23.08.2013 Views

Ca. pris: 1.499 kr - Elektronikbranschen

Ca. pris: 1.499 kr - Elektronikbranschen

Ca. pris: 1.499 kr - Elektronikbranschen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tidning för elektronikbransChen

temasidor från photokina

hdtv-sändningar via internet

julhandeln väntas bli försiktig

nr 11/2008

årgång 54

pris 60 kr

eXkl moms


*Erbjudandet gäller met följande videokameror : HDR-CX12EK, HDR-CX11E, HDR-TG1E,

HDR-TG3E, HDR-SR12E, HDR-SR11E, HDR-SR10E, HDR-FX7E, HDR-HC9E, HDR-FX1000E.

• Finns i 4GB och 8GB.

• Levereras tillsammans med en USB-adapter för enkel överföring av dina filer till din dator.

• High Speed dataöverföring, 20MB/s (read).

°

°

• Passar perfekt till kompatibel hardvara fran Sony.

high speed transfer

Excess speed limit authorised


a t e k o

1 1 / 2 0 0 8

temasidor från photokina i kÖln sidorna 12–24

12 170 000 besÖkare då photokina firade 0 år

Nära 170 000 personer, varav 100 000 från branschen,

vandrade runt bland drygt 1 500 utställare på Photokina.

26 ifa: innovativa produkter från jvc

JVC visade upp en hel del innovativa produkter på IFA,

som nätverksfunktionalitet och Blu-ray.

4 fÖrsiktigare julhandel i år

Årets julhandeln blir mer försiktig än tidigare, men nattsvart

är det inte tror kedjornas företrädare.

6 hdtv-sÄndningar via Öppna internet

Den nya sändningsteknik p2p innebär att HDTV kan

sändas via öppna Internet.

40 en mobiltelefon fÖr varje livsstil

Efter att ha gjort en stor

konsumentundersökning

har Samsung nu delat upp

mobiltelefonmarknaden i

sex olika segment, eller

livsstilar om man så vill.

I fortsättningen ska de

segmenten styra vilka

produkter som Samsung

kommer att lansera.

42 uppdragen fortsÄtter strÖmma in

Även efter digitaliseringen fortsätter uppdragen att

strömma in till Per Kasslert, PK Antennteknik i Karlstad.

i n n e h å l l

tidning för elektronikbransChen

temasidor från photokina

hdtv-sändningar via internet

julhandeln väntas bli försiktig

omslagsfoto: ola larsson

i nÄsta nummer:

- årets julklapp

- tv Över grÄnser

- producentansvar

på batterier

- dialog med dilog

46 tio frågor till anders appelqvist

ElektronikBranschens vd Anders Appelqvist har många

strängar på lyran, Rateko ställde tio frågor.

52 staten garanterar mobiltÄckning

Staten ska garantera mobiltäckning i hela Sverige enligt

ett förslag från utredaren Nils Gunnar Billinger.

54 turkisk satsning på grundig

Turkiska KOC-koncernen är nu ensamägare till Grundig

och Sverige är ett av länder där huvudsatsningen sker.

72 spel: tjoff, pang, vroom och gnÄgg till jul

Det verkar som om spelmarknaden redan tjuvstartat

med julhandeln inför stundande köprusch.

80 film: makalÖst med hÖgupplÖst

Filmbolagen har mangrant struntat i finanskrisen och

smäller på ordentligt inför julen.

nr 11/2008

årgång 54

pris 60 kr

eXkl moms

86 arn: avkastningsrÄnta vid återbetalning

Förutom återlämning av vara vid hävning och återbetalning

ska även avkastningsränta beaktas.

rateko 11/2008


Ett oemotståndligt begär

Tänk dig en upplevelse av teknisk fulländning som griper tag i dig.

Njut av hemmabiosystemets mjuka runda former och av en Full HD-TV

i Crystal TV-design vars smekande ytor tonar i rött och transparens.

Upptäck hur Blu-ray-spelaren och digitala videokameran matchar TV:ns

upplösning, känn digitalkamerans bekväma tyngd och stilrena uttryck,

och hur allt är lika lätt att använda som den portabla mediaspelaren och

mobiltelefonen TouchWiz. Det är produkter som gör ditt liv lite enklare,

lite snyggare, lite mer innehållsrikt. Det är tveklöst Samsung.

Läs mer på www.samsung.se

Samsung Collection: LCD-TV 6-serien 32"– 52", Blu-ray P1500, Mediaspelare P2, Mobil Touchwiz,

Digitalkamera NV24HD, DV-kamera HMX20, Hemmabiosystem HT-X 7-serien.


NR 11/2008 www.rateko.se

Branschtidning för fackhandeln inom

Radio, TV, Foto, IT, Telekom och Service

Chefredaktör & ansvarig utgivare

Jan Bjerkesjö

Tel: 08 - 508 938 56, 0708 241152

janb@rateko.se

Teknisk redaktör

Ola Larsson

Tel: 08 - 508 938 58, 0709 309505

ola@rateko.se

Medverkande

Erik Andersen (Grundig/Symantec)

Göte Andersson (mobil/TV)

Bengt Aronsson (Ledare)

Allan Larsson (ARN)

Martin Lindell (Spel)

Jan Ljuhs (Bok)

Mats Lundgren (Spel&Film)

Anders Lundmark (ARN)

Ulrik Scheller (CANT)

Annonser & prenumerationer

Birgitta Hjorth

Tel: 08 - 508 938 59, 0709 612001

birgitta@rateko.se

Prenumerationspris 2008

Helår 450 kr + moms.

Verkställande direktör

Anders Appelqvist

Tel: 08 - 508 938 50

anders@elektronikbranschen.se

Assistent

Kristina Wirbing

Tel: 08 - 508 938 51

kristina.wirbing@branschkansliet.se

Rateko

Box 22 307, 104 22 Stockholm

(Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr)

Tel: 08 - 508 938 56

Fax: 08 - 508 938 01

ElektronikBranschen

Box 22 307, 104 22 Stockholm

(Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr)

Tel: 08 - 508 938 00

Fax: 08 - 508 938 01

Tryckeri

Trydells Tryckeri AB

Box 68, 312 21 Laholm

Tel: 0430 - 731 00

www.trydells.se

Tryckår: 2008, ISSN: 1654-773X

Utgivningsdagar 2008

28/11.

Utgivningsdagar 2009

30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 28/8,

25/9, 30/10, 27/11.

Tidningen ansvarar ej för icke beställt material.

Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Eftertryck kan medges efter överenskommelse

med redaktionen.

Rateko är en Svanen-märkt

tidning, vilket betyder att

tryckning och prepress är

miljömärkt.

ELEKTRONIKBRANSCHEN

LEDARE

31 OKTOBER 2008

Vilken timing

att skriva

ledare nu!

Bengt Aronsson

Styrelseordförande

ElektronikBranschen

Tel: 0708-226600

bengt-aronsson1@telia.com

Vilken timing att ha ledaren i Rateko just till det här numret – positiva ämnen att

skriva om är i nuläget lite svårhittade. Inte ens vädret har på senaste tid varit bra!

Den fi nansiella krisen är något som alla kastar sig över och skriver om, så

därför tänker jag lägga krisen åt sidan för tillfället och i stället ha lite synpunkter på de

som rapporterar om densamma.

Inte generellt, men ofta, tycker jag journalistiken har försämrats vilket också gett sig

tillkänna när det gäller rapporteringen om den fi nansiella marknaden. Jag ska försöka

exemplifi era vad jag menar.

I

ett av public service bolagens nyhetssändningar går journalisten ut och frågar

allmänheten på gatan om det är rätt att olika stater går in och garanterar bankerna

med skattebetalarnas medel. Skattebetalarna är ju vi och medel är pengar - alltså

våra pengar - så svaret på frågan blir i 9 fall av 10 – NEJ. Frågan är dock om varken

reportern eller vi allmänheten vet alternativet. Känns på något sätt som om fakta inte

har så stor betydelse utan att det viktiga i reportaget är att göra grått till svart – nattsvart.

När det inslaget är över kommer nästa när den ekonomiske kommentatorn på

nyhetsprogrammet ber en av bankernas chefsanalytiker uttala sig om orsakerna till

bankkrisen! Ja, det är ju just den rätte att fråga.

De rosa tidningarna sjunker mer och mer, ta till exempel uttrycket som ständigt

återkommer i Xx: den fi nansiella härdsmältan. Enligt WIKEPEDIA, den fria

encyklopedin, är ”Härdsmälta en typ av olycka som innebär att den radioaktiva

härden i en kärnreaktor blir så varm av sin egenalstrade värme att den

smälter.” Vad f.n har en kärnreaktor med fi nansmarknaden att göra? Inte ett dugg,

men härdsmälta som ord är ordentligt negativt värdeladdat.

Samma tidning har på första sida av tidningen hänvisning till xx.se : Så mycket kostar

villan i ditt län just nu – färska siffror klockan 9.30. I tidningen hittar man artiklar

om hur mycket kändisarna förlorat på börskraschen.

Varför får jag associationer till kvälls och skvallerpressen?

Mängder av exempel, typ ovanstående, fi nns och naturligtvis fi nns även bra

journalistik, men mitt intryck är att fakta ofta får stryka på foten till förmån för

löpsedelsjournalistik.

Vart jag vill komma med ovanstående är, förutom gnäll på journalister, att presssen

hjälper till att skrämma allmänheten och förstärka den lågkonjunktur, som vi nog

tyvärr är på väg in i.

