i huvudsak enligt de linjer som

SKL, Sveriges kommuner och landsting,

drar upp, säger hon. De idéer

som SKL drar upp kan vara en bra

grund för det fortsatta arbetet

– Direktupphandling upp till ett

belopp om 600 000 kr med krav

på dokumentation som visar att

flera leverantörer fått möjlighet att

lämna anbud innebär att det skapas

väsentligt förbättrade möjligheter

för mindre företag utan omfattande

administrativa resurser att vara med

och konkurrera.

– Att säkerställa konkurrens och

rättssäkerhet tror vi går att förena,

ja, till och med lättare uppnås, med

förändringar av lagen i den riktning

som SKL anger, menar Lisbeth.

Bristande kommunikation

– Det är lätt att prata om att vi är

effektiva, men vi måste kunna visa

det på ett tydligt och tillgängligt sätt.

En bra affär är när vår kund får det

han vill ha, till rätt kvalitet och till

rätt pris, säger hon.

Lisbeth tycker det är viktigt att

skapa större förståelse i kontakterna

med Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Hon anser det är viktigt

att de möts och diskuterar kring

frågan - vad är det som kan gå snett i

upphandlingsfrågor.

– Problemet som jag ser det är den

bristande kommunikationen. Det

hade varit mycket lättare om leverantören

vid viktiga frågor kontaktade

upphandlaren och frågade istället

för att dra iväg med egna tankar som

kan sluta i domstol, menar hon.

– Om man inte pratar med

motparten så kan man ju heller inte

skapa förståelse. Jag tycker det är

viktigt att vi pratar om hur vi ser på

varandra, diskuterar förfrågningsunderlaget,

svagheter i anbuden, ja, hur

vi kan skapa broar av större förståelse

för varandras roller är ytterst viktigt,

fortsätter Lisbeth.

En neutral plats

– Jag tycker att vi behöver vidareutveckla

forum där vi inte pratar om

enskilda affärer, utan en neutral plats

där vi möts kring den gemensamma

nämnaren – att hjälpas åt att göra

bra affärer. Jag ser att fler och fler

kommuner bjuder in leverantörer till

frukostmöte, vilket är mycket bra.

säger hon. Jag har också märkt en

annan förändring sista halvåret, vid

konferenser nämns inte regelverket,

utan man pratar mer om affärer, det

säger en del och är positivt, fortsätter

Lisbeth.

Sparar 10 miljoner

– Kollegor har gjort en inkontinensupphandling

alldeles nyligen som

gick riktigt bra. Vi sparar 10 miljoner

under en fyra års period, det vill säga

om inte den nuvarande förbrukningen

ökar för då blir besparingen

ännu större. Det man har gjort

här att man har valt att bara ha en

leverantör per produktområde. Det

blir mycket bättre priser, inte minst

mycket lättare att följa avtalen.

Ödmjuk

Att inte ta åt sig äran själv är något

som blir synligt i Lisbeth Johnsons

resonemang. Det ligger kanske

något i det hon skrev i sitt tacktal

till medlemmarna – ”det är naturligt

att en styrelseordförande är den som

syns och hörs mest men solospel kan

aldrig framgångsrikt matcha ett väl

fungerande kollektiv”.

Text: Tina Lundberg

Foto: Thor Balkhed

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

profIlen

”Det är naturligt att en

styrelseordförande är den

som syns och hörs mest

men solospel kan aldrig

framgångsrikt matcha ett

väl fungerande kollektiv.”

9


1. 2. 3.

10

Ingen vet hur morgondagen ser ut.

God morgon! I dag kan allt hända, men med Agresso affärssystem är du alltid

förberedd. Agresso är ett förändringsvänligt system som smidigt kan anpassas

till nya behov. Oavsett om ditt företag växer snabbt eller har ett högt

förändringstempo. En investering i Agresso är en investering i framtiden.

Vill du veta mer: www.agresso.se

Affärssystem utan bäst före-datum

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Kommuner slarvar med brandskydd

Bara sex av tio brandskyddskontroller genomförs

som de ska. Det slarvas med olycksundersökningar,

som enligt lagen ska ske till exempel

efter en brand. Kommunerna nonchalerar lagen

om skydd mot olyckor (lSo), att döma av räddningsverkets

senaste utvärdering.

Trots att den nya lagen gällt i fyra

år har bara 22 procent av kommunerna

antagit de handlingsprogram

för räddningstjänsten som lagen

kräver, visar Räddningsverkets färska

avstämning.

Kommunerna skyller på att den

här processen tar tid, och det är

möjligt. Men som lagen är skriven

kan vi inte vara nöjda med det här

resultatet, menar Lars Ekberg, chef

för Räddningsverkets tillsynsavdelning.

Den gamla räddningstjänstlagen

ersattes 2004 av Lagen om skydd

mot olyckor (LSO). Den nya lagen

innehåller bland annat en ökad

betoning på förebyggande arbete i

kommunerna. I senaste numret av

Räddningsverkets tidning Sirenen

redovisar myndigheten dystra

siffror över efterlevnaden. Kommunerna

genomför exempelvis bear

65 procent av de brandskyddskontroller

som anses så viktiga att de

ska genomföras vartannat år. Såväl

i offentliga byggnader som i privata

bostäder, till exempel av vedeldade

pannor och braskaminer.

Att bara 65 procent av brand-

Sänkt kommunalskatt i 54 kommuner

54 kommuner får sänkt kommunalskatt nästa år,

i berörda kommuner bor 37 procent av landets

befolkning.

Mest sänks kommunalskatten i Täby,

där skattesatsen minskas med 0,57

procentenheter. Mest höjs skatten i

Falkenberg, där den höjs med 0,82

procentenheter till 31,02. Den

kommunala skattesatsen i medeltal

för riket sänks från 31,55 till 31,45.

En del av sänkningen beror på att

landstingsskatten minskar.

Kommuner med störst sänkning

av kommunalskatten:

Kommun Skattesats Förändring

Täby 29,73 -0,57

Norrtälje 32,22 -0,47

Danderyd 29,30 -0,43

Solna 29,22 -0,43

Kommuner med störst höjning av

kommunalskatten

Kommun Skattesats Förändring

Falkenberg 31,02 0,82

Bräcke 33,47 0,75

Älvdalen 33,45 0,75

Storuman 33,55 0,65

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

skyddskontrollerna blir utförda är

alldeles för lite, anser Lars Ekberg.

Det påstås vara svårt att få tag i

behöriga kontrollanter. Räddningsverket

utbildar för kommunernas

behov, men när kurserna som

myndigheten anordnar inte fylls kan

de inte göra så mycket mer.

Olycksundersökningar viktiga

Lagen kräver också att kommunerna

efter avslutad räddningsinsats ska

genomföra en fördjupad undersökning

av olycksorsak, förlopp

och räddningsinsats – för att dra

lärdomar och undvika nya olyckor.

Det gäller inte bara bränder. I hela

81 av landets 202 räddningstjänstkommuner

genomfördes inte en

enda sådan olycksundersökning

under 2007. Nacka kommun, Västra

Sörmland, Kristianstad och Sundsvall-Timrå

återfinns i den skaran. I

Stockholm gjordes bara tio olycksundersökningar.

Här har kommunerna verkligen

kommit igång dåligt, konstaterar

Lars Ekberg och betonar att olycksundersökningarna

är viktiga.

Han uppmanar länsstyrelserna,

Dals-Ed har den högsta

och Vellinge den lägsta

Dals-Ed har fortfarande den högsta

skattesatsen i landet, 34,09 procent.

Detta trots att Dals-Ed hör till de

kommuner som sänker skatten nästa

år. Vellinge har, liksom innevarande

år, den lägsta skattesatsen i landet.

Stockholm och Täby är nya på listan

över de tio kommuner som har lägst

skattesats.

Kommuner med högst kommunalskatt:

Kommun Skattesats Förändring

Dals-Ed 34,09 -0,15

Malå 33,80 0,15

Norsjö 33,80 0,15

Ragunda 33,72 0,00

Sollefteå 33,69 0,00

som är regionala tillsynsmyndigheter,

att jaga på kommunerna. I övrigt

hoppas han mycket på den utvärdering

av den nya lagen, som regeringen

utlovat. Att bara 22 procent av

kommunerna hunnit anta aktuella

handlingsprogram för räddningstjänsten

kan möjligen vara en signal

om att lagen inte riktigt fungerar.

Tragiskt trendbrott

Det ser ut att bli ett tragiskt trendbrott

i dödsbrandsstatistiken 2008.

Hittills i år har 58 människor mist

livet i bränder. Första halvåret 2007

omkom 45 personer.

Radhusbränder är relativt sett inte

vanligare än villabränder. Men sprids

elden blir konsekvenserna mycket

Härnösand 33,64 0,00

Ånge 33,63 0,00

Smedjebacken

33,59 0,00

Mora 33,57 0,00

9 kommuner med 33,55

Kommuner med lägst kommunalskatt:

Kommun Skattesats Förändring

Vellinge 28,89 0,00

Kävlinge 28,90 0,00

Örkelljunga 29,15 0,00

Solna 29,22 -0,43

Staffanstorp 29,28 0,00

Danderyd 29,30 -0,43

Ängelholm 29,43 0,00

Lomma 29,63 0,00

Stockholm 29,68 -0,37

Täby 29,73 -0,57

nyheter

större.

På Räddningsverket ser man

kritiskt på röran av radhuskontruktioner.

Här anser man att det

är angeläget att radhus byggs och

kontrolleras bättre från brandsskyddssynpunkt.

Idealet är att varje radhuslägenhet

konstrueras som en avskild brandcell

ända upp till taket. I dag kan

vindarna helt sakna brandmurar.

Men kontrollen av radhus efter

renoveringar behöver också bli bättre.

Det kan räcka att någon borrar ett

hål för en kabel i den gipsvägg som

är brandmur, för att brandskyddet

ska gå om intet.

Arne Öster

Tre landsting sänker skatten

och ett höjer

Landstingen i Stockholms län

(-0,17), Västmanlands län (-0,15)

och Kalmar län (-0,26) sänker

landstingsskatten. För Kalmar läns

landsting är det dock fråga om en

så kallad skatteväxling, som beror

på att primärkommunerna tagit över

verksamhet från landstinget. Västerbottens

läns landsting (+0,15) är det

enda landsting som höjer skatten.

Tina Lundberg

11


12

Ett handslag för effektivare

offentlig upphandling

När Upphandlingsdagarna för fjärde året i rad går av

stapeln den 4-5 februari 2009 har ännu ett intressant

år av offentlig upphandling passerat, sedan landets

upphandlare senast samlades till vår stora upphandlingskonferens.

Vi vill nu slå ytterligare ett slag för

den ”goda affären” och har därför instiftat ett pris

att dela ut till den eller de som genomfört, alternativt

medverkat till, en synnerligen god affär inom offentlig

förvaltning.

Dock vill vi vidga perspektivet, så att pris även kan

delas ut till personer som förtjänstfullt arbetat med

att utveckla upphandlingsfunktionen och kompetenssäkra

organisationen.

Vi vill ha dina förslag och motiveringar till villken eller

villka personer du tycker har bidragit till en eller flera

”goda affärer” under 2008.

Vinnare utses av en jury bestående av väl initierade

personer som ingår i Upphandlingsdagarnas

programråd.

Priset kallas ”Handslaget”. Det delas ut under

Upphandlingsdagarnas fest- och mingelkväll den

4 februari 2009.

Förutom ett välförtjänat diplom får vinnaren en

resecheck värd 10 000 kr samt självklart kostnadsfritt

deltagande under Upphandlingsdagarna 2009.

Sista dag då du kan lämna förslag är den 10 januari

2009, men vi ser gärna att du redan nu och löpande

inkommer med förslag så att vi inte missar några

goda affärer som bör belönas.

Diplom

Årets upphandling 2008

har tilldelats:

Anders Andersson

I 2009 års programråd ingår:

Anna lindberg, Miljöstyrningsrådet | Berndt Jakobsson, Akademikerförbundet SSR | Monica Widegren, Konkurrensverket

Fredrik Tamm, Upphandlingsdagarna | Jan Blom, VHS Upphandling | Johan Aksberg, Kommentus | Ulf Palm, SKL

Lena Svensson, SKL | Sven-Eric Hargeskog, Affärskollegan | Peter Forsberg, Advokatfirman Vinge | Roland Petersson, Kommentus

Urban Nilsson, Offentliga Affärer | Kent Mossheden, Offentliga Affärer | Ylva Mannervik, Ekonomistyrningsverket

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Patientsäkerhet ett prioriterat område

– Att människor skadas i vården är oacceptabelt.

Därför arbetar vi intensivt tillsammans

med landstingen för att förebygga vårdskador.

Svensk sjukvård är i topp när det gäller medicinska

resultat och vi ska vara i topp också när det

gäller patientsäkerhet. Det säger håkan Sörman,

vd på Sveriges Kommuner och landsting i en

kommentar till den rapport om vårdskador i som

Socialstyrelsen idag lämnat.

Sveriges Kommuner och Landsting

driver tillsammans med landstingen

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet,

där sex vanligt förekommande

vårdskador ingår. För att

förebygga vårdskador har experter

tagit fram flera nya åtgärdspaket som

ska användas konsekvent på landets

vårdavdelningar. Den 17 juni presenterar

SKL också en första omfattande

mätning där förekomsten av de vårdrelaterade

infektioner i landstingens

kartläggs. Målsättningen är att reducera

de vårdrelaterade infektionerna

till hälften vid utgången av 2009.

– Det är bra att Socialstyrelsen

lyfter upp frågan om vårdskadorna.

Vi är ytterst medvetna om

situationen och det finns inget att

kompromissa om när det gäller att

komma till rätta med problemen.

Det stora engagemang och omfattande

förbättringsarbete som finns

ute i landet skapar samtidigt stora

förhoppningar om en positiv utveckling,

säger Håkan Sörman.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

Varje år sker cirka 200 miljoner

patientkontakter, varav ca 26

miljoner läkarbesök i öppenvården

och drygt 1 miljon vårdtillfällen på

sjukhus.

– I de allra flesta fall är vården i

Sverige effektiv och säker. För att

komma till rätta med de brister som

ändå finns krävs att landstingens

ledningar skapar säkerhet i rutiner,

processer och strukturer. Självfallet

har även individen ett ansvar, men

det måste vara lätt att göra rätt, säger

Håkan Sörman.

Fotnot

Förutom Nationell satsning för ökad

patientsäkerhet pågår mängder av

andra aktiviteter i landstingen för att

förbättra patienternas säkerhet, till

exempel:

• VRISS-projekt pågår eller ska

starta på Gotland och i landstingen

i Jämtland, Västerbotten,

Kalmar, Norrbotten, Uppsala.

(VRISS = Vårdrelaterade infek-

östersjöregionen ska bli världsbäst

Östersjön får högsta prioritet under Sveriges

eU-ordförandeskap.

och statsminister fredrik reinfeldt siktar högt.

regionen ska inte bara bli bäst på tillväxt i eU, utan

i världen. fredrik reinfeldt är övertygad om att

Östersjöstrategin kommer att leda till ökad handel,

ökad tillväxt och förbättrade miljöinsatser.

– Det finns mycket som talar för att vi verkligen kan

bli den främsta tillväxtregionen i europa och också i

hela världen, om vi använder detta rätt, säger han.

Östersjöstrategin är en svensk idé

som alla stats- och regeringschefer

ställde sig bakom på EU-toppmötet

i december i fjol. EU-kommissionen

fick då en beställning på att ta fram

ett konkret innehåll, som ska presenteras

strax före Sverige blir EU-ordförande

den 1 juli 2009.

– Vi vill att det ska vara så

konkret att svenska folket känner att

tioner ska stoppas).

• SÄLMA – Säker läkemedelsanvändning.

Arbete pågår i bl.a

Stockholm, Jönköping, Gävleborg,

Västra Götaland, Västerbotten,

Värmland

• Händelse- och riskanalys - genomförs

i flera landsting vid inträffad

vårdskada bl.a Östergötland,

Jönköping, Stockholm.

• Fallskador och trycksår - arbete

pågår i flera landsting, bl.a

Uppsala, Västra Götaland,

Dalarna, Jönköping

det faktiskt är så att man steg för steg

kan se förändringar”, säger Fredrik

Reinfeldt.

EU-kommissionen lägger nu

örat till marken för att känna av vad

regionen efterfrågar. I september

kommer den också att hålla en stor

Östersjökonferens i Stockholm.

Redan i dag finns olika samarbeten

runt Östersjön. Till exempel

Östersjöstaternas råd, som haft toppmöte

i två dagar i Riga med regeringsrepresentanter

från alla länder i

regionen.

Men detta är inte nog, tycker

Reinfeldt. Ingenstans märks det

tydligt att åtta av Östersjöstaterna

nu är EU-medlemmar och indirekt

och direkt påverkas av EU:s lagar

och budget.

Mycket i strategin kommer att

handla om handel, miljö, energi och

transporter.

– Men vi ropar inte på mer pengar.

Vi ser det inte som en exklusiv klubb

bara för oss i vår del av EU, utan det

nyheter

• Nationella IT-strategin - syftar

bland annat till att ge en samlad

bild av en patients vårdkontakter

och läkemedelsordinationer

• Kvalitetsregister - för att metodiskt

följa medicinska resultat

som en grund till förbättringsåtgärder

• Öppna jämförelser av hälso- och

sjukvården - där SKL och Socialstyrelsen

tillsammans kartlägger

kvalitet och resultat inom en stor

mängd områden

ska stå öppet för övriga i Europeiska

unionen”, säger Reinfeldt.

Runt om i EU tas nu olika regionala

initiativ. I södra EU planeras

en Medelhavsunion och Sverige och

Polen har lanserat en idé om mer

samarbete österut. Något som skulle

kunna splittra EU, men också kan

ses som ett sätt att anpassa EU-kostymen

till de 27 medlemsländernas

olika förutsättningar.

Ett tecken på att Östersjön inte

enbart intresserar de närmast berörda

var den franske EU-ministerns Jean-

Pierre Jouyets något udda begäran

på toppmötet i Riga. I sitt tal, på

engelska, ansökte han om att Frankrike

ska få bli fullvärdig medlem i

Östersjöstaternas råd. Ansökan ska

nu behandlas av rådet under danskt

ordförandeskap.

13


nyheter

bra med statligt ansvar för

introduktion av nyanlända

I utredningen ”egenansvar med professionellt

stöd” som i dagarna presenterade sitt betänkande

föreslås att staten ska ha huvudansvaret

för introduktionen av nyanlända. Det är bra

eftersom det är ett statligt ansvar ta emot flyktingar

tycker Sveriges Kommuner och landsting.

Den ändrade ansvarsfördelningen

som utredningen föreslår innebär

att kommunernas ansvar för introduktionen

av nyanlända och försörjningsansvaret

under introduktionstiden

upphöra. Kommunerna ska

fortfarande ha verksamhetsansvar i

samband med flyktingarnas introduktion.

– Kommunerna har gjort ett

bra jobb med att försöka samordna

insatserna för att introducera nyanlända

i samhället. Det har på vissa

håll inneburit stora svårigheter att

få arbetsförmedling, Försäkringskassan

och de egna insatserna att gå

hand i hand. Därför är det bra om

staten tar tillbaka huvudansvaret för

samordningen av introduktionen,

Två värdiga vinnare

Guldlänken 2008 har fått två

vinnare: Umeå Fritid som med Aktivitetskort

på nätet förenklar administration

i föreningslivet och hos

14

säger Anders Knape ordförande för

Sveriges Kommuner och Landsting.

– Att flyktingmottagandet i

kommunerna samtidigt har varit

kraftigt underfinansierat, något som

bekräftas av utredningen, har inte

gjort saken lättare för kommunerna,

säger Anders Knape.

Utredningen föreslår även att

kommuner som inte på frivillig väg

tar emot flyktingar ska tvingas att

göra det.

– Det är bara ett fåtal kommuner

som inte tar emot flyktingar idag.

Därför kommer förslaget om pliktlag

inte få några större effekter för flyktingmottagandet

i Sverige. Man

kan dock undra hur effektivt det är

att alla kommuner ständigt ska ha

beredskap att ta emot flyktingar,

med bostäder och den personal som

krävs, säger Anders Knape.

– Det vi saknar i betänkandet är

en ordentlig utredning om anhörigas

behov av introduktion. Vi har

statistik som visar att många fler

anhöriga har behov av introduktion

än de som utredningen föreslår ska

få det. Det handlar till exempel om

personer som är anhöriga till flyk-

Segrare: Pliktverket och Umeå fritid

Tävlingen om landets mest

innovativa offentliga e-tjänst

kommunerna samt Pliktverket som

med sin nya lämplighetsundersökning,

CAPISCO, skapat helt nya

vägar för hanteringen av lämplighetsundersökning

och mönstring,

– Det vi saknar i betänkandet

är en ordentlig utredning

om anhörigas behov

av introduktion, säger

Anders Knape.

Bild från prisutdelningen 2008 då Magnus Kolsjö, finansdepartementet (mitten) gratulerade

Lars Klefbohm, Umeå Fritid (till vänster) och Olle Ejner, Pliktverket (till höger) till segern.

till värnpliktstjänstgöring.

Guldlänken är tävlingen som

premierar de bästa e-tjänsterna inom

kommuner, landsting och statlig

förvaltning.

tingar som har hunnit bli svenska

medborgare. Det måste vara behovet,

och inget annat, som avgör om anhöriga

får introduktion eller inte, säger

Anders Knape.

– Nu ska vi behandla utredningens

förslag i sin helhet för att utreda vilka

konsekvenser de olika föreslagna

åtgärderna får för kommunerna och

de nyanlända, säger Anders Knape.

I Steg 1 valde juryn ut 15 tjänster

bland alla förslag som kommit in.

Dessa gick vidare till en mer ingående

granskning.

I Steg två nominerade juryn fyra

finalister. Dessa fyra presenterade

sina tjänster på konferensen Offentliga

Rummet i Västerås 3 juni.

Samma kväll utsågs vinnarna.

Utöver vinnarna deltog i finalen

Biblioteket.se, Stockholms stadsbibliotek,

Kulturförvaltningen Stockholms

Stad som skapar nya vägar

för bibliotekens sätt att fungera i

en digitaliserad medievärld samt

Boverket som med hjälp av elektronisk

upphandling visat hur man

kan skapa lönsamma förenklingar i

hanteringen av offentlig upphandling.

Juryns presenterade följande

motiveringar för vinnarna:

”För ett mycket innovativt arbete

med en fullständig förändring av en i

högsta grad etablerad och traditionell

verksamhet med hjälp av en mycket

lönsam e-tjänst och en ny syn på verksamheten

utses Pliktverket till en av

vinnarna av Guldlänken 2008!”

