Imés ta Ho liik - Doria

doria.fi

Imés ta Ho liik - Doria

RM o;

g

n o

_S (_

Sb__

-5 r*

r_. Kl

rHj.


>-

Z

LU

<

Sr

cC

O

■4cg

u 1-4

:0

■*= ■ .S -"^

s ..

S jS

u t> (J

Ö -fi is

g 4.

§'13 :S

t» __. 5P

ä_^m

CÖ Co

bo

S §

S *

b §

O .a

+-» k.

o

m

"IM

... V? "-o i »ii _;n:___4_ „„;c^ _. x-i ii ■

Försäljer Spanska v ner från världsfirman J. Ba- rPOCIUCtOS tSp3QnOI6S Vinerna ba blifvit. undersökta vid Hrfors undersökningsstation

x -n för hfsmedel och befunnits vararena oförfalskadenatuiTiner. Ana-

:alle y C:0iBarcelonatill billigaste priser. Butik: Unionsgatan 28. lyserna finnas till påseende.

10 penni,

cProgram-ifilaåei

/BadX

/xentral\

X __r"_r__. \

/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 12 Fredagen den 25 September.

__

00

CO

CD

-o

E

E

o

.__

Kaisaniemi

Värdshus.

g

W Ravintola. p

B.A. Wickström.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 25 September 1896.

kl. 7 e. m.

För 2:dra gången

Kapt tillvaron.

Skådespeli5 akter. (4:de akten afdeladi2 tablåer)

af Alphonse Daudet.

Personerna

Vaillant, kamreriposten, 60 år Hr Malmström.

Paul Astier, deputerad, 32 år .Hr Hansson.

Chemineau, skrifvare hos en

advokat, 30 år Hr Castegren,

Grefve Adriani, italiensk ädling,

officer vid påfliga gardet Hr Wetzer.

Antonin Caussade, direktör för

Hr Lindh,

ett laboratorium, 25 är

Lortigue, sekreterare hos PaulH

23 år ■

Hnrtebize,fogdepåslottetMous-Hj

seaux .^^^_öströrrH^^^H

En auktionskonimissarie....Hr BeckmanM

Hertig de Bretigny, medlem af

franska akademien, 70 år Hr

Stenne, AVilhelinssor^B

groom hos Paul Astier Frk. Spennert. flj

Ett stadsbud — — H

Maria Antonia, f. d. hertiginna

Padovani, nu fru Paul

Astier, 50 år Fru Bränder.

Marskalkinnan, 40 år Frk, Grönberg.I

Ester de Sélény, 20 år Fru Castegren.I

Lydia, Vaillants dotter, 20 år .Fru Eiégo. %M]

Markissinnan de Rocanére, 25 år Frk. Gerasimovitsch

Grevinnan de Foder......Frk. Tschernichin.

Betjänter, trädgårdsdrängar, m. fl.

Senen försiggår delsiParis, dels på slottet

Mousseaux.

Börjas kl. 7 och slutas omkr. kl. Io,so e. m

03

CO


ex

-— '


CD

00

-3

-5h Lincle cfe? O:o.hS-

i,

Fröken Aino Achté

Fröken Achté har sedan hon senast konserterade

härstädes gjort stora framsteg. Hon är numera

känd och erkänd icke allenastisitt hemland

utan äfveniFrankrike, där man ställer stora förhoppningar

på henne och förutspår henne en lysande

framtid. Vi önska henne lycka och framgång

och hoppas att hon nästa vår skall hemförapariser

konservatoaiets första pris sedan hon senaste vår

med sådan utmärkelse blifvit tillerkänd dess andra

pris

SUOIH. TEAATTERI.

Perjantaina Syyskuun 25 p:nä 1896.

näytellään

Herra yli-tirehtööri.

(Monsieur le directeur.)

3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Alexandre Bisson ja

Ferdinand Carré.

