Presentation ramavtal Tryckeritjänster - Avropa.se

avropa.se

Presentation ramavtal Tryckeritjänster - Avropa.se

Avropadagen 23 oktober -

Tryckeritjänstavtalet


Sid 2

Bakgrund

• Nytt avtal sedan 15 februari 2012

• Traditionella tryckeritjänster inkl tidningsoffset

• Tillkommande tjänster

• Likt de tidigare avtalen gäller Förnyad

konkurrensutsättning

• Totalt 12 leverantörer

• SME företag, ex. Wikströms Tryckeri


Sid 3

Leverantörer

AJ E-Print AB

Arkitektkopia AB

DanagårdLITHO AB

Edita Västra Aros AB

Elanders Sverige AB

Ineko AB

JMS Mediasystem AB

Kaigan AB, Fd. Imprima

Lenanders Grafiska AB

Taberg Media Group AB

Wikströms Tryckeri AB

Åtta.45 Tryckeri AB


Sid 4

Exempel till ”färdig leverans”

• Textbehandling

• Bildbehandling

• Illustrationsbehandling

• Layout

• Digitalt tryckoriginal, ex. PDF

• Tryckning

• Efterbehandling

• Distribution (leverans)


Sid 5

Pappersbegrepp

• Bestruket/Obestruket

• Matt/Silk/Glättat

• Träfritt/Trähaltig/Returfiber/Lump

• Ytvikt

• Opacitet

• Vithet, Gultonat, Kulört

(Ytbehandling)

(Glans)

(Massainnehåll)

(Gram/m²)

(Ogenomskinlighet)

(Kulör)


Sid 6

Exempel på

• TIFF

• EPS -

• JPEG

• PDF

• RAW

• PICT/BMP

• GIF

-

-

-

-

-

-

bildformat

bra för tryck, kan komprimeras

bra för tryck, kan komprimeras

bra vid trycklämning, förstör

komprimering

kan läsas av alla, går att göra allt

digitalkamerans negativ

skärmdumpar

för webbhantering, max 256 kulörer


Sid 7

Tryckkostnaders påverkan

• Upplaga

• Format

• Omfång (antal sidor totalt)

• Papperstyp

• Efterbehandling

• Tid

(vid stora upplagor)

• Total volym vid samma beställning


Sid 8

Ingående tjänster

• Prepress: repro-/prepressarbete, skanning, provtryck,

bildbehandling, retuschering, färghantering och

bildanpassning till tryck.

• Ateljétjänster: layoutoch formgivningsarbete,

bildbehandling, retuschering, originalframställning med

exempelvis en grafisk profil som grund.

• Efterbehandling: bigning, skärning, falsning, bindning

och häftning, laminering, lackning och stansning.

• Packning, lagerhållning och distribution: Plockoch packtjänster, adressering, lagring och distribution av

tryckt material


Sid 9

Tillkommande tjänster

• Expo/utställningssystem, inkl roll-ups och vepor

• Systemstöd/webbtjänster/Print-on-demand

• Mediabank med beställningsfunktion

• Mallproduktion

• Projektoch planeringsverktyg

• Systemimplementering med kundens webbgränssnitt

• Digital arkivering av projekt och dokument

• Pärmproduktion

• Beräkning av trycksakers miljöpåverkan och verktyg för klimatkompensation

• Grafiska konsulttjänster

• Säkerhetstryck

• Digital publicering

• Cross media

• E-handel


Sid 10

Förnyad konkurrensutsättning

• Skriftlig avropsförfrågan till samtliga leverantörer.

• Skälig tidsfrist för att lämna avropssvar.

Skälig tid ska ses ur avropets komplexitet och omfattning.

Vid avrop av mindre kvantiteter (en (1) post)) ska

anbudsgivaren inkomma med svar inom fem (5)

arbetsdagar. Vid mer komplexa avrop ska anbudsgivaren

inkomma med svar inom tio- femton (10-15) arbetsdagar.

• Ramavtalsleverantör är skyldig att besvara

avropsförfrågan, oaktat om de kan leverera eller ej.

• Avropssvar ska vara skriftliga.


Sid 11

Provtryck

• PDF-filer

• Laser-utskrift

• PDF-filer på kalibrerad skärm

• Tryckanpassat förprovtryck

• Press-provtryck digitaltryck

• Press-provtryck offset


Sid 12

Enstaka avrop och leveransavtal

• Enstaka avrop

Ett leveransavtal för ett enstaka avrop kan tecknas på

ramavtalets slutdatum, men produktionstiden ska

begränsas till 90 dagar efter ramavtalets upphörande.

• Leveransavtal

Om ett nytt leveransavtal ska tecknas under ramavtalets

sista år får detta inte göras senare än nittio (90) dagar före

ramavtalets sista datum. Giltighetstiden för detta

leveransavtal kan uppgå till maximalt 90 dagar efter

ramavtalets upphörande.


Sid 13

Kriterier och tilldelning

• Kriterier som ska ligga till grund för tilldelning av kontrakt

ska anges i avropsförfrågan.

• Kund avgör vilka kriterier som är relevanta för det

specifika avropstillfället samt den viktning de har.

• Beskriv hur utvärdering och tilldelning kommer att gå till.

• Transparant och likabehandling


Sid 14

Utvärdering/Kontroll

• Provtryck

• Skärmkontroll

• Viktning av upplaga och provtryck

• Pris kan viktas till 100%

• Priskorg

• Utvärderingsmall där pris viktas mot lägsta pris


Sid 15

Tilldelning

• Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det

för kunden bästa avropssvaret mot grundval av de kriterier

och villkor som angetts i avropsförfrågan.

• De ramavtalsleverantörer som deltagit i den förnyad

konkurrensutsättningen ska meddelas beslut om tilldelning

och skälen därför.

• Kunden kan frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika

ett senare ogiltigförklarande av sitt kontrakt.

• Avtalsspärrens tidslängd ska anges i beslutet


Sid 16

Underleverantörer

• Samarbetet med underleverantörerna sköter respektive

kontrakterad ramavtalsleverantör

• En underleverantör får inte avge avropssvar, teckna

kontrakt, fakturera kund

• Avropssvar lämnas alltid av den kontrakterade

ramavtalsleverantören. Ska framgå tydligt i avropssvar

• Med underleverantör avses även dotterbolag till

kontrakterad ramavtalsleverantör

• Kommunikation/korrespondens sker alltid mellan

kontrakterad ramavtalsleverantör och kund


Sid 17

Plikt‐

och arkivexemplar, tryckta

produktioners bevarande

• Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten,

eller vid framförande inför en större sluten krets.

• Tryckerier har en laglig rätt (1993:1392) att ta ut s.k. pliktoch arkivexemplar ur

leveransgill upplaga på Beställarens bekostnad.

• Om tryckeriets prestation inte utgör slutprestation, ska Beställaren självmant

och utan dröjsmål kostnadsfritt till tryckeriet överlämna exemplar i föreskrivet

antal och utförande.

• Skrifter, mer än 30 ex

• Elektroniska dokument, mer än 50 ex

• Till Kungliga Biblioteket

(se Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument))

• Till Stockholms, Uppsalas, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeås

Universitetsbibliotek

(se Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument))

More magazines by this user
Similar magazines