För ett kreativt och innovativt

arbete med starkt nyttoorienterad

användning av lönsamma e-tjänster,

där Aktivitetskort på nätet är ett av

flera exempel, utses Umeå Fritid

till en av vinnarna av Guldlänken

2008.”

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Sveafastigheter bidrar till den fortsatta

utvecklingen i Bodens kommun

Som en del i ett omfattande samarbete med

Bodens kommun började Sveafastigheter i april

att bygga den nya citygallerian i kvarteret kring

hotell Bodensia och medborgarhuset. Den nya

gallerian kommer att bidra till att Boden kan

behålla delar av de handelsvolymer som i dag

försvinner till bland annat grannkommuner.

Boden kommer under 2009 att få ett

nytt centrum med bland annat klädbutiker

som kommer att bidra till att

staden kan behålla delar av de stora

handelsvolymer som i dag går till

grannkommuner, främst Luleå.

Gallerian, som slår upp portarna

under hösten 2009, kommer att

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

innehålla cirka 5 000 kvadratmeter

butiksyta och ska inrymma ett 20-tal

butiker varav mer än hälften kommer

att vara nyetableringar i Boden. Den

totala investeringen beräknas till 140

miljoner kronor.

Projektet är viktigt för handelns

utveckling i Boden, men också som

mötesplats med kulturella inslag i

form av teater och bibliotek. Tillsammans

med en i övrigt positiv företagsutveckling

i såväl nya som etablerade

företag i kommunen, ny event- och

idrottsarena, som Sveafastigheter har

byggt och som invigdes den 6 juni i

år samt aktuella framtidsplaner kring

underhållnings- och turistdestinationer

kommer satsningen i centrum

att ge Boden en kick.

Lokalt stöd viktigt

– Det lokala stödet bland bodensarna

för inte minst utvecklingen av

centrum och den nya arenan är stort,

vilket är viktigt för oss eftersom vi vet

att goda relationer med kommuninvånarna

är en av de avgörande faktorerna

för ett långsiktigt framgångsrikt

samarbete med en kommun eller

kommunalt fastighetsbolag, säger

Eric Bergström, ansvarig för Bodensamarbetet

på Sveafastigheter.

I och med gallerians utmärkta läge

mitt i Boden och en genomarbetad

plan för hur ytorna ska utformas finns

ett stort intresse bland hyresgäster som

tidigare valt bort en etablering i Boden

och en stor del av lokalerna är uthyrda

redan innan bygget kommit igång.

Gallerian har i dag inget eget

namn och för att ytterligare involvera

kommuninvånarna har Sveafastigheter

och Bodens kommun beslutat att

utlysa en tävling bland allmänheten

för att hitta ett passande namn på

gallerian.

eKonomI

Samarbetet med kommunen

sträcker sig längre än till bara

handelsytor

Under maj månad köpte Sveafastigheter,

som tidigare ägde en äldreboendefastighet

i kommunen, resterande

sju äldreboenden i Bodens

kommun från det kommunala

bostadsbolaget BodenBo. I och med

affärerna har en investering om cirka

50 miljoner kronor i modernisering

och ombyggnad av en större äldreboendefastighet

möjliggjorts. För att

skapa kontinuitet och säkra kvaliteten

för de boende kommer driften

av verksamheten att även fortsättningsvis

drivas i kommunal regi

och BodenBo att sköta den löpande

förvaltningen av fastigheterna.

– Det är viktigt att poängtera

att ett samarbete med en privat

fastighetsinvesterare som Sveafastigheter

skapar möjligheter till investeringar

i fastigheter som tidigare

kanske inte rymts i den kommunala

budgeten. Dessutom frigörs tidigare

bundet kapital som kan investeras i

kommunens kärnverksamhet – att

erbjuda bra och kvalitativa tjänster

till kommuninvånarna, säger Eric

Bergström.

Ytterligare ett exempel på Sveafastigheters

engagemang i Boden är

bygget av den nya multiarenan på

ett tidigare militärt område. Arenan,

som har kapacitet för 5 000 sittande

åskådare, ägs och har byggts på

uppdrag av Sveafastigheter och har

tillkommit för att möta de behov

som de lokala idrottsföreningarna,

inte minst fotbollsföreningen Boden

BK, har på en modern hemmaarena.

Arenabygget har gått enligt

plan och arenan invigdes den 6 juni

med bland annat en konsert med

Robert Wells och lokalsonen Stefan

Gunnarsson.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är ett fastighetsbolag

som grundades 2003 och är aktivt

inom fastighetsinvesteringar och

utvecklingsprojekt i främst Sverige

och Finland, men även i övriga

länder runt Östersjön. Ett av Sveafastigheters

huvudområden är investeringar

i regionstäder tillsammans

med lokala partner som kommuner

och lokala förvaltare.

Sveafastigheter äger i dag fastigheter

till ett värde av cirka 5 miljarder

kronor med en uthyrbar area, inklusive

planerade utvecklingsprojekt, om cirka

650 000-700 000 kvadratmeter.

Arne Öster

15


eKonomI

Kommunforskning i Västsverige 2007

Verksamheten inom Kommunforskning i Västsverige

(Kfi) omsatte under 2007 cirka fem miljoner

kronor. Under de senaste åren har omfattningen

på verksamheten mätt i ekonomiska termer varit

runt fem miljoner, vilket är en volym som innebär

att de gemensamma kostnaderna för ledning och

administration täcks.

KFi baseras i hög grad på ett omfattande

nätverk av forskare vid universitet

och högskolor och omfattningen

på verksamheten beskrivs inte alltid

bäst av hur mycket medel som har

tillförts verksamheten. Under 2007

avrapporterades många studier, vilket

gjorde att rapportfloran var betydligt

intensivare än ett normalår. Åtta

KFi-rapporter publicerades, vilket

innebar att det vid årsskiftet givits

ut 92 rapporter sedan verksamheten

startade. Till detta kommer åtta så

kallade U-rapporter och två RoS-

1. Stabila spelregler mellan stat

och kommun

2. Tydliga finansiella förutsättningar

3. Reformera kommunstrukturen

(om det krävs för att åstadkomma

1 och 2)

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

är det viktigt att spelreglerna mellan

stat och kommun är tydliga och

stabila. Det är inte ändamålsenligt

att besluta om förändringar med

kort varsel vare sig det handlar om

nya pålagor eller nya medel för att

förstärka eller satsa på något politiskt

angeläget område. En kvalitet

i stabila spelregler är att de bygger

på en långtgående decentralisering,

den kommunala självstyrelsen måste

värnas.

16

rapporter som är den särskilda serien

där resultat från vår årliga ekonomichefsenkät

redovisas. Enkäten har nu

genomförts tre år i rad och den fjärde

studien förbereds i skrivande stund,

detta medför att vi får alltmer intressanta

data rörande uppfattning om

ekonomi, styrmodeller och ledning i

våra kommuner.

Under 2007 har arbetet inom

KFi bedrivits inom ramen för fyra

programområden; kommunal

utveckling, redovisning och finansiell

bedömning, styrning och

Artikel ett i Offentliga Affärers serie korta artiklar ur verksamheten vid Kfi.

Betydelsefullt för

kommunernas framtid

mot bakgrund av ett stort antal studier av kommuners

utveckling och tillståndet i kommunsektorn

framträder tre saker som betydelsefulla för en

gynnsam kommunal utveckling ekonomiskt och

verksamhetsmässigt

Tydliga finansiella förutsättningar

följer av stabila spelregler.

Det är viktigt att kommuner och

landsting är trygga i sin förvissning

om hur deras verksamhet finansieras

och vilket ansvar staten tar i

denna finansiering. Av stor vikt är

att riktade ekonomiska bidrag och

i synnerhet extraordinärt stöd till

så kallade kriskommuner undviks.

Det är nödvändigt för att förhindra

den dubbelt negativa effekten av

bail-out-problematiken. Om staten

beviljar extra stöd till kommuner

som inte tar ansvar för sin ekonomi

behöver dessa kommuner inte heller

i fortsättningen göra nödvändiga

anpassningar och företrädare övriga

kommuner kan komma att göra

bedömningen att det inte lönar sig

att följa uppsatta spelregler. Mycket

ledning samt kommunal självstyrelse.

En diskussion har påbörjats

inom styrelsen och ledningen om en

översyn av programstrukturen och en

ny indelning av forskningsverksamheten

som bättre svarar mot angelägna

forskningsbehov och samtidigt

är en bättre beskrivning av den profil

som forskningen vid KFi har eller

bör sträva mot. Som en konsekvens

av att forskningen kring klassiska

kommunalekonomiska frågor har

försvagats i ett nationellt perspektiv

är det viktigt att KFi starkt profilerar

kommunforskningsverksamheten

och driver på utvecklingen. Inför

den nya avtalsperioden från och med

år 2010 kommer en ny struktur att

presenteras.

Det finns ett stort behov av

forskning kring hur kommuner och

landsting hanterar sitt välfärdsuppdrag

och balanserar ställda krav på

hög verksamhetskvalitet och kostnadseffektivitet.

Alldeles oavsett om

de finansiella förutsättningarna är

talar också för att en ökad tydlighet i

kommunernas ansvar för ekonomin

skulle gynnas av att det ekonomiska

balanskravet avvecklas. Kravet har

urholkats men skapar fortfarande

viss förvirring i resonemang kring

innebörden av god ekonomisk

hushållning och i formulering av

finansiella strategier.

En förutsättning för att staten

och kommunsektorn ska utveckla

den relation som förespråkas ovan

kan vara att kommunstrukturen

reformeras. Vi förespråkar ingen ny

allomfattande kommunindelningsreform

även om vi i våra genomförda

studier noterar att organisationsförändringar

kan medverka till en

gynnsam utveckling eftersom det

innebär att etablerade företeelser

ifrågasätts och nödvändig förändring

kan komma till stånd. På det sättet

kan en genomgripande omorganisering

vara ett betydelsefullt medel

för institutionell förändring. Men

samtidigt har vi i våra studier noterat

att de tidigare kommunsammanslagningarna

har haft svårt att få genomslag

i praktiken. I alla fall har det tagit

tämligen lång tid. Vi är medvetna om

gynnsamma eller om försvagningar

innebär att reduceringar och prioriteringar

måste göras är forskning viktig

för att belysa, förklara och bidra till

ökad förståelse för hur effektiv verksamhet

upprätthålls och utvecklas.

Inriktningen på verksamheten inom

Kommunforskning i Västsverige

innebär att vi dessutom erbjuder oss

att medverka i utveckling och implementering

av lämpliga modeller och

metoder för ekonomisk och verksamhetsmässig

bedömning, organisation,

styrning och ledning.

I detta nummer av Offentliga

Affärer redovisas en av de korta

artiklar som kompletterar vår årsredovisning.

I nästa nummer av

Offentliga Affärer följer vi upp med

ytterligare artiklar som författade av

forskare inom Kfi 2007-kretsen.

Trevlig läsning.

Björn Brorström, Professor

Rolf Solli, Professor

att det är svårt att på generell nivå

avgöra hur stor en lagom kommun

är och det finns studier som visar att

mindre kommuner inte har svårare

att hantera ekonomin än större

kommuner. Vad vi ändå menar är

att det torde finnas ett minimum för

hur liten en kommun kan vara för att

staten ska våga skapa och respektera

stabila spelregler för kommunerna

vilket även inbegriper de finansiella

förutsättningarna. Om det ska bli

möjligt att förverkliga de idéer som

finns om att stärka det kommunala

självstyret, vilket en expertgrupp

till Grundlagsutredningen har föreslagit,

kan det finnas skäl att ifrågasätta

de allra minsta kommunernas

möjligheter. Dessa kan ha svårt att

upprätthålla kompetens och enskilda

händelser riskerar att få alltför stort

genomslag på deras ekonomi för att

den statliga nivån – inte minst rikspolitikerna

– ska acceptera kommunerna

och avstå från interventioner.

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


KFi– Aktiviteter 2007

KFi-rapporter

92. Sven Siverbo, 2007.

”Benchmarking i svenska kommuner

år 2007.”

ISBN 978-91-976612-9-4

91. Rolf Solli och Peter Demediuk,

2007. ”Tradition som förändringsförklaring.”

ISBN 978-91-976612-8-7

90. Sven Siverbo, 2007. ”Att arbeta

med benchmarking.”

ISBN 978-91-976612-7-0

89. Lennart Jansson, 2007. ”Lärandeprojekt

för skolutveckling, vad

kan vi lära av det?”

ISBN 978-91-976612-6-3

88. Björn Brorström, Pierre Donatella

och Hans Petersson, 2007. ”Allt

om kommuners årsredovisning.”

(Bok utgiven av Studentlitteratur).

ISBN 978-91-44-04899-4

87. Björn Brorström, Staffan Lindvall

och Rolf Solli, 2007. ”Ledande

för produktivitet.”

ISBN 978-91-7164-265-3

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

86. Pierre Donatella, Hans Petersson

och Björn Brorström, 2007. ”Bristfälliga

budgetdokument. Om mål

och riktlinjer för god ekonomisk

hushållning.”

ISBN 978-91-976612-4-9

85. Lisa Nöjd, 2007. ”Framgångsrik

mot alla odds – En studie av Härjedalens

kommun.”

ISBN 978-91-976612-3-2

KFi U-rapporter

80. Sara Brorström, Pierre Donatella

och Björn Brorström, 2007.

”Organisations utveckling i Högsby

kommun – En utvärdering.”

79. Sara Danielsson, 2007. ”En

jämförande studie av Sveriges socialchefer

och skolchefer.”

78. Pierre Donatella och Rolf Solli,

2007. ”En hållbar arbetsplats.”

77. Lisa Nöjd, 2007. ”Praktik i praktiken

– En utvärdering av feriepraktiken

i Västra Götalandsregionen.”

76. Sven Siverbo, 2007. ”Kommunsektorns

organisering, styrning

och ledning – En enkät studie

av kommuncheferna i Sveriges

kommuner.”

75. Sofia Wallén, 2007. ”Resultat –

benchmarking 2007 – En studie om

svårigheterna med att få nyckeltal att

komma till användning i kommunsektorn.”

74. Viveka Nilsson, 2007.

”Kommunal tillväxt – Kommunchefens

motiv till tillväxtsatsningar.”

RoS-rapporter

RoS-rapport 3. Pierre Donatella

och Tobias Johansson (red), 2007.

”Ekonomi i fokus – om sämre tider,

ekonomistyrning och avgiftshöjningar.”

Rolf Solli

eKonomI

RoS-rapport 2. Viveka Nilsson (red),

2007. ”Förbättrad ekonomi och

ökad grad av omorientering.”

Keop – kommunal ekonomi och

politik

Seminarier

FIFA-dagen, den 22 mars 2007.

Chefsdagen, den 11 maj 2007.

KFi-dagen, den 8 november 2007.

Redovisningsseminarium, den 11

december 2007.

Utbildningar

Utbildning för förtroendevalda,

Bollebygds kommun, Tanums

kommun, Öckerö kommun, Göteborgs

stad

Mässor och andra aktiviteter

GPMS – Göteborg Public Management

Seminar, den 19-20 november

2007.

Kvalitetsmässan, den 20-22

november 2007.

17


eKonomI

Ledande på vagnparksadministration

Autoplan som är en del av Swedbank är marknadsledande

på vagnparksadministration i

Sverige. man hanterar mer än 33 000 fordon och

har drygt 500 kunder. Bland kunderna finns stat,

kommuner och landsting och större företag.

Kommuner och landsting

ställer speciella krav

– Vår framgång med kommuner

och landsting kan enklast förklaras

av att vi är en oberoende leverantör.

Utifrån kundens behov, bilpolicy,

antal anställda etcetera rekommenderar

vi lämpliga leverantörer och

samarbetspartners oavsett om det rör

sig om bilköp, däckinköp, oljebolag

eller hyrbilsfirmor. Vi rekommenderar

– kunden väljer. Tack vare vårt

oberoende kan de alltid lita på vår

objektivitet, berättar Daniel Thell På

Autoplan.

– Särskilt när det gäller kommuner

och landsting kommer vår erfarenhet

väl till pass. Till skillnad från företagen,

är behoven inom kommun

och landsting mycket mer varierat.

Där kan det handla om rena tjänstebilar,

lätta lastbilar och transport-

Lean bemanning

lean, som betyder smal, har blivit det nya modeordet

bland experterna på sjukvårdsproduktion.

Sålunda eftersträvas en förändring som i allt

väsentligt bygger på toyotas erfarenheter av att

metodiskt identifiera och utsortera allt onödigt

i produktionsprocessen. Att minimera slöseri

förutsätter en kontinuerlig utvärdering kopplat

till ständigt förbättringsarbete där verksamheten

ytterst är fokuserad på att öka tjänsteeller

produktvärdet för kunden.

I de flesta organisationer utgör tiden

och människan de främsta tillgångarna

men samtidigt också de största

kostnadsposterna. Men frågan är om

detta beaktats i tillräcklig utsträckning

tidigare eller ens i nuläget med

introduktionen av lean. Hittills

har ansträngningarna att förändra

produktion och öka effektivitet mest

handlat om nya processer, omstruktureringar

eller rent av nedläggningar.

Överraskande lite har gjorts

för att höja produktivitet genom

att modifiera bemanningen för en

och samma uppgift. Arbetsgivaren

är traditionsbunden och lever ofta i

tron att den gällande bemanningen

18

bilar men också bilar till hemtjänst

och annan personal som delar på

bilar i tjänsten. De brukar särskilt

uppskatta att vi hjälper dem med att

hålla koll på drivmedelskorten när de

har två eller flera användare. Genom

samlingsfakturering får man också

betydligt färre fakturor och bättre,

mer effektiv uppföljning av kostnaderna.

Kort sagt, vi förenklar hela

administrationen av en vagnpark.

Bollplank i bilfrågor

– Vi fungerar ofta som bollplank för

våra kunder. Genom att vi arbetar

med alla stora bilmärken och leverantörer

knutna till branschen blir

vi ständigt uppdaterade om det

senaste som gäller miljöfrågor. Är det

bensin, diesel eller etanol som gäller

i framtiden? Redan nu ser vi hur det

blivit svårare att sälja bilar med stora

bensinmotorer. Vi har också haft ett

är optimal. Dessutom uppfattar

facket varje ingrepp i bemanningen

som ett hot mot välbefinnandet,

eftersom den kan leda till personalneddragning

och därmed stress och

utbrändhet. Går det överhuvudtaget

att reducera personal med bibehållen

produktionsvolym och kvalitet utan

att äventyra hälsan? Svaret på frågan

är JA. Det är nu gång på gång visat att

en och samma verksamhet kan drivas

lika bra med 10-15 % färre individer

utan att äventyra välbefinnandet.

Ytterst handlar det om att synnerligen

noggrant anpassa bemanningen

över tid i förhållande till efterfrågan,

det vill säga belastningen. För detta

antal uppskattade miljöbilsseminarium

för våra kunder.

– Kort sagt vi har blivit rådgivare

inom allt som har med bilar och

miljö att göra. Hur skall vi tänka? Vi

har också stimulerat våra kunder att

lära sig Eco-driving på plats ibland

annat på Gillinge och Mantorp som

ett led i vår miljösatsning.

Olika typer av leasing

– De finns två varianter av leasing,

finansiell leasing som är den vanligaste

i Sverige samt operationell

leasing som är vanliga i resten av

Europa. I korthet kan man säga att

skillnaden mellan de två finansieringsformerna

är vem som står risken

med ett eventuellt ofördelaktigt

restvärde. Vid finansiell leasing står

leasetagaren risken. – Vi erbjuder

bägge formerna berättar Daniel.

finns det idag nya lösningar som

erbjuder långt driven streamlinebemanning

kombinerat med självvalda

arbetstider. Detta förutsätter

att man i detalj definierar belastning

och personalbehov över tiden, vilket

i sin tur obönhörligt leder till ett ifrågasättande

av traditionell skiftgång. I

lean-konceptet har emellertid metod

och process i produktionen kommit

att överskugga bemanningsaspekten.

Alltjämt har man inte frigjort sig

från skifttänkandet, vilket bland

annat avspeglas i kravet på fasta

team. Detta i sin tur begränsar flexibiliteten

i produktionen och därmed

möjligheterna till ”just in time”samt

förutsättningarna för nytt lärande

och tänkande.

Nu har alltså sjukvårdssektorn

drabbats av lean-epidemin. Leantänkandet

bör ses som ett välkommet

tillskott i en samhällelig verksamhet

som ropar efter nya lösningar med

hänsyn till dagens situation, och inte

minst den annalkande åldringsexplosionen.

Inom vård och omsorg

har traditionellt skifttänkande varit

under avveckling sedan 90-talet. Här

har man istället satsat på individuella

schemalösningar som inte är förenliga

med produktion baserad på fasta

Trading

– Vårt nytänkande återspeglas framförallt

i vår tjänsteutveckling. Vi var

först med biltrading, och vi jobbar

hårt för att vara först även med

morgondagens nyheter.– Vår tjänst

biltrading gör vi genom Autoplan

Trading. Det är ett av de smidigaste

och mest lönsamma sättet att sälja

företagets fordon. Med vår unika

onlinefunktion kan du själv följa

med i budgivningen, godkänna köp

och ta ut försäljningsstatistik. Varje

år förmedlar vi på detta viset med än

4 000 fordon via 280 auktoriserade

bilhandlare över hela landet. Erfarenheten

visar att du som kund får

9 000 kr mer per såld bil genom vår

effektiva biltrading, avslutar Daniel

vårt samtal.

Klas Bergqvist

team. Därför är det kritiskt viktigt att

utarbeta lösningar som medger att

lean-konceptet kan kombineras med

självvalda arbetstider. Inte minst den

nyss avslutade sjusköterskestrejken

utgör en påminnelse om betydelsen

av goda arbetsvillkor. Att förena lean

produktion och lean bemannning

har alla förutsättningar att bli den

lösning som sjukvården efterlyser i

syfte att uppnå effektivare produktion

och ökat välbefinnande hos de

anställda.

Monica Johansson

Arbetstidskonsult, Time Care AB

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Sveriges offentliga

finanser goda

Sveriges offentliga finanser får nu betraktas som

goda, särskilt satt i relation till de stora finansiella

underskotten i början av 1990-talet, enligt

Statistiska centralbyrån.

Den offentliga sektorn i Sverige

är omfattande, sektorns utgifter i

relation till BNP var 52 procent

2006, och därmed bland de högsta

i världen. Statens intäkter uppgick

till 1 035 miljarder kronor, medan

utgifter uppgick till 965 miljarder.

Kommuner och landsting

Kostnaden för kommunernas verksamhet

uppgick till 433 miljarder,

parallellt som ekonomin bland

kommunerna har förbättrats senaste

åren. Resultatet före extraordinära

poster var drygt 13 miljarder.

Landstingens verksamhetskostnader

uppgick till 215 miljarder kronor

och uppvisade ett resultat före extraordinära

poster på 2 miljarder.

