Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

4 03-11-17

En annan omfattande fyraårig undersökning som har ägt rum i 12 länder, huvudsakligen

europeiska, kommer fram till samma resultat. Detta bekräftas också, gällande internet, av en

nyligen offentliggjord kvantitativ undersökning av 9-16-åriga nordeuropeiska barns

användning av datorer och internet. (http://www.medieraadet.dk/html/saft/) Denna

undersökning visar att när barn ska lära sig använda internet, så säger de att de först och

främst lär sig av sina kamrater, därefter av sina föräldrar och vidare genom att själva

experimentera, och först i sista hand av sina lärare.

De virtuella rummen ser ut att vara av avgörande betydelse för förändringarna i barnens

vardagsliv i och med att de har fått nya rum med helt andra kvaliteter att utvecklas i. Barns

fysiska rum; hemmet, skolan, fritidsaktiviteter mm, är centrala för deras upplevelser, lekar,

kommunikation, sociala relationer, identitet, lärande och information. Samtidigt som de

fysiska rummen är centrala för dessa aktiviteter och processer, så ökar de virtuella rummens

betydelse för samma aktiviteter och processer. Upplevelser och lekar äger i stigande grad

rum i samband med t.ex. chatt och dataspel på nätet där kommunikationen i allt högre grad

knyts till virtuella rum som olika former av chattrum, e-post och kommunikation i samband

med online-spel, diskussionsrum och nyhetsgrupper varigenom barn etablerar nya sociala

relationer. Beroende på barnets ålder och språkkunskaper etableras en del av dessa relationer

med barn i andra länder och kulturer.

Chattrummen och barnens egen produktion av hemsidor verkar i samband med deras

identitetsbyggande ge nya och speciella möjligheter, där det är möjligt att prova olika identiteter

i chattrummen och publicera bilder och texter om sig själv på sina privata hemsidor. När det

gäller sökande av information, så har internet i mycket hög grad trängt in i barnens medvetande,

som det ställe där man söker, både när det gäller skolarbete och och egna intressen. Barns

lärprocesser äger rum både i och utanför skolan, och en del av lärprocesserna äger rum i

samband med aktiviteter i de virtuella rum där lärandet ofta är ett medel att uppnå eller göra

något annat.

Elevers tillgång till dator och internet hemma.

Den tidigare refererade nordeuropeiska undersökningen, som omfattar fem länder, visar att

barnen i hög utsträckning har tillgång till dator och internet hemma .ii Undersökningen visar att

97 % 9-16-åriga danska barn har tillgång till dator hemma och 50 % har en egen dator. (Se

figur 1) 77 % har tillgång till internet hemma. Siffrorna frän de andra länderna som ingår i

undersökningen ligger relativt nära de danska siffrorna, vilket figur 2 visar. Den största

skillnaden gäller att ha en egen dator. Internet används av de flesta danska barn en gång i

veckan, medan 18 % använder internet flera gånger om dagen. 54 % av de danska barnen

började att använda internet innan de var 10 år gamla. (http://www.medieraadet.dk/html/saft/)

15

More magazines by this user
Similar magazines