Allt ovanstående om försämrad journalistik gäller naturligtvis inte journalisterna

och redaktören på Rateko och även i mörka tider behövs underhållning i form av

bild och ljud och det är ju vad vår bransch sysslar med! ■

RATEKO 11/2008 5


n y h e t e r

Fotoindustrin

protesterar

mot eU-tullar

I samband med Photokina

enades ett 20-tal fotoorganisationer

på global, europeisk

och lokal nivå om ett

uttalande mot EU:s smyginförande

av tullar på digitala

stillbildskameror. Tullen

införs genom att produkterna

får en ny klassificering som

videokameror.

Fotoindustrin menar att

detta är ett brott mot den

överenskommelse som alla

enats om inom World Trade

Organisation (WTO), nämligen

att all datautrustning

och datarelaterade produkter,

däribland digital still, skall

befrias från tull. Detta finns

reglerat i Information Technology

Agreement (ITA) som

räknar upp digital still som

ett av de produktområdena

som skall omfattas av ITA.

Åtgärden har också lett till att

USA och Japan har protesterat

hos WTO.

Organisationerna enades

också om ett uttalande

mot en ensidigt utfärdad

anvisning om administrativ

hantering som rekommenderar

att klassificeringen

skall tillämpas med tre års

retroaktivitet. Detta trots att

retroaktiv tillämpning klart

strider mot uttalanden från

Europadomstolen.

En sådan retroaktiv tilllämpning

stämmer inte överens

med svensk rättstradition

men det kan finnas risk att

andra länder följer anvisningarna

som utfärdats ensidigt av

EUs centrala tullinstans. n

Electra Gruppen och

Coop har tecknat ett

tvåårigt samarbetsavtal

om varuförsörjning och

logistik avseende hemelektronik

till Coops

stormarknader. n

rateko 11/2008

ElektronikBranschen skriver i sitt remisssvar

till kulturdepartementet om ”Kontinuitet

och förändring” att den av Radio- och

TV-verket föreslagna nya sändningsstandarden

DVB-T2 allvarligt skulle skada övergången

till HDTV-sändningar. Utrustning

för DVB-T2 kommer nämligen inte att

finnas tillgänglig eller vara väsentligt dyrare

än MPEG4 med nuvarande DVB-T.

Det är angeläget att HDTV-sändningar

finns tillgängligt på alla plattformar, även

i marknätet, skriver ElektronikBranschen.

Här behövs en övergång till effektivare komprimering

av signalerna, så kallad MPEG4.

Ge SVT rätt till fortsatta försökssändningar

tills att en nationell MUX är klar att användas.

Den bör i första hand användas för

r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l 0 8 - 5 0 8 9 3 8 5

dVb-t2 skadar övergång

SVT:s HD-sändningar, men även för andra

avgiftsfria HDTV-sändningar när tekniken

tillåter fler programtjänster. Genom sådana

sändningar fram till år 2015 skulle hushållen

stimuleras att övergå till MPEG4 och kostnaden

för denna distribution skulle delas lika

mellan alla andra tillståndshavare som från

det året får en fördel av billigare distribution.

”Däremot måste man undvika den av

Radio- och TV-verket föreslagna nya sändningsstandarden

DVB-T2 under tillståndsperioden.

En sådan ändring skulle allvarligt

skada övergången eftersom utrustning för

DVB-T2 inte kommer att finnas tillgänglig

eller vara väsentligt dyrare än MPEG4 med

nuvarande DVB-T” skriver ElektronikBranschen.

n

hallå där - sten holmberg...

... hur går det med certifieringarna

av försäkringssäljare

i branschen?

– Mycket bra! Nyligen passerade

vi 2 100 certifieringar

och ökningen är ”dramatisk”

för varje ny vecka. Det känns

verkligen som vi är på banan

nu.

I förra Rateko var det lite

si och så när det gäller att

skicka in bra bilder på sig

själv. Hur har det gått med

den saken?

– Även det fungerar riktigt

bra nu.

Peter blom lämnar sony

Sonys nordiska organisation

har under det senaste året

förändrats och företaget

har centraliserat ett flertal

funktioner till det nordiska

huvudkontoret i Köpenhamn.

Nu slutar Peter

Blom som VD och Dominic

Lennon, Managing

Director Sony Nordic a/s,

tar med omedelbar verkan

över ansvaret som ”Acting

Country Manager” för Sony

Sverige.

– Verksamheterna vid

Sony-filialerna i Sverige,

Sten Holmberg

Blir ni klara med certifieringarna

inom den tid ni

trodde?

Peter Blom

Norge, Finland och de baltiska

staterna styrs nu i stor

utsträckning från Danmark,

– Vi kanske får revidera tidpunkten,

men det är egentligen

inte det viktiga. Det

viktiga är att alla har tagit

till sig certifieringen nu, inte

som något ”svårt” utan som

en möjlighet att lära sig något

nytt. När vi senast gjorde en

uppföljning ligger de stora

kedjorna på över 50 procents

medverkan och branschens

insats har mottagits mycket

positivt från KO och konsumentvägledare

som vi var

inbjudna till att träffa på ett

seminarium nyligen. n

och eftersom förutsättningarna

för min roll i och med

detta så markant har förändrats,

har jag beslutat mig för

att sluta på Sony Sverige,

säger Peter Blom, som blir

kvar på företaget till och

med 14 november.

– Peter Blom har lett

teamet till stora noterbara

framgångar och lämnar

verksamheten i en stark

position. Vi startar nu ett

nytt kapitel i utvecklingen

av Sony i Sverige, säger

Dominic Lennon. n


e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l 0 8 - 5 0 8 9 3 8 5 6

svensk dataspelsbransch

skapar jobb

Sverige har en lång tradition

av dataspelsutveckling och en

internationell hög ställning.

Hyllvältare som Battlefield

Bad Company, World in

Conflict och The Darkness

har skapats av svenska företag.

I den årliga rapporten

Spelutvecklarindex redovisas

den svenska branschens

storlek.

För 2007 uppgick den

sammanlagda omsättningen

till 959 miljoner kronor och

antalet anställda till 1153

personer. Jämfört med 2006

är det en ökning med 49

procent i omsättning och 42

procent i sysselsättning.

– Vi kommer att se en del

nyetableringar och studios

som arbetat i det tysta och

som nu kommer att ge sig

tillkänna för marknaden med

nya spännande sätt att tackla

denna spännande, inspirerande

och roliga bransch

vi lever i, säger Christofer

Sundberg, ordförande i

Dataspelsbranschen.

Antalet kvinnor som arbetar

med spelutveckling ökar,

men tyvärr minskar andelen

från 15 till 10 procent. Det

innebär att fler män än kvinnor

har rekryterats.

boxergodkänd MPeG4-box

Nu lanserar Sagem den

första inspelningsbara digitalboxen

för marknätet som

också kan ta emot de nya

tv-kanalerna som sänds med

den nya MPEG4-tekniken.

Mottagaren är framtagen

tillsammans med Boxer och

är den första Boxer-godkända

MPEG4-boxen med

inspelningsmöjlighet på

marknaden.

DTR 94250 HD har en

hårddisk på 250 GB. Boxen

har även en ny snygg design

Rapporten bygger på

en sammanställning av

årsredovisningar för företag

verksamma inom dataspelsutveckling.

Spelutvecklarindex 2007

noterar 91 bolag jämfört

med 68 stycken under 2006.

Eftersom sammanställningen

endast inkluderar

aktiebolag finns det ett

visst bortfall av företag som

t.ex. är registrerade som

handelsbolag eller enskild

firma.

Kraftiga rekryteringar

inom branschen har skett

under flera år. För att säkra

branschens tillväxt har bl.a.

Dataspelsbranschens utbildningssamordnare

Ann-

Sofie Sydow arbetat med

utbildningar med fokus

på spel, samt föreläst för

arbetsförmedlare runt om i

landet hur det går till att ta

fram dataspel samt hur spelutvecklarnas

behov ser ut,

idag och i framtiden.

– Spelföretag och spelutbildningar

i samverkan

ger Sverige internationell

konkurrenskraft, kommenterar

Ann-Sofie Sydow,

utbildningssamordnare på

Dataspelsbranschen. n

som gör den lättplacerad

i vardagsrummet. DTR

94250 HD är klar att ta

emot HDTV-sändningar

och fungerar självklart

också för de nuvarande

sändningarna med

MPEG2-teknik.

Idag sänds SVT HD

över Mälardalen, fritt för

alla som tar emot tv med

en vanlig antenn. Dessa

sändningar når ungefär

25 procent av Sveriges

hushåll. n

n y h e t e r


rateko 11/2008


n y h e t e r

SIBA öppnade

tre nya butiker

på en månad

SIBA fortsätter satsningarna

i Sverige. Måndagen den 22

september hade nya SIBA

Överby premiär.

I slutet av augusti hade

SIBA nypremiärer i Kalmar

och Skövde med tusentals

kunder som fyndade till

premiärpriser. Senare i höst

öppnar företaget ytterligare

ett nytt varuhus i Jessheim

utanför Oslo.

SIBA har funnits i Trollhättan

i 23 år och i Överby

köpcentrum sedan 1990.

Nya SIBA Överby har

ett nytt butikskoncept där

kunderna kommer närmare

produkterna.

- Undersökningar visar att

kunder vill kunna ta på och

testa produkternas olika

funktioner. Därför är mobiltelefoner,

MP3-spelare, GPS:

er och kameror inkopplade

och lättillgängliga för kunderna,

säger Mia Larsson. n

Nedis övertar

lager och

försäljning

Under sommaren har Nedis

AB tagit över lager och

försäljning av GEBO:s TVantenner

och antennfästen

för husvagnar. Tillverkningen

kommer även fortsättningsvis

ske av GEBO i Skelleftehamn

men all försäljning och distribution

till världsmarknaden

kommer att skötas från Nedis

lokaler i Jönköping. n

Doro har som första telefontillverkare

i Europa

fått en DECT-telefon

certifierad med ENERGY

STAR, en internationellt

erkänd märkning som ska

hjälpa konsumenterna

att hitta energieffektiva

produkter i hyllan. n

rateko 11/200

r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l 0 - 5 0 9 3 5 6

Datagym för roligare träning

Elgigantens öppningsstipendium i Kungsbacka

tilldelas projektet Regionala barn- och

ungdomshabiliteringen, Drottning Silvias barn

och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

i Göteborg, genom sjukgymnast

Therése Rukin. De 50 000 kronorna

ska användas till att skapa ett datagym där

dataspelen ska integreras i träningen.