Matbutiken i brevlådan.

Och försäkringsbolaget i datorn.

Som företagare kan du skicka saldon, fakturor och andra meddelanden

precis som din kund vill ha dem. Vissa gillar brevlådan bäst. Andra föredrar

datorn. Och för några funkar mobilen toppen. Allt det här skapar större

valfrihet. Och ger dig större kundnöjdhet. Vill du veta mer om våra eBrevlösningar

är du välkommen att besöka oss på www.posten.se.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

Inkomster till offentlig sektor

De totala inkomsterna till den

offentliga sektorn var 1 571 miljarder

kronor, varav största delen kom från

skatter och sociala avgifter. Andelen

sysselsatta i offentliga myndigheter

var 31 procent, varav ytterligare fem

procent var sysselsatta i offentligt

ägda företag.

Utgifter

42 procent av de totala utgifterna

gick till det sociala skyddet och en

stor del av dessa utgifter var ersättningar

vid bland annast sjukdom,

arbetslöshet och ålderdom.

Tina Lundberg

En del av din dag.

eKonomI

FAKTA

Sveriges Maastrichtsskuld var 47 procent relativt bNP vilket

är betydligt lägre än EU-snittet, som ligger på 62 procent.

Sverige är en av de största nettobetalarna i EU med 13

miljarder kronor.

19


eKonomI

Sverige missar affärer och jobb

Det forna frihandelslandet Sverige har lämnat

de gamla ideal som en gång möjliggjorde den

svenska tillverkningsindustrins expansion och

etablering på världsmarknaden.

när det gäller tjänstesektorn har vi nu istället

sällat oss till de mest hårdnackade protektionisterna

och missar därför enorma affärsmöjligheter

i vår omvärld.

Den officiella bilden är som skriven

i sten: Sverige är det mest frihandelsvänliga

landet i Europa. Kanske till

och med i världen, om vi räknar bort

frihandelshamnar som Hongkong

och Singapore. Allt sedan finansminister

Gripenstedts liberala reformer

i mitten på 1800-talet, och efter

kampen mot spannmålstullar (svälttullarna)

under missväxtåren senare

under samma sekel, har Sverige burit

frihandelns fana. Vi har varit den

progressiva kraften, de vita riddarna,

kämpandes mot textilprotektionister

20

i EFTAsamarbetet, tullskyddsvänner

i världshandelsorganisationen, och

nu mot jordbruksprotektionister i

EU.

Allt detta är riktigt. Men det är

något som får mig att tvivla. Frihandelspolitik

har snabbt ändrat form.

Bara för något decennium sedan var

handelspolitik en teknisk ingenjörsform

med obskyra förhandlingar om

tarifformler i någon avlägsen internationell

organisation.

Detta var ett uppdrag för diplomater;

handelspolitiken var ett

ämne utanför den nationella politiken.

Handelspolitiken var också

sektoralt avgränsad. Den handlade

egentligen enbart om handel med

konsumentvaror och industriella

produkter. Denna modell för

frihandel passade Sverige bra. Våra

stora företag efterfrågade successivt

bättre öppningar för export och de

var konkurrenskraftiga på internationella

marknader.

Men som handelspolitisk strategi

är denna modell nu ålderdomlig:

tullarna inom industrin och tillverkningssektorn

har sänkts kraftigt och

det råder i princip frihandel i stora

delar av världen. Ännu viktigare:

som strategisk grund för svensk tillväxt

är denna modell också uttjänad.

Frihandelsreformer i dag handlar

särskilt om tjänstesektorn. Men

protektionismen inom tjänstehandeln,

som är omfattande, uttrycks

inte i tullar eller andra gränsskydd.

Protektionismen finns snarare i regleringar

och offentliga system. När den

typen av protektionism granskas står

Sverige inte i frihandelns första led.

Långt därifrån. Sverige är defensivt

snarare än offensivt. Detta påverkar

också våra framtida tillväxtmöjligheter.

Låt oss ta två exempel på expansiva

tjänstesektorer – högre utbildning

och sjukvård. Indiens Knowledge

Commission rapporterade nyligen

att Indien behöver bygga 1 500 nya

universitet de närmaste 20 åren. För

tillväxtländerna i Asien beräknas att

tillväxten i nya universitetsstudenter

till 2020 kommer att vara nära 75

miljoner. Med det snabbt stigande

välståndet och utbildningsutgifterna

i dessa länder är det en gigantisk

värdetillväxt som kommer att ske på

marknaden för högre utbildning.

Vad gör svenska universitet

för att ta del av tillväxten?

Vad gör då svenska universitet för att

ta del av denna tillväxt? Inte mycket.

Det är till och med så att svenska

universitet inte har något ekonomiskt

intresse av utlandsexpansion

eller att locka utländska studenter

till Sverige.

Svenska universitet får i dag inte

ta betalt för sina tjänster. Universiteten

skulle faktiskt förlora ekonomiskt

om de avgiftsbelade sin export

av högre utbildning. Tusentals

svenskar pluggar i dag utomlands.

Många betalar avgifter för sin utbildning.

Enbart på läkarutbildningen

på Wroclaw-universitet i Polen läser

101 svenskar och de betalar ungefär

100 000 kronor per år för sin utbildning.

Hur kommer det sig att Polen

och inte Sverige blivit exportör av

läkarutbildning?

Marknaden för sjukvård kommer

också att växa exponentiellt i Asien

de närmaste tjugo åren. Det finns

studier som pekar på en tillväxt på

två biljarder amerikanska dollar för

Kinas sjukvårdsmarknad till 2020.

Vad gör då svenska sjukhus för att

ta del av den tillväxten? Inte mycket.

Det finns över huvud taget ingen

strategisk satsning från svenska

sjukhus att investera utomlands eller

att få patienter till Sverige. Estland är

i dag en större sjukvårdsexportör än

Sverige.

Sveriges välstånd byggdes på

en handelsinriktad industri. För

arbetarna i blåställ fördes en internationellt

offensiv politik. Men

för lagerkransarna och vitrockarna

gäller protektionismens politik. Med

en sådan politik gör Sverige snart

Medelhavsländerna sällskap i EU:s

protektioniska klubb.

Fredrik Erixon

Chef för European Centre for International

Political Economy (ECIPE), en

think tank baserad i Bryssel

Källa: Handelskammartidningen 6/07

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Lean visar vägen inom

industrin, sjukvården

och affärsvärlden

för 80 år sedan inleddes effektiviseringsarbetet

som sedan resulterade i toyota som en världsledande

koncern. nu införs samma effektiviseringsarbete

vid Universitetssjukhuset i lund, så

även inom affärsvärlden. Den japanska filosofin

lean knyter samman de olika världarna.

Lean som begrepp har hämtats från

industrin och detta synsätt har nu

börjat tillämpas bland annat inom

sjukvården. Resultaten med Leankonceptet

har visats sig vara så goda

att Universitetssjukhuset i Lund nu

håller på att införa Lean på bred

front. Syftet som Universitetssjukhuset

i Lund har är att eliminera

interna väntetider, så att mycket av

utrednings- eller behandlingsprocessen

utförs vid ett enda tillfälle, på

en enda geografisk plats.

Lean är en ledningsfilosofi

Lean är en ledningsfilosofi som

bygger på några få grundstenar som

handlar om att skala bort allt det

som inte är av värde, vara nyttig

för andra, föregå som gott exempel,

leva som man lär, ge kvalitet, stötta

medmänniskor, särskilja det som

är lönlöst och se möjligheter. Detta

genererar effektivitet och gott arbetsklimat.

Från industrin, sjukvården

och finanssektorn

Den japanska filosofin Lean, där

kärnan är allt som inte skapar värde

skall bort, är i mångas ögon synonymt

med biltillverkaren Toyota. Effektiviseringsarbetet

som inleddes för 80 år

sedan har skapat en världsledande

koncern. Det visar sig nu att filosofin

sprider sig även till många andra

aktörer och sektorer, inte bara inom

sjukvården utan även inom affärsvärlden.

Gemensam nämnare är att

det är förlegat att ”skära kostnader,

öka pressen och arbeta hårdare”,

enligt Lean handlar det istället om

engagera alla, lära nytt, respektera

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

individen, betala bra, arbeta långsiktigt

och arbeta smartare.

Lean som målsättning

Lean är en ledningsfilosofi som

bygger på att vara nyttig för

samhället, ägarna, medarbetarna

och kunden utan någon inbördes

rangordning. Målsättningen är att,

det kunden vill ha skall levereras så

resurssnålt som möjligt, med högsta

kvalitet och kortaste ledtid. För att

åstadkomma detta handlar det om

problemlösning i en företagskultur

som framhåller att ”problem är

möjligheter”.

Trygghet i ledarrollen

Lean ställer nya krav på högsta chefen

till avdelningschefen, oavsett om det

handlar om bilindustrin, sjukvården

eller affärsvärlden. Det krävs inte

bara att chefen är trygg i sig själv,

utan också är sann i sin ledarroll. Det

innebär att ansvarig går ut i verksamheten

och engagerar sig i personalen,

ställer frågor och stöttar helhjärtat

sina medarbetare. Lika mycket som

det handlar om att ha klart för sig

hur man coachar klokt och även

har insikt om när förbättringar blir

slöseri.

Vid KOMMEK-mässan i Malmö

i augustimånad hålls följande seminarium:

”Lean Healthcare visar vägen” är

ett seminarium där deltagarna får ta

del av erfarenheterna från Universitetssjukhuset

i Lund som nu håller

på att införa Lean-konceptet.

Tina Lundberg

eKonomI

21


JUrIDIK

Nya LOU och nya Försörjningslagen

– Reglerna viktning av tilldelningskriterier

Denna artikel handlar om reglerna

om krav på viktning av utvärderingskriterierna

när principen det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet

används. Reglerna är desamma för

alla upphandlande myndigheter och

enheter. Jag kommer att presentera

reglerna på ett så objektivt sätt som

möjligt. Samtidigt lämnar jag mina,

högst personliga, synpunkter på

innebörden av dessa nyheter i sitt

sammanhang.

De nya reglerna om krav på

viktning – öppet, selektivt

och förhandlat förfarande

När en upphandlande myndighet/

enhet skall tilldela kontrakt i en

upphandling finns två alternativa

grunder för tilldelning; lägsta pris

eller det ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet. När jag nedan refererar

till relevant bestämmelse i Nya LOU

avses också motsvarande bestäm-

22

melse i Försörjningslagen. Jag citerar

inte ur båda lagarna utan bara ur

Nya LOU.

Av 12 kap.1 § första stycket Nya

LOU:

”En upphandlande myndighet skall

anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt

mest fördelaktiga för den upphandlande

myndigheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta

priset.”

Vad som menas med lägsta pris är

ganska uppenbart och tillämpningen

av den grunden vållar sällan problem

i praktiken. Däremot uppstår ibland

vissa svårigheter när grunden det

ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet används. Vissa aktörer

på marknaden tror fortfarande att

det ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet är det med lägst pris. Detta

är fel. När grunden det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet används

behöver kriteriet pris inte tillmätas

någon betydelse alls.

Vilka kriterier kan då den

upphandlande myndigheten/

enheten använda sig av och tillmäta

betydelse när utvärderingsgrunden

det ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet används? Svaret är att det

avgör den upphandlande myndigheten/enheten

på egen hand utifrån

dess önskemål och behov.

I 12 kap. 1 § andra stycket Nya

LOU nämns följande exempel på

kriterier och listan är således inte

uttömmande.

”Vid bedömningen av vilket

anbud som är det ekonomiskt

mest fördelaktiga, skall myndigheten

ta hänsyn till olika kriterier

som är kopplade till föremålet för

kontraktet, såsom pris, leverans- eller

genomförandetid, miljöegenskaper,

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat

och delägare i Advokatfirman

Delphi, Stockholm. Anna är ansvarig

för Delphis grupp för Offentlig

upphandling och Offentliga projekt.

Inom gruppen bistår hon tillsammans

med sina medarbetare såväl upphandlande

myndigheter/enheter som leverantörer

till den offentliga sektorn i

alla upphandlingsrelaterade frågor.

Gruppens verksamhet kring Offentliga

projekt har utvecklats mycket under

det senaste året och uppdragen från

upphandlande myndigheter som vill

investera i större projekt, exempelvis

arenor och olika typer av friskvårdsanläggningar,

ökar stadigt. Fokus för

gruppens arbete liksom Delphis juridiska

råd i allmänhet är att alltid

finna den för klienten bästa lösningen.

driftkostnader, kostnadseffektivitet,

kvalitet, estetiska, funktionella och

tekniska egenskaper, service och

tekniskt stöd.”

Det är viktigt att notera att

de kriterier som myndigheten/

enheten väljer att tillmäta betydelse

måste vara kopplade till föremålet

för kontraktet. Vidare gäller som

en följd av transparensprincipen

och likabehandlingsprincipen att

den upphandlande myndigheten/

enheten i annonsen om upphandlingen

eller i förfrågningsunderlaget

måste ange vilken grund för tilldelning

av kontraktet som kommer att

tillämpas.

När den upphandlande myndigheten/enheten

har bestämt vilka

kriterier den avser att tillmäta betydelse

i sin utvärdering gäller som

huvudregel att dessa kriterier måste

viktas inbördes. Av 12 kap. 2 § Nya

LOU första stycket följer.

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


”Den upphandlande myndigheten

skall ange hur sådana kriterier

som avses i 1 § andra stycket

kommer att viktas inbördes vid

bedömningen av vilket anbud som

är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Kriterieviktningen får anges

som intervall med en lämplig största

tillåtna spridning.”

Vad som exakt menas med ”viktas

inbördes” framgår inte av lagtexten

och inte heller av förarbetena. Jag

anser dock att kravet måste förstås på

så vis att kriterierna ges viss vikt och

att denna vikt måste ställas i relation

till något. Låt mig ta ett exempel.

En kommun skall tilldela den

anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet,

utifrån kriterierna Pris och Kvalitet,

kontrakt. För att anbudsgivarna

skall kunna veta vad som kommer

att tillmätas betydelse i upphandlingen

och hur de bäst skall utforma

sina anbud måste de få veta vilket av

dessa kriterier som väger tyngst och

också hur kriterierna väger i förhållande

till varandra. Det enklaste och

mest effektiva sättet att informera

om detta är att ange vikten i procent;

Pris 55 % och Kvalitet 45 %. Men,

jag kan också tänka mig att detta kan

anges genom andelstal på annat sätt,

exempelvis genom att ange Pris 1/3

och Kvalitet 2/3. Det viktigaste för

anbudsgivarna är att dessa får veta

hur kriterierna väger sinsemellan.

Självklart måste den upphandlande

myndigheten/enheten i sitt underlag

nogsamt specificera vad den avser

med Kvalitet och Pris. Klara och

tydliga riktlinjer för utvärderingen

är givetvis också en stor fördel för

den upphandlande myndigheten/

enheten.

Den upphandlande myndigheten/enheten

får också, se lagtexten

ovan, ange kriterieviktningen i intervall

med en lämplig största tillåtna

spridning. Hur ett intervall skall

anges om inte procent används är

oklart. Vad begreppet ” intervall med

en lämplig största tillåtna spridning”

betyder är inte heller helt klart. I

förarbetena anges dock att denna

spridning inte får vara så stor spridning

att det i realiteten innebär att

informationen förlorar sin betydelse.

Som exempel i förarbetena nämns

intervallet Kvalitet 60-70 % och Pris

40-30 %. Hur stort detta intervall

tillåts vara utan att stå i strid med

kravet på transparens kommer att få

avgöras i praxis.

Om den upphandlande myndigheten/enheten

inte kan ange viktningen

av de olika kriterierna skall

dessa anges i fallande prioritetsordning.

Lagtexten lyder:

”Om det enligt den upphandlande

myndigheten inte är möjligt

att ange viktningen av de olika kriterierna,

skall dessa anges i fallande

prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller

kriteriernas prioritetsordning skall

anges i

1. annonsen om upphandlingen,

2. förfrågningsunderlaget, eller i

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

3. en inbjudan att lämna anbud

eller att delta i förhandlingar.”

Vilka situationer som avses här

har jag svårt att se. Klart är dock att

det är den upphandlande myndigheten/enheten

som har bevisbördan

för att det inte är möjligt att ange

viktningen. Vilka situationer som

avses kommer att få avgöras genom

praxis.

Sammanfattningsvis gäller alltså

följande när grunden det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet används.

Kriterierna skall viktas inbördes

– detta sker lämpligen med angivande

av procent kriterierna får

anges som intervall med en lämplig

största tillåtna spridning, och, men

bara om det inte är möjligt att ange

viktningen av de olika kriterierna, får

kriterierna anges i fallande prioritetsordning.

De nya reglerna om krav på

viktning – förenklat förfarande

och urvalsförfarande

För upphandlingar med värden

under de s.k. tröskelvärdena gäller

reglerna i 15 kap. Nya LOU och

Försörjningslagen. Av 15 kap. 16 §

Nya LOU följer.

”En upphandlande myndighet

skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt

mest fördelaktiga för den

upphandlande myndigheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som

är det ekonomiskt mest fördelaktiga

skall göras enligt 12 kap. 1 § andra

stycket.

Den upphandlande myndigheten

skall antingen ange hur de olika

kriterierna som avses i 12 kap. 1 §

andra stycket. viktas vid bedömningen

av vilket anbud som är det

ekonomiskt mest fördelaktiga eller

ange kriterierna i fallande prioritetsordning.

Kriterieviktningen får

anges som intervall med en lämplig

största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen

skall anges i annonsen om

upphandling, i ansökningsinbjudan

eller i förfrågningsunderlaget.”

I dessa typer av upphandlingar

kan således den upphandlande

myndigheten/enheten välja mellan

att vikta kriterierna (intervall möjligt

även här) eller ange kriterierna i

fallande prioritetsordning.

Avslutningsvis vill jag påpeka

att alla har att vinna på tydliga och

bra utvärderingsmodeller, i vilka

jag inkluderar ordentliga viktningar

– helst angivna i procent. Anbudsgivarna

får möjlighet att lämna

anbud som är bättre anpassade

efter den upphandlande myndighetens/enhetens

önskemål och behov,

vilket leder till bättre affärer för de

upphandlande myndigheterna/enheterna

och ett bättre nyttjande av våra

skattemedel.

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och delägare

Advokatfirman Delphi, Stockholm

Översättning

till alla språk

Vi översätter allt, till och från alla språk

och inom alla fackområden. Vi tar även

översättningsuppdrag som kräver korta

leveranstider.

När du vänder dig till Semantix,

vänder du dig till Nordens ledande

översättningsföretag.

info@semantix.se www.semantix.se

Översättning

08-506 225 00

Språkvård och utbildning

08-506 225 40

Tolkning

0770-457 400

23


UpphAnDlInG

Småföretag kan

också vinna ramavtal

Kan ett litet företag med kontor i Köping ha

stora kunder inom offentlig förvaltning (statliga

myndigheter och kommuner) och faktiskt vinna

upphandlingar och ha avtal med de flesta?

– Ja, det har gått alldeles utmärkt, säger VD marianne

manfredsdotter pettersson, Consensis AB.

Consensis AB startade i april 2002

när IT-branschen definitivt inte

stod på topp . Trots läget då har det

bara gått uppåt för Consensis vars

första kunder inom den offentliga

sektorn var Energimyndigheten och

VINNOVA.

Företagets egen produkt – mailsystemet

uniForm – ger en enhetlig

profil och ett enhetligt arbetssätt

med koppling till dokumenthanteringssystem.

Marianne får priset som Årets

nyföretagare 2003 av Köpings

kommun och 2003 inleds också ett

samarbete med Västerås Miljöförvaltning

och ECOS Användarförening.

Stora IT-upphandlingar

dominerar

Verva har regeringens uppdrag att

genomföra ramavtalsupphandlingar

inom IT-området. Ramavtalen

omfattar större delen av

offentlig sektor, det vill säga såväl

statliga myndigheter som anslutna

kommuner och landsting.

Ramavtalen omfattar cirka 150

ramavtalsleverantörer inom 16 olika

ramavtalsområden och omsätter

sammanlagt cirka sju miljarder

kronor/år. Omsättningen är jämt

fördelat mellan myndigheter och

kommuner/landsting. Vervas

ramavtal omfattar cirka 70 procent

av all offentlig IT-upphandling av

sådana produkter och tjänster som

omfattas av ramavtalen, och cirka 30

procent av all offentlig IT-upphandling.

Vervas ramavtalupphandlingar

utgör därmed en betydande del av

den potentiella offentliga marknaden

för leverantörer av IT-produkter och

IT-tjänster.

Ramavtalen syftar till att underlätta

anskaffningen av den offentliga

sektorns gemensamma och

breda behov av produkter, tjänster

och funktioner inom IT-området.

Offentlig förvaltnings IT-anskaffningar

är ofta av myndighetskritisk

karaktär och tillåter endast aktörer

som är erkänt kompetenta och som

24

kan erbjuda goda kommersiella

villkor.

Upphandlingsprocessen är till

stor del regelstyrd enligt lagen om

offentlig upphandling (LOU). Kravställningar

och utvärderingar har

att följa LOU men också kraven på

affärsmässighet.

Beträffande småföretags möjligheter

att delta i Vervas ramavtalsupphandlingar

finns det åtskilliga

exempel där dessa blivit antagna som

ramavtalsleverantörer, återförsäljare

eller underleverantörer. Det finns

exempel där flera av dessa mindre

företag vuxit och markant ökat sin

omsättning tack vare detta.

Konkurrensverket kritiskt

Som tillsynsmyndighet av offentlig

upphandling är dock Konkurrensverket

kritiskt till de effekter som

stora centraliserade upphandlingar

för med sig.

De statliga upphandlarna ska

sträva efter att göra så effektiva

affärer som möjligt för skattebetalarnas

pengar, men det är inte själv-

Vi var helt okända för kommunen men sedan Kungsbacka

gjort en gedigen genomgång av alla aspekter vann vi upphandlingen,

påpekar Marianne Manfredsdotter Pettersson,

vd på Consensis AB.

klart att ramavtal leder till de bästa,

de billigaste och de mest effektiva

upphandlingarna.

Ramavtal kan också tränga undan

små och medelstora företag från

offentliga upphandlingar och det

går stick i stäv med ambitionerna att

främja nyföretagande och innovationskraft.

Varför har Consensis lyckats?

– Flera faktorer samverkade: en

affärsidé som låg bra till i tiden

och som jag brinner för, fantastiska

kunder där några även fungerat som

mentorer, Jan-Erik Lundström, vår

styrelseordförande med sin gedigna

erfarenhet från branschen samt vårt

arbetssätt och kvalitetstänkande,

förklarar Marianne Manfredsdotter

Pettersson, VD Consensis AB som

under sina sex års verksamhet har

haft 3-4 anställda i Köping.

