Bildpresentation till portfolio i pdf-format del 1

alingsas.se

Bildpresentation till portfolio i pdf-format del 1

Trygghet
ur
jämställdhets‐


perspek3v
i
samhällsbyggnad


Namn

Titel, Organisation


Sammanfattning

• Kvinnor upplever högre grad av otrygghet

än män

• Andra faktorer samverkar med kön i

upplevelser av otrygghet

• Kvinnor beaktar risken att utsättas för

sexualiserat våld


Sammanfattning

• Kvinnors fria rörlighet begränsas av

otrygghet

• Kvinnor använder sig av strategier för att

hantera risker


Diskussion

• Har ni i ert arbete reflekterat över att det

kan finnas motsättningar mellan trygghet

och säkerhet? När?

• Vad har ni prioriterat om ni identifierat

sådana motsättningar?

• Kan ökad trygghet leda till ökad säkerhet?


Genusordningen

• Genus = sociala aspekter av kön

• Genusordningen = en samhällsordning

• Två principer:

- kvinnor och män hålls isär

(genuspolarisering)

- kvinnor och män värderas olika


Män Kvinnor

Maskulin Feminin

Aktiv Passiv

Subjekt Objekt

Offentlig Privat

Hård Mjuk

Stark Svag

Orädd Rädd

Förövare Offer

Beskyddare Beskyddad


Omständigheter som påverkar rädsla

• Var man bor

• Hur stämningen och ordningen är i ens

närmiljö

• Om man har personliga erfarenheter av

brott

• Om man har kännedom om brott

• Bilden av den egna sårbarheten


Sammanfattning

• Trygghet och säkerhet står ibland i

motsatsförhållande till varandra

• Genusordningens två principer:

1) isärhållande 2) olika värderande

• Genusordningen kan förklara mäns våld

mot kvinnor

• Våldet upprätthåller genusordningen


Sammanfattning

• Begreppet rädsla och rädsloparadoxen är

problematiska

• Kvinnor förhåller sig till risken att utsättas

för mäns våld

• Man bör problematisera statistiken över

anmälningar


Platser som ofta upplevs som otrygga

• Busskurer

• Parkeringshus och parkeringar

• Gång- och cykeltunnlar

• Offentliga hissar

• Parker

• Industriområden


Faktorer som skapar otrygga platser

• Igenvuxna buskage, skrymmande staket

• Skräpighet, flagnande fasader

• Dålig belysning, trasiga lampor

• Baksidor och mellanrum

• Folktomma ytor

• Platser där det är dålig överblick

• Trafiksepareringar


Faktorer som skapar trygga platser

• Platsen är överblickbar

• Platsen ger kontakt med omgivningen

• Platsen är befolkad

• Platsen är orienterbar

• Platsen blandar kommunikationsstråk och

bebyggelse

• Platsen är välskött

More magazines by this user
Similar magazines