Henkilöt

De La Mare, ministeristönyli-tireh-

tööri

Lambertin, }

■roTiITLindfors.

■Oskari

Cnarkul-ii^T^^^ IKonrad Tallroth

ministeristönvirka- I

-{Krut Veckman.

1isnl-

S"*-

o

ge

Cfq

"-a

9*

__B _J

s__

P8


CO

CO

>-_3

5T

o*

2

t>o

s

.^


B

03 _-«


43

co Ä

CD — __ _

2

M a» c+


. "

O

h>_i

W_!»

02

|s,

Po

Häl s_

fA tsR r~

j_{

Bi ~ , y.

p1i/)h_j

p,^

z\

___

S

_D

___-F.lt lif1TBTI 'å w LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAG I STETTIN pPrr| RtJ.m _* 39

r

I_T __E_ MM ITJ_L JUHA General-gentur för Finland. .Richardsgatan 2. F CIQ. __>IdHI C T

ALEXANDERS TEATERN. Huru skall folk kunna veta, att man har något bra til

salu, ifall man ej vill annonsera därom. Wanderbilt.

JohnTillkh

lialienska operan

under ledning af Direktör N. Muller.

Fredagen den 25 (13) september 1896

6:te representation. Första abonnement.

Uppträdande af Sig:ra 0. M. Olgina. BFinska Telegrambyråns^^

_E» ____

fAi__s„ftlii\

J _-__ _i__ __5 O.

Helsingfors London Wiborg. i 2 akter med prolog, Musiken af P. Leoncavallo

Personerna:

Canio, direktörerför en ambulato-


risk teatertrupp Sig:rDelleFornaci

Nedda, hans hustrul

ISigrra O.N.Olgina

Fonio, vansinnig / komedianter bonden i„ E. Tibiletti

\ , förmedlar utan några extra kostnader lör

D. Serra.

annonsören annonser till införandeialla

Bönder och bondkvinnor.

såväl in- som utländska tidningar & tid-

Handlingen försiggåriCalabrien,itrakten af Montalto,

Jungfru Maria himmelsfärdsdagen,mellanåren

skrifter

.1865 och 1870.

Personernaikomedin

beräknar tidningarnas egna annonspris,

Ett stort lager Velociper inkommet DEN OTROGNA 00L0MBINE. lämnar vid större annonsering de högsta

till höstsaisongen Hajazzon. .. . . ..

Sig:rDelleFornaci

Columbine, hans hustru

Sigrra O.N.Olgina.

rabatter,

Thaddeo.i deras tjenst

Sig:r G. Pimazzoni.

Ett parti Velocipeder af årets mo- ArleuuinH

„ N. Kurini.

kontrollerar annonsernas införande,

Tredje akten af

dell realiceras med 10- -15 % rabatt.

mottager beställningar å trägravyrer,

ERNANI.

kli-

Lyrisk chéer och dylikt,

Ett operai4 akter Musiken af ständigt välförsett lager Veloci-

Verdi

Person erna förmedlar annonssvar med diskretion,

pedtillbehör Ernani, bandit Sig:r O. Delle-

Fornaci.

lämnar biläggsblad om så önskas

Reparationer af alla slag från det

minsta till det största arbete utförespå Gratis:

Karl <

0.

ro

V, Konung af Spanien. „ G. Pimazzoni

DonRui Gomez de Silva, grande

af Spanien „ E. Gandolfi.

det noggrannaste samt till möjligast Uppsättning af annonser,

Elvira, hans brorsdotter . . Sig:ra M. Bruno.

Kostnadsförslag & val af tidningar,

billigt pris hos Giovanna « W. Paganelli

Don Richardo, vapenbärare .Sbgn^^Curini^B \ Taxa och andra uppgifter,

JagO, Rui (ionic/ de

_/_.,_}/? Tourunen é C:o

SilvasJ

vapenbärareH

\?, Afhämtning af annonser vid

19.