Vad gör Consensis?

– Consensis är specialister på att

ta fram dokumentprofiler samt på

teknik för att förenkla för användare

och organisation. Mailsystemet

uniForm är vårt egenutvecklade

koncept med strategier, metoder och

verktyg för att säkerställa en organisations

dokumentprofil och en effektiv

dokumentproduktion, säger Marianne

Manfredsdotter Pettersson.

Vinner kommunal

upphandling

Consensis AB fokuserar på traditionella

kunskaper kombinerade med

ny teknik. 2005 vinner företaget

Kungsbacka kommuns upphandling.

– Vi var helt okända för

kommunen men sedan Kungsbacka

gjort en gedigen genomgång av alla

aspekter vann vi upphandlingen,

påpekar Marianne Manfredsdotter

Pettersson.

2006 får Consensis AB kontakt

med Axalon Tech AB, med kontor

i Västerås och Borlänge, som sedan

har blivit ett partnerföretag. Axalon

Tech är framför allt specialiserade på

MOSS, Microsoft Office SharePoint

Server 2007.

– Efter år av träget säljarbete är

det fantastiskt att själv bli kontaktad,

som till exempel av Hudiksvalls,

Torsby och Trelleborgs kommuner.

Vi vinner också ITPS, Institutet för

tillväxtpolitiska studiers upphandling,

säger Marianne Manfredsdotter

Pettersson.

På plats i Stockholm

– Genom vårt partnerföretag

Alita AB, som drivs av Lena Taavo

Ekblom, etablerar vi oss nu i Stockholmsregionen,

säger Marianne

Manfredsdotter Pettersson.

– En stor del av våra kunder:

Svenska Kraftnät, VINNOVA,

Konkurrensverket, Krisberedskapsmyndigheten,

Svensk Energi,

KK-stiftelsen, Praktikertjänst,

Stockholms stad, med flera finns i

Stockholm. Det känns skönt att vi

nu kommer att ha högre närvaro i

Stockholm med resurser på plats,

konstaterar hon.

Arne Öster

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

UpphAnDlInG

Mindre byråkrati ger fler anbud

Anpassa betalningsvillkor till mindre företags

villkor, gör upphandlingar mindre och öka

upphandlarnas kunskaper om villkoren för små

och medelstora företag.

Det skulle underlätta för fler små

och medelstora företag att delta

i de offentliga upphandlingarna.

Förslagen kommer från en intervjuundersökning

som Konkurrensverket

låtit göra.

Enligt de intervjuade konsultföretagen

finns det en föreställning hos

många mindre företag att offentliga

upphandlingar är krångliga, byråkratiska

och tar en massa tid. Därför

avstår många från att lägga anbud

när kommunerna eller staten ska

köpa varor och tjänster.

En annan uppfattning är att

många offentliga upphandlingar inte

är anpassade till de små och medelstora

företagen. Det kan handla

om för stora volymer, för långa

kontraktstider och betalningsvillkor

som innebär betalning i efterhand i

stället för löpande under kontraktstiden.

Flera villkor som ställs i

anbuden passar inte små och medelstora

företags sätt att arbeta.

Det är ett problem att många

mindre och medelstora företag avstår

från att lämna anbud vid offentliga

upphandlingar. Det innebär att

många upphandlingar går till stora

och redan väl etablerade företag.

Därmed kan inte den innovationskraft,

förmåga till anpassning och

den lokala kunskap som ofta finns

hos mindre företag inte tas tillvara

vid offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket har därför låtit

ARS Research AB intervjua företrädare

för konsultbolag som hjälper

företag att lämna anbud vid offentliga

upphandlingar för att ta reda

på vilka problem som de små och

medelstora företagen upplever.

I rapporten ”Behovet av stöd

och hjälp till små och stora företag

vid offentlig upphandling” anges

också en rad förslag som förts fram

från de tillfrågade konsultföretagen

under intervjuerna. Bland förslagen

kan nämnas att kunskapen hos

upphandlarna bör öka om de små

och medelstora företagens villkor, att

de administrativa kraven bör minska

vid upphandlingar, att avtalstiden

bör kortas för att inte utestänga

mindre företag och att kommunerna

bör informera bättre om kommande

upphandlingar.

Konkurrensverkets granskning av Apoteket Ab avslutad

Konkurrensverket gör bedömningen att Apoteket

AB:s agerande inom ramen för de granskade

problemområdena för närvarande inte utgör

hinder för att etablera en väl fungerande marknad

efter en avveckling av apoteksmonopolet.

I juni 2007 påbörjade Konkurrensverket

en egeninitierad granskning

av områdena för distribution

och försäljning av läkemedel inför

den kommande avvecklingen av

apoteksmonopolet. Granskningen

avslutas nu.

Konkurrensverket undanröjer

den tidigare beslutade anmaningen

mot Apoteket AB att inkomma

med svar på de frågor som omfattades

av anmaningsbeslutet den 24

september 2007. Konkurrensverket

har gjort bedömningen att den

information som Apoteket AB har

lämnat till Konkurrensverket ger svar

på de frågorna och att det därför inte

längre finns skäl för anmaningen att

kvarstå.

Konkurrensverket har i granskningspromemorian

”Granskning

av områdena för distribution och

försäljning av läkemedel inför

avvecklingen av apoteksmonopolet”

analyserat ett antal potentiella

problemområden som rör Apoteket

AB:s verksamhet och åtgärder inför

avvecklingen av apoteksmonopolet.

Konkurrensverkets bedömning

baseras på den information som

erhållits från bland annat Apoteket

AB och förutsätter att de föreslagna

förändringarna rörande avyttring av

apotek från Apoteket AB och separation

av IT-infrastrukturen genomförs.

Bedömningen kan komma att

förändras för det fall nya omständigheter

framkommer.

Fortsatt uppföljning och analys

av apoteksmarknaden

Konkurrensverket har också löpande

analyserat utvecklingen av omregleringen

av apoteksmarknaden och

i remissvar lämnat kommentarer

och förslag till åtgärder i syfte att

stärka konkurrensen. Regeringen

har nyligen aviserat ett uppdrag till

Konkurrensverket att även fortsättningsvis

särskilt följa och analysera

utvecklingen på apoteksmarknaden.

Källa. Konkurrenverket

25


UpphAnDlInG

runt om i landet möts vi allt mer av ordet

avknoppning. Det är i denna blomstertid inte

bara ett ord för att möta sommaren utan även för

att beskriva en process där offentligt anställda

erbjuds en möjlighet att bli med eget företag.

något som tidigare har varit svårt för många av

dessa entreprenörer att förverkliga inom den

bransch de har varit verksamma då den ofta har

varit reglerad och tjänsten levererats av offentlig

sektor utan nämnvärd konkurrens.

Värderingsproblematiken

ger snett fokus

Nu när förändringens vindar blåser

liv i företagandet igen ser vi prov på

avknoppningar runt om i landet.

De avknoppningar som brukar få

mest uppmärksamhet är när det

gått snett eller när någon anser sig

blivit förfördelad. Ett exempel är

Täby kommun vars avknoppning

av Tibble Gymnasium satt fart på

debatten och diskussionen kring

värdering vid avknoppning. I diskussionen

kring värdering är det lätt att

glömma bort att personalen i sig,

vilka är villiga att knoppa av sin egen

verksamhet och ta ett utökat ansvar

att fortsatt leverera bra tjänster till

medborgarna, ingår i själva värderingen.

Dvs att den värdering som

en utomstående aktör är villig att

betala är ett överpris i förhållande till

det pris som den egna personalen bör

erbjudas som riktpris. Svårigheten i

att ta fram en helt objektiv värdering

är stor och kanske det till syveendes

och sist bör vara så att brukarna, dvs,

i skolans fall, föräldrarna, ska få fälla

26

I försommarens tid

knoppas det av

och blommorna slår ut

den avgörande rösten kring vem de

vill ha som leverantör av utbildning

om deras barns skola är i stånd att

knoppas av.

En framgångsrik metod

Stockholms stad har valt en annan

väg än många andra kommuner som

tillåter avknoppning och aktivt satsat

på sin personal för att stimulera dem

att våga ta steget och knoppa av

sin verksamhet. I Stockholms stad

budget återfinner vi målsättningen

som lyder;

Valfriheten ska öka med prioritet

på äldreomsorg, stöd och service till

personer med funktionsnedsättning,

förskola, skola, individ och familjeomsorg

samt inom vuxenutbildningen.

Staden ska stimulera tillkomsten

av fler alternativ inom dessa

områden. Ett sätt är att aktivt stödja

anställda som önskar att knoppa av

verksamhet.

Med denna målsättning i fokus

bildades ett avknoppningskansli

som genomförde ett antal inspirationsseminarium

vilka alla blev

fulltecknade. På dessa seminarium

kunde intresserade anställda ta del

av information kring olika former av

företagande, lyssna till erfarenheter

av tidigare avknoppare, få råd och

tips vart man kan vändas sig för att

finna mallar och hjälp med affärsplan,

finansiering mm. Mottagandet

var oerhört stort och positivt vilket

ledde till att kansliet genomförde en

upphandling av Startaeget-utbildning

och rådgivning för att stötta

alla de som är nyfikna på eller intresserade

av att knoppa av.

Upphandlade rådgivare

inom Avknoppning

En av dessa leverantörer är KompetensTorget,

vilka erbjuder tjänster

inom olika arbetsmarknadsåtgärder

och är en del av folkbildningsorganisationen

Medborgarskolan. Enligt

deras erfarenheter är uppdraget att

coacha och utbilda tjänstemän inom

kommunen till stor del detsamma

som att coacha de som vill starta eget

inom andra områden men det finns

några skillnader. Den största och

viktigaste är att dessa personer står

inför ett val att lämna sin mångåriga

trygghet, som det innebär att vara

anställd inom offentlig förvaltning,

till att själva ta det yttersta ansvaret

genom att erbjuda sina tjänster som

egenföretagare. Visserligen med

fördelen att man agerar inom en

bransch de både kan och redan är

kända inom, med en kund som är

ekonomsikt stark och trygg, men

med baksidan att när avtalet löper ut

är risken att de står där utan kund

och därmed utan tryggheten som

anställd. En situation som även gäller

andra företagare men är mer påtaglig

för en avknoppare då utbudet av

Fakta

Stockholms stads avknoppningskansli

har genomfört en

upphandling av utbildning

och rådgivning inom följande

områden; företagsekonomi, Affärsjuridik,

Arbetsrätt och inom

Offentlig Upphandling.

I och med att man allmänt

tillhandahåller utbildning och

erbjuder rådgivning till sina

tjänstemän inför en eventuell

avknoppning, vilken i de flesta

tjänsteområdena också innebär

en offentlig upphandling av

tjänsten, har Stockholms stad

gjort bedömningen att man

följer de kommunalrättsliga

bedömningarna om förbud mot

direkt understöd till enskild eller

enskilda företag liksom de EGrättsliga

statsstödsreglerna.

De två leverantörerna som vann

upphandlingen är Kompetenstorget

och Avknoppningsakademin.

Deras avtal löper tom

2010-12-31 med möjlighet till

förlängning ett år.

kunder är begränsat och den egna

säljinsatsen inte är särskilt påverkande

på kundens möjlighet att välja

alternativa leverantörer. Detta gör att

uppdraget att hjälpa dessa avknoppare

är extra utmanande, krävande

och viktigt vilket på ett bra sätt återspeglar

sig i vad KompetensTorgets

VD, Birgitta Wahlman säger:

– För oss på KompetensTorget

är uppdraget åt Stockholms Stads

avknoppningskansli både spännande

och stimulerande. Avknoppning

är en ny och viktig del i processen

mot en mer differentierad arbetsmarknad.

Många av de blivande avknoppare

vi träffar står inför ett stort

beslut av betydelse både för deras

arbetsliv men även deras liv i övrigt

på ett sätt som kanske inte alltid går

att överblicka i förväg. Därför känns

det meningsfullt för oss att hjälpa

till, och det är alltid en stor glädje

när ”våra” avknoppare till slut tagit

hem sin upphandling och avtalet är

undertecknat.

Resultaten låter inte

vänta på sig

Under det senaste halvåret som

Avknoppningskansliets verksamhet

har varit igång med stöd av sina

upphandlade leverantörer har 17 nya

företag startats och dessa har tagit

över 35 arbetsplatser. Med denna takt

på nyföretagande kan vi se fram mot

dryga hundratalet nya företag under

de närmsta två åren. Entreprenörsandan

inom Stockholms stad måste

därmed anses vara blomstrande.

Fredrik Tamm

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

UpphAnDlInG

Liten men växande i Sverige – stor internationellt

Genom förvärvet av postdistributionsföretaget

ImS europe AB i malmö stärker Swiss post International

(SpI) sin skandinaviska närvaro samtidigt

som företaget blir en allt viktigare aktör

på den svenska postmarknaden. resultatet av

ramavtalet om brevförmedlingstjänster har dock

hittills blivit en besvikelse.

Swiss Post International etablerades

i Sverige 2005 och efter tre framgångsrika

år tar företaget nu ytterligare

ett betydelsefullt tillväxtsteg på

den svenska marknaden. Förvärvet

av postdistributionsföretaget IMS

Europe AB skedde retroaktivt från

och med den 1 januari 2008. IMS

Europe AB hade 2007 en omsättning

på nära 21 miljoner kronor.

Rikstäckande service

I dag har SPI två kontor - med 11

medarbetare på kontoret i Arlanda

Stad och fem på kontoret i Malmö

– dit SPI:s större företagskunder kan

välja att själva ombesörja transporten

av sina utrikes brev och paket. SPI

kan också erbjuda sig att hämta och

lämna post med hjälp av ett rikstäckande

nät av samarbetspartner.

– Förvärvet av IMS ligger helt

linje med våra expansionsplaner för

Skandinavien och i vårt övergripande

mål att leverera 100 procent kvalitet

till våra kunder. Det förststärker

vårt erbjudande mot marknaden

ytterligare och ger oss möjlighet att

leverera våra tjänster i stort sett över

hela Sverige med lokal närvaro, säger

Thomas Sjölin, VD Swiss Post International

Sverige AB.

Mindre del

Skatteverkets ramavtalsupphandling

Brevförmedlingstjänster resulterade i

att SPI fick en mindre del som gäller

utrikes B-post.

– Det brister kanske en del när

det gäller kunskapen om vad vi som

en ganska ny aktör på marknaden

kan erbjuda myndigheterna och ofta

går väl posthanteringen också av

gammal vana. Hittills har resultatet

varit en besvikelse. Att vi har blivit

en godkänd leverantör är dock ett

steg i rätt riktning, menar Daniel

Klinge på Swiss Post International

Sverige AB.

– Att förbättra konkurrensen är

ett av målen med upphandlingen.

Skatteverket kan dock inte garantera

några volymer på ramavtalet

eller tvinga någon att använda en

viss leverantör. Vi är dock medvetna

om Swiss Posts svårigheter och följer

utvecklingen, säger Nils-Gunnar

Sträng, ramavtalsanvarig på Skatteverket.

Billigare men besvärligare

– Vi tycker att nuvarande ramavtal

blir billigare men besvärligare än

det tidigare ramavtalet, vilket gör

det svårare att konkurrera om

uppdragen. Hittills har vi inte fått

några distributionsuppdrag alls men

har svårt att tro att myndigheterna

inte skickar någon utrikes B-post.

Nyligen fick vi vårt första avtal –

med Försvarsmakten – och vi får

se vad det kan leda till, säger VD

Thomas Sjölin, Swiss Post International

Sverige AB.

– Vid sidan av Posten är SPI det

enda internationella postverket i

Sverige. Att vi har etablerat oss i en

av Skandinaviens mest expansiva

regioner betyder att företag i södra

Sverige och í Danmark kommer att

kunna utnyttja samma kostnadseffektiva

service och tjänster som har

gjort oss så framgångsrika i Mälardalen.

Förvärvet ökar också möjligheten

för SPI att behålla en stark

expansionstakt och att som första

företag i Sverige på allvar konkurrera

rikstäckande med Svenska Posten på

internationell affärspost, det vill säga

A-post, förklarar Thomas Sjölin.

Att etablera sig på marknaden

för inrikespost är alltför kostnadskrävande

och är inte aktuellt för oss,

anser Thomas Sjölin.

Arne Öster

27


KommUnAlteKnIK

Tre intensiva dagar – fullspäckade

med nyheter, möten, aktiviteter

GIt-mässan 2008 under Kartdagarna är den effektivaste

mötesplatsen i Sverige för alla som jobbar

med Geografisk It. Genom möten och samtal med

kunder, kollegor och andra aktörer inom andra

grenar av branschen än den egna, kan de mest

briljanta idéer uppstå.

GIT-mässan (utställningen) och

Kartdagarna (konferensdelen)

arrangerades den 16-18 april 2008

på Elmia i Jönköping. Aldrig tidigare

har intresset för branschen varit så

stort som nu.

Förklaringen är enkel. Geografisk

IT har fått sitt genombrott inom

produkter och tjänster kopplade till

konsumenter. Enbart i Sverige räknar

branschen med att omsätta mellan 5

och 10 miljarder kronor i år.

GIT-mässan och Kartdagarna är

ett forum för dig som arbetar med

Geografisk IT. På mässan hittar du

branschens leverantörer av hårda

eller mjuka produkter och/eller

tjänster med inriktning på insamling

av data i fält, efterbehandling och

presentation. På konferenserna finns

möjlighet till fördjupad kunskap

inom allt som rör Geografisk IT.

Konferensen Kartdagar 2008

arrangerades av Kartografiska Sällskapet

i samarbete med Utvecklingsrådet

för Landskapsinformation

(ULI) och MBK-leverantörernas

Intresseförening. Arrangemanget

genomfördes med hjälp av sällskapets

lokalavdelning i Jönköping och

Elmia. Inom arrangemanget fanns

föredrag, seminarier och kurser inom

GIS, geografisk IT, geodesi, fotogrammetri,

geografisk information,

kartografi, historisk kartografi och

arkiv samt en teknisk utställning.

GIT-mässan speglar

stark miljardindustri

Från att ha varit en bransch ”i det

tysta” har geografisk IT utvecklats

till en miljardindustri med extremt

stark tillväxt.

– I dag är vi en del av vardagen för

gemene man, säger Patrik Ottoson,

ordförande Kartografiska Sällskapet.

– Att söka vägbeskrivningar via

Internet eller hitta rätt med hjälp

av en GPS-navigatorer, är tjänster

som utvecklats utifrån vår teknik,

förklarar han.

Utställningsdelen (GIT-mässan)

var högintressant för den ville se den

senaste tekniken och framför allt

vilka användningsområden som är

på gång i framtiden. Konferensdelen

(Kartdagarna) bjöd garanterat på en

rad intressanta ämnen och personligheter.

Några exempel:

Tina Thörner har gjort sig känd

28

som en av världens skickligaste kartläsare,

med bland annat stora framgångar

i ökenrallyt Paris-Dakar.

– Jag berättar om mina erfarenheter

med kartor och hur de har

kommit att färga mitt liv och att

skapa driv och motivation, säger

Tina Thörner.

Dan Ericsson, statssekreterare hos

Kommun- och finansmarknadsminister

Mats Odell, gästade Elmia för

både föredrag och debatt. I debatten

deltog också Socialdemokraternas

Sven-Erik Österberg och Swecos Ulf

Johansson. En rad aktuella frågeställningar

diskuterades, exempelvis;

Hur ska staten hantera konkurrensutsatt

verksamhet? Centralisering

vs Decentralisering? Vilka konsekvenser

får detta på samhället i stort?

Här kunde man räkna med starka

åsikter och hett debattklimat.

Frank Yang, från SuperMap i

Kina, berättade om hur GIS-tekniken

använts när de olympiska

arenorna planerats. Samma teknik

blir också viktig för övervakning av

sommarens OS i Kina och för att ge

information till den samlade världspressen.

Res tre decennier tillbaka i tiden

– det blir möjligt med Lantmäteriets

nya satellitdatabas. Användaren

kunde studera landskapsförändringar

från 1970-talet fram till nutid

och tjänsten riktar sig till exempelvis

stadsplanerare och folk inom jord-

och skogsbruk. De kostnadsfria

satellitbilderna kommer även att

vara tillgängliga för nedladdning för

allmänheten. Det här är en alldeles

färsk nyhet som Lantmäteriet berättade

mer om under mässan.

På mässans öppningsdag hölls ett

presseminarium i Kongresshuset, där

deltagarna fick en bild av branschen

i dag och förhoppningsvis vart den

är på väg. Det som alla frågar sig är,

Vilka företag kommer att bli branschens

vinnare, vilka nya tekniker är

på gång, kommer tillväxten att fortsätta?

På plats fanns representanter

från TomTom, Nokia, Google, Eniro

och Hitta.se.

Lägesbild GI Sverige

offentliga sektorn

Utvecklingsrådet för Landskapsinformation

(ULI), en av arrangörerna

av Kartdagar 2008, har sedan början

av 1990-talet genomfört studier för

att kartlägga användandet av geografisk

information (GI) och geografisk

informationsteknik (GIT) i Sverige.

Den återkommande undersökningen

är unik och syftar till att följa

utvecklingen och definiera behov och

möjligheter för ökad användning och

nytta av geografisk information.

Den delundersökning som riktar

sig till offentlig sektor (exklusive

utbildningssidan) genomfördes med

en enkät i slutet av 2007. Utskicket

gick till 443 organisationer – statliga

myndigheter, kommuner och landsting

– och svarsfrekvensen var cirka

50 procent.

Det finns vissa svårigheter att

undersöka användningen av geografisk

information, GIS och GIT i och

med de varierande definitionerna

på dessa begrepp. Tekniken är också

relativt ung och utvecklingen har

gått snabbt framåt de senaste två

decennierna, vilket har bidragit till

att synen på GIS också har förändrats

för många.

GIS används i så gott

som alla organisationer

I en tidigare enkät (2003) svarade

åtta procent av informanterna från

den offentliga sektorn att de inte

infört GIS i sin verksamhet. Enligt

den nyligen genomförda enkätundersökningen

är det bara en procent

(av de som är användare av GI) som

menar att de inte hanterar geografisk

information digitalt (till exempel i

GIS). I de organisationer där GIS

används kan det dock finnas ett

eller flera verksamhetsområden där

geografisk information inte hanteras

i GIS.

Behov av ökad kompetens

Det finns ett tydligt behov av ökad

kompetens i anslutning till området

geografisk information. Av de organisationer

som deltog i undersökningen

svarade 90 procent att de ser

ett behov av att höja kompetensen

de närmaste tre åren. Inom avancerad

användning ser flest organisationer

ett kompetensbehov men

spridningen är relativt stor mella de

olika kompetensområdena. Enkäten

innehöll också frågor om hur

organisationerna planerar att täcka

kompetensbehovet inom respektive

arbetsuppgiftsområde – i fall de

planerar att vidareutbilda befintlig

personal, köpa tjänster, nyanställa

eller något annat.