– För barn och ungdomar som måste träna

hela livet kan dataspelen vara ett instrument

för att stärka motivationen. Det finns många

spel idag med fokus på rörelse och all rörelse

är ju träning!, säger Therése Rukin, sjukgymnast

på avdelningen och den som skickade in

ansökan.

Elgigantens öppningsstipendium syftar till

att uppmuntra lokala projekt med mål att öka

KG Knutsson miljöcertifierad

KG Knutsson AB, svensk generalagent

inom fordonsbranschen, ökar sin fokus på

miljöfrågor. Den största enheten, Handelsdivisionen,

har blivit miljöcertifierad enligt ISO

14001:2004 och skrivit in miljöåtgärder som

påverkar såväl det egna företaget som leverantörer

och kunder, direkt i affärsplanen.

– Vi har ökat miljökompetensen markant i

företaget. Alla anställda har varit med i arbetet

och engagemanget internt är stort, berättar

Ewa Cristiansson, kvalitets- och miljösamordnare

inom Handelsdivisionen.

– Som generalagent har vi möjlighet att

vara med och påverka våra leverantörer och

partners. Ett led i vårt miljöarbete är att vi tillsammans

med våra transportleverantörer ska

finna miljövänligare lösningar, även det nya

centrallagret i Enköping kommer att hjälpa

oss att minimera våra transporter, säger Ewa.

Sjukgymnast

Therése Rukin från

Drottning Silvias

Barn- och ungdomssjukhus

i Göteborg

får genomgång av

Nintento Wii av

butikschef Igor

Radacovic, El-Giganten

Kungsbacka

Fotograf: Bengt

Karlsson, Norra

Hallands Tidning.

kunskapen och glädjen kring användandet av

ny teknik. Utvecklingen inom det här området

har gått oerhört snabbt de senaste åren.

Produkterna har blivit mycket roligare men de

har också blivit ett viktigt inslag i utbildning

och läroprocesser. Elgiganten vill verka för att

alla människor oavsett ålder, kunskap, fysiska

möjligheter, eller ekonomiska förutsättningar

ska kunna ta del av den nya tekniken.

– Det är alltid roligt att hjälpa barn och det

här är ett fantastiskt projekt där den nyaste

tekniken används i de här barnens livsviktiga

träning, säger Igor Radakovic, varuhuschef

på Elgiganten i Kungsbacka.

Therése planerar använda stipendiet till inköp

av en större platt-TV och dataspel, bland

annat Nintendo Wii fit och Ps2 EyeToy®. n

– Vår vision är att alla som arbetar skall ha

ett personligt miljöengagemang för att vi ska

kunna bidra till att förbättra vår miljö samt

lyfta KGK till ett modernt och föredömligt

företag även i framtiden, säger Johan Regefalk,

Divisionschef inom Handelsdivisionen. n

Distributör för Blaupunkt

KG Knutsson AB, Handelsdivisionen, kommer

från och med den 1 november 2008 bli

nationell distributör för Blaupunkt i Sverige.

– Att bli nationell distributör för Blaupunkt

passar väl in i KG Knutssons affärskoncept,

vilket är att erbjuda välkända varumärken och

kvalitativa produkter till våra kunder. Genom

att sälja Blaupunkt stärker vi oss som leverantör

av bilstereo, navigation och tillbehörsprodukter,

säger Jan Eriksson, affärsenhetschef

på KG Knutsson AB, Handelsdivisionen. n


e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l 0 8 - 5 0 8 3 8 5 6

succépremiär

Trots gungig börs och sviktande

konjunktur finns stor

efterfrågan av IT-produkter.

Redan klockan tre natten före

öppning började köpsugna

stockholmare att köa till ITkedjan

ComputerCity som

lanserade datortillverkaren

HP’s första butik i Norden.

Innan öppning stod tusentals

kunder utanför varuhuset

på Kungsgatan i centrala

Stockholm.

– Suget efter bärbara datorer

är enormt. Självklart drog

våra erbjudanden i samband

Bok om Nintendo på 80-talet

Nintendo har sedan tidigt

80-tal haft en stark position

i Sverige. En hel generation

tv-spelare växte upp med

NES – Nintendo Entertainment

System, även i folkmun

kallad Nintendo 8-bitars.

Odödliga spelklassiker som

Super Mario Bros och The

Legend of Zelda såg dagens

ljus på NES. En kombination

av dessa unika spelidéer

samt ett flitigt och finurligt

arbete av den svenska generalagenten

Bergsala ledde

till stor framgång i Sverige.

NES har än idag ett starkt

följe och präglar dagens

spelkultur.

– Jag växte upp med Nintendo

och för mig handlar

det inte enbart om nostalgi.

Jag kände att det finns ett

enormt arv som riskerar

att försvinna om det inte

dokumenteras. Historien

om Nintendo i Sverige är

fascinerande då det rådde

en pionjärsanda i dataspels-

med HP-butikens lanserande,

men att folk vill köpa

IT-prylar är ett faktum,

säger Martin Bengtsson,

VD för ComputerCity.

HPs så kallade ”Store in

Store” är den första i sitt

slag i Norden.

– Syftet med HPs nya

butikskoncept är att erbjuda

bredare produktutbud och

ännu bättre service med

personal som är utbildad

på våra produkter, säger

Pernilla Wiik, konsumentmarknadschef

på HP. n

branschen under denna

tidsepok, säger Martin

Lindell, författare till 8

bitar på 80-talet: Nintendos

marsch in i de svenska

hemmen.

Boken tar upp allt från

Bergsalas tidiga möten med

Nintendo i Japan till det

bittra 90-talet när valutan

devalverades och hårda år

drabbade Bergsala. Nyckelpersoner

som bl.a. Owe

Bergsten och Lars Jarhamn

som tog Nintendo till Sverige

berättar sina minnen. n

L JUD • L JUS • BILD

13-15 maj, 2009

LLB Tradeshow

edition

LLB’09

Nordens ledande

branschmässa –

Ljud, Ljus, Bild och

Medieteknik

E T T A R R A N G M A N G A V : K I S T A M Ä S S A N O C H

B R A N S C H F Ö R N I N G N L L B

n y h e t e r

:e

LLB Mässan

LLB’09 – Ljud, Ljus & Bild visar

marknadens nyheter och ledande varumärken

inom audio, video, ljus, scenoch

konferensteknik och mul media.

Nu för första gången på Kistamässan!

Boka redan nu dagarna 13–15 maj, 2009

www.llbmassan.se

AUDIO • VIDEO • LIGHT

Sveriges mest centrala mötesplats

Kistamässan är strategiskt placerad i hjärtat av den företagsexpansiva

regionen Kista cience ity. de nybyggda lokalerna om totalt 15 000 kvm

har anläggningen kapacitet a arrangera mässor, genomföra kongresser

och konferenser, events och konserter och allt annat som en exibel

möteslokal kan erbjuda.

Projektledning

id frågor och anmälan kontakta elen nstenius, Kistamässan, Box 1128,

164 22 Kista. el 08-506 650 00 (69), fax 08-506 652 25,

eller helen.anstenius@kistamassan.com

www.a-sreklam.se

rateko 11/2008


n y h e t e r

74 procent av

svenska hushåll

har bredband

Vid kvartalsskiftet hade drygt

74 procent av hushållen i

Sverige tillgång till bredband.

Detta betyder tillväxt med 14

procent under de senaste 12

månaderna. Omräknat till antal,

motsvarar detta nära 2,9

miljoner hushåll som nu skaffat

bredband i någon form. I

den kvarvarande grupp som

ännu inte har bredband är det

färre och färre som planerar

att skaffa det, visar Mediavisions

analys.

För bara tre år sedan, Q3

2005, hade knappt 30 procent

av hushållen telefonmodem.

Idag är siffran knappt 7 procent.

Sverige har en i många

avseenden mogen bredbandsmarknad.

n

rekordstort

intresse för

Com hems hdtV

På kort tid har antalet

HDTV-kunder hos Com

Hem ökat med rekordfart.

I augusti var varannan såld

digital-tv-box en HD-box.

Sedan Com Hem drog igång

sin första breda marknadsföringskampanj

för HDTV har

60 procent av digital-tv-kunderna

valt HD. Till årsskiftet

räknar Com Hem med en

fördubbling av antalet.

– Sommar-OS verkar ha

bidragit till att svenskarna

har fått upp ögonen för HD.

Det känns som om vår första

breda marknadsföringskampanj

för HDTV kom helt rätt

i tiden och har framgångsrikt

bidragit till en rejäl ökning av

antalet kunder, säger Christoffer

Svanberg, försäljningschef

på Com Hem.

Com Hem har just nu cirka

430 000 digital-tv-kunder,

men målet är att fördubbla

antalet fram till årsskiftet

genom fler HD-kanaler. n

10 rateko 11/2008

r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l 0 8 - 5 0 8 9 3 8 5 6

amiral örbrink tog befälet

över euronics attack!

Hanna Sandler, Panasonic, visar en

videokamera för Kjell Rapp, Arvika.

