2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere

deere.com

2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere

MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN

2011 var ett fantastiskt

framgångsrikt år för

John Deere

Efter ett fantastiskt framgångsrikt år står nu John Deere inför

firandet av företagets 175-årsjubileum. Företaget har uppnått

enastående resultat redan från starten. Trots det har resultaten i

många avseenden nått nya höjder under 2011.

Vi har bland annat uppnått rekordhöga finansiella resultat, behållit

vår konservativa kapitalstruktur och lanserat fler produkter än

någonsin tidigare. Vi har även stärkt vårt samhällsengagemang

och vidtagit ytterligare åtgärder för att fortsatt vara en mycket

uppskattad arbetsgivare.

Som ett resultat av detta har företaget goda möjligheter att dra

fördel av tillväxten i världsekonomin och på lång sikt utnyttja

kommande positiva ekonomiska trender.

För räkenskapsåret 2011 rapporterade Deere intäkter på nära 2,8

miljarder USD och en nettoomsättning på 32,0 miljarder USD.

Båda resultaten passerade tidigare toppnoteringar med stor

mariginal. Intäkterna steg med 50 procent med en

omsättningsökning på 23 procent. Deeres samtliga

affärssegment rapporterade betydligt högre vinst än år 2010.

Årets framgång är resultatet av ett skickligt verkställande av våra

affärsplaner, vilka bygger på konsekvent verksamhetsdrift och

noggrann hantering av kostnads- och kapitalstyrning. Ett exakt

verkställande ger höga ekonomiska vinster, eller SVA (mervärde för

aktieägarna*), och högt kassaflöde. År 2011 uppgick mervärdet för

aktieägarna till rekordbeloppet 2,53 miljarder USD, och koncernens

kassaflöde från driftsaktiviteter uppgick till 2,33 miljarder USD. De

pengarna hjälpte oss att underhålla viktiga kapitalprojekt, en

rekordstor utdelning till investerare och ett fortsatt återköp av

aktier, till en summa av nästan 1,7 miljarder USD.

Företaget stärktes av dessa resultat och kunde bibehålla de goda

ekonomiska förhållandena. Deeres utrustningsverksamhet

avslutade året i huvudsak skuldfria på nettobasis och de

finansiella tjänsterna är fortsatt försiktigt kapitaliserade. Vid årets

slut hade Deere 4,4 miljarder USD i likvida medel och säljbara

värdepapper.

* Finansmått, inte i enlighet med GAAP (god redovisningssed). Se sidan 11 för mer information.

Modell D

7280R utnämndes till ”årets traktor” av

redaktörer för jordbrukstidskrifter i Europa

och den uppfyller kundernas krav på kraft,

bränsleeffektivitet och transporthastighet.

Deere-traktorer har funnits länge i

Europa, och ett exempel på detta är

modell D som levererades till Europa

för första gången år 1926.

3


4

Största divisionen visar vägen

I täten för vår framgång gick divisionen Agriculture & Turf (A&T)

som uppnådde ännu ett fantastiskt år. Försäljningen ökade med

4,2 miljarder USD, vilket är en av de största ökningarna någonsin

för ett enskilt år. Deeres största division hanterade tillgångar på

ett effektivt sätt, introducerade ett exempellöst antal produkter

på marknaden och utökade samtidigt kundbasen.

Positiva villkor för lantbruket och stark försäljning av stora

maskiner i framför allt USA och Kanada bidrog till A&T:s resultat.

Försäljning på nyckelmarknader som Västeuropa, Centraleuropa,

Brasilien och Ryssland har även ökat betydligt.

Inom andra delar av verksamheten fortsatte Construction &

Forestry (C&F) med en dramatisk förändring som innebar att

rörelseresultatet mer än tredubblades med en försäljningsökning

på 45 procent. C&F lanserade framgångsrikt avancerade

produkter, expanderade i nya geografiska områden och plockade

marknadsandelar inom viktiga kategorier. Trots årets starka

tillväxt, där försäljningen har mer än fördubblats på bara två år,

ligger försäljningssiffrorna långt under det som förr har ansetts

vara en normal nivå.

