Tolritoötorinmm - Doria

doria.fi

Tolritoötorinmm - Doria


CD

>■ Z

LLJ

<

Ii


o .

'-p

M

X/l

03 Ti

1io

HH .S -Ö

$ -B »

Ö OJ j§

gIi

a) g

o 'C &p

05 ,-Q *

*-■

5* S I—h

1.4o

2

CO

■43

oa

"-X3 ■-

X

-§"

c^e

i ä

a|

&D. : 2

.g s

.a

e 3

fil

:O 2

in -^

3 s °

"-^ EG

' -+ 3t3£h $ cö S

03 ©

ö ä>

ig c£ -rH

fe g

%i °

LJ

-i

UJ

H


CL

(O

C51

H f

I. g

t

HARALD WASASTJERNAS Lonsterhandel, skilnaden 4-

Filthattar

band, spetsar, sidentyger och plyscher

i största urval hos

Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri

2 Michaelsgatan 2. Telef. 491.

Rekommenderas somdenmestsorterade

affäribranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning

Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål lör glödritning

och träskärning. Färger för trä och läder.

Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

m

Ht «H.

m*li tå-

HHEBR

"t^LmL

JJ Följande tre omständigheter ställa Clebetydligt

framför

m alla andra velocipeder, nämligen:

■m i. BurvelMagren, hvilka äro gjorda

af det finaste värkiygsstål samt svarfvade

och härdade med den utomordentligaste

precision. De äro oslitbara, ab-

3 solut damtäta och kunna aldrigjusteras

för hårdt.

■>

_.

!^

?

*"

p-

*"

2. Clevelands Clincher-ringar, £

3 hvilka äro fastade vid kombinerade trä ».

och alluoainium skenor, jjjulen blifva !»

sålunda utomordentligt starka och rm- f"

J garna de mest elastiska. Z


3. Cleveland keden är den enda ked,

i hvilken stiftet och blocket äro abso- *"

lut härdade och den är därför under-

2] kastad slitning och sträckningilångt

*M mindre grad än någon annan ked.

1Brandt & Blomberg,

"3 Helsingfors, Mikaelsg. 19.

»"


'-.

£

~

Från Stockholm.

XXIX

The Fisk juMee Singers."

Den konsert, som ivetenskapsakademiens

sal gafs af The Fisk jubilee

Singers", var mycket talrikt bfsökt af

en visserligen blandad, men dock djupt

intresserad publik.

På allra första bänken satt sålunda

eniguttaperkagaloscherklädd dam, som

nästan hela tiden höll den kupiga handen

lik en ljussläckare framförsin mun

i afsikt att hämma sina dånande flat-

skratt alstrade vid den öfverraskande

åsynen af en nattsvart man. Esomoftast

emanerade likväl genom fingrarne

ett dämpadt skratt snarlikt en vårbäcks

sorl, en syrsas bengnidningår, en åkerskäras

frukostrisp, en åkarhästs gnäggning,

en krogskylts gnissel eller en

hyfvels fräsande, nskoro! skoro! rompompeja.

De uppträdande vorodock icke några

gedigna negrer, utankvadroner och mulatter.

Bland damerna fans intet enda

värkligt „spader äss", hvilketlikväl är

det högsta kortet. Och blandherrarne

var endast den utmärkte bassängaren,

h tar 1

fl

#1

'_V^.______l

(ÖS

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE,

mg}

Is

liiipiliil I' niiliinii'l l''n

BÖarantifonden: 98 miljoner Frcs. gvv

Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- (M)

ringar af alla slag. Genom samarbete med

vö? sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-

(ftS baine et la Seine beviljas de försäkradevid gä)

,«§» sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, JjjSf

hvilka fullkomligt säkerställa såväldeu för-

(jöS säkrade och hans familj, som ock de per- 0}

söner, med livilka han ståriaffärsförbin- ]||

vs*' delse för den oundvikliga förlust, som en >

3 ?r

»i Cv

" O CD

fl) H- P

3 ? 3

S-" &

3 8» tr

Ef 8

> '

SS

!I

g O»

ra 5S __5|

D **^ £?1

5 S

ef

I

oT

" -*■►

;tningsmagasi.


cm ■

>

C3

C/5

3

I c»

c/5

a

CM

h

\M\

AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Pnnsch. Guldmedalj i Paris 1889.