Inför den åttonde seglatsen i österled mönstrade

Amiral Peter Örbrink sina Euronicstyrkor

som nu växt till 150 butiker med mer

än 200 deltagare i kommande erövringar av

marknadsandelar. Innan avfärd informerades

om försäkringar, finansiering och branschfrågor

innan de interna hemliga strategierna

avslöjades.

Nytt för året var att antalet stridsstationer

minskat för att ge utrymme för djupare

överläggningar med vapenleverantörerna och

att det fanns tid för individuella överläggningar

för kompletteringar av lokal taktik och

ammunitionsförstärkning. Notabelt var att

stationerna nu var mer än någonsin fokuserade

Industrijättar satsar sju miljarder

Under ledning av mobilindustrins samarbetsorganisation

GSM Association har Ericsson,

Lenovo, Dell, Toshiba, Microsoft,

LG, och en rad andra världsledande dator-

och telekomföretag enats om att skapa ett

gemensamt varumärke för Mobilt Bredband,

en marknad som beräknas vara värd 350

miljarder kronor de närmaste åren.

Konkret handlar det om att 16 världsledande

företag inom IT och telekommunikation

enats om en gemensam märkning för

bärbara datorer som är utrustade med mobilt

bredband.

Överenskommelsen innebär att beteckningen

”Mobile Broadband” ska betyda att

datorn är utrustad med HSPA- eller LTEteknik.

De deltagande bolagen har dessutom

lovat att tillsammans satsa närmare sju

miljarder kronor på att marknadsföra detta

P O Persson, Delsbo, pratar mini-

PC med Erica C Jakobsson, LG.

på materielkunskap och stridsduglighet. Mannarna

och kvinnorna trimmades i produktkunskaper

och närkampsargument.

Det ägnades särskilt mycket tid åt att

analysera de egna vapnens fördelar gentemot

motståndarnas visserligen billigare, men ändå

enklare vapen. Inför de kommande striderna

fokuserades på nödvändigheten av uppslutning

kring de sex centrala löftena, gemenskapen i

de månatliga publikationerna och inte minst

uppbackningen från den starka europeiska

alliansen.

Mörka finansiella moln fick inte skugga

möjligheterna att erövra en betydande del av

de helt jungfruliga platt-TV-områdena. n

varumärke under kommande året.

– Det här är det logiska nästa steget för

mobilt bredband. Vi har redan sålt mer än

en miljon donglar i Europa vilket visar att

det finns en enorm marknad för lättanvända

internetförbindelser till vettigt pris. Om vi

vill fortsätta att bygga marknaden så är det

detta vi måste fokusera på, enkelheten, en

tydlig märkning och så en vettig prissättning

där man kan använda sin uppkoppling även

när man inte är hemma i sitt eget nät, säger

Christian Salbaing, Europachef för 3-gruppen.

Förutom 3-gruppen deltar följande företag

i samarbetet: Asus, Dell, ECS, Ericsson,

Gemalto, Lenovo, Microsoft, Orange,

Qualcomm, Telefónica Europe, Telecom

Italia, TeliaSonera, T-Mobile, Toshiba

och Vodafone. n


©2008 Nokia

BLUETOOTH HEADSET BH-903

Väldesignat stereoheadset med

full kontroll på musikspelaren

såväl som på den inbyggda RDS

radion. Informativ OLED-display

som visar klocka, batterinivå,

radiostation eller spellista. DSP

(förbättrad ljud kvalitet, eko och

brusdämp-ning). Automatisk

växling mellan musik- och

sam talsläge. Snabbuppring ning

från headset med kompatibel

enhet.

Nyhet!

* * *

*

BLUETOOTH HEADSET BH-703

Modern design och intuitiv funktionalitet

förenat i ett headset

med tilltalande linjer och distinkt

ljud. Du har tre storlekar på öronsnäckorna

att välja mellan, en valfri

öronbåge samt en matchande

halsrem för extra bekvämlighet.

På stan eller i en fullsatt restaurang

får du suveränt ljud tack

vare signalbehandlingstekniken

som reducerar bakgrundsbruset.

Hantera funktioner som samtalsväxling**

och parkering av samtal**

via multifunktionsknappen.

Eller justera volymen med en lätt

strykning på ytan.

** Med kompatibla mobiltelefoner.

Vikt Taltid Passningstid

BH-212 13,5 g Upp till 11 tim Upp till 250 tim

BH-503 105 g Upp till 11 tim Upp till 210 tim

BH-602 18 g Upp till 11 tim Upp till 300 tim

fria

BLUETOOTH HEADSET BH-503

Du kan lugnt luta dig tillbaka

och lyssna på musiken utan att

behöva missa några samtal.

Strömmande överföring av

stereoljud i hög kvalitet från den

kompatibla tele fonen. Trendiga

hörlurar som täcker hela örat och

en bekväm nackbygel. Mediaknappar

för smidig hantering av

musikspelare

och samtal. Snabb

uppladdning. Finns

även i silver/vit.

BLUETOOTH HEADSET BH-602

Elegant headset med justerbar

öronbåge och extra lång tal-

och passningstid. Automatiskt

volymanpassning beroende på

ljudläge i bakgrunden. Indikerar

batterinivån med olika LED-färger.

DSP (digital signalbehandling)

som minskar brus och tar bort

eko. Säljpaketet innehåller också

en praktisk bältesklämma.

Vikt Taltid Passningstid

BH-703 11,2 g Upp till 6 tim Upp till 160 tim

BH-803 11 g Upp till 6 tim Upp till 160 tim

BH-903 32 g Upp till 11 tim Upp till 150 tim

* Produkten har snabbladdningsfunktion som ger 80% kapacitet på 15 min.

Dessa trådlösa headset från Nokia ansluts till den kompatibla telefonen via Bluetooth. Laddare ingår i alla Nokia trådlösa headset och laddningstiden för alla är endast 2 timmar.

händerna

Håll händerna fria!

fria

händerna

händerna fria

fria

händerna

BLUETOOTH HEADSET BH-803

Tidlöst utseende återspeglar

dess höga kvalitet med rostfria

stål detaljer. Reglera volym med

Touch-control genom att ta på

headsetet. Digital signalbehandling

för ökad ljudkvalitet (DSP).

Automatiskt batterisparläge om

headset inte har används på 30

minuter. Levereras med halsrem

och clips.

Nyhet!

BLUETOOTH HEADSET BH-212

Stilrent och ergonomiskt headset

för dig med höga krav på funktionalitet.

Med tydliga knappar

svarar du och avslutar samtal,

reglerar ljudvolymen och väljer

ljudlöst läge. Headsetet passar

lika bra för vänster som höger öra

och har imponerande 11 timmar

taltid. Det räcker till många långa

samtal.

För mer information om

produkterna, besök

www.nokia.se


photokina

Canon på photokina:

Video & vidvinkel

Canon visade på Photokina bland annat upp

en uppdaterad EOS 5D som kan spela in video

och PowerShot G10 som har vidvinkeloptik.

text oCh foto: ola larsson

PowerShot G10.

Digital Ixus 980 IS.

Digital Ixus 870 IS.

12 rateko 11/2008

Canon lanserar nu EOS 5D Mk II i fullt

bildformat med 21 megapixel och videofilmning

i Full HD. Efterträdaren till

EOS 5D har en nydesignad Canon CMOS-sensor

med en ISO-känslighet på upp till 25 600 för fotografering

under nästan helt mörka förhållanden.

Kameran är kompakt, lätt och har skyddstätningar.

Den nya processorn Digic 4 arbetar tillsammans

med den förbättrade CMOS-sensorn för att leverera

hög bildkvalitet med 3,9 bilder per sekund,

upp till 310 bilder. HD-video innebär kontinuerliga

tagningar i full 1080-upplösning med 30

bilder per sekund. EOS 5D Mk II har 9-punkts

autofokus + 6 AF hjälppunkter.

Övriga förbättringar jämfört med EOS 5D:

• Tillägg till Canon EOS integrerade

rengöringssystem: ny fluorbestrykning på

lågpassfiltret.

• Större skärm, 3 tums LCD med VGAupplösning.

• Förbättrat menysystem, inklusive fönster

för snabbkontroll för mer direkt åtkomst till

vanliga inställningar.

• Automatisk korrigering av ”peripheral illumination

corrrection” på objektivet med

detaljerad information om EF-objektivet

för att optimera JPEG-bilder direkt från

kameran.

• Konstruktion i magnesiumlegering, med

skyddstätningar.

• Kompatibel med UDMA minneskort.

EOS 5D Mk II.

Roel Lammers, i Köln, med två nya kameror i händerna:

EOS 5D Mk II och PowerShot G10.

– Professionella fotojournalister och bröllopsfotografer

väljer redan EOS 5D för dess diskreta

storlek och enastående bildkvalitet. Tillskottet

med inspelningar av videoscener i HD öppnar ett

helt ny kapitel för EOS. Det skapar nya möjligheter

för EOS fotografer att dokumentera och

dela med sig av sina upplevelser och att kunna

stå stadigt i det föränderliga digitala landskapet,

säger Mogens Jensen, chef för Canon Consumer

Imaging, Canon Europa.

powershot G10 med vidvinkel

PowerShot G10 ersätter PowerShot G9 och är

den första kameran i G-serien med vidvinkel –

med 5x zoom (motsvarande 28-140mm) och optisk

bildstabilisator. En sensor på 14,7 megapixels och

den nya bildprocessorn Digic 4 skall ge fantastisk

bildkvalitet. För att få en ultimat efterbehandlingskontroll

har PowerShot G10 en RAW-fotograferingsmetod

och funktioner för Canon Digital

Photo Professional, så att det går att integrera den

i professionella fotografers arbetsflöden. Kameran

har en 3-tums LCD-display och kan även filma i

VGA-upplösning (640x480 pixlar) med 30 bilder

per sekund.