John Deere Financial bidrog även till det goda resultatet genom att

uppnå stora vinstförbättringar, samtidigt som de fortsatte att

erbjuda konkurrenskraftig finansiering till våra kunder. Förtjänsten

för finansiella tjänster steg med 26 procent, i hög grad till följd av

en tillväxt i portföljen på nästan 3 miljarder USD. Kreditkvaliteten

fortsatte att vara ganska stark, eftersom värdereglering sjönk till

endast 4 USD för varje genomsnittligt portföljvärde på 10 000 USD.

Kraftig medvind för oss framåt

Kraftfulla trender världen över ger stöd för våra nuvarande resultat

och våra framtidsutsikter. Världens befolkning fortsätter att växa,

och under året som gick blev vi fler än 7 miljarder. Det är också

viktigt att notera att ökat välstånd, särskilt i tillväxtekonomier som

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, leder till ett större behov av

mat och energi. Som ett resultat därav har världens lager av

baslivsmedel legat på nivåer i närheten av de lägsta i historien, i

förhållande till användningen. Som ett svar på detta har

spannmålspriserna stigit och jordbruksintäkterna drivits upp

enormt.

Bandtraktor 40C

Genom att lyssna på anläggningsentreprenörer och

företag inom vägbygge kunde företaget utveckla

schaktmaskinen Deere 850K. Maskinens IT4-motor

med 205 hk tillsammans med tvåvägs hydrostatisk

transmission gör att kraft och hastighet kan matchas

mot belastning. Tack vare innovativ kylning kan 850K

uppnå mycket hög produktivitet på stora arbetsplatser.

Input från våra kunder bidrog också till utvecklingen

av Deeres tidigare maskiner, till exempel 40C som

introducerades 1953.


Risbindare

Många experter anser att jordbruksproduktionen behöver

fördubblas till mitten av århundradet om efterfrågan ska

tillfredsställas, och att produktionen måste ske utifrån i stort sett

samma mängd land men med mindre vatten. Produktionsvinster

av den här storleken har uppnåtts tidigare. Men liksom tidigare i

historien kommer det att krävas ytterligare utveckling inom

lantbrukets mekanisering och produktivitet för att uppnå detta.

Samtidigt flyttar allt fler människor till städerna från landsbygden.

Det ökar behovet av vägar, broar och byggnader samt den

utrustning som krävs för att bygga dem.

De här trenderna, som verkar ha en stor förmåga att komma igen,

är positiva för John Deere. Vår uppfattning är att de gagnar

efterfrågan på innovativa utrustningar för lantbruk, byggindustri,

skogsbruk och grönyteskötsel och relaterade lösningar även på

mycket lång sikt.

Deeres skördemaskiner, till exempel risbindaren från

1920-talet, har varit ett inslag i risskörden under

generationer. Den nya skördetröskan R40 tillverkas i

Kina och är utformad för skörd av oskalat ris och kan

även användas för vete och andra mindre sädeskorn.

Skördetröskan har ett avancerat urtrösknings- och

separationssystem och hydrostatisk drivning.

Utökad närvaro på den globala marknaden

Stark medvind är en sak, effektivt arbete för att dra nytta av den

är en helt annan sak. John Deere arbetar därför utifrån en

omfattande driftstrategi med målet att i mycket stor utsträckning

utöka vår närvaro på den globala marknaden. Planens viktigaste

punkt, ett försäljningsmål på 50 miljarder USD vid cykelns mitt

2018, kräver betydande investeringar i utökad kapacitet,

distribution, kredit och eftermarknadssupport.

Under det senaste året tillkännagav Deere planer på att bygga sju

nya fabriker på marknader som är viktiga för vår tillväxt. Det är en

vidareutveckling av tidigare investeringar som lett till att vår

kapacitet och närvaro på marknaden har ökat avsevärt i världen.

Tre av de nya fabrikerna finns i Kina och arbetar med

byggutrustning, motorer och stora jordbruksmaskiner, två finns i

Brasilien och arbetar med byggutrustning, och en i Indien där

man arbetar med tillverkning av lantbrukstraktorer. Så sent som

förra månaden avslöjades planer på att bygga en fabrik i

Ryssland för utrustning för sådd, jordbearbetning och tillbehör.