En rapport om delundersökninghen

Offentliga sektorn publiceras

sommaren 2008 och kommer

utöver information kring användandet

av geografisk information

bland annat att innehålla resultat

från frågor kring GIS-strategier,

dataåtkomst, Internettjänster och

standarder.

Arne Öster

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

KommUnAlteKnIK

Intresset för Nordic Urban Forum

på Elmia växer

en levande och attraktiv stadskärna uppstår inte

av sig själv. Den skapas av människor som vill och

vågar, de som ser möjligheterna och är beredda

att samverka för att förverkliga en vision.

Nordic Urban Forum – som i år

arrangerades den 22-24 april på

Elmia – är en unik mötesplats för

alla som på något sätt är engagerade

i arbetet med att skapa dagens och

morgondagens attraktiva stadsmiljöer

och tillväxtregioner.

– Nordic Urban Forum 2008

pågår i tre dagar och består av en

utställning och tre separata konferenser.

På så sätt kan vi erbjuda

unika möjligheter för deltagarna att

bredda sina kunskaper och knyta

nya kontakter. Förutom trygghetskonferensen

ingår också en konferens

kring temat Hållbara städer och

Svenska Parkeringsföreningens årliga

konferens, berättar Jörgen Nyström,

Elmia.

NUF startade i blygsam skala

på Elmia hösten 2005. Gensvaret

var mycket positivt och våren 2007

anordnades NUF som ett tvådagarsarrangemang

med utställning

och parallella seminarier. Därmed är

grunden lagd för ett återkommande

arrangemang med stor bredd som

kan spegla trenderna och helhetsper-

spektivet inom modern stadsutveckling

och samhällsbyggande.

Kreativa människor

och attraktiva miljöer

Städernas utveckling har starka

samband med den ekonomiska tillväxten

i regionerna. När kreativa

människor söker sig till städerna

påverkas utbudet av service, kultur,

upplevelser och arbetstillfällen.

Urbaniseringen innebär också att

städerna står inför nya utmaningar.

Kraven på effektiva och miljömässigt

hållbara kommunikationer ökar och

tätorterna måste kunna erbjuda en

bra och trygg livsmiljö för alla.

Hållbara Staden lyfte fram nya

spännande projekt och belyste

aktuella trender. Konferensen hade

sin utgångspunkt i stadens hållbara

utveckling och stadsmiljön som

motor för kommuners och regioners

attraktionskraft.

Nationell trygghets-

konferens till Elmia

I den tredje upplagan av NUF ingick

också en nationell trygghetskonferens

med stark anknytning till lokala

och regionala initiativ inom kollektivtrafiken.

– Det hela startade som ett

jämställdhetsprojekt inom Jönköpings

Länstrafik för några år sedan,

då trygghetsfrågorna kom upp till

ytan på ett helt nytt sätt. Arbetet

presenterades vid en internationell

konferens i Geneve och har nu

utmynnat i ett lokalt partnerskap

där också bussoperatörerna, Polisen,

Vägverket och Jönköpings kommun

ingår, berättar Lisa Warsén, projektledare

och forskare.

Trygga resor för

ökad hållbarhet

Många upplever otrygghet som kan

leda till minskat kollektivt resande

och därmed påverka klimat och

miljö negativt. Helhetsperspektiv

och lokal samverkan är avgörande

begrepp för framgångsrik stads- och

samhällsutveckling. Samverkan ger

flera perspektiv och ökar möjligheten

till trygga resor. Konferensen

Henrik Zetterholm,

Stadsbyggnadskontoret,

Jönköpings kommun,

informerar om den pågående

stadsutvecklingen i

Jönköping.

”Trygga resor” kommer därför att

erbjuda programpunkter som vänder

sig till NUF:s samtliga deltagare.

Parkering i förändring

Förändringsarbete pågår ständigt i

våra olika parkeringsorganisationer.

Ofta finns en tanke om miljön i

bakgrunden.

Svenska Parkeringsföreningen

med ett 70-tal medlemmar och

samarbetspartner är Sveriges branschorganisation

för parkering. Årets

konferens var ett led i föreningens

förändringsarbete. Ett nytt inslag var

en halvdag som i synnerhet vände

sig till parkeringsvakter och övrig

personal som rör sig ute på stan. En

aktuell arbetsmiljöfråga som diskuterades

var: Hur ska man agera för

att undvika hotfulla situationer och

våld?

Arne Öster

29


expertpAnelen SVArAr

”Alla vet” att det görs avsteg från ramavtal, det vill säga att ”man” köper

från en annan leverantör än den man har ramavtal med. Enligt reglerna skall

om så sker en anmälan göras till upphandlande myndighet. Under föregående

år anmäldes 18 avsteg till Konkurrensverket. Se: Förordning (1998:796)

om statlig inköpssamordning. ”När en myndighet avser att upphandla utan

att använda de avtal som avses i 2 § skall Ekonomistyrningsverket underrättas

om skälen till detta.

anna Ulfsdotter forsell,

advokat, delphi & Co

ann Linde Koolman,

upphandlare

alingsås Kommun

hans sundström,

Chefsjurist Verva

1. ramavtal är oftast inte bindande för

den upphandlande myndigheten. Detta

kommer till uttryck på så vis att inga

volymer garanteras. Däremot är leverantörerna

skyldiga att leverera när den

upphandlande myndigheten så önskar.

Det råder därmed ofta en ”obalans” i

ramavtalen.

jag har dock märkt att upphandlande

myndigheter hanterar ramavtal de

upphandlat på egen hand bättre än

de ramavtal som upphandlats för dem

tillsammans med andra inom ramen för

den statliga inköpssamordningen. De

är ”trognare” sina egna ramavtal än de

statliga ramavtalen.

När ramavtalen inte är bindande

för den upphandlande myndigheten

1. Sannolikt. Har ingen uppfattning om

omfattningen.

2. Det åligger ett ansvar på varje

myndighet att sprida och informera om

ramavtalen. Det spelar kanske i detta

avseende ingen roll hur många som

ingår i ett ramavtal, bara informationen

om dem sprids. ju fler som omfattas av

upphandlingen desto svårare blir det

dock att följa upp ramavtalstroheten på

grund av komplexiteten.

1. vi tror att det finns ett mörkertal,

men vi vet väldigt lite om omfattningen.

Skälet till att man gör avsteg kan vara

ekonomiska, det vill säga att man får

bättre villkor någon annanstans. Enligt

ESv:s förordning om statlig inköpssamordning

är ett sådant avsteg tillåtet

om man ”finner annan form av avtal

sammantaget är bättre”.

Det kan också finnas administrativa

skäl till varför man väljer bort statliga

ramavtal. Man kan uppleva att det

går snabbare och smidigare med

en direktupphandling. Det är därför

väldigt viktigt att de ramavtalsansvariga

1. Tror du att det finns ett mörkertal när det gäller avsteg? Har du någon

uppfattning om omfattningen?

2. När det görs avsteg kan det bero på att ramavtalen har kommit att omfatta

fler myndigheter än vad som är praktiskt hanterbart?

3. Att göra avsteg från ramavtalet är ett konkret svek mot leverantören man

tecknat avtalet med. Hur och vad anser du är korrekt att göra då? Skall man

straffa myndigheten? Vad är lämpligt då? Skall man kompensera leverantören?

Vad är lämpligt då?

är det svårt att kalla det för ”avsteg”

och ”mörkertal”. Den upphandlande

myndigheten gör sig inte skyldig till

något avtalsbrott.

Alla avtalsparter måste ha klart för sig

vad som förväntas av respektive part.

Avtal som ingås med olika eller oklara

förväntningar blir aldrig bra.

2. jag har svårt att kalla det för ”avsteg”,

se ovan. Det är svårt att ingå bra

ramavtal som passar alla myndigheter

under regeringen. Myndigheterna ser

så olika ut. Detta kan vara en anledning

till att vissa myndigheter upphandlar

egna ramavtal istället för att tillämpa de

statliga ramavtalen.

3. Som jag har sagt ovan så är det inget

3. Det fakta som anges i förfrågningsunderlaget

ligger till grund för

leverantörens anbud. Om myndighetens

uppgifter om exempelvis volymer

väsentligt avviker från vad som i

praktiken avropas kan detta leda till

att leverantörer inte kan lita angivna

volymer i förfrågningsunderlaget, vilket

kanske inte ger optimala anbud på sikt

för myndigheten. Straff eller kompensation

leder inte till bättre trohet utan det

gäller att leverantören och exempelvis

upphandlingsavdelningen tillsammans

myndigheterna har enkla rutiner för att

underlätta för dem som ska avropa.

Här på verva jobbar vi intensivt med ett

sådant projekt för att förenkla avrop

från it-ramavtalen. På sikt ska det vara

möjligt att göra alla inköp från dessa

it-avtal från en e-handelsportal.

2. vi har svårt att uttala oss om

andra avtalsområden. När det gäller

it-upphandlingen så kan det finnas

upp till 850 myndigheter, kommuner

och landsting som är berättigade att

avropa. Det är förstås väldigt många.

våra kundundersökningar visar dock

avtalsbrott att göra avsteg från ett icke

bindande ramavtal. Eftersom det inte

är ett avtalsbrott kommer inte heller

någon påföljd i fråga.

Om fråga däremot gäller ett bindande

ramavtal med garanterade volymer

och den upphandlande myndigheten

inte uppfyller sina åtagande om köp av

viss volym föreligger ett avtalsbrott. Den

naturliga påföljden är då skadestånd

med kompensation för den uteblivna

vinsten. Denna påföljd brukar regleras i

det aktuella avtalet.

De statliga ramavtalen innehåller

såvitt jag vet aldrig något löfte om

garanterade volymer, varför avtalsbrott

inte heller kan uppkomma.

verkar för att informationen når ut till

berörda och att beställarna gör rätt.

Statistik och uppföljning på ett tidigt

stadium av avtalsperioden ökar möjligheterna

att fånga upp om ramavtalen

följs och därmed finns det en möjlighet

att ändra ett felaktigt beteende och

kompensation uppnås till viss del.

att över 95 procent använder sig av

it-ramavtalen. Ett skäl till den höga

siffran är förmodligen komplexiteten i

just detta upphandlingsområde. Man

behöver hjälp med både produkt, tjänst

och själva avtalet.

3. vi tror på morötter när det gäller att

få kundtrogenhet på ramavtalen. Straff

och vite och liknande är så tungt att

hantera administrativt att det inte blir

särskilt effektivt. Dessutom skapar det

en ovilja mot själva avtalsformen.vi tror

på bra villkor och enkel hantering som

lösningen på problemen.

Ställ en fråga till Expertpanelen, mejla till brev@hexanova.se


SupraPlus

Gör ett smart val, skydda dina öron.

• Oslagbar komfort och prestanda.

• Välj ljud i ett eller två öron samt bullerdämpande

mikrofon eller talrör.

• Finns som trådlöst variant.

• Använd till mobiltelefon, stationär telefon eller både

och. Det enda som behöver bytas är en nedre sladd.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

Plantronics headset finner du hos återförsäljare i hela landet

IsiCom AB - Svensk leverantör av Plantronics headset - www.isicom.se

31


UtBIlDnInG

Tänk att i stället ha ett integrerat system där alla är med och förbättrar

verksamheten.

Ett modernt verksamhetsledningssystem är baserat på information

i stället för dokument och kan på ett enkelt och överskådligt sätt

presenteras för de anställda och andra intressenter. Ett modernt

system visar sambanden mellan strategier, processer, kvalitet och

miljö och ger underlag till beslut som går i linje med visioner och mål.

QualiWare Lifecycle Manager, programvaran som kan realisera

ett grafiskt och integrerat verksamhetsledningssystem, är

ledande i Skandinavien och rekommenderad lösning inom

verksamhetsutveckling för offentlig förvaltning i Sverige.

Vill ni ha ett ledningssystem som hjälper er att möta utmaningarna

på dagens snabba, rörliga och globala marknad? Kontakta oss så

berättar vi mer om vad QualiWare Lifecycle Manager kan göra för er

organisation.

32

Varför nöja sig med ett ledningssystem

som bara består av en samling dokument?

VERVA

V E R K E T F Ö R F Ö R VA LT N I N G S U T V E C K L I N G

qualiware.com

08-429 12 60

info@qualiware.se

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Allt fler skolor knoppar av

Det har blivit vanligare att kommunala skolor

omvandlas till fristående skolor genom så kallad

avknoppning. framförallt har antalet ansökningar

ökat markant sedan år 2007. en orsak

kan vara att politikerna har blivit mer positivt

inställda till privatisering.

Tidigare var det sällsynt att kommunala

skolor ansökte om att få

omvandlas till fristående skolor.

Fram till förra året kom det som

mest in två sådana ansökningar in

till skolverket årligen. Men år 2007

var antalet 59 – varav 17 beviljades

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

att knoppa av. Och årets skörd är

23 ansökningar, enligt statistik från

Skolverket.

– Jag tror att ökningen till en

del kan bero på att företagen vill

etablera sig på marknaden innan de

stora minskningarna i elevkullarna

kommer, säger Birgitta Fredander,

chef för skolverkets tillståndsprövning.

Fler aktörer

Ett annat skäl till ökningen kan

vara att politiker både centralt och

lokalt nu är mer positiva till fristående

skolor, tror Birgitta Fredander.

Regeringen har sedan förra året

satsat på att stimulera fler aktörer än

det offentliga att bedriva verksamhet

inom välfärdssektorn, till exempel

skolan. Socialdepartementet har

bland annat medverkat i arbetet

med att starta det nya institutet

Avknoppningsakademin som ger

råd, kunskaper och kontakter tillUtBIlDnInGFakta

Nästan en fjärdedel av

ansökningarna kom från

gymnasieskolor förra

året, respektive omkring

17 procent år 2008. I

huvudsak är det dock

grundskolor i Stockholmsområdet

som vill privatisera

sin verksamhet.

vanligast är att

personer ur arbetsplatsens

personal tar över

driftsansvaret i privat regi

och driver verksamheten

vidare som ett företag. I

syfte att få nödvändiga

kunskaper om hur man

sköter ett företag erbjuds

personalen ofta utbildning

i någon form.

anställda som vill konkurrensutsätta

och knoppa av sin verksamhet.

Inga förändringar

Skolverket har ännu inte gjort någon

utvärdering av de skolor som beviljats

avknoppning. Precis som andra

fristående skolor kommer de att

granskas under andra verksamhetsåret.

Men redan nu ser man att de

flesta sökande vill fortsätta att driva

skolan på ungefär samma sätt som

tidigare, enligt Birgitta Fredander.

David Gustavsson

Källa: Skolverket och

Regeringskansliet

33


VårD

reumatiker får hjälp till självhjälp

KI förbättrar patienthälsan

med analys från SAS Institute

för första gången kan patienter själva använda

avancerad analysteknik för att förbättra sin livskvalitet.

Karolinska Institutet och Stockholms

läns landsting driver två utvecklingsprojekt i

samarbete med SAS Institute, som är ledande på

beslutstödssystem och affärsanalys. med patientens

Vetenskapliga Verktygslåda får reumatiker

möjligheten att själva undersöka vilka faktorer

som påverkar deras hälsa. med hjälp av prediktiv

modellering får reumatologerna ett verktyg som

kan hjälpa dem att välja den bästa behandlingen

för varje patient.

Prototyper av de två analyslösningarna

presenterades på Vitalis-mässan

i Göteborg i slutet av maj.

– De två utvecklingsprojekten

utgår från behov som vi har

uppmärksammat att patienter och

läkare har av att bättre kunna förutsäga

effekten av olika behandlingar

och livsstilsfaktorer, berättar Staffan

Lindblad som är föreståndare på

Hälsoinformatikcentrum (HIC),

som drivs av Karolinska Institutet

och Stockholms Läns Landsting

sedan september 2007.

34

”Hälso- och sjukvård

är ett prioriterat område

för oss. Vi har

lång erfarenhet av

projekt inom vårdsektorn

och en tredjedel

av SAS Institute försäljning

kommer från

hälso- och sjukvård”

Liselotte jansson, vd på SAS

Institute i Sverige.

SAS Institute har en heltäckande

lösning för att hämta, lagra, analysera

och presentera information. Det är

framförallt den sofistikerade analys

som finns inbyggd i SAS system som

används för att ta fram de patientanpassade

lösningarna.

– Hälso- och sjukvård är ett prioriterat

område för oss. Vi har lång

erfarenhet av projekt inom vårdsektorn

och en tredjedel av SAS Institute

försäljning kommer från hälso-

och sjukvård, säger Liselotte Jansson,

vd på SAS Institute i Sverige.

De två samarbetsprojekten som

presenterades på Vitalis-mässan är:

Prediktiv modell för att hjälpa

läkarna att välja den bästa behandlingen

för varje patient.

Patientens vetenskaplig verktygslåda

med syfte att skapa hjälp till

självhjälp för patienterna.

– En person med en kronisk

sjukdom som reumatism får råd

från alla möjliga håll om vad som

skulle kunna förbättra deras hälsa.

Som privatperson är det svårt att ta

ställning till dessa råd. Med Patientens

Vetenskapliga Verktygslåda kan

patienten själv vetenskapligt testa

vad som fungerar och inte, säger

Staffan Lindblad.

Med hjälp av SAS program kan

man göra en faktoranalys för att

pröva olika hypoteser och med hjälp

av randomiserade kontrollerade

prövningar hitta den bästa kombinationen

av olika livsstilsfaktorer.

– På så sätt åstadkommer vi alltså

en vetenskaplig hypotesprövning i

varje enskilt fall, säger Staffan Lindblad.

Patienten ska själv använda det

webbaserade verktyget. Han eller

hon får först välja vad han eller hon

helst vill förbättra – till exempel värk

eller trötthet. Patienten väljer sedan

upp till fyra livsstilsfaktorer som är

oberoende av varandra, till exempel

daglig motion, vegetarisk kost och

tidiga sovvanor, som kan testas

samtidigt under upp till två veckor.

Programmet genererar ett randomiserat

schema (en försöksplan)

i form av en dagbok med vilka

faktorer som patienten ska testa

varje dag försöket pågår. Patienten

fyller sedan varje dag i uppgifter om

sin uppskattade värk eller trötthet.

Siffrorna granskas och bearbetas av

programmet. I slutet av försöksperioden

räknar programmet ut vilka

faktorer eller vilken kombination av

faktorer som ger den bästa effekten

på patientens livskvalitet. Resultatet

visualiseras för patienten genom till

exempel stapeldiagram i olika färger.

– För oss har det varit viktigt att

verktyget mäter rätt saker precist,

är känsligt, praktiskt användbart

och enkelt för patienten. Dessutom

måste rekommendationerna sedan

vara praktiskt genomförbara i det

vardagliga livet, säger Staffan Lindblad.

En av de avgörande orsakerna

till att HIC valde SAS Institute för

projekten var möjligheterna till de

sofistikerade beräkningar som behövs

för att kunna göra faktoranalysen på

ett vetenskapligt sätt.

– Andra orsaker var att SAS

program lätt kan integreras med

webbgränssnitt, är användarvänliga

och kan visualisera resultatet på ett

bra sätt. Dessutom använder redan

många landsting, sjukhus och även

Socialstyrelsen system från SAS,

vilket är en fördel när vi ska skapa

intresse för lösningarna i landet,

säger Staffan Lindblad.

Redan 1995 initierade Staffan ett

register för uppföljning av läkarbesök

och effekter av olika behandlingar

av patienter med reumatoid artrit,

RA-registret. Patienterna fyller där

själva i hur de mår vid varje läkarbesök.

Läkaren väger sedan ihop

dessa uppgifter med sina egna undersökningsresultat

och för in uppgifter

om mediciner och annan behandling

i registret.

Sedan 2001 är systemet webbaserat.

Alla Sveriges 54 reumatologmottagningar

deltar i registret och

10 av dem har tryckkänsliga skärmar

som patienten använder vid läkarbesöket.

Från 2003 används en SAS-databas

för att också möjliggöra analys

av den insamlade informationen.

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


– Nästa steg är att patienterna får

fylla i uppgifterna hemifrån via en

säker internetmiljö via Vårdguiden.

Det har man börjat med i Falun.

Det är den internetmiljön som vi

också planerar att kunna använda för

Patientens vetenskapliga verktygslåda,

säger Staffan Lindblad.

I dag finns 24 500 patienter

med 127 000 besök registrerade i

RA-registrets databas. Det innebär

en omfattande samling av beprövade

erfarenheter.

– Det andra utvecklingsprojektet

är en Prediktiv modell som vi har

byggt med hjälp av SAS Institute

för att stärka denna beprövade erfarenhet

med en vetenskaplig analys,

säger Staffan Lindblad.

Modellen använder patientens,

inför besöket registrerade, data som

underlag för att förutsäga resultat av

olika läkemedel och kombinationer

Välj Nilfisk!

Nilfisk har städmaskiner med automatisk

dosering (EDS), miljöanpassade rengöringsmedel

och ergonomiska redskap. Skonsamt

både mot människa och miljö!

Kontakta oss på 08 555 944 00 så hjälper vi dig

att hitta din närmaste återförsäljare!

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

av läkemedel. På så sätt ska läkarna

få hjälp att välja den bästa behandlingen

för varje patient.

– Traditionellt går läkarna efter

riktlinjer från Socialstyrelsen när

de ska välja behandling. Dessa riktlinjer

har tagits fram utifrån kliniska

prövningar med ”normalpatienter”

och passar inte alltid den enskilda

patienten på en vanlig mottagning,

säger Staffan Lindblad.

I den prediktiva modellen används

de 20 vanligaste läkemedels-kombinationerna

för att få en tillräcklig

kritisk massa för ett bra beslutsunderlag.

Med den prediktiva modellen

kan vårdgivarna också spara pengar.

Kostnaderna har ökat dramatiskt

i och med att reumatologerna har

börjat skriva ut dyra biologiska läkemedel

– en typ av läkemedel som är

svår att förutse effekten av på olika

individer. Genom att kunna identi-

fiera vilka läkemedel som ger effekt

på en viss typ av patient kan patienterna

direkt få den medicin som

passar bäst just för dem.

Planen är att dra igång pilotprojekt

för de båda projekten efter

sommaren 2008. I nästa steg kan

informationen från de två analyslösningarna

användas inom Svenska

Reumatologi Register, SRR, för att

pröva möjligheterna att förbättra

patienthälsan i hela landet.

– Vi vill ge sjukvården möjlighet

att kombinera styrkan i sofistikerad

analys med en lättillgänglig presentation

och distribution av resultaten

till både beslutsfattare, läkare och

patienter. Vårt mål på SAS Institute

är att kunna stötta alla sjukhus och

landsting så att de får det beslutsunderlag

som krävs för att förbättra

den svenska vården, säger Liselotte

Jansson på SAS Institute.