– PowerShot G10 ger dig, som ingen annan

kompaktkamera, förmågan att glänsa. Den kommer

inte bara att tilltala fotoentusiaster, utan även

professionella som vill ha ett kraftfullt, kompakt

alternativ i utrustningen, säger Roel Lammers,

produktchef foto/video Canon Svenska AB.

två nya Digital ixus

Nya Digital Ixus 980 IS och 870 IS ersätter 960

IS respektive 860 IS. Ixus 980 IS har 14,7 megapixels,

3.7x zoom (motsvarande 36-133 mm) och

manuell kontroll– den finns i svart och silver.

Ixus 870 IS har 10 megapixels, 4x optisk zoom

med vidvinkel (motsvarande 28-96 mm), 3-tums

PureColor-LCD II-skärm och finns i guld eller

silver. I båda kamerorna finns Canons nya Digic

4-processor.

100 miljoner

Den 19/8 2008 levererade Canon sin 100 miljonte

digitala kompaktkamera. För att fira det släppte

Canon en röd version av Ixus 980 IS i begränsad

upplaga. Endast 6 000 kameror kommer att tillverkas

för Europa, Afrika och Mellanöstern. n


olympus på photokina:

nya kameror

– nya funktioner

Olympus har nu bildstabilisering

även i FE-serien och i

µ-serien finns bland annat en

ny panoramafunktion.

text och foto: ola larsson

Olympus har nu introducerat bildstabilisering

även i FE-serien (FE står för övrigt

för Friendly & Easy) i och med kameran

FE-370 med 5x zoom (motsvarande 38-180 mm),

8 megapixel, 2.7-tums LCD och ansiktsigenkänning

samt intelligent autoläge. I år finns också

litiumbatterier även i FE-serien.

I µ-serien - som innehåller såväl designmodeller

som de stöt- och vattentåliga modeller Olympus

haft i sortimentet i ett antal år nu - har man i år

bland annat 10-megapixelkameran µ 1060 med

hela 7x zoom (motsvarande 37-120 mm) trots ett

slimmat format samt en lillebror till i våras lanserade

µ 1030 (vattensäker till 10m och stötsäker

till 2m) kallad µ 1050 som skall klara 3m vattendjup

och 1,5m fall. µ 1050 har en funktion kallad

touch-kontroll som innebär att man kan slå på

sidorna på kameran för att hantera den - vilket gör

att den kan skötas med handskarna på.

En nyhet är den väldigt enkla panoramafunktionen

där kameran automatiskt tar en ny bild när

man vridit kameran till ett läge då en ”prick” på

LCD-skärmen matchar - det krävs ett xD-kort i

kameran för att denna funktion skall fungera.

I SP-serien (Semi Professionell) finner man

kameror som är något större till formatet, och

som rymmer hela 20x optisk zoom (motsvarande

26-520 mm).

systemkameror

Kjell Andersson, Marknadskoordinator Olympus

Imaging Systems, berättar att de idag har tre digitala

SLR-kameror i sortimentet som alla har 10

megapixels upplösning och dammreduceringssystem

som inte bara skakar sensorn utan böjer den

med en hastighet på 35 000 gånger per sekund för

att få bort dammet, vilket fungerar mycket bra. De

tre är den lilla instegsmodellen E-420, storebror

E-520 med inbyggd bildstabilisering i kamerahuset

samt flaggskeppet E-3 som är en gedigen

kamera med mycket snabb autofokus.

När det gäller objektiv har Olympus den ljusstarkaste

normalzoomen på marknaden med sin

14-35 mm F2.0 (motsvarande 28-70 mm).

Kjell Andersson avslöjar att Olympus kommer

lansera en fjärde systemkamera, positionerad mellan

E-520 och E-3, innan årets slut, och så visar

han upp prototyper på kommande kameror i Micro

Four Thirds standarden. Den ena prototypen

påminner om en vanlig systemkamera fast något

nättare i formatet medan den andra är betydligt

mindre och påminner om en klassisk ”reportagekamera”

i fickformat.

Helt klart är att man kan gå åt två olika håll när

man utvecklar Micro Four Thirds kameror, och

vilken väg Olympus kommer ta återstår att se... n

Prototyp på en Olympus Micro Four Thirds kamera. Toppmodellen bland diktafonerna Olympus LS-10.

photokina

Kjell Andersson vid

en kameraprototyp.

FE-370.

µ 1060.

LS-10 med tillbehöret

high-performance

wind jammer.

µ 1050 i vatten.

rateko 11/2008 13


PHOTOKINA

Från v: Hanna Sandler, Försäljnings-/Marknadskoordinator, och Hanna Oscarsson,

Nordisk Produktchef Digitalkameror/Videokameror/Media, Panasonic.

Panasonic på Photokina:

Ny typ av kamera

Panasonic lanserade på Photokina en helt ny

kamera med utbytbart objektiv, Lumix G1,

den första i Micro Four Thirds standarden.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

14 RATEKO 11/2008

Den globala marknaden för digitalkameror

med utbytbart objektiv fortsätter att växa

stadigt och omfattar idag cirka 7 procent

av den totala marknaden för digitala kameror, men

det fi nns fortfarande en allmänt utbredd uppfattning

att digitala SLR-kameror är stora, tunga och

svårhanterliga, vilket resulterat i att kompaktkameror

i många fall har föredragits, anger Panasonic,

som i samarbete med Olympus gjort det möjligt

att utveckla kompaktare och lättare digitalkameror

med utbytbart objektiv, enligt den nya standarden

Micro Four Thirds System.

Skillnader

Vad som främst skiljer Micro Four Thirds System-

standarden från Four Thirds

System-standarden är ett

cirka 50 procent kortare

avstånd från objektivfattning

till bildsensor,

cirka 6 mm mindre

ytterdiameter på

objektivfattningen

och elva elekelek- LX3 stora bildsensorn

(1/1,63”) minimerar

bruset, och ökar ljuskänsligheten

med 40

procent och färgåtergivningen

med 35

procent jämfört med

en 10 megapixelsensor

i en ”vanlig”

kompaktkamera, som

till exempel Panasonic

DMC-FX35 (enligt

www.cyberphoto.se). Lumix G1.

triska kontakter i objektivfattningen i stället för

nio – för framtida lösningar och funktioner. Både

kamerahuset och objektiven är mindre. Nuvarande

Four Thirds System-objektiv passar med hjälp av

en adapter. I och med den spegellösa strukturen

minskar kamerahusets storlek, och sökaren är

alltså en elektronisk Full-time Live View Finder i

stället för konventionell optisk sökare. Bildsensorn

har samma storlek som Four Thirds standarden

(17,3 x 13 mm) vilket innebär att ”brännviddsförlängningen”

jämfört med 35 mm fi lm är 2x – ett

50 mm objektiv ”fungerar” alltså som ett 100 mm.

Genom att kombinera ett mindre kamerahus

med avancerade kamerafunktioner som är

lika användarvänliga och lätthanterliga som hos

kompaktkameror, ändrar Lumix G1 på den gamla

föreställningen att digitala SLR-kameror är klumpiga,

tunga och svårhanterliga, menar Panasonic.

– Med G1 bryter vi ny mark. Kameran har verkligen

allt man kan begära, samtidigt som den är

användarvänlig och smidigt förpackad. Vi tror jättemycket

på den här produkten, och det kommer

bli en spännande lansering, säger Hanna Oscarsson,

Nordisk Produktchef på Panasonic.

Lumix G1

Lumix G1 är världens första kamera som använder

den nya standarden Micro Four Thirds System,

och har funktioner som till exempel läget iA (Intelligent

Auto).

iA-läget har funktioner som AF Tracking, Face

Detection, Intelligent ISO Control och Intelligent

Exposure – som innebär att användarna

skall kunna ta foton med optimal inställning varje

gång de fotograferar. Lumix G1 har 12 megapixel,

3-tums skärm samt HDMI-utgång och fi nns i

färgerna svart, röd och blå. Kamerahuset är 124 x

84 x 45 mm stort och väger 385 g.

Lumix LX3

En annan intressant kamera som Panasonic visade

upp på Photokina var Lumix LX3, efterföljare till

populära LX2. Kameran är försedd med Leicas

ljusstarka och exklusiva DC Vario Summicronoptik

med 2,5x zoom (motsvarande 24-60 mm

med F2.0-2.8) samt en 10 megapixel bildsensor

som är större till formatet än vad som är vanligt

i digitala kompaktkameror.

LX3 kan skötas helt manuellt

och den 3 tum stora LCDskärmen

justerar automatiskt

ljusstyrkan efter omgivningen.

LX3 kan även spela in

video i 1280 x 720 pixlar

med 24 fps. Som tillbehör

fi nns vidvinkelkonverter

(ger motsvarande

18mm) samt en

högklassig extern

optisk sökare. ■


Utnyttjar ledig kapacitet i fastighetens tv-nät.

KABEL-TV

Q-LAN

5 MHz 862 MHz 1500 MHz

www.macab.com

... a step into a digital world

Q-LAN i fastighetsnätet

100 Mbit/s i koaxialkabelns fria frekvensområde

081020 • mallar • Nr 11

Att utnyttja existerande kabelinfrastruktur för bredband innebär många fördelar.

Kabeln finns redan i fastigheten och du sparar både tid och pengar.

Med Q-LAN kan du enkelt få 100 Mbit/s via befintligt antennuttag i t.ex.

vardagsrummet. Installationen kan inte bli enklare. En masterenhet i

källaren och ett modem till ett eller flera befintliga antennuttag

i bostaden.