Dessutom öppnades nya eller utökade reservdelscentrum under

5


6

Lastare 440A

Den hjulförsedda skördaren 843K är utformad för hög

produktion och hög tillförlitlighet med kraftfulla axlar

och robusta hydrauliska och elektriska system. Valfria

JDLink-system styr användning och produktivitet

och uppmärksammar föraren när underhåll

krävs. John Deere har länge tillverkat

maskiner för skogsbruk, till exempel lastaren

440A som lanserades 1966.

året i Tyskland, Sverige, Kanada och Ryssland. Finansverksamheter

lanserades i Kina och planeras i Ryssland.

Samtidigt fortsatte vi att göra betydande investeringar i vår

tillverkningsbas i USA. Under 2011 genomfördes även stora

förbättringar av våra i fabriker i Davenport, Des Moines och

Waterloo. Företaget förstärkte även personalstyrkan i USA med

2 500 nya medarbetare.

Trots att vi utökar vårt globala täckningsområde, fortsätter vi att

fokusera på de viktiga marknaderna i USA och Kanada. Förra året

stod de regionerna för 60 procent av våra intäkter och ungefär 75

procent av vår vinst. Mer än hälften av alla utgifter i

kapitalprogrammen avsåg också de regionerna.

Framtidens John Deere kommer att vara mer globalt och ha en

mer internationell karaktär. Vi står dock som alltid fast vid målet

att uppnå stor tillväxt i Nordamerika och vi skapar nya och bättre

sätt att hjälpa de kunder som är en hörnsten i vår framgång.

Rekordår för nya produkter

En annan viktig del av våra tillväxtplaner är att utöka

produktutbudet och komma in på nya attraktiva delar av

marknaden. Förra året lanserade John Deere ett rekordstort antal

produkter, de flesta med funktionsförbättringar gällande kraft,

komfort och prestanda. Många omfattar John Deeres motorteknik

som avsevärt minskar utsläpp och samtidigt uppfyller kundernas

krav på kraft och effektivitet.

Bland de nya produkterna finns högklassiga skördetröskor som

skapar en standard för kapacitet och produktivitet, samt den mest

kraftfulla serien John Deere-traktorer som någonsin har skapats.

Andra produkter är de nya självgående sprutorna, våra största

någonsin, en med en sprutramp på hela på 36,6 meter. Bland de

nya modellerna för byggutrustning finns avancerade

grävmaskiner, effektiva schaktmaskiner och lastmaskiner med

hybrid-elektriska drivlinor.


Bomullsplockare

nummer 8 Bomullsplockaren 7760 revolutionerar branschen

i och med att behovet av arbetskraft och annan

utrustning i skördeprocessen minskar. Maskinen

komprimerar bomullen till moduler på 2,27 kg

täckta med skyddsfolie. Föraren fortsätter skörda

och modulerna flyttas till en upplockningspunkt.

Tidigare bomullsplockare, till exempel nummer 8 från

1951, bidrog till att mekanisera skörden.

John Deere har varit kända för vårt nyskapande ända sedan vår

grundare skapade den originella stålplogen och företaget har

under 2011 tilldelats ett antal teknikrelaterade utmärkelser.

Bland dem fanns fem silvermedaljer som presenterades på

Europas största evenemang för lantbruksutrustning, åtta

utmärkelser från en ledande jordbruksteknikgrupp i USA och en

guldmedalj som vi vann under en internationell tävling i

Frankrike. De prisbelönta teknikerna är bland andra avancerad

styrning, traktor/redskapsautomatik och skördelogistik.

Dessutom utnämndes John Deere 7280R till årets traktor av

redaktörer för jordbrukstidskrifter i Europa.

Bundna till tidlösa principer

Oavsett hur starka våra marknader är eller i vilken skala vi

investerar, vilar John Deeres framtid på tidlösa principer. De har

format vårt anseende som företag under 175 år och har gjort

John Deere till en speciell typ av verksamhet.

Våra värden både förenar och urskiljer oss. De har upprätthållit

lojaliteten hos våra kunder i generationer och är en

inspirationskälla för tusentals mycket skickliga medarbetare,

leverantörer och återförsäljare. De har också bidragit till att

leverera stabil avkastning för våra investerare under många år.