VårD

SAS Institute är världens ledande

mjukvaruföretag inom beslutstödssystem

och affärsanalys. SAS Institute,

även världens största privatägda

mjukvaruföretag, omsätter årligen

runt 10 miljarder kronor i 105

länder och har 30 års erfarenhet av

att utveckla verktyg och metoder

som låter stora organisationer lära

av sin historia, mäta och kommunicera

pågående aktiviteter och inte

minst att skapa insikt om framtiden.

Världen runt har SAS Institute totalt

gjort 40 000 kundinstallationer,

bland annat i 90 procent av Fortune

500-företagen. I Sverige startade

SAS Institute AB år 1986 och är

idag drygt 100 anställda på kontoret

i Stockholm . Bland de svenska

kunderna finns landets mest betydande

företag och organisationer.

Nilfisk-Advance, Box 44045, 100 73 Stockholm. Tel 08 555 944 00. www.nilfisk.se

35


leDArSKAp

36

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Jag hoppas att du fått en bättre och bredare

förståelse för begreppet coaching som jag

förklarat i de senaste numren. Det viktigaste

med coachingen är ju att använda metoderna i

vardagen. Att tillämpa coachingen som en del

i ditt sätt att kommunicera för att uppnå ännu

bättre resultat.

I detta nummer har jag för avsikt att

gå från begreppet coaching tillden

mentala styrkans betydelse. Att vara

mentalt stark är en grundförutsättning

för att kunna cocha effektivt.

Som i allt ledarskap är konsten att

kunna coacha sig själv först A och

O för att kunna coacha andra. Men

för att orka vara en bra coach som

är fullt närvarande med energi och

passion är det viktigt att man känner

en inre mental balans och styrka.

Därför vill jag ge dig möjligheten

till att bättre förstå hur man

kan stärka sig själv mentalt. Mental

styrka är nyckeln till bättre hälsa och

ökad personlig framgång.

Många pratar om vikten av att vara

mentalt stark för att kunna prestera

bra och vara bäst när det gäller. Men

vad innebär det att vara mentalt stark

och varför är det så viktigt? För mig

handlar mental styrka primärt om

fyra viktiga faktorer:

1) Självbild

2) Målbild

3) Attityd

4) Känsla

1

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

Din självbild är hur du väljer

att se på dig själv. Självbilden

bottnar dels i din självkänsla,

som handlar om vem du är som

person. Det gäller att acceptera sig

själv för den man är och inse att man

verkligen är något och inte falla för

den klassiska jantelagen ”tro inte att

du är något”. Därför är mitt tips att

du dagligen upprepar: Jag ”förnamn”

är mer än okej för den jag är oavsett

vad jag gör.

Självkänslan är som fysisk kondition,

det är något du behöver jobba

med under hela ditt liv. Vi lever i ett

prestationsinriktat samhälle där vi

mer mäter och belönar människor

för vad de gör mer än för vilka de är.

Den andra viktiga ingrediensen i

din självbild är ditt självförtroende.

Det är mer kopplat till vad du gör.

Självförtroendet är färskvara och kan

åka upp och ner från en dag till en

annan. Men låt inte en dålig insats

rubba din självkänsla. Du kan istället

tänka på att det inte finns några

misslyckanden, utan endast erfarenheter

och lärdomar.

Den optimala feedback man kan

ge någon är att förstärka både självkänslan

och självförtroendet samtidigt.

Exempelvis: ”du är en underbar

leDArSKAp

Mental

styrka

är nyckeln till

framgång

person som alltid är positiv och

glad att ha i gruppen och dessutom

gör du verkligen ett bra jobb”. Hur

skulle det kännas?

2

Den andra viktiga faktorn

är vilka framtidsbilder/

målbilder du har. Hur ser

du på framtiden? Med spänning

och tillförsikt eller med oro och

osäkerhet? När du arbetar med positiva

och utvecklande målbilder är det

viktigaste att de ger dig en tändning

och att bilderna skapar ökad lust och

energi i nuet. Tänk på hur du känner

dig när du bokar en utlandsresa? Du

bokar ett resmål som du ska åka till

sen men av blotta tanken på målet

så får du massor av lust och energi

redan nu, eller hur? Då är det rätt

resmål. Njut av resan dit också, det är

det som är skillnaden som gör skillnaden.

Precis så här ska du arbeta för

att lättare nå dina livsmål.Jag brukar

säga, om du verkligen vet vad du

vill, så ändra aldrig målet utan ändra

vägarna dit.

3

Den tredje faktorn är din

attityd. Din attityd skulle

jag säga är en helt avgörande

faktor i livet i stort. Attityden är ditt

förhållningssätt. Hur väljer du att

förhålla dig till olika situationer och

människor som du stöter på i livet?

Väljer du att tolka situationer, möten

och olika förändringar som sker som

möjligheter och utmaningar eller ser

du det som problem och hot? Jag

säger till mina kursdeltagare, det är

inte vad som händer i livet som är

det viktigaste, utan HUR man väljer

att förhålla sig/reagera på det som

händer som är det viktigaste.

4

Den fjärde och sista faktorn,

som är en mycket viktig del i

mental styrka är att ha en inre

känsla av lugn, säkerhet och trygghet

– LST. Dessa känslor är en förutsättning

för att må bra och prestera

bra resultat. Så fundera på hur dina

SMAK-faktorer (Självbild, Målbild,

Attityd och Känsla) ser ut och vad

du behöver träna på för att må och

lyckas ännu bättre? Dessa faktorer är

grunden till ökat välbefinnande och

bättre välmående.

Michael Södermalm

Certifierad mental tränare

ICC coach

37


forDon

Volvo ReCharge Concept

– Plug-in hybrid med 100 km batteriräckvidd och flexifuel som reservkraft

Volvo personvagnar introducerar nu Volvo

reCharge Concept - en plug-in hybrid med en

elmotor vid varje hjul och batterier som laddas

dagligen via ett vanligt eluttag.

Detta ger föraren ca 100 kilometer ren elkörning

innan bilens fyrcylindriga flexifuelmotor

måste aktiveras för att driva bilen och ladda

batterierna.

Volvo ReCharge Concept premiärvisades

i en specialdesignad Volvo C30

vid Frankfurt Motor Show.

– En viss andel elfordon kommer

att krävas för att klara framtidens

CO2-krav. Eftersom Volvo ReCharge

Concept både har en utmärkt batteriräckvidd

och en förbränningsmotor

som reservkraft är detta ett

mycket intressant koncept, säger

Magnus Jonsson, Senior Vice President

Research and Development vid

Volvo Personvagnar.

– Detta är en banbrytande

uppfinning. Den som kör under 100

kilometer om dagen behöver sällan

eller aldrig besöka en mack. I USA

gäller detta uppemot 80 procent av

alla bilister, säger Magnus Jonsson.

Den utmärkta batteriräckvidden

innebär att Volvo ReCharge Concept

är exceptionellt snäll mot bilägarens

plånbok.

Vid körning enbart på el blir

driftskostnaden cirka 80 procent

lägre än för en bensindriven bil i

samma storlek. Vid körsträckor

längre än batteriräckvidden och med

38

förbränningsmotorn igång varierar

förbrukningen från 0 till 5,5 l/100

km beroende på hur länge Flexifuelmotorn

körs.

– Använd på effektivaste sätt bör

plug-in hybriden ge cirka 66 procent

lägre utsläpp av koldioxid jämfört

med de hybridbilar som finns ute på

marknaden i dag. Om elen kommer

från CO2-fördelaktiga källor som

biogas, vattenkraft och kärnkraft kan

siffran bli ännu fördelaktigare, säger

Magnus Jonsson.

En elmotor vid varje hjul

Det finns ingen mekanisk kraftöverföring

från förbränningsmotorn till

hjulen. Volvo ReCharge Concept är

en så kallad seriehybrid med ett antal

samverkande tekniklösningar:

Ett batteripaket som är placerat

under bagageutrymmets golv

använder batterier av typen litiumpolymer.

Batterierna har utformats

för att ha en livslängd bortom bilens

egen.

Fyra elmotorer, en vid varje hjul,

ger individuell fyrhjulsdrift.

En fyrcylindrig 1.6-liters Flexifuel-motor

driver den avancerade

generatorn som ger kraft till hjulmotorerna

när batteriet behöver ny

laddning.

Föraren kan själv välja kraftkälla

Förbränningsmotorn startas automatiskt

när 70 procent av batterikraften

är förbrukad. Men föraren har även

möjlighet att manuellt aktivera den

fyrcylindriga Flexifuelmotorn via en

knapp på instrumentpanelen.

– Det finns en betydande skillnad

mellan vår plug-in hybrid och dagens

hybrider, som bara använder elmotorn

som ett stöd till förbränningsmotorn

under kortare perioder. Vår

lösning gör det möjligt för de flesta

att köra på el till hundra procent,

med en extra trygghet i form av

förbränningsmotorn, säger Ichiro

Sugioka, projektledare för Volvo

ReCharge Concept. Han tillägger:

– Dessutom behåller vår C30

med plug-in hybrid sina pigga och

sportiga egenskaper. Accelerationen

från 0-100 km/h går på 9 sekunder

och toppfarten ligger på 160 km/h.

Specialutvecklade elmotorer

De centrala elektriska komponenterna

i Volvo ReCharge Concept -

generatorn för APU-enheten och de

fyra hjulmotorerna - har utvecklats i

samarbete med det brittiska specialistföretaget

PML Flightlink.

Med en elmotor per hjul blir

både viktfördelningen och kraftöverföringen

optimal, utan kuggväxelförluster.

Bilen har ingen traditio-

nell växellåda och följaktligen ingen

växelspak.

För att ytterligare optimera

miljöeffekterna har Volvo ReCharge

Concept högeffektiva däck från

Michelin. Däcken har specialutvecklats

för att ge plats åt hjulmotorerna.

Bilen är fyrhjulsdriven i ordets

rätta bemärkelse. Drivningen på

varje hjul kan regleras individuellt.

Den energi som genereras under

inbromsningen leds till batteripaketet.

När systemet är färdigutvecklat

hoppas Volvo kunna ersätta de traditionella

bromsarna med elektriska

bromsar som ger minskade friktionsförluster

av energi.

Miljölösning för pendlare

Volvo ReCharge Concept passar bäst

för bilförare som kör kortare sträckor

varje dag. Till exempel kan en bilägare

som har mindre än 100 kilometer

mellan hemmet och arbetsplatsen

köra enbart på el.

Även den som kör länge sträckor

än batteriets räckvidd får stora miljöfördelar.

En tripp på 150 kilometer

som startar med fulladdat batteri

förbrukar mindre än 2.8 liter bränsle,

vilket innebär 1,9 l/100 km.

– Den enda förutsättningen

är att bilägaren har tillgång till en

vanlig stickkontakt på bekvämt

avstånd, hemma eller på jobbet. En

fulladdning tar 3 timmar. Men även

en timmes snabbladdning ger en

körsträcka på ca 50 kilometer, säger

Magnus Jonsson.

Klas Bergqvist

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Ny skandinavisk undersökning:

ökat inflytande och stora budgetutmaningar

för It-chefen under 2008

Det finns inga tecken på att en osäker konjunktur

har påverkat budgeten för Sveriges It-chefer, som

har en oförändrad eller till och med ökad budget

i år. Samtidigt står de inför stora utmaningar.

It-driften äter upp en stor del av resurserna och

lämnar mindre kvar till alla de nysatsningar som

finns på agendan. Det visar en skandinavisk undersökning

som Synovate mmI utfört på uppdrag av

It-företaget Steria och som presenteras i dag.

Vart fjärde svenskt företag kommer

att öka IT-budgeten under 2008 och

bara 8 procent kommer att minska

den. Samtidigt har fler IT-chefer fått

större mandat under de senaste två

åren och närmare hälften av alla tillfrågade

sitter idag med i företagets

ledningsgrupp. Två av tre upplever

dessutom att ledningen är villig att

investera i IT som strategisk möjliggörare.

En övervägande andel av de tillfrågade

använder fortfarande en stor

del av sin budget till drift och förvaltning.

72 procent använder minst 40

procent av sin budget. Därför är

Från: Vad kostar det?

Till: Vad får vi för pengarna?

Vi hjälper er med en målstyrning

som ger fokus, helhetssyn och

styrkraft.

www.ekan.com

Experter på styrning i offentlig sektor

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

det inte helt överraskande att det

är just effektivisering av IT-driften

som ses som en av de största utmaningarna

under 2008. Var tredje tillfrågad

önskar dessutom en förnyad

IT-plattform.

– I många fall är anledningen till

höga driftskostnader just att IT-plattformen

är föråldrad. Många företag

borde helt enkelt migrera till en ny

och mer effektiv plattform, säger

Sterias VD i Sverige Kari Forsén.

Vad planerar man då att satsa

budgeten på, förutom underhåll?

Bland prioriterade teknologier och

plattformar toppar fortfarande

Microsoft, och som nummer två

kommer virtualisering som den allra

starkaste tekniktrenden just nu i sällskap

av trådlösa nätverk och grön

IT.

– Virtualisering har blivit en självklarhet

i dag, men kostnadsjakten

kommer att tvinga fram betydligt

mer genomgripande förändringar.

Till exempel tror jag att vi bara har

sett början på en omfattande standardiseringsvåg

där företag och

myndigheter väljer att inte bara standardisera

sina datahallar, utan även

de enskilda arbetsplatserna, både i

valet av hårdvaruplattformar och

applikationer. Det kommer ständigt

nya lösningar för hjälp-till-självhjälp

som förenklar supporten och installation

av nya programvaror sker med

hjälp av fjärruppdatering. Applikationsvirtualisering

kommer också

att bli ett viktigt inslag i den utvecklingen,

säger Kari Forsén.

Liksom under de senaste två åren

är arkivering, portaler samt mobil

infrastruktur fortsatt bland de prioriterade

områdena. CRM, som det

generellt talas mycket om, är det i

Sverige bara 12 procent av IT-cheferna

som säger att man prioriterar.

Miljö & kvalitet

Finansiering

Hårdvara

Sveriges mest kompletta IT-leverantör

www.dustin.se

Installation

Programvara

Konfiguration

Dustin har närmare 20 års samlad kunskap om statliga ramavtal. Vi erbjuder Sveriges

bredaste utbud av IT-produkter och är idag den mest kompletta IT-leverantören till

offentliga och kommunala förvaltningar.

It

Det kan jämföras med 38 procent i

Danmark och 34 procent i Norge.

– Sverige ligger långt fram vad

gäller CRM-lösningar och många

företag gjorde investeringarna tidigt

vilka dessa siffror bekräftar, säger

Kari Forsén.

Samma tendens syns på satsningen

på data warehouse där

strax under 20 procent prioriterar

detta i Sverige medan nära hälften

i Danmark och 34 procent i Norge

har fokus på detta område.

De flesta tillfrågade i Sverige har

inga planer på att byta ut sina standardsystem

såsom ekonomi- och

affärssystem (ERP) de närmaste två

åren, med undantag för applikationer

inom HR där en fjärdedel har

förändringsplaner.

Undersökningen visar tydligt att

effektivisering, processoptimering

och kostnadsreducering nu ligger

högst på listan över organisationens

främsta utmaningar. Att förbättra

kundservicen och att utveckla nya

produkter och tjänster kommer

strax därefter. Utveckling av sälj och

marknadsföring hamnar dock allra

längst ner på listan.

39


40

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


Landet runt

ta en titt på vad som händer

i Sveriges kommuner från Kalix i

norr till i Karlskrona i söder.

Skellefteå: Halverad leveranstid

för bygglov

Med helt nya grepp har Skellefteå

kommun lyckats halvera leveranstiden

för bygglov. Den mest radikala

nyordningen är aktiviteten ”Bygglov

Direkt” där kommunmedborgarna

kan få bygglov för ett enklare ärende

rakt över disk.

2007 låg mediantiden för leverans

av bygglov i Skellefteå på 82 dagar.

– Perioden januari-april 2008

lyckades vi komma ner till 39 dagar,

berättar Göran Åström, förvaltningschef

vid Skellefteå kommuns

bygg- och miljökontor och inflikar

att mediantiden för samma period

2007 var 67 dagar.

Kommunledningen har satt som

mål att 2007 års leveranstid ska halveras

till 2009.

– Med all sannolikhet kommer vi

att klara det redan i år, säger Göran

Åström.

Bygg- och miljökontoret har

under det senaste året genomlyst

hela bygglovsprocessen i detalj

för att effektivisera verksamheten.

Genomlysningen visade bland annat

att hanteringen av enklare bygglovsärenden,

där det maximalt handlar

om om- och tillbyggnader på 50

kvadratmeter, var ett viktigt förbättringsområde.

– När dessa ärenden, som uppgår

till en tredjedel av alla bygglovsärenden,

blandas samman med tyngre

ärenden kan handläggningstiden

bli onödigt lång, konstaterar Göran

Åström.

Sollefteå:

Årets konsumentkommun

Svenska Kommunal Pensionärernas

Förbund (SKPF) har utsett Sollefteå

kommun till Årets konsumentkommun,

ett upplyftande och inspirerande

pris.

Hela kommunen men speciellt

konsumentdelegationen och konsumentrådgivare

Ingrid Jacobsson tar

med glädje emot priset som kommer

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

att delas ut i samband med SKPF:s

kongress i Luleå den 16-18 juni

2008.

SKPF:s motivering:

”Sollefteå kommun har sedan

2003 en konsumentdelegation. Delegationen

består av såväl politiker som

medborgarrepresentanter. Inrättandet

av delegationen har inneburit att

konsumentfrågor och konsumenternas

situation har uppmärksammats både

politiskt och i samhället som helhet på

ett mycket förtjänstfullt sätt.

Som exempel kan nämnas att

servicen för synskadade och andra

funktionshindrade i matbutiker har

uppmärksammats. Likaså har man

tittat på bankautomaternas utformning

och placering. Marknadsföring

av lån och krediter till privatpersoner

har granskats. Delegationen har

också vidgat sin granskning till att

omfatta problem vid sjuk- och färdtjänstresor.

Delegationens arbete präglas av

ett genuint intresse att ge konsumenterna

bästa möjliga service.

Samarbetet inom delegationen är

stort och varje möte avslutats med

en stående punkt ”Dagens positiva

fråga” där mötesdeltagarna har

möjlighet att berätta om något positivt

i kommunen. Det kan röra sig

om allt ifrån ett trevligt skyltfönster,

ett vänligt bemötande eller välansade

trottoarer.”

Sundsvall: Årets guldkommun

På PIM-galan den 16 maj utsågs

Sundsvall till årets guldkommun.

PIM står för praktisk IT- och

mediekompetens och består av 10

handledningar i mjukvaror som finns

tillgängliga på webben. Medarbetarna

examineras i praktiska färdigheter

och teoretiska kunskaper i upp

till fem nivåer.

Flest examinerade

Kompetensutvecklingen riktar sig till

alla medarbetare inom alla skolformer

i Sundsvalls kommun. Sundsvall

blev utsedd till årets guldkommun

bland annat för att komunen under

den korta tid de varit igång har flest

examinerade medarbetare på nivå 5.

Stockholm: Stadens miljöengagemang

uppmärksammas

– Stockholms stad genomför

ett omfattande arbete för att

minska stadens klimatpåverkan

och det är mycket bra att

Naturvårdsverket vill ta tillvara

stadens engagemang i miljöarbetet.

Nu får vi ett viktigt tillskott för att

fortsätta arbetet med att bland annat

minska utsläppen av växthusgaser.

Det säger miljö- och fastighetsborgarrådet

Ulla

Hamilton (m) med anledning

av att Stockholmsprojekt tilldelas

29,6 miljoner kronor i bidrag från

Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar

(KLIMP).

Klimatinvesteringarna i

Stockholms stad omfattar

bland annat satsningar på

fjärrvärmeutbyggnad, en

ny fordonsgas-tankstation

för sopbilar i Högdalen,

satsningar på ökad utvinning av biogas

ur avloppsslam samt arbete för att

minska metangasutsläppen vid

Henriksdal och Sicklanläggningen.

– Biogas är ett förnyelsebart

bränsle med låg klimatpåverkan och

biogasmarknaden i Stockholm

har goda förutsättningar

att växa men då krävs

det ett större utbud av tankstationer

och säkrad tillgång på gas.

Naturvårdsverkets besked idag är

ett kvitto på att detta är ett viktigt

arbete. Bidragen är välkomna tillskott

till dessa viktiga projekt för

stockholmsmiljön, säger Ulla

Hamilton (m).

Strömstad: Konsertflygel

donerad till Koster Kammarmusikfestival

Koster Kammarmusikfestival har fått

en värdefull donation av en Kosterbo,

som vill vara anonym. Festivalsledningen

har dock fått klartecken att

döpa flygeln till ”Elvis”. Donator

har skänkt en alldeles ny konsertflygel

av märket Shigeru Kawai,

en japansk flygel av yppersta klass.

Flygeln är byggd på ett sådant sätt,

att den är förhållandevis okänslig för

väderskiftningar. Invigningen av det

nya instrumentet sker redan den 23

maj – i god tid före årets Kammarmusikfestival

den 28 juli - 3 augusti.

Värdet av gåvan uppgår till cirka

350 000 norska kronor.

– Det är en fantastisk gåva, säger

festivalgeneralerna Martin G Rasten

och Thomas Flodin. Festivalen får

tillgång till ett utsökt instrument och

vi slipper de bekymmer, som tidigare

varit att låna en flygel och transportera

den fram och tillbaka. Det är en

viktig gåva, som kommer att hjälpa

till att utveckla festivalen.

Även kommunens kultur- och

informationssekreterare är glad och

tacksam över donationen.

– Sedan Musikaliska Akademien

lade beslag på instrumenten på Saltögården

har vi saknat en fullklassig

flygel i Strömstad. Nu får Koster ett

alldeles nytt instrument, det kommer

musikvänner i hela kommunen att få

glädje av: Kanske den generösa gåvan

också kan väcka tankar hos andra

kulturälskare inom kommunen?

Privat generositet har under alla tider

varit viktig för samhällens kulturliv.

VAD hÄnDer

I er KommUn?

Vill du att just din kommun

ska presenteras i kommunenkäten?

Händer det något nytt

eller spännande, som kan

vara inspirerande för andra

kommuner eller intressant för

läsekretsen? Hör av dig till

arne.oster@hexanova.se om

du vill ha nyheter från din

kommun publicerat i flera

utgåvor av Offentliga Affärer.

41


KonferenSGUIDEN

Utmärkelsen gick till

Elite Hotels

med ett förflutet inom rese- och hotellbranchen

internationellt, så väl som tennisspelare i

USA återvände richard rosén till Sverige efter

10 år. Sedan i december är han försäljningschef

vid det fyrstjärniga hotellet, elite palace hotel i

Stockholm. nu försöker han inte bara sälja in det

egna hotellet, utan även hela elitekedjan.