MARIEBAD

Mariegatan 13.

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.

För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

QOQQQQQQO OOGO

' M UA

RESTAURAXTSftP*

Kaserngatan

Fullständig restauration! _ I

Öl på seidlar Varma portionerm. m m^M BL J?

lvanoff.

J. NE.U SI AN N.

Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 'ii.

Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933.' SödraEspla-

Tiadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2L25.

Finska

Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland för

Järnsängar o. Madrasser.

Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.

EMI L REHNBERG

ÖB S.! Fullständiggaranti,

Märkning Swift"

och alla sorters tapisseriarbeten

utföras-af Quadrant"

Sally Wredenberg.

LillaRobertsgatan 1, 1tr. upp

****jkjk**.***"

Durkopp"

m. fl

Specialite;

Guldbroderi. *^4f************

&amßrini tffiesfauranf.

Ledig annonsplats

"sångerskan var den för sin nästan o*vernaturliga

skönhet,sin bedårande rös*

och sin högt uppodlade sångkonst allmänt

beprisade miss Nora Winters.

Funnes det en sådan röst vid vår

opera, skulle Stockholms hela manliga

värld bli spritt galen, afven om sångerskan

vorealldeles svartblåiansiktet.

-+^+-

Ninian

Rossini som rekryt.

Då Napoleon 1812 rustade till krig

emot Ryssland, träffade lotten Giacomo

E.OBsini ihans fädernestad Pesaro, som

dåhördetill Kyrkostaten, ochhan skulle

såsom soldat medfölja den nye Cesars

fana till Moskwa. Hans moder, som

älskade honom oändligt,blef vid underrättelsen

härom vanmäktig af förskräkkelse.

Vid den tiden hade han skrifvit

tre små operor, den lilla komiska

»II cambiale di matrimoirio" för Venedig,

vEquivoco" för Bologna och La

Pietra del Paragone" för Theater della

Scala i Milano. Den senare operan

hade glänsande framgång, gjorde honom

hastigt känd och kan betraktas såsom

den egentliga begynnelsen tillhans ärorika

konstnärsbana. Bakom denna opera

'örskansade sig nu rekryten Rossini.

KiitAiKiAAi

FLOR

(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren

Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

__^_i,Li__.__A___LAi.____ r ;ti,L fL IiAiU,LiA1iAiU,LiAi

la_k Damhattar

Barnhaftar

hos

Största urval Billiga pris

Konrad Björkegren

Hennes' hus

f#WWWfW f f

C?.F.Sto

för sin son", fortfor primadonnan; om

jag vågade trösta henne!" — Ja, tro' n

|N°2B|

— nAssatpai" är titeln på en ny

opera af Ferdinand Hummel, libretton

af Dora Duneker, hvilken uppfördes

JULIUS SJÖGREN

*< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. '*

IYlle- och trikotvaruaffär, »

«< Välsorteradt lager. Billiga priser. £

«(¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ i¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»¥»

Ledig annonsplats

Ständigt lager af färdiga

BABYKLÄDER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson.

C. E. LINDGREINTs

Borst- «*? IPenselfÄtorllaL

Rödbergsgatan9. BUTIK Alexandersgatan 46.

Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningariparti och minut

till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order

frän landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.

Han skref två bref, bägge till dameri

Milano, den ena af dem en firad sångerska.

Dessa vände sig till de hög

sta myndigheterna, dock förgäfves, ty

ingen vågade utsätta sig förNapoleons

vrede, som, rörandemilitära frågor, var

af rent drakonisk stränghet. En afton

då »Pietra" återigen gafs på Scalateatern

var vicekonungen Eugéne Beauharnai3

där närvarande, dånyligen återkommen

från en tjänsteresa. Efter andra

akten infann han sig på scenen och

närmade sig den vackra sångerskan,i

hvars händer Eossinianförtrott sitt öde.

nSignora ; ', började han, jag måste

säga er, att jag är alldeles hänrykt,

hänrykt öfver er själf, ert behag, er

sång och äfven öfver operan; denne

Rojsini har ca stor framtid." « Till

alllycka", svarade sångerskan, anlitande

det gynnsamma ögonblicket, „beror det

ensamt på ers höghet att skydda denna

framtid, ty man står juibegrepp att

låta skjuta ihjäl den genialiske ynglingen."

nHuru så?" frågade Eugéne förvånad,

han har väl inte tagit deli

någon sammansvärjning häller." Icke

det? ringaste", svarade sångerskan,men

han är rekryt och skall snart marschera

mot Ryssland." — Jag är er särdeles

förbuaden för denna nyhet." — sta henne ni",uppmauadeBeauharnais.