För dig som nätägare och operatör:

Använder befintlig koaxialkabel, parallellt med CATV

Låg installationskostnad och snabb ”kom igång tid”

Belastar ej returväg och kan köras parallellt med

till exempel Docsis

Perfekt för IP genom störsäker överföring i koax-kabeln

QoS för prioritering av IP, bandbreddsstyrning, logg m.m.

Trygghet genom att Q-LAN bygger på världsstandard, MoCa

För dina abonnenter:

Hög kapacitet. Upp till 100 Mbit/s

Utnyttjar existerande antennuttag

Data i valfritt rum med tv-uttag

Plug & Play

Anders Nordqvist grundare av Köpings Kabel-TV

”Inom Köpings Bostäder har vi haft förmånen att få testa

Q-Lan och valde då en av våra besvärligare fastigheter med

äldre infrastruktur. Q-Lan har fungerat klart över förväntan,

och har till ett kostnadseffektivt pris givit oss möjlighet att

parallellt med Docsis ge tunga användare en betydligt högre

bandbredd än vad de haft tidigare.”

QuiQom Systems AB

Götalandsv 218, 125 44 Älvsjö

Tel: 08 556 206 30

www.quiqom.com

info@quiqom.com

Q-Lan är utvecklat av QuiQom Systems AB, ett

svenskt utvecklingsbolag av transmissionssystem

för fastighets-Lan

Macab AB

Vannhögsgatan 7, 231 66 Trelleborg

Tel: 0410 36 36 10

www.macab.se

info@macab.se

I Sverige och Norge distribueras Q-Lan av Macab AB,

marknadsledande inom data/tv i SMATV/CATV


photokina

Casio på photokina:

Snabbskjutarna

Casio har de senaste två åren växt mycket

snabbt på den svenska marknaden, och de

har lanserat kameror som skjuter mycket

snabbt också...

text oCh foto: ola larSSon

EX-Z300 kan filma HD.

EX-Z250 är vidvinklig.

EX-Z85 – i 8 färger.

16 rateko 11/2008

När Casio startade upp en egen verksamhet

i Sverige i juni 2006 hade de en

marknadsandel på digitala kameror som

var ungefär en procent. Sedan dess har Casio vuxit

mycket snabbt och har idag en marknadsandel

på omkring tio procent, berättar Casios svenske

försäljningschef Christer Johnsson.

I mars 2008 lanserades Casio Exilim Pro

EX-F1, världens snabbaste digitalkamera. Den

är kapabel till burstfotografering med 60 bilder

per sekund och filminspelning med upp till 1200

bilder per sekund, och kan fånga rörelser som är

för snabba för det mänskliga ögat.

På Photokina visade Casio upp sin senaste

Exilim digitalkamera, EX-FH20, som är kapabel

till burstfotografering med 40 bilder per sekund

och kan spela in filmklipp med upp till 1000 bilder

per sekund.

Samtidigt som den överträffar hastigheterna hos

världens bästa digitala SLR-kameror är nya Exilim

EX-FH20 utvecklad för att tilltala en bredare

användargrupp än EX-F1. Utöver att förenkla

manövreringen genom att placera alla inställningar

på ett ringformat reglage, har kameran även en

20x optisk zoom (motsvarande 26-520mm) på ett

relativt kompakt kamerahus, 27 procent mindre

och 28 procent lättare än EX-F1.

EX-FH20 är en 9 megapixelkamera, men när

man tar 40 bilder per sekund (i maximalt en sekund)

är upplösningen 7 megapixel. Man kan välja

Ex-FH20

skjuter

snabbt.

Från v: Christer Johnsson, försäljningschef Casio

Sverige, Olve C. Byre, försäljnings-/marknadschef

Casio Norge, Hiroyuki Noka, VD Casio Scandinavia.

mellan sju olika burstlägen, från 1 till 40 bilder per

sekund i en burst (vid 30 bilder per sekund kan

man plåta två sekunder, alltså 60 bilder). Dessutom

kan kameran förinspela upp till fyrtio stillbilder redan

innan man trycker på slutarknappen. Även om

man skulle vara lite sen med att trycka av lyckas

man ändå fånga sina viktiga ögonblick.

EX-FH20 kan spela in filmklipp i hög hastighet

för senare uppspelning i slow motion. Man kan

välja mellan inspelning med 1000 (224x56 pixlar),

420 (224x168 pixlar) eller 210 (48xx360 pixlar)

bilder per sekund. Det finns även en HD-filmfunktion

som spelar in trettio bilder per sekund

med 1280x720 pixlar.

– Vi har sålt dubbelt så många snabbskjutande

EX-F1 som vi trodde vi skulle göra (sedan introduktionen

i mars ungefär 1 000 stycken) och vi

räknar med att de revolutionerande möjligheterna

hos de ultrasnabba Exilim-kamerorna kommer

att leda till helt nya tillämpningar inom digital

fotografering. Volymen finns dock i segmentet

kompakta digitalkameror, och Casio har med hjälp

av ett mycket gott samarbete med fotohandlarna

i kombination med lättanvända kameror i flera

färger och med uppskattade finesser, som exempelvis

YouTube-funktionen, lyckats mycket bra,

förklarar Christer Johansson.

ny bildprocessor

Casio har även lanserat en ny kameraduo med hög

profil i sin Exilim digitalkameraserie, EX-Z300

och EX-Z250. Casios nya bildprocessor Exilim

Engine 3.0 skall ge dessa kameror hög bildkvalitet

med minimala störningar och moaré-effekter. Den

snabba bildbehandlingen i Casios nya processor

möjliggör, enligt företaget, helt nya funktioner

som ger fantastiska bilder av ansikten, nattmotiv

och andra motiv som har utmanat fotografer i alla

tider.

Kamerorna har även en smink-funktion som

ger vackra ansikten; bildbehandling på hög nivå

som jämnar ut huden och mjukar upp solljusskuggor

i ansiktet.

EX-Z300 (10 megapixel) och EX-Z250 (9 megapixel)

har 4x zoom (motsvarande 28 till 112 mm),

bildstabilisering och 3-tums skärm. EX-Z300

kan även spela in HD-video med upplösningen

1280x720 pixlar. n


Per Skog och Kristian Blomqvist tror mycket på

instegsmodellen Pentax K-m, som skall göra klivet

från kompakt- till systemkamera naturligt och enkelt.

Pentax/Focus Trading på Photokina:

Systemkamera för nybörjare

Focus Trading är sedan 8 september

generalagent för Pentax

i Sverige, och på Photokina

låg fokus på den nya digitala

systemkameran Pentax K-m.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

Pentax K-m är en 10 megapixelkamera som

i första hand är konstruerad för nybörjare

inom digital SLR-fotografering, och den

erbjuder därför förenklad hantering i ett lättmanövrerat

och kompakt kamerahus med låg vikt.

– Den nya kameran har en uppgraderad version

av Pentax Auto Picture mode, som automatiskt

detekterar typ av motiv och väljer lämpligt

fotograferingsläge. Den har även en lång rad med

avancerade egenskaper och sofi stikerade funktioner

– däribland en innovativ bildstabiliseringsmekanism

inbyggt i kamerahuset. Följden blir enkel

drift, även för oerfarna förstagångsanvändare,

säger Per Skog hos Pentax generalagent Focus

Trading.

Pentax bildstabiliseringsmekanism anges

motsvara fyra slutarsteg och då den är inbyggd i

kamerahuset fungerar den med alla objektiv.

I kameran fi nns ett system som håller bildsensorn

fri från damm. Systemet baseras på en speciell

fl orbehandling och högfrekvent skakning av bildsensorn

i samband med uppstart av kameran.

En nyhet är ”Auto Picture mode” för automatisk

val av optimalt fotograferingsläge. Alla

inställningar, inklusive bländare, slutarhastighet,

vitbalans, mättnad, kontrast och skärpa optimeras

för aktuell scen, såsom porträtt, landskap, nattmotiv

eller makro. En annan smart fi ness är att

bruksanvisningen så att säga är inbyggd i kameran

– det fi nns korta informationstexter till kamerans

knappar, lägen och symboler.

Kompakter

Pentax har som bekant en hel del kompaktkameror

i sortimentet, och en som sticker ut i mängden är

Optio W60 – en vattentät (ner till 4 meters djup

under två timmar) kamera med 10 megapixel och

5x optisk zoom med vidvinkel (motsvarande 28-

140 mm).

W60 klarar kyla ner till -10 grader och har

extremt kort närgräns, endast 1 cm. En nyhet är

att Optio W60 kan videofi lma i HD-format, med

1280x720 pixlars upplösning.

Kraftigare Gorillapod

Jobys Gorillapod Focus är den största och starkaste

Gorillapod-modellen hittills. Det nya stativet

(som klarar max 5 kg) väger 500 g och mäter

9,2x29 cm. Med svarvade aluminiumsocklar med

vapenfi nish erbjuder de nya stativen fl exibilitet

samtidigt som de skall garantera ett säkert grepp i

praktiskt taget alla miljöer.

Tamrons 15x zoom

I Tamrons monter fanns bland annat företagets

senaste megazoom, AF18-270 mm F3,5-6,3

teleobjektiv med bildstabilisering, som är världens

första objektiv för Nikon och Canon digitala

SLR-kameror med ett zoomomfång på hela 15x.

Det står också klart att det tidigare annonserade

objektivet SP AF10-24 mm F3,5-4,5 kommer att

bli leveransklart till hösten. Detsamma gäller det

snabba objektivet AF70-200mm F2,8 som blir

tillgängligt med fattningar för Sony och Pentax,

liksom SP AF90 mm F2,8 Macro som under

Photokina fi ck inbyggd motor för Nikon. ■

PHOTOKINA

Pentax Optio W60.

Tamron AF18-270mm.

Gorillapod Focus.