Y^ tillsägelse pr. telefß

HELSINGFORS,

amer, Kavaljerer, Pager, Soldater, vapenbärareoch

banditer.

Norra Esplanadgatan N:o 41 .Regissör:Sig:r D. Bunta.

Dirigent: SlgT W. 0. Spatjeck.

Ett enda manuskript! Ett enda betalningsställe

Början sker kl. 728 eft. m

G. W. RELANDER,|

»fyiadraiitV'

försäljning af äkta 8»,»^,».»,».»,}

VINER &

. SPIRITUÖSA,

order till landsorten omgä

ende prisen städse Stodiiimfs

billigast.

T_7-Il__el___sg'- __T:c 4_

Telefon 1803. Depot &

Mpl PihIITPPH Torr Genuine Arraks Punsch

Öl rilllUlull Guldmedalj iParis 1889.

Gambrini Restaurant.

§ Raka Eder själfI

" -.;-■

rf®i med säkerhetsrakknifven Monopol sal- W

Hjes iH:fors hos G. F. Stockman. ||

- mk inberäknadt) fås ett dussin kabinet

vill Ni ha ett godt kort i föreningmed

" ** O _Q_t_

v ®

' _ ■

„Dantons död" och Shakespeares ..Julius

Caesar".

— Nesslers omtyckta opera

,,Trumpetarn från Säckingen" upplefde

nyligen å hofoperani Wien sia

100-.de föreställning (sedan 1886).

— A Thaliateatern iHamburg

uppfördes nyligen för första gängen

„Die funfte Schwadron", farsi4 åktet

af Paul Langenscheidt. Stycket för-

T"\ekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Tillbehör

för glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, vax m. m.

— Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser,

Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan I. Telefon 8893.

Cigarr

— En ny sångfars Jack und

Bob" af engelska författarne Paulton

och Bellamj-, bearbetad af Leon och

H. v. Waldberg, anordnad för tyska

scener af E. Jakobson, musiken af Jakodowski,

rönte vid första uppförandet

å Altes TheateriLeipzig efter första

akten något bifall, men föll till sist

igenom. Många enskildheter i stycket

erinrade om Raders bekantaposse „Robert

und Bertram ; '.

lade Arthur Wehrlin konungens roll,

drottningens parti återgafs efcer Theresina

Gessner af Hilda Hofer. — enkel: den moderna musikaliska riktningen

är rent af farlig för rösten.

■ Neues

Orkesterns tillökning tvingar ioperan

Theater åter har presenterat tvänne

sångare och sångerskor till oerhörda

stycken, som förut gifvits a Residenz-

ansträngningar. Eleverna, manliga och

theater: Dumas' eaaktare „Nach der

kvinliga, ge sig icke som förr tid att

Hochzeit" och Peydeaus fars „System

utbilda sigisin konst, utan jaga,efter

Ribadier", som redan upplefvat ett stort

korta studier, efter förtjensten. Hvad

antal föreställningariBerlin. Den full-

nu beträffar de otaliga sånglärarne

satta salongen mottog båda styckena

(hvem undervisar nu för tiden icke i

med lifligt bifall och inropade rollinne-

sång?), så har hvar och en sin käpphafvarne

upprepade gånger efter akthäst,

sin nya uppfinning, sina ofta vanslutensinniga

idéer, sina

satte publiken

för rösten farliga

i en munter stämning

åsigter. Det råder i detta

och — förskaffade författaren,I

afseende en —

som var

Tivoliteatern i Nordhausen

ohjälp'ig förvirring, däraf de

Nyheter påParis' teatrar. Pör

närvarande,

många

några inropningar^^^^^H

uppförde nyligen och med lycklig fram-

förstörda rösterna, däraf 'sångkonstens gång en treakts

Stora operan blir säsongens vigtigaste

fars „Dienstmann 33"

nyhet — förfall'. Under min treåriga vistelse i

Bruneavs „Messidor",

af Otto Präger.

till origi- Rörande ,,sångkonstens för- Köln hade Ferdinand Hiller, den dåvanaltext

af Zola, och Opera Comique fall" har den berömda sånglärarinnan rande direktören för konservatoriet, in-

Massenets „Askungen".