Medan John Deere expanderar världen över fortsätter vi att ta

fasta på företagets kärnvärden – integritet, kvalitet, åtagande

och innovation – och vi är medvetna om att de är en viktig del av

grunden som vår framgång vilar på.

Byggt på ett utökat samhällsengagemang

Att som företag ta ansvar i samhället och samtidigt vara en

progressiv arbetsgivare är avgörande för att vara ett bra företag.

Det har kännetecknat John Deere under alla år.

7


8

Den nya kompakta transporttraktorn 1026R motsvarar

kundernas behov av mångsidighet och enkel användning.

Den kan användas med tre tillkopplade tillbehör, vilket

minskar tiden för utbyte. Inga verktyg krävs för till- och

frånkoppling av kompatibla tillbehör. Mångsidiga små

traktorer, till exempel LA från 1941, var populära

transporttraktorer på små lantbruk.

Modell LA

Under året har John Deere Foundation fortsatt att stödja

organisationer som arbetar för att förbättra jordbruksverksamhet i

utvecklingsländer. En av de största mottagarna av stöd från

stiftelsen är fortsatt Opportunity International, en grupp som

erbjuder mikrolån till lantarbetare i Afrika.

John Deeres medarbetare hjälper även samhället framåt genom

omfattande volontärarbete. Vid lanseringen av företagets

formella frivilligverksamhet år 2011 arbetade 20 av John Deeres

ledare, däribland jag själv, under flera dagar på ett mindre

lantbruk i Indien. Detta var en följd av stödet från stiftelsen för

att hjälpa lantbruken att odla mer och öka sina inkomster.

John Deere Foundation fortsatte även att stödja

utbildningsprogram, med extra fokus på områdena jordbruk,

naturvetenskap, teknik, maskinteknik och ekonomi. Genom

samarbete med ett ledande tyskt universitet bidrog stiftelsen till

att finansiera ett utbildningsprogram för jordbruksutveckling på

fem skolor i Ryssland och Ukraina.

Vårt samhällsengagemang syns även genom omsorgen och

respekten för våra medarbetare. Exempelvis är John Deerearbetsplatser

bland de säkraste i världen, och detta utmärkande

resultat blev till och med ännu bättre under 2011. Antalet skador

som ledde till frånvaro från arbetet sjönk kraftigt och låg i nivå

med historiskt rekordlåga siffor. På fler än hälften av

arbetsplatserna inträffade under året inte en enda skada som

ledde till förlorad tid.

En annan milstolpe är att företagets arbete med

ledarskapsutveckling ledde till en placering på nionde plats i USA

och på fjortonde plats globalt av tidsskriften Fortune. Deere


utnämndes också till ett av de bästa företagen att arbeta för i

en framstående undersökning i Brasilien. Dessa är viktiga bevis

på vår förmåga att urskilja, underhålla och utveckla talanger.

Under 175 år har vi byggt för framtiden

John Deere är redo för tillväxt och framtida framgångar. Med

företagets starka prestationer från 2011 i ryggen har vi goda

möjligheter att dra fördel av de positiva ekonomiska trender

som innebär en enorm potential.

Tack vare John Deeres medarbetare, återförsäljare och

leverantörer världen över, följer vi våra planer att möta världens

växande behov av avancerad utrustning för lantbruk och

byggindustri, och vi gör framsteg i allt snabbare takt. Det är den

främsta orsaken till att vi kan vara så säkra på företagets

framtidsutsikter och på vår förmåga att leverera betydande

värde till kunder och investerare under åren som kommer.

Under 175 år har John Deere satt höga prestationsmål. Under

alla dessa år har vi byggt inför framtiden. En framtid som enligt

vår mening aldrig tidigare har varit så fylld av möjligheter för

dem som medverkar till vår framgång.

Det är därför vi med stolthet och övertygelse kan säga att tiden

aldrig har varit bättre för att arbeta med John Deere! Vi vill

tacka er alla för ert stöd och er uppmuntran och för att ni delar

vår passion att tjäna dem som är kopplade till jorden och vår

optimism inför de utmaningar som väntar.

John Deere-teamets vägnar, 19 december 2011

Samuel R. Allen

9

More magazines by this user
Similar magazines