— Eugéne Beauharnais, en den noblaste

natur på sin tid, en man, som till

och med efter Napoleons fall af de segrande

behandlades med störstasympati

och aktning, stod ännu icke på långt

när å höjdpunkten af den kultur, som

tilldelar en soldat ojämförligt större

värde än en stor ande. Fjorton dagar

efter denna underhandlingerhöllrekryten

Rossini sin befrielse från armén på

grund af följande tänkvärda domslut:

det vore en skam föritalienskanationen

att låta nedskjutaett så musikalisktgeni.

Notiser.

— Wiens teatrar. Å Theater an

der Wien gick den nya folkpjesen rDer

Maler-Veri" af fru Hartl-Mitius med

god framgång öfver scenen.

Hans

arma moder är nära döden af ångest

— Det

nya lustspelet nlnBehandlung"af Max

Dreyer rönte bifall å Volkstheater. —

Parsen Aschermittwoch' 1 första gången i april i Gotha och

rönta en slående framgång. Kompositörenoch

solisterna inropadesflerfaldiga

gånger efter hvarje aktslut.


Från Stuttgart skritves till Berliner

Tageblatt: Under de senaste

veckorna gåfvos härstädes under ledning

af hofskådespelaren Edward från

Darmstadt nio föreställningar af Otto

Devrients Luther-festspel". Tillströmningen

var så stark och ihållande att

de ursprungligen tillämnade sex föreställningarna

måste ökas med ännu tre,

och samtliga gåfvos för utsålda hus.

Luthers roll återgafs på ett förträffligt

sätt af hr Edward, Katarina von Boras

af fru Hauser-Burska från Berlin; alla

andra roller lågoihänderna på dilettanter,

som, representerande alla samhällsklasser

från högadeln till fabriksarbetaren,

samtliga inedvärkade medlif och

lust och delvis erbjödorent af mönstergilla

prestationer.

af Fischer —

och Jarno rönte å Theater in der Jo- Å RenaissanceteaterniParis

sepkstadt en succés de rönte den

rire.

nya


treaktskomedien BL'Affranchie"

af Maurice Docnay bifall vid

första uppförandet.

*""►—

*> hvilken är tillökadmed nya och ele?anta dekorationsföremål och apparater, är därförei

Dste- Pris för visitkortsfotografu. Fmk 6 pr. dussin

am ing

Glasvaror

*3%ya 3.

OBS:

kmanns Velociped-depot...„„___—

Största urval

OHW k"B HY ¥YQT7

Velocipeddelar o.

tillbehöristort

urval!

Egen reparations»

värkstad.

Lindfors

r **♥♥♥*♥*♥*♥***♥ Helsingfors^Bergg-atan 10

TJ__" _'_j_ Med ånga och massage rengöres huden från

pormaskar, finnar, IIV öluliluK

frassel etc, hvarigenomhuden stär-

11Jy^-"1"" 11 ]jes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

Ansiktsbe

Till billiga priser

glasmagasinet

Mikaelsgatan 3.

vid Sidornwska affären

AGNES JOHANNSEN

N. Esplanadsg. 27, 1tr. upp.

Telefon 83.

Bodega jfåndaluza

N:o 28 Unionsffatan N:o 28.

Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,läskdryckerm.m.

Eric Sundström.

Fabiansgatan 27.

Fotbehandling

meddelas af Agnes Johannsen

utex. från Kongl.Hof Fältskär

Ch. Berggren.

N. Esplanadgatan 27

1trappa upp.

Telefon.83.

i» pr

a.

CD

3

cd

o O)

"O

cg'

O

O

TT

O:

3

5. CD

3P

-o O"

O- O TT

ti

■ Q.

O

3

C/>"

3

(Q

CD

O

o


H lis

zg

GB

o

£=

QQ lv

CD

_: ca

°<

r

More magazines by this user
Similar magazines