Mathilda Marchesiiett bref till den i fört den förordningen, att de inom —

Théätre Francais väntar sig

Pristäflan. TeaterdirektörGabor

mycket Leipzig utkommande musiktidningen Rhenprovinserna undervisande sånglä-

af ett historiskt drama

Stein i Wien hade för någon tid se-

„Frédégonde", „Signale" gjort följandeanmärkningar: rarne måste underkasta sig pröfningar. dan

hvars författare är en utfäst en premie af 1,000 lire för

helt ung man, „Man sysselsätter sigialla länder med Hvarför är detta icke nu för tiden i

Dubout. den bästa enakts

Dessutom skall italienska operatäxt.

teatern, bland sångkonstens tillbakagång,man skrifver allmänhet förhållandet?" Hvad fru

annat,

193

uppföra ett nytt lustspel

författare anmälde sig som kon-

af otaliga artiklar, man håller möten, man Marchesi här yttrar, skrifver en tysk

Pailleron.

kurrenter. Belöningen tillerkändes en

anställer riktiga korsförhör,ochläkarne tidning, är ingenting nytt, men saktör-

Odéon-teater skall

författare frän

under Antoines (såsom förhållandet är t. ex.iAmerika) hällandet är af sådan vigt,


Florens vid namn Arthur

att man

ochi Ginistys

Franci för

direktörsskap

en operalibretto „Den

uppföra,

sisia

bifoga sina fysiologiska arbeten öfver icke nog ofta kan påpeka

bland annat: „Kapten

det. natten"

Fracassa", Schil- sångorganens öfningar, som skola belers

„Don Carlos" i ny öfversättning främja restens utbildning och förebygga

«"»>—

af Ch. Rayrrond, Biichners drama dess missbildning. Saken är dock helt

I50 (profkort _ fe 50 däri inberäknadt) < irhålles ett dussin vackra, ele-

:skort.

billigt pris. Vänd Eder di tilS

' N22B|

s^A *A-£

r __

Glasvaror

_I tillmycket billiga priserI =

Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernväesstationen

~

Ilflrkopp"

Velociped

Repar.

Verkstad.

Direkte importerade VINER,

ytterst billigt.

A. W. Eklund S C:o

Vin- och

SpirituösaHandel

Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

A. F. Hagelbergs Punsch- & Vinnande! L. Robertsg 8,

(hörnetaf Högbergsg.)

Telefon 1954,

_Etö___.

Jacob J^einhes

Hemgj.

Ipapurosser

och

Sultana-tobak.

Obs! Äkta Havanna

A T E LIE EM

Glogatan 3

C. E.Lindgrens

Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan 9.

Butik Alexandersgatan 46.

Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta

tillvärkningar iparty och minut till

billigaste priser. Atertörsäljare erhålla

hög rabatt. Order från landsorten

expedieras prompt.

C. E. Lindgren

»

3*:

o

m___

CO

C <

=5 CD

I-

3 __r

(Q CQ

00

3 £

a> cd

cd a>

2. c


JK" TT

O O:

5= 2.

O: 7*

O CD

cd iH

P c -J

■n 13

O &)

Sr "ö


c

o s__

_Q


C

°co

_ mmm

■____■

C

r^

" r*H

Ammmm

HH__Hfl_J

Helsingfors Nya GravyrinrättniDg £ Kant;

Bästa medel för munnens

och hudens vård.

fM?*

M*arHtörsätjninit^

0

s|jäH:fops Tekno-Kemiska (^Mk

Laboratorium.