– Jag är ansvarig våra företagskunder,

så givetvis är jag väldigt mån om hela

kedjan. Vi har idag 20 hotell, två i

Stockholm och ett tredje öppnas på

Östermalm i september. Gästerna

som kommer är allt från företag,

statliga verk till grupper och privatpersoner,

säger Richard Rosén.

Hög konjuktur för hotellen

– Vi har hög beläggning och jag ser

mycket positivt på framtiden. Idag

är det hög konjuktur för hotellbranschen,

det byggs mycket och efterfrågan

är väldigt stor. Givetvis har

vi stor konkurrens här i Stockholm,

men det är positivt med konkurrens,

det kräver att vi konstant måste

förbättra och utveckla vår produkt

och service. Självklart är det även kul

att vi har vunnit Grand Travel Award

både 2007 och 2008, och även då

Business Travel Award 2008. Det

är den finaste utmärkelsen man kan

få inom hotellbranschen, fortsätter

Richard Rosén.

Hotel är ett affärs- och konferenshotell

med 14 konferenslokaler som

utgör cirka 1000 kvadrat meter av

hotellets yta. Med hotellets 215 rum

erbjuds enkelrum till två-, tre- och

fyra bäddsrum. Erfarenheten finns

även att genomföra arrangemang,

events och mindre mässor.

– Vi fokuserar på hälsa och välbefinnande

och försöker skapa den

hälsoinriktade konferensen. Bullar

och kakor byts ut till fruktsallader

och smoothies. Dagen kan börja med

morgonyoga eller ett träningspass på

Elite Nautilus Gym. En nyhet för

hela kedjan är Snooze konceptet.

Det innebär att de gäster vi har på

söndagar, kan ta det lugnt. De kan

äta frukost fram till 13.00 och kan

checka ut fram till 18.00, säger

Richard Rosén.

Från bil till cykel

Elite Palace Hotel slog upp dörrarna

1958. Hotellet byggdes för att då ta

emot det växande antalet bilturister.

Den smått annorlunda lösningen,

där hotellrummen börjar först fyra

plan upp, har sin historia i att hotellet

byggdes av Philipson koncernen

ovanpå dess bilhallar.

– På den tiden kunde man få

bilen servad i garaget, idag kan

gästen få låna en cykel gratis istället,

säger Richard Rosén och skrattar.

Händer mycket

Elite Palace Hotel ligger beläget i

Vasastan i Stockholm. För den som

bor där är det nära till stadens attraktioner,

samtidigt som hotellet ligger i

en fridfull omgivning.

– Det händer väldigt mycket i

Stockholm just nu. Jag tänker bland

annat på vägprojektet Norra Länken

Norra stationsområdet som innebär

att den tunga trafiken i innerstan

läggs under marken från Norrtull


fram till Värtahamnen. Det planeras

cirka 5 000 nya bostäder, miljön är

i fokus och grönområden kommer

att ersätta stora delar av trafiken som

nu finns. 2012 skall det vara klar,

berättar Richard Rosén.

Hotellet har en egen restaurang,

Taabla, och icke att förglömma

hotellets pub, den engelska puben

The Bishop´s Arms som inbjuder till

smakupplevelser vad gäller öl- och

whiskeyprovningar.

– Vi vill försöka ge det där lilla

extra till våra gäster. Vi har medlemskvällar

då vi bjuder in våra gästar

och försöker göra något intressant.

Nu sist bjöd vi på mat och dryck på

terrassen, åkte sedan till Gamla stan

och gick på vernissage. Det var en

mycket uppskattad och trevlig kväll.

Nu i sommar tänker vi hitta på något

i samband med att Swedish Open går

av stapeln, fortsätter Richard Rosén.

Lugn mitt i stadens brus

Palace SPA Relax erbjuder massageAnnons 90x41_080402.indd 1 2008-04-02 11:20:55

och ansiktsbehandlingar. Elite

Nautilus Gym finns till förfogande

för den som vill ta ett pass i spinning,

aerobics och yoga. Elite Palace

Hotel har renoverat ett 40-tal Deluxe

rum och junior sviter. De renoverade

rummen är utrustade med tänkbara

bekvämligheter såsom trådlöst

internet, flat screen TV, safety

deposit box och minibar.

Om två år öppnar vi ytterligare ett

hotell vid Nacka Strand. Det är en

äldre kvarn som kommer att byggasom till hotell och konferensanläggning

med över 200 rum och med

tillgång till swimmingpool, restauranger

med utsikt över Stockholms

hamninlopp. Det skall bli otroligt

kul att få ett sådant hotell i Elitekedjan,

skrattar Richard Rosén.

Tina Lundberg


KonferenSGUIDEN

Säröhus Konferenshotell

Vi har tagit vårt miljökvalitetsansvar, Mål 2020.

Nytecknade ramavtal med offentlig sektor.

100% VINDKRAFT EL

VARBERGS ENERGI

100% KRETSLOPP, VÄRME,

KYLA, VENT.

100% LEGIONELLAFRI

ANLÄGGNING

100% RESERVKRAFTSÄKRAD

DEFIBRILLATOR MED

UTBILDAD PERSONAL

SHR KVALITETSSTANDARD

ENERGIDEKLARERAD

FASTIGHET

www.sarohus.se


Konferens kryddad med kultur

Den gula sjukantiga byggnaden ser ut att flyta på vattnet där den står på en

egen holme mitt i motala ström. Carl milles kallade den en gång för landets

vackraste industribyggnad och under arkitekturåret 2001 blev den framröstad

som Östergötlands mest omtyckta byggnader. Vi befinner oss i norrköping

och i textilfabriken, som i folkmun kallas Strykjärnet, har maskinerna för

länge sedan tystnat. Idag är den istället hemvist för Arbetets museum.

Arbetets museum är det enda museet

i Sverige som skildrar arbetslivet och

vardagslivet – människorna, deras

minnen och berättelser. Museet gör

det i en rad tillfälliga utställningar,

seminarier och programverksamhet

för både vuxna och barn. En bild av

hur det var att arbeta i textilfabriken

får man om man besöker den enda

permanenta utställningen på museet.

Här berättar rullerskan Alva Carlsson

om hur hon under 35 år, från 1927-

1962, steg upp klockan fyra varje

morgon för att gå till sitt arbete.

Utställningen finns i trapphuset och

medan man följer Alvas historia går

man i samma trappor som hon en

gång gjorde.

Museet strävar efter att vara en

mötesplats för samtal om människor

arbete, liv och villkor.

Redan när museet öppnade

1991 hade man en idé om att också

bedriva konferensverksamhet. Idag

arbetar två personer på konferensavdelningen

med att skräddarsy

arrangemang åt konferensgäster.

– Vi har många återkommande

kunder från både företag, offentliga

verksamheter och organisationer. Vi

arbetar också med avtalskunder och

har idag ramavtal med alla statliga

myndigheter, Sveriges kommuner

och Landsting, statliga verken i

Norrköping, Linköpings universitet,

Landstinget i Östergötland och

Katrineholms kommun, berättar

konferensansvarige Marie Grahn.

Konferens på slottet?

Statligt

avtal!

98 hotellrum,

160 bäddar

Det finns fem lokaler avsedda för

konferenser, möten och seminarier

för 5-200 personer på museet. Alla

har fast internetuppkoppling och

videokanon som komplement till

standardutrustningen. En av lokalerna,

Laxholmskällaren, ligger i nivå

med vattenytan och har en mindre

scen och ljudanläggning. Här kan

man ha festevenemang, mindre

mässor men också möten med lite

udda touche.

– Det blir väldigt vackert när vi

tänder ljus i alla ljusstakar på bord

och väggpelare. Med vattnet utanför

känns det lite som man är ute på en

www.offentligaaffarer.se

www.sundbyholms-slott.se

Vid Mälaren, Eskilstuna, ca.1 timme från Stockholm.

016 - 42 84 00

Foto: Marcus Eriksson

båt – men utan risk för sjögång.

Eftersom huset är en gammal

industribyggnad är det högt i tak

och många stora fönster. Det gör

att konferensrummen är ljusa och

luftiga.

I museet finns också Restaurang

Laxholmen som dagligen serverar

en uppskattad buffélunch för både

konferensgäster och museibesökare.

Naturligtvis finns en konferensmeny

för de grupper som önskar det.

Restaurangen är belägen på sjätte

våningen och bjuder på en vacker

utsikt över Norrköpings innerstad

och industrilandskapet. Arbetets

Välkommen till en unik 1700-talsmiljö

i den vackra Kiladalen. Njut av Wretas

delikata bakverk och smörgåsar, eller

varför inte njuta av en god lunch eller

en kulinarisk fantasifull middag?

Wreta Gestgifveri

610 50 Jönåker

museum är framförallt en dagkonferensanläggning,

men i samarbete

med flera av Norrköpings hotell

erbjuder man prisvärda helpensionspaket.

Alla hotell finns på gångavstånd.

Det är charmig industrimiljö

både inomhus och utomhus. Den sju

våningar höga byggnaden byggdes

1917 som sista industrifastighet i

det som idag kallas för industrilandskapet

i Norrköping. Här flockades

textilindustrierna kring den forsande

strömmen. Vattnet behövdes både

för att utvinna kraft och i processen

att bereda bomullen för tillverkning

av tyg. Under 1960-talet lades flera

textilfabriker ner men byggnaderna

blev kvar. Industrilandskapet väcktes

till nytt liv under 1990-talet när

museer, konserthus och universitet

flyttade in i fabriksbyggnaderna.

Idag är Norrköpings industrilandskap

en av Sveriges mest intressanta

kulturmiljöer och det fortsätter att

utvecklas.

Inne på museet finns kulturupplevelser

bara några steg från konferenslokalen.

Upp till sju utställningar

visas samtidigt utspridda på de olika

våningsplanen.

– Det är populärt att ägna en

stund av lunchen för att gå på egen

hand i någon av våra utställningar.

Man kan naturligtvis också boka

en guide och få en visning av både

museet och en aktuell utställning.

Våra konferensbokare har 50%

rabatt på guidad visning i samband

med konferens. Ibland har man

kanske inte så mycket tid att avsätta

i sitt program och då har det hänt att

vi dukar upp eftermiddagskaffet i en

utställning. Det finns flera möjligheter

att få en kulturupplevelse i

samband med en konferens hos oss,

avslutar Marie Grahn.

Efter middagen unna dig att bo

över i ett av våra vackra gästrum.

Välkommen till Wreta.

En del av en annan värld.

0155 - 720 22

www.wreta.com


KonferenSGUIDEN

Gör det enkelt.

Boka allt-i-ett-paket hos oss.

08-517 517 10

scandichotels.se

Bo & konferera!

08-566 217 20

Välkommen!

Oasen i Jämtland

JÖRKNÄSGÅRDEN HOTELL


Välkommen till Quality Hotel Winn Haninge, den

kompletta hotell- och konferensanläggningen i

södra Stockholm.

För det lilla mötet, eller den stora konferensen, vi ger

er de perfekta förutsättningarna för ett lyckat möte.

Vi är fortfarande en exibel och prisvärd

hotellanläggning med stor konferenskapacitet och

bra kommunikationer.


Bräcke 0693-160 20

www.bjorknasgarden.comwww.kirunacongress.se

KONFERENS I KIRUNA

Kloka konferenser

Vilda äventyr

06-0324 Annons_90 x 65 06-12-07 08.30 Sida 1

En sagolik plats för kloka möten

En skön oas för både arbete och vila, med en miljö som

inspirerar. Endast 65 km från Stockholm. Välkommen

till Friiberghs Herrgård. Där sagor och drömmar vävs

samman med personlig omsorg och naturlig omtanke.

www.hemavantarnaby.nutel 0954-301 50

Friiberghs Herrgård. Tel 08-611 41 41. E-post office@friibergh.se. www.friibergh.se


IT-produkter 2008

med tillhörande tjänster

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 3 2008

47


AvtALSnYTT / It-PrODUKtEr / KOMMENtUS

IT-produkter 2008 med tillhörande tjänster

Kommentus Gruppen har genomfört en ny

upphandling av It-produkter med tillhörande

tjänster. Det har varit ett stort intresse av den

förra upphandlingen, som avslutades under 2006.

I den ingick ett 70-tal upphandlande myndigheter

och den omsatte årligen cirka 200 miljoner

kronor.

– Efter att den avslutades har många

kommuner och andra upphandlande

myndigheter kontaktat oss

och vill vara med på våra kommande

IT-upphandlingar, berättar Roland

Pettersson som har varit ansvarig för

genomförandet av dessa upphandlingar.

– Det är väldigt roligt att vårt

koncept har tagits emot så väl hos

kommuner, landsting och även

bland leverantörerna, menar Roland

Pettersson. Att vi nu kan erbjuda

ett hundratal av landets kommuner

och landsting att köpa PC-datorer,

servrar, nätverksprodukter samt

programvaror till riktigt bra villkor

känns väldigt bra.

– När vi fått in ett 30-tal intresserade

upphandlande myndigheter,

bedömde vi att det sannolikt skulle

finnas intresse från anbudsgivarna

att delta i upphandlingen. Denna

är beräknad att omsätta 40 miljoner

kronor per år fördelat på högst sex

leverantörer per produktområde.

Ramavtalen gäller under perioden

2008-04-01 till och med 2010-

03-31, med möjlighet till förlängning

på upp till 12 månader.

– Vi tror att vårt framgångsrecept

är att vi har ett nära samarbete med

våra uppdragsgivare och kan på så

vis ställa krav på varor och tjänster

så att de väl överensstämmer med

de behov som beställarna har. I det

här fallet har det bland annat varit

viktigt att se inköpen sammanhållet,

där varor och tjänster kan

hållas samman hos en leverantör, för

största möjliga effektivitet för såväl

beställare som leverantör, påpekar

Roland Pettersson.

– Det känns som att vi har lagt

grunden till en riktigt bra utveckling

för Kommentus framtida upphandlingar

inom IT-området. Målet är så

klart att fler kommuner, landsting

och andra upphandlande myndigheter

ser fördelarna med vårt sätt

att upphandla denna typ av varor

och tjänster. Det skulle medföra att

vi kan göra upphandlingarna oftare,

med en betydande omsättning i

botten för att få de allra bästa villkoren

från leverantörerna, säger han.

– Vi vill gärna påbörja nästa

upphandling av IT-produkter så

snart som möjligt. Vi har en del

idéer och uppslag som vi skulle

vilja få prövade. Men det gäller att

vi får tillräckligt många intresserade

uppdragsgivare så att leverantörerna

kan få lönsamhet, förklarar Roland

Pettersson.

Den som är intresserad av

Kommentus IT-upphandlingar,

genomförda och kommande, kan

med fördel vända sig direkt till

Roland Pettersson eller Thord Lindberg

och diskutera möjligheter och

lösningar.

Antagna leverantörer per delområde

Område A, PC dator Område C, Server

Atea Sverige Ab Atea Sverige Ab

Caperio Ab Office It-Partner i Sverige Ab

QD It partner Ab QD It partner Ab

Office It-Partner i Sverige Ab Dustin Ab

Roland Pettersson

Dell Ab Dell Ab

Caperio Ab

Område D, Nätverksprodukter Område E, Programvaror

Atea Sverige Ab Caperio Ab

Caperio Ab QD It partner Ab

QD It partner Ab Office It-Partner i Sverige Ab

Atea Sverige Ab


IT-produkter och trender

en organisations grundläggande It-infrastruktur

omfattar oftast både stationära och bärbara

datorer, tunna klienter, servrar, nätverksprodukter,

skrivare, programvara samt tillbehör och

tjänster. närmare integration mellan hårdvaruresurser,

mjukvara och nätverk är en växande trend

liksom olika typer av virtualisering.

Allt oftare väljer man att standardisera

kontorsdatorer när det gäller

prestanda, operativsystem, tillbehör

och programvara. Microsofts verktyg

är ofta basen i företagens och organisationernas

IT-miljöer, men de måste

fungera ihop med andra typer av

lösningar också. Virusskydd, backupprogram,

affärssystem, CRMverktyg,

resursplaneringssystem

och annat är ofta nära kopplat till

Microsofts produkter. Alternativ

med operativsystem och programvara

baserade på så kallad öppen

källkod gör dock inbrytningar på

många håll.

En orsak till att skatteavdraget

för hem-PC togs bort vid årsskiftet

2006-2007 var den växande skillnaden

mellan kontors- och hemdatorernas

prestanda. De senare ansågs

av politikerna vara alltför avancerade

för att subventioneras. I stället

förmånsbeskattas samtliga lånedatorer

– även de datorer som redan

fanns ute på marknaden.

Bärbara datorer har i många fall

förändrat verksamhetens arbete så

mycket det är svårt att föreställa

sig ett arbetsliv utan dem. Men för

IT-avdelningen är de inget mindre

än en mardröm när det kommer

till att handskas med till exempel

nätverkssäkerhet eller olycksbenägna

användare.

Tunna klienter innebär att en

datoranvändare arbetar direkt mot

ett centralt nätverk. Lokalt har den

enskilde användaren tangentbord,

mus och bildskärm kopplat till en

minimal centralenhet, utan hårddisk

och operativsystem. Centralenheten

kräver inte lika snabb CPU och inte

lika mycket arbetsminne som en

vanlig persondator som kör tillämpningsprogrammen

lokalt.

Marknaden för lagringssystem

fortsätter att växa år för år. Behovet

av datorkraft genererar i många fall

fler inköp av servrar, ökade driftkostnader,

utrymmes- och värmeproblem.

I ett försök att minska användandet

av hårddiskar kommer datortillverkaren

Sun senare i år att erbjuda

flashdiskar för utbyte av konventionella

hårddiskar i kundernas existe-

rande servrar.

Virtuella serverlösningar har

också blivit ett gångbart alternativ

för att minska energiåtgång och helt

enkelt utnyttja lagringskapaciteten

på ett effektivare sätt. Här finns mer

eller mindre öppna lösningar men

också sådana som är låsta till leverantörens

egna produkter.

IBM vill i grunden förändra hur

datorhallar arbetar. Så ska personalbehovet

minskas, kostnaderna sänkas

och energiutnyttjandet förbättras.

Enligt bedömare har IBM rätt

teknik, men måste bli bättre på att

kommunicera värdet för kunderna.

I analysföretaget Gartners senaste

rapport kring operativsystem förespås

en mörk framtid för traditionella

operativsystem och intäktsmodeller.

Under de närmaste åren kommer

allt fler företag att välja olika hyrmodeller.

Och tekniker som virtualisering

på större servrar, med många

processorkärnor, kommer att tvinga

fram nya sätt att ta betalt.

Dagens trend är applikationsvirtualisering,

alltså där program kan

levereras i en hypervisor, som gör att

de kan köras på vilket operativsystem

som helst.

Det skulle göra valet av operativsystem

ointressant och kanske innebära

det största hotet hittills mot

Microsoft.

Virtuella datorer har dock fler

risker än fysiska datorer. Skillnaden

mot konventionella datorer är att

om någon tar över kontrollen av

huvudoperativsystemet får de samtidigt

kontrollen över samtliga virtuella

datorer.

Till sist en praktisk produktnyhet:

Hårdvarutillverkaren Man Machine

har nu släppt ett tangentbord som

tål fukt, vätskespill och allmänt

tuffa tag i miljöer där vanliga tangentbord

snabbt skulle få problem.

Med det något överdådiga namnet

Really Cool, lovar den rädda dagen

när kaffekoppen oväntat dumpar sitt

innehåll.

Arne Öster


» iT-ProDuKTer «

Dustin AB

Jan Tufvander

FAKTA

Företagsnamn:

Dustin Ab

Omsättning:

3,5 miljarder SEK 06/07

Antal anställda i Sverige:

350

Etablerat år:

1984

Många upplever svårigheter i att

bedöma företagets/organisationens

behov av (server) servrar och datalagring

samt i att ta fram en långsiktig

strategi för detta. En ostrukturerad

lagringsmiljö kan medföra sårbarhet

och potentiell förlust av affärskritisk

data. Detta kan leda till ekonomiska

konsekvenser för företaget/organisationen

då medarbetare saknar tillgång

till information för att bibehålla

servicegraden gentemot kunderna.

I värsta fall kan förlust av data även

innebära juridiska konsekvenser, om

till exempel avtalad servicenivå inte

kan upprätthållas eller om känslig

information förvaras osäkert alternativt

försvinner helt.

Utmaningar för dagens

IT-avdelningar

IT-avdelningarna ska i dag leverera

allt mer funktion till användarna

inom ramen för sin budget och när

datamängden växer ökar också kraven

på en säker och effektiv hantering.

Tidigare lade man oftast en

tillämpning på en enskild server. I

dag brottas IT-avdelningarna med ett

antal olika utmaningar och frågeställningar:

man har för litet serverrum,

för mycket dyr hårdvara i relation till

Huvudkontor:

Hangövägen 35, 102 54 Stockholm

Certifieringar miljökvalitet:

ISO 9001, 14001

Aktuellt ramavtalsområde:

It-produkter med tillhörande tjänster 2008

Servrar med tillhörande tjänster och tillbehör.

utnyttjandegraden, sårbar affärskritisk

data, en IT-park som drar för mycket

ström och en ständigt växande datamängd

som är svår att övervaka på ett

effektivt sätt. Man oroar sig dessutom

för om man kan garantera den tillgänglighet,

snabbhet och service som

ens verksamhet och kunder förväntar

sig och för om lösningen är skalbar

eller om man i stället ”målar in sig

i ett hörn”.

Långsiktiga lösningar som

minimerar din sårbarhet

Dustin erbjuder server/storage-lösningar

som hjälper dig att hantera en

växande datamängd på ett långsiktigt

och kostnadseffektivt sätt. Vi tar ett

helhetsansvar och kan erbjuda allt

från inköpssupport till installation.

• Genomgång av din befintliga

miljö med behovsanalys baserad

på din verksamhet, datalagringsmängd,

säkerhetskrav med

mera

• Hjälp att ta fram en långsiktig

IT-strategi som låter dig anpassa

server/storageparken vartefter

nya behov uppstår

• Tillhandahållande av installation

och montering (om önskvärt)

Giltighetstid:

2008-04-01 till och med 2010-03-31

Referenser inom offentlig sektor:

försvarsmakten, fMv, Arvika Kommun, järfälla

Kommun, Sollentuna Kommun, Eskilstuna Kommun,

Skatteverket, Kriminalvården, försäkringskassan,

räddningsverket, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten,

bollnäs Kommun, trollhättans

Kommun, filipstads Kommun, Eslövs Kommun

Kontaktperson:

jan tufvander

telefon 08-410 889 04

fax 08-553 44 399

E-post jan.tufvander@dustin.se

Hemsida:

www.dustin.se

AvtALSnYTT / KOMMENtUS

Skydda dina affärer med Dustins server/storage-lösningar

Dustin erbjuder server/storage-lösningar som hjälper dig att hantera en

växande datamängd på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt. Våra

lösningar ger dig omedelbar tillgång till all din affärskritiska data dygnet

runt och är dessutom skalbar för framtidens behov.