RATEKO 11/2008 17


photokina

högupplöst med docka

Med 14,7 megapixlar har Samsung NV100HD

högst upplösning bland digitala kompaktkameror,

och den levereras med en docka för enkel anslutning

till TV. NV100HD har även en högupplöst

skärm på tre tum, och vidvinkelzoom motsvarande

28-102 mm. Precis som med föregångaren

NV24HD går det även att filma i HD-upplösning

(1280x720 pixlar med 30 bilder per sekund) med

stereoljud. Med kameran placerad i dockan, kopplad

till en TV via HDMI-kabel, går det att styra

TV:ns bildvisning via TV-fjärrkontrollen.

Den nya kameran i metall och rött skiljer

sig från mängden. Men den finns också i svart.

NV100HD har ett nyutvecklat menysystem baserat

på pekskärm och enkla symboler. För den som

vill ha hjälp på vägen känner NV100HD automatiskt

leenden och den har till och med en särskild

Samsung på photokina:

skönhetsinställning...

Möjlighet finns för manuell inställning av

Bred höstkollektion

tid och bländare, och kameran har inbyggt

minne på 40MB som kan utökas med min-

Gunnar Wahlbeck, Samsung, manövrerar en NV100HD med TV:ns fjärrkontroll.

På Photokina kunde man beskåda Samsungs

höstkollektion av digitalkameror samt en och

annan produkt som inte visats tidigare.

text och foto: ola larSSon

Samsung NV100HD.

18 rateko 11/2008

Gunnar Wahlbeck på Samsung visade på

Photokina upp en prototyp på en kompaktkamera

med 10x zoom (motsvarande

24-240 mm) som skall komma redan i januari

2009. Den var svart, kallades HZ1 och var smidig

till formatet. En annan sak som Samsung visade

i sin monter var en liten produkt, kallad Nabee,

som man kunde ta itu för att stoppa ena delen i en

digitalkamera och andra delen i ett USB-uttag i

en dator, sedan kunde man trådlöst överföra bilder

och video med en hög överföringshastighet (30-

40Mbps).

I det nuvarande utbudet av digitalkameror från

Samsung fann undertecknad följande tre modeller

intressanta:

neskort (MMC, SD eller SDHC).

Smidig med instrumentpanel

Samsung NV9 är en 10 megapixelkamera i smidigt

format med en analog instrumentpanel som visar

kvarvarande batteri- och minneskapacitet.

NV9 kan (precis som NV100HD) både identifiera

ansikten och minska risken för bilder där objektet

blundar, eftersom den då automatiskt tar två

bilder till. NV9 har även inbyggd MP3-spelaren,

samt multimediemöjligheter i form av videofilmning

och visning, röstmemo och datalagring.

Samsung NV9 har 5x optisk zoom (motsvarande

38-190 millimeter) inbyggt i kamerahuset och

optisk bildstabilisator. Bildskärmen är 2,7 tum stor.

prisvärd och kompakt

Samsung S1070 är den hittills tunnaste kameran i

S-serien. Denna 10 megapixelkamera är utrustad

med 2,7 tums skärm och 3x optisk zoom (motsvarande

35-105 millimeter).

S1070 finns i vit, svart, silver och rosa. Rekommenderat

utpris är 1 200 kr... n

Samsung S1070. Samsung NV9 (med instrumentpanel) & Miss IFA... Samsung HZ1 (prototyp) & Gunnar Wahlbeck.


GP ReCyko

GP PowerBank

NU PÅ BIO

Delta i vår största

kampanj någonsin!

Vi är stolta att presentera vår största kampanj

någonsin som vi genomför i samarbete med


Filmen har ett starkt miljöbudskap som vi

kopplar till våra mest miljövänliga produkter,

GP uppladdningsbara batterier.

Kampanjperioden är från slutet av augusti

t.o.m januari.


PHOTOKINA

Bente Vikenes, produktchef kameror Fujifi lm, vid demo av SR-motivavkänning. FinePix F60fd.

Fujifi lm på Photokina:

Hög upplösning & känslighet

Fujifi lm visade på Photokina upp nästa generations

sensor, kallad Super CCD EXR.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

20 RATEKO 11/2008

Fujifi lm arbetar för närvarande med nästa

generations Super CCD bildsensor,

där man enkelt uttryckt skall kombinera

Arco har den flexibla lösningen

Mottagning och distribution av: IP-TV, Digital-TV, HD-TV, Analog-TV

CryptoGuard

Huvudcentral SC2000, Appear TV

Mottagning av: Satellit-, marksända kanaler,

HD-kanaler, IP, QAM och ASI.

Avkodning, kodning, remultiplexering

och streaming.

Distribution av: IP-TV, analog-TV, digital-TV

och HD-TV.

Krypteringssystem, Cryptoguard

Fungerar på alla plattformar så som Kabel-TV

och IP-TV. Full flexibilitet till en låg kostnad.

Rotebergsvägen 1, 192 78 Sollentuna, tel 08-626 37 70, www.arco.se


FinePix S2000HD.

egenskaperna från befintliga HR-sensorerna (hög

upplösning) med SR-sensorerna (hög känslighet

och stort dynamiskt omfång) för att skapa Super

CCD EXR – en sensor med hög upplösning, hög

ljuskänslighet och stort dynamiskt omfång.

Den nya sensorn är en slags ”switchbar” sensor

som kan förändra sitt elektroniska beteende beroende

på omständigheterna, och för att åstadkomma

detta ligger bland annat två pixlar med samma

färg bredvid varandra på färgfiltret. Sensorn kan

fånga två bilder simultant, där den ena bilden har

hög känslighet medan den andra har hög upplösning,

och sedan genereras en bild utifrån data från

de två delbilderna. Fujifilm förväntar sig ett stort

kvalitetskliv uppåt när man kan implementera Super

CCD EXR i sina kameror – vilket kanske kan

komma att ske redan under nästa år...

3D-bilder

En annan spännande sak som Fujifilm visade upp

på Photokina var ett komplett system för 3Dbilder

(bestående av en 3D-kamera, 3D-fotoram

samt 3D-utskrifter) som innebär ett stort steg

framåt jämfört med tidigare lösningar inom detta

område. Inga glasögon behövs för att uppnå 3Deffekten

utan bilden som syns på kamerans 2,8 tum

stora skärm eller på den 8,4 tum stora fotoramen

(eller på en utskrift) ser tredimensionell ut om

man betraktar den ifrån rätt vinkel – alltså rakt

framifrån.

3D-kameran kan även ta vanliga, tvådimensionella,

bilder och då får man tillgång till en del speciella

funktioner i och med kamerans konstruktion

med dubbla objektiv sittande bredvid varandra.

Man kan till exempel ta en tele- och en vidvinklig

bild på samma motiv samtidigt, eller en extra bred

panoramabild, och så kan man videofilma och ta

stillbilder på en och samma gång – där stillbilden

kan vara inzoomad medan videon vidvinklig.

3D-produkterna är på gång, men det är inte

fastställt när de kommer lanseras på marknaden.

nytt just nu

Bland höstens kameramodeller utmärker sig Fine-

Pix F60fd och FinePix S2000HD. F60fd är en 12

megapixelkamera med 3 tums skärm och 3x zoom

(motsvarande 35-105 mm) och den första modellen

från Fujifilm med den senaste SR-teknologin

motivavkänning (som automatiskt väljer korrekt

inställning vid porträtt-, makro-, landskap- och

nattfotografering). S2000HD har 15x zoom

och vidvinkel (motsvarande 27,6-414 mm) och

kan ta 1,1 bilder per sekund i full upplösning 10

megapixel alternativt 7 bilder per sekund med 5

megapixel, eller hela 13,5 bilder per sekund med 3

megapixel.

En annan spännande nyhet är ett skrivbart fotopapper

som öppnar nya möjligheter för konsumenter

som vill göra egna kalendrar, fotoböcker

eller vykort med hög fotografisk kvalitet.

Fujifilm presenterade även ett nytt minilabb

som är baserat på inkjetteknologi, Frontier

DL410 – ett ”torrt” minilabb som tar liten plats

och möjliggör bildproduktion i icketraditionella

verksamheter. n

photokina

Helena Olin, Affärsområdeschef Foto i Sverige och Norge på Fujifilm, med en

prototyp på kommande 3D-kameran.

Thomas Nilsson, produktchef fotopapper på Fujifilm, visar upp en utskriftslösning

för att skriva ut på båda sidorna av pappret och skapa fotoböcker.

rateko 11/2008 21


photokina

Sony på photokina:

en fotostrategi

Sony Cyber-shot T700

(ovan) har inbyggt

fotoalbum och finns

i fem färger, liksom

T77, medan T500

finns i tre färger.

22 rateko 11/2008

Halva Sonys monter på Photokina

var vigd åt systemkameror

och tillbehör därtill, vilket

kan ses som ett tecken på att

de vill associeras med foto.

text och foto: ola larSSon

Ola Gustafsson

med Sony a900

och vridbar

blixt.

Nyligen lanserade systemkameran Sony

a900 med fullformatssensor på 24,6

megapixels upplösning och inbyggd

bildstabilisering (som man kan läsa om i föregående

nummer av Rateko) tilldrog sig stort intresse

på Photokina, och Sony visade upp sin bredd av

tillbehör inom systemkamerasegmentet.

Ola Gustafsson, Sony, berättar att sökaren i

a900 är en dyr komponent och att kameran kunde

gjorts billigare om de tummat lite på kvaliteten där

– men de valde att satsa på bästa möjliga sökare istället,

vilket kan ses som ett fotostrategiskt beslut.

En T700 i en

motordriven

vagga följer

motivet.