XpJjU-^ Kontor: Kaserngatan 27. jP^r_S»S

__________iförM_.Tt. T T r 'e_a_s ocliHrMcilUS värd.

p& en Va minut samtal

f_p.J tyfoidfeberns, difterins o.

awKsr* reaute , s inkomna:

K. A. DAHLIN

DROGHANDEL,

Skilnaden 15—17.

Filial : Glogatan 4,

m. m,

Ilufvudnederlag för Finland af

Pepsin. ytterst billigt

Cono. Langebok.

Kothes Zahnwasser.

hos Firma

Heleolin.

Björkbalsam, Benzoe tvål.

Huste nicht.

H. Ellmin. Karlsbader piller.

9 Alexandersgatan 9. Fellows Syrup.

"IWWllhllllfl TOiHHBB

LI Ö R

LOl§£.

I__A GIU

T>o

:0

q— i

c_>

:C3

-t-J

q— (

:0

-T— <

c_;

__5

>

-a

o

l||MCAULOIS£ II;

fli* PÉRIGUEUX

HJB|""" r 7TT^


O:

►_

i— i.

Generalagenter

STOIZENBERG & BÖCKER,

Alexandersgatan17. Telefon 205

Bords-, Tak-, Vägg-,Piedestallampor: Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sortiment.

Brons, nickel, järn, träd, marmor,

Ljusstakar, pappersprässar,läskare,pennhållare,pennfat,

penntorkarem. m.

OSS.!Extra billigakoppar, (Nyamönster)stor*

urval ifrån 3: 75 -dussinet.

Kupor.Brännare

alla" slags lamptillbehör, störstaurval.

085..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.

Bordslampor, Alabaster, Vtmderlampor.

Lädervaror, Portföljer,Börser. Plånböcker,Eesenecessäires,

med och utan inredning, mindre Kapp

säckar, Resväskor m. m.

dBC I Petroleum- GUödljusringar,!!Nytt. NyttH

JDu.! (inSalamP OS Pariser-, Rococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedestaler,

Hyllor, Byråer, Etagerer, Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,

Skulpteradeträdarbeten, Consoler,Hyllor,Bord,Blom- billigastepris,

mer) 25% petroleumbesparing ställningar, Rökbordm. m.

Japan och China varor (direkt importerade) största

passa till hvarje lampa.

Terracotta-, Plåt-,väggprydnader,medaljongeriBrons sortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.

och Composition, stort urval,

Kristall, Brons, Ljuskronor, Kyrkkronor, Kronor för

Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor, Blom-

gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.

NickelarbetenI, 11. qual,Kannor, Gräddsnäckor, Socbord, Etagerer, Paraplyställningar ex_ra^na_Piede-

Lampslöjor,Skärmar, siden, crépe japon, satin, papkerskålar,

Plåt, de Menage,Brickor, Fruktskålar, Sastallampor, Stafflier, Servering-sliot

ladierer,per

största urval.

Kaffekök. Tekök,m. m.

Yesuv billigaste Spritkök,

Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser. Gloria Petrcd^mnkök^PrakUsktHLukt

och Rökfritt

Amplar från 5: 40, stort urval, .Viener, Pariser Engelska, Böhmiska, Sachsiska, Porsliner, Fayanser (utan bullerB

galanteriväror af alla slag. Bronser, Hyllor, Figurer Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar,Dejeuneer, Kannor, Broscher ifrån 10 penni till högre pris stort

pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

urval

Skålar. Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. ni.

:s--2_.

j neisingtors, Alexande.sgdtan N.o 52 riug af varumärken 1Finland och de flesta andra land.

k AdYOtat JOHN SYANLJUNIi, JJÄSÄ « -

>

ÖHILIE.

3|

_-'

__

""*"

CD

CO

ST =?.

c =

CO {_.

__'

po — _.

3?

_r

<

OJ

-5

*5"

_* _

_" "I

S: (Q

S 3

1 v"

a

8>

r'U

P p

= rs'

] ,__

2

. !

Ii

H gr

y "> I

"i w '

H

t 1

More magazines by this user
Similar magazines