Dustin tillhandahåller server/storagelösningar

ur ett brett sortiment med

produkter från ledande tillverkare

som HP, IBM och Fujitsu-Siemens,

VMware, Microsoft med flera.

I våra lösningar ingår

service och support-avtal från

tillverkaren,anpassade efter ditt krav

på tillgänglighet.

För mer information kontakta oss

på telefon 08-553 44 000 eller maila

till info@dustin.se.

Dustin, grundat 1984, är Sveriges

största Internetbaserade återförsäljare

av IT-produkter och hemelektronik.

Försäljningen sker via Internet, postorder

och direktförsäljning. I juli

2007 tog Dustin första steget i en

nordisk expansion i och med förvärvet

av danska Computerstore A/S, en av

Danmarks ledande leverantörer av

IT-produkter. I Sverige och Danmark

har Dustin nu cirka 350 anställda

och koncernen beräknas omsätta 4

miljarder kronor under 2008. Sedan

Augusti 2006 är Private Equity-bolaget

Altor huvudägare.


Skydda din

verksamhet!

Server/storage-lösningar från Dustin

Dustin erbjuder offentlig sektor server/storage-lösningar som hjälper organisationen

att hantera en växande datamängd på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt.

Våra lösningar ger omedelbar tillgång till all affärskritisk data dygnet runt och är

dessutom skalbar för framtidens behov.

www.dustin.se


AvtALSnYTT

Planerade upphandlingar

Bevakningstjänster

och larm 2009

Upphandlande organisation

Kommentus Gruppen AB

Ansvarig upphandlare

Carl-Göran Bergstrand

Telefon: 08-709 59 11

E-post: cg@kommentus.se

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen av bevakningstjänster

och larm 2009 omfattar

följande tjänster:

• Stationär bevakning

• Ronderande bevakning

• Larmmottagning och larmförmedling

som utförs av larmcentral

(t.ex. mottagning av tekniska

larm från driftrum och elrum,

trygghetslarm som förmedlas av

hemtjänsten, nödlarm/personallarm

osv. inklusive GPS-tjänster

och Kameratjänster).

• Larmutryckning

• Ordningsvakt

• Skyddsvakt

• Personskyddstjänster

• Säkerhets- och brandutbildning

• Förebyggande intern brandskyddskontroll

• Telefonjour för felanmälningar,

hisslarm osv.

• Utryckning vid störningsärenden

till inrapporterat objekt

(störningsjour)

• Beredskapsstyrka (vid incident

och beredskapsinsatser kan

det föreligga behov av snabbt

förhöjda säkerhetsåtgärder där

stationära väktare är en del av

behovet)

• Receptionstjänst

• Parkeringsövervakning på gatumark

(kommunal parkeringsvakt

på offentlig plats)

• Parkeringsövervakning på tomtmark

• Åtgärdsarbeten vid inbrott/

skador, såsom t.ex. klottersanering

och lagning av glasrutor

samt återställande till ursprungligt

skick (klottersanering pris-

sätts per m² inklusive erforderligt

material (miljödeklarerat),

transporter till och från, fotografering,

polisanmälan, administration

osv. Beträffande glas

lämnar leverantören förslagsvis

pris på 3 olika sorter med mått

70 * 90. (Float 3 mm, Lamell

6 mm samt Isolerglas D4-12).

• Konsulttjänster inom säkerhetsområdet

(t.ex. riskanalyser,

analysera nuvarande skydd och

ge förslag till åtgärder, säkerhetsbesiktningar

och åtgärder

på skal-, person-, tekniska skydd

m.m).

Planerad avtalstid

2009-01-01 – 2012-12-31

Annonsförmedling

Rikspolisstyrelsen (RPS) ansvar

för framtagning av ramavtal för

annonsförmedlingstjänster. För

närvarande är det avtalslöst inom

detta område då tidigare upphandling

inte kunde slutföras på grund

av överprövning samt att den senaste

upphandlingen har avbrutits.

Rikspolisstyrelsen har kommer

starta en ny upphandling av annonsförmedlingstjänster

som beräknas

vara klar under hösten 2008.

Upphandlande organisation

Rikspolisstyrelsen

Kontaktperson

Anneli Lindberg

E-post: anneli.lindberg@polisen.se

Fordon 2009

Kommentus Gruppen AB genomför

samordnad upphandling av fordon.

Upphandlande organisation

Kommentus Gruppen AB

Ansvarig upphandlare

Carl-Göran Bergstrand

Telefon: 08-709 59 11

E-post: cg@kommentus.se

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen Fordon 2009

omfattar konventionella personbilar,

kombibilar, minibussar och

lätta lastbilar upp till 3,5 ton samt

serietillverkade s.k. miljöfordon.

Med begreppet miljöfordon avses

följande: metangasdrivna fordon,

etanolfordon av FFV-typ, elhybridfordon

samt fordon som släpper ut

maximalt 120 gram CO 2 per km.

Anbudsgivaren har även möjlighet

att lämna anbud på en finansieringstjänst

där kommunen/kommunala

bolaget/landstinget som arbetsgivare

har möjlighet att utan risk eller

extra kostnad kunna erbjuda all sin

personal att köra en ny bil, d.v.s.

en form av personalbil. Värdet av

förmånen beskattas enligt de regler

som gäller för bilförmån. Finansieringstjänsten

skall beskrivas utförligt

i anbudet.

Upphandlingen omfattar standardutrustade

fordon i tre alternativ.

Anbuden skall omfatta köp av

fordon. Anbud bör även lämnas på

Finansiell leasing och Operationell

leasing (fullservice).

Parallellt bjuder Kommentus

även in till en separat samordnad

upphandling av vagnparksfinansiering.

Den omfattar finansiell leasing,

operationell leasing samt vagnparksadministration,

vilken kan utnyttjas

som ett komplement till denna

upphandling av fordon. Ansvarig

upphandlare hos Kommentus är

Henrik Palmér.

För att kunna erhålla flexibilitet

samt det totalt sett bästa reslutatet

vad gäller köp + finansiering rekommenderas

att ni anmäler er till bägge

dessa upphandlingar.

Planerad avtalstid

2009-01-01 - 2012-12-31


Pågående upphandlingar

Tilldelningsbeslut fattat

i ramavtalsupphandling

eID2008

Verva har den 23 maj 2008 tecknat

tilldelningsbeslut med fyra leverantörer.

Upphandlande organisation

Verva

Kontaktperson

Irene Andersson

E-post: irene.andersson@verva.se

Tilldelningsbeslutet innnebär att

Verva har valt ut fyra leverantörer

som får teckna statliga ramavtal om

tjänster för elektronisk identifiering

och publika personliga e-legitimationer:

Svenska Handelsbanken AB

Swedbank AB

Nordea Bank AB

TeliaSonera Sverige AB

Avslag om överprövning

Länsrätten avslog Eurodocs AB:s

ansökan om överprövning av Vervas

selekteringsbeslut. Det innebär att

Verva kunde fatta tilldelningsbeslut

enligt plan.

Befintliga ramavtal med Handelsbanken,

Nordea, Swedbank och TeliaSonera

gäller till den 30 juni 2008.

Fram till denna tidpunkt kan avrop

liksom förlängning av gällande leveransavtal

göras.

Ljuskällor

FORTV har nu annonserat

upphandling av Ljuskällor (lågenergilampor,

lysrör, urladdningslampor,

glödlampor, halogenlampor, fordonslampor)

avseende statligt ramavtal.

Upphandlande organisation

Fortifikationsverket

Kontaktperson

Ann-Charlotte Eriksson

E-post: aeen@fortv.se

Beräknad tidplan

Förstudie: Genomförd

Förfrågningsunderlaget utformad:

Genomförd

Upphandlingsnotiser

It-konsultupphandling

Verva vann samtliga tolv överprövningar

i Länsrätten.

Verva har gjort en upphandling av

it-konsulttjänster inom åtta anbudsområden.

Inom sju av områdena

överklagades upphandlingen till

Länsrätten av totalt tolv anbudsgivare.

Länsrätten har nu avgjort de tolv

överprövningarna och konstaterar

att Verva inte har brutit mot några

upphandlingsregler. Det betyder

att Verva vunnit samtliga överprövningar.

– Länsrättens dom är mycket

glädjande – för leverantörerna som

vunnit upphandlingen, för inköparna

som vill göra bra affärer och

för Verva som upphandlare, säger

Michaela Kanti, upphandlingsledare

Verva.

Få till en bra affär

Ingen tidigare statlig upphandling

inom it-området har fått så många

överprövningar.

– Att vinna dem alla visar på

att Verva har både kompetens och

kunskap att genomföra sådana

kvalificerade upphandlingar som

tjänster. Vi visar också att det går att

upphandla utifrån kundernas behov

och få till en bra affär.

Upphandlingen IT-konsulttjänster

2008 stoppad av

Kammarrätten

Fem leverantörer har överklagat

till Kammarrätten.x

Fem överklagningar inkom till

Kammarrätten. I ett fall har

Kammarrätten nekat prövningstillstånd

därmed står Länsrättens

beslut fast. I ett annat har de beslutat

att inte stoppa upphandlingen i

avvaktan på att avgöra frågan om

prövningstillstånd. I övriga tre har

Kammarrätten meddelat interimistiskt

beslut i väntan på att avgöra

frågan om prövningstillstånd. Det

Annonsering och anbudstid apriljuni

2008: Pågår

Sista anbudsdag: 2008-06-10

Utvärdering/tilldelningsbeslut:

2008-06-19

Nytt avtal: 2008-07-01

Hygien och städprodukter

Verket för högskoleservice (VHS

upphandling) har startat arbetet

med en ny upphandling av det statligt

ramavtal för hygien och städprodukter.

Det nuvarande avtalet går ut

den 14 november 2008.

Upphandlande organisation

Verket för högskoleservice

Kontaktperson

Annette Annerstig

E-post: annette.annerstig@vhs.se

Sista dag att lämna anbud är den 25

augusti 2008.

Vitvaror 2008

Kommentus genomför samordnad

upphandling av storköksmaskiner,

fastighetstvättmaskiner och vitvaror.

Upphandlande organisation

Kommentus Gruppen AB

Ansvarig upphandlare

Jeanette Hemmingsson

Telefon: 08-709 59 63

interimistiska beslutet som avser

anbudsområde 1-6 och 8 innebär att

upphandlingen nu är stoppad inom

dessa områden och att ramavtalen

inte kan träda ikraft.

Huvudsäte i Stockholms län

Ramavtalen som Verva upphandlat

är tvååriga, med möjlighet till upp

till två års förlängning. De avser

it-konsulttjänster utan koppling till

produkt eller funktion, och gäller

leveranser till 52 statliga myndigheter,

19 kommuner samt 9 stiftelser

och liknande, alla med huvudsäte i

Stockholms län.

Ett av anbudsområdena i

upphandlingen, GIS-kompetens,

överklagades inte och ramavtalen

inom det området kunde därför

träda i kraft redan 13 februari.

Stort intresse

Vervas upphandling startade i juni

2007 och har tagit längre tid än Verva

räknade med från början. Intresset

att lämna anbud var oväntat stort

E-post:

jeanette.hemmingsson@

kommentus.se

Upphandlingen

omfattar tre delområden

Upphandlingen omfattar köp av

produkter inom nedan angivna tre

(3) delområden inklusive installation

och service. Möjlighet ges till leverantören

att offerera på ett eller flera

delområden. Avtal avses att tecknas

med upp till tre (3) leverantörer

inom varje delområde för respektive

upphandlande enhet.

A. Vitvaror och hushållsprodukter

(Vitvaror avses t.ex. kyl, tvättmaskin,

ugn, spis m.m. med hushållsprodukter

avses t.ex. dammsugare, köksapparater

etc. för hushållsbruk)

B. Fastighetstvättmaskiner (Tvättstugemaskiner,

torkskåp, mopptvättmaskiner,

manglar)

C. Storköksmaskiner

Sista anbudsdag

Sista dag att inkomma med anbud är

den 1 juli 2008.

Avtalstid

Avtalet tecknas för tre (3) år med

möjlighet för Kommentus att

förlänga avtalet med upp till ett (1)

år. Avtalet beräknas träda i kraft

under november-december 2008.

inom alla anbudsområden. Totalt

kom det in 307 anbud.

Ramavtal för betalkort,

resekonto och inköpskort

förlängt till och med 2008

Riksgälden utnyttar sin option att

förlänga ramavtal för betalkort,

resekonto och inköpskort en andra

gång.

Riksgäldens ramavtal med SEB

Kort AB, American Express Services

Europe Ltd, Swedbank AB (tidigare

FöreningsSparbanken AB) samt

Nordea Finans AB förlängs därmed

till och med den 31/12 2008.

Kontaktperson hos Riksgälden:

Anita Schönbeck

Telefon 08-613 45 85

E-post:

anita.schonbeck@riksgalden.se


Det handlar om våra barn

eftersom jag även arbetar som terapeut, har jag

tagit del av ungdomars öden i terapirummet,

har det även frammanat mitt ställningstagande

rörande vikten av att få in mer av barnperspektivet

i vårt samhälle.

Jag upplever att våra unga bär svar,

viktiga svar, avgörande svar, till oss,

om oss, inte minst avgörande svar

till oss som arbetar inom skolan,

socialtjänsten och ungdomsvården.

Tyvärr upplever jag ibland att vi som

arbetar där inte alla gånger tar våra

ungdomar på allvar.

Jag saknar ungdomarnas röster

bland oss vuxna i samhällsdebatten

idag, inte minst skoldebatten med

utbildningsminister Björklund i

spetsen. Jag upplever att vi vuxna

alltför ofta riktar fokus på ledsamheter

kring vad de unga gör och låter

dem klä skott för vår egen oförmåga

och okunskap, istället för att vi har

kurage nog att rannsaka oss själva

och se vad vi vuxna behöver lära

oss mer av. Jag anser att vi behöver

fråga barnen och ungdomarna vad

de tycker, hur de känner, vad de

upplever. Framförallt behöver vi

lyssna på just dem som upplever sig

vara utsatta just nu idag.

Jag vill ge ett konkret exempel på

en flicka som jag mötte som for offer

för både skolsystemet, socialtjänsten

och ungdomsvården. Jag kallar henne

Camilla och börjar med att återge en

kort sammanhangsbeskrivning:

Åren 2002-2003 tvångsomhändertogs

och SoL-placerades 24

ungdomar i en av Göteborgs kranskommuner.

I en utvärderingsrapport

framtagen av kommunens egen

socialförvaltning påvisades att de 24

tvångs- och SoL-placerade ungdomarna

fick större problem med

droger, ökad ohälsa och skolproblem

under själva behandlingstiden på

institution.

– Vi har slängt 14 miljoner i

sjön och inte har ungdomarna blivit

bättreî - sa dåvarande ordförande i

social- och arbetsnämnden.

Utsattes för misshandel

Camilla var en av ungdomarna

kommunen SoL-placerade. Hon var

då 13 år. Det som satte stopp för

Camillas institutionsvistelse, var att

det uppenbarades att hon hade utsatts

för misshandel av fyra behandlingsassistenter

på institutionen. Drygt

ett år efter misshandeln kontaktade

Camillas mor mig. Hon frågade

om jag ville ta emot henne och

hennes dotter i terapi. Problemen

modern delgav, var att Camilla vid

54

denna tidpunkt pendlade mellan

förtvivlan och aggressivitet. Dottern

hade börjat skära sig och tillta våld

mot henne. Nu visste modern inte

längre hur hon skulle hantera situationen.

Dels kände Camillas mor

misströstan mot socialtjänsten som

SoL-placerat Camilla vilket resulterat

i misshandel, och dels för att

hon upplevde sig maktlös i mötet

med sin dotter. När jag frågade om

Camilla själv ville gå i terapi, svarade

modern ja.

Jag träffade Camilla och hennes

mor varannan vecka under 1 ½ års

tid. Uppdraget bestod av att stödja

Camilla att bearbeta misshandeln,

komma tillrätta med att hon skar

sig, hantera förtvivlan och aggressiviteten,

så väl som att modern skulle

komma tillrätta med maktlösheten

hon erfor inför Camilla, men också

socialtjänsten och institutionsvården.

Uppdraget bestod också av

att mor och dotter skulle arbeta mot

konstruktiva förhållningssätt i mötet

med varandra för att tillsammans

utveckla en sundare relation.

Djup misstro mot vuxna

Till en början upplevde jag att

Camilla främst styrdes av djup

misstro mot vuxna. Hon ifrågasatte

allt och alla, så även mig. Jag

minns så väl tillfället som jag efteråt

upplevde var en vändpunkt för något

nytt för henne, och så även nytt och

ytterst lärorikt, för mig. Tack.

Jag minns att jag satt på trappan

bredvid Camilla. Plötsligt sa hon:

– Om vi inte accepterade utredningen

skulle jag bli tvångsomhändertagen

enligt LVU sa surkärringen

på îsocî. Jag förstörde för min

omgivning tyckte hon och lärarna,

säger Camilla tyst. Hon tar ett djupt

andetag, tittar upp på mig, tar sats,

fortsätter:

– När jag hörde de där jävla orden

gick det fort. Jag började isolera mig

och tycka alltmer illa om mig själv.

Jag skar mig varje gång jag blev arg,

det kändes som jag ville straffa mig

för att jag var så dum och elak. Fan

vilket helvete det har varit!

Camilla reser sig upp och går

nedför trappan. Ser hennes tårar

komma. Det hugger till inombords.

Jag går sakta efter. Hon vänder sig

om med tårdränkt ansikte:

– Du kanske är en lika stor svikare

du, säger hon rappt och ger mig en

iskall blick.

Jag vet att stunden är inne. Just

den där avgörande stunden som

svarar på om jag lyckas nå fram.

Känner plötsligt mina tårar komma.

Jag vill krama henne. Men – den där

kramen är mitt behov. Jag avstår.

– Jag vet inte, kanske jag är det,

svarar jag. Jag finns här nu och

lyssnar gärna på dig om det känns

rätt för dig att berätta.

– Du grinar ju.

– Ja, svarar jag.

Mina tankar snurrar. Var landar

mina ord i henne. Plötsligt ler hon.

Vi står där tysta. Länge.

Försiktigt börjar Camilla berätta.

Från dagen när hon transporterades

till paragraf 12-hemmet, misshandeln

på hemmet, mobbingen i skolan och

skilsmässan mellan hennes mamma

och pappa.

När ni vuxna felar

tystas det ner

– Jag har fortfarande inte fått något

rakt svar på varför behandlingsassistenterna

gjorde så här mot mig.

Inte heller har jag fått något rakt svar

på varför min socialsekreterare inte

trodde på mig när jag ringde och bad

om hjälp. Ungdomshem kan aldrig

bli någon lösning. Det handlar om

att ni vuxna måste lära er mer om er

själva för att vi unga tillsammans med

er skall kunna skapa förståelse och

respekt. Visst fan, kan jag och andra

ungdomar göra fel, men det drabbar

sällan mängder av människor. Medan

när ni vuxna felar tystas det ner, allt

för att inte uppmärksammas. Hur

trovärdigt är det, säger Camilla och

borrar in sin blick i mig.

Handlar om

ömsesidig respekt

Efter just denna terapisession

påmindes jag främst om att Camilla

hade mött en situation som inget

barn överhuvudtaget skall behöva

möta. Jag påmindes också om

Camillas klarsyn när hon sa îdet

handlar om att ni vuxna måste lära

er mer om er själva för att vi unga

tillsammans med er skall kunna

skapa förståelse och respektî. Hennes

påstående delade jag, för mig var

det en sanning som hade vuxit

fram successivt i mitt arbeta med

ungdomar. Lika mycket delade jag

Camillas andra påstående - îvisst fan,

kan jag och andra ungdomar göra

fel, men det drabbar sällan mängder

av människor. Medan när ni vuxna

felar tystas det ner, allt för att inte

uppmärksammas. Hur trovärdigt är

det?î Jag delade även detta påstående,

eftersom jag både i mitt yrke, så väl

som privat, hade mött situationer

rörande utsatta barn, som hade

tystats ner och mörkats av vuxna.

En ung människas

tragiska erfarenhet

Terapisessionen påminde mig åter

om en ung människas tragiska

erfarenhet. En erfarenhet som jag

upplevde var ett svar på ett djupt

misslyckande och övergrepp mot ett

barn från samhällets sida. Här mötte

jag en ung människa som blivit misshandlad

av den personal som skulle

hjälpa henne. Det gjorde mig arg.

Återigen påmindes jag om luckorna

i vårt rättssystem. Återigen påmindes

jag om vårt allas delansvar. Mitt

delansvar. Ditt delansvar. Föräldrars

delansvar. Samhället och medborgarnas

delansvar, inte minst skolan

och den sociala myndighet som hade

SoL-placerat Camilla och den institutionsvård

vars personal hade utsatt

henne för misshandel. Hur många

gånger i mitt arbete hade jag inte

mött liknande situationer där unga

människor som på olika sätt hade

kommit i kläm för att vi vuxna inte

haft kurage nog att ta vårt ansvar?

Vårt gemensamma delansvar

Vi behöver lyssna på de unga riktigt

noga både vad det gäller skolfrågor,

institutionsvård och de barn som

kommer från andra länder. När vi

frågar barnet, ungdomen, eleven îvill

du hjälpa mig att bemöta dig på sätt

som är bra för digî lär vi garanterat

hitta två nycklar. En nyckel som kan

leda till ökad förståelse och ömsesidig

respekt mellan barn och vuxna.

En annan som kan skapa förutsättningar

för att hitta kloka ramar för

alla barn i skolan. Vi kan ju inte sätta

in alla på institution.

Tina Lundberg

Offentliga Affärer 3 2008 | www.offentligaaffarer.se


You really need skills to become Europe’s number one.

Konica Minolta. The skills to win.

www.konicaminolta.se


posttidning

rEtUrADrESS: Hexanova Media Group Ab

fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

Mer körglädje.

Mindre administration.

AutoPlan erbjuder fl exibel fi nansiering, smarta rutiner för

administration och smidig onlineförsäljning av era fordon.

AutoPlan gör det enklare för era förare genom snabb

telefonsupport, enkla rutiner och lättanvända hjälpmedel.

AutoPlan ger er vagnparksadministration när den är som bäst.

›› Det fi nns en anledning till att vi är marknadsledande.

Vi lyssnar på våra kunder! ‹‹

För mer information besök vår hemsida www.autoplan.se eller maila till kontakt@autoplan.se

More magazines by this user
Similar magazines