Det kan tyckas en smula underligt att det är

”konsumentelektronikföretaget” Sony som - förutom

då själva a900 - lanserat renodlade fotoprodukter

som exempelvis den innovativa, vridbara blixten

Sony HVL-F58AM medan de ”traditionella

fotoföretagen” Nikon och Canon lanserat digitala

systemkameror med videoinspelning... Sannolikt

vill Sony ses som ett fotoföretag av rang och inte

”bara” associeras med konsumentelektronik.

Ola Gustafsson nämner också att det i vinter

kommer lanseras ett ljusstarkt vidvinkelobjektiv

(16-35 mm F2,8) samt en påkostad telezoom (70-

400 mm F4-5,6).

pixelrace

Den som undrar hur många pixlar det egentligen

är meningsfullt att klämma in i en systemkamera

får sannolikt svaret att det beror en hel del på vilken

optik man använder, och enligt Ola Gustafsson

är de bästa gluggarna - som till exempel Zeiss

Vario Sonnar T* 24-70/2,8 ZA - tillräckligt bra

för att användas upp till omkring 45-50 megapixel.

Så pixelracet på systemkamerasidan kommer nog

att fortsätta ett tag till...

ansiktsigenkänning & rörelse

Sony demonstrerade i sin monter en prototyp

på en produkt som tar ansiktsigenkänningsfunktionaliteten

ett steg längre. Det var nämligen en

slags motordriven vagga som man ställer kameran

på och som sedan nyttjar motivautomatiken och

ansiktsigenkänningen i kameran för att till exempel

automatiskt följa, och fotografera, människor

i ett rum under en kväll – ett tämligen avancerat

”partyläge” skulle man kunna säga.

platt trio

Sony har nyligen lanserat tre slimmade digitalkameror

i Cyber-shot T-serien:

* T77 är endast 15 mm tjock och enligt Sony

den tunnaste digitalkameran på marknaden.

Denna 10 megapixelkamera har 4x zoom från

Carl Zeiss, optisk bildstabilisering och en 3 tum

stor tryckkänslig skärm i wideformat. En nyhet är

antiblink-funktionen. I porträttläget tar kameran

snabbt två bilder i rad och kastar direkt den där

någon blinkar eller blundar. Sonys Intelligent

Scene Recognition, Smile Shutter-teknik och

ansikts igenkänning finns inbyggt.

* T700 har i princip samma specifikationer men

är marginellt tjockare (16,4 mm) och har 4GB

stort internminne, vilket innebär att den kan lagra

upp till 40 000 bilder.

* T500 är även den en bildstabiliserad 10

megapixelkamera i slimmat format, men den

har 5x zoom och möjlighet att spela in video i

HD-format med stereoljud (MPEG-4, 1280x720

pixlar, 30 bilder per sekund i max 10 minuter per

klipp). T500 har precis som T700 en 3,5 tum stor

tryckskärm i wideformat. n


Världen omkring d


photokina

Per-Åke Angleflod vid Kodaks digitala fotoram med OLED. Kodaks monter var i år fylld med produkter.

kodak på photokina:

Mycket produkter

Kodak visade på Photokina mängder av produkter,

bland annat en digital OLED-fotoram.

text och foto: ola larsson

Digital OLED-fotoram.

Digital fotoram.

ESP5 skrivare.

EasyShare Z1015 IS.

24 rateko 11/2008

På förra Photokina, 2006, hade Kodak en

mycket stilren monter där man tydligt såg

företagets logotyp, men det fanns nästan

inga produkter alls att beskåda... I år hade Kodak

en monter som var fylld med produkter för såväl

konsumenter (kameror, digitala fotoramar, skrivare

etcetera) som butiker (till exempel fotokiosker och

torra minilab).

Bland produkterna som visades upp fanns världens

första digitala fotoram med OLED – 7,6 tum

stor med 800x480 pixlars upplösning och 30 000:1

i angiven kontrast. OLED-ramen har WiFi

inbyggt och lanseras i USA i november (priset lär

bli omkring 1 000 dollar) och när den dyker upp på

vår marknad är än så länge oklart.

Kodak är marknadsledare på digitala fotoramar

(såväl i Norden som i Europa och globalt)

och sålde en halv miljon enheter under 2007, av

totalt två miljoner sålda. 2008 räknar Kodak med

att sälja drygt en miljon digitala fotoramar, och

exakt hur många det blir återstår att se eftersom

julhandeln är en mycket betydande del för denna

produktgrupp.

Per-Åke Angleflod, Kodak, berättar att man

idag har sex olika digitala fotoramar i sortimentet

i storlekarna 7, 8 och 10 tum (det finns även en

5-tummare, men den räknas knappt eftersom den

kostar närapå lika mycket som en 7-tummare, och

följaktligen säljs i väldigt liten volym) med och

utan WiFi inbyggt. 2009 kommer Kodak ha ett

dussin modeller (i storlekarna 7, 8 och 10 tum)

och bland nyheterna finns, förutom designförändringar,

en ”proximity sensor” som innebär att

fotoramens menyer tänds upp när man för handen

nära den. 7-tums fotoramar är de som säljs mest,

men 8-tums är de som ökar mest...

Som en parentes kan nämnas att undertecknad

märkt att digitala fotoramar hemma hos folk ofta

är avslagna, och det kanske vore en god idé att

förse dem med timer (så att de är automatiskt är

igång under valda delar av dygnet) eller rörelsesensorer

(så att de startar när någon kommer in i

det rum där de finns).

skrivarna

Kodak lanserade under 2007 sina konsumentskrivare

ESP (där kostnaden för bläcket enligt Kodak

är väldigt låg) i USA och i maj introducerades de

i England, Tyskland och Frankrike – och i höstas

lanserades de i Italien och Spanien.

Per-Åke Angleflod berättar att de rullas ut på

marknaden i takt med att produktionen ökar, och

troligen kommer de till Sverige någon gång under

2009.

kamerorna

Kodak visade upp sina digitalkameror i serierna

C (”entry”), M (”design”), Z (”långzoom”) och V

(”innovativa”) – och senaste modellen är EasyShare

Z1015 IS, en 10 megapixelkamera med

3-tumsskärm, 15x zoom (motsvarande 28-420

mm) och optisk bildstabilisering som kan spara

bilderna i RAW-format samt spela in HD-video

(1280x720 pixlar med 30 bilder per sekund). En

Z-modell med ännu längre zoomomfång kommer

under första halvåret 2009.

I montern fanns också en mängd tillbehör, i

form av till exempel kameraväskor och utbytbara

ramar till de digitala fotoramarna, och med dagens

mycket pressade priser på produkterna är det i

vanlig ordning en god tanke att alltid sälja tillbehör

för att bättra på marginalen... n


ifa

innovativa JVC

JVC visade på IFA upp en hel del innovativa

produkter – hemmabioanläggningar med nätverksfunktionalitet

och Blu-ray, videokameror

med Youtubefunktion och AVCHD, bilstereo

med Bluetooth och iPodstyrning...

text oCh foto: ola larsson

26 rateko 11/2008

Ulf Roghult och Indiana Jones

flankerar JVC:s NX-BD3 – som bundlas

med senaste Indiana Jones-filmen på Blu-ray.

JVC visade på IFA upp ett brett och innovativt

produktprogram, som innefattade allt från

hörlurar för barn till sofistikerade hemmabioanläggningar

med såväl nätverksuppkoppling som

Blu-ray.

Sophisti NX-BD3 är nya toppmodellen bland

hemmabioanläggningarna, och det handlar om ett

2.1-system med surroundljud och en inbyggd Blurayspelare

med BonusView. NX-BD3 är världens

första DLNA-certifierade hemmabioanläggning

med Blu-ray. JVC lanserade för övrigt redan för

två år sedan två Sophisti-anläggningar, DD-8 och

DD-3, som var DLNA-certifierade och precis

som de två anläggningarna vänder sig nya NX-

BD3 även till kunder som ämnar använda anläggningen

till att lyssna på musik, med bland annat

anisotropa fronthögtalare och 420 W uteffekt.

Ulf Roghult på JVC berättar att de kommer

med separata Blu-rayspelare under 2009, och på

frågan om eventuella Blu-rayinspelare förklarar

Ulf att han inte alls är säker på att det är just det

som kommer bli framtidens produkt, eftersom

han själv har en DVD-inspelare hemma men inte

bränt en enda DVD-skiva på den. Kanske är det

som så att folk i allmänhet har gått ifrån det gamla

beteendet med att spela in på någonting fysiskt

(videoband eller skiva) och istället endast lagrar

på hårddisken – och då är kanske den naturliga

lösningen en digitalbox (för HDTV givetvis) med

inbyggd hårddisk kompletterad med en Blu-rayspelare...

Videokameror

På videokamerasidan har JVC två koncept; dels

med hårddisk (som de var först ut på marknaden

med) och dels med lagring på SD-kort. Nya

Everio GZ-HD40/30/10 har hårddiskar på

120/80/40GB och de två större modellerna spelar

in både i AVCHD-format (MPEG-4) i max 17

Mbps och i MPEG-2 med en max bitrate på 27

Mbps – upplösningen är 1920 x 1080 pixlar.

Nya Everio GZ-MS100 är en SD-videokamera

som lagrar på SD-kort, och den är bland annat

utrustad med 35x optisk zoom och uppladdning av

videoklipp till YouTube med endast en knapptryckning.

Ulf Roghult berättar att deras Everio med SDkort

inte är krympta modeller med liten lins och

små elektronikkomponenter som många andra på

marknaden, utan det är samma fina kamera som

fick EISA-Award ifjol men nu med SD-kort istället

för hårddisk.

fokusskifte

JVC var först ut i Sverige med Slim-LCD-TV

och nu kommer de i vitt också. I montern på IFA

fanns en hel del annat också, som till exempel nya

2.1-system med DVD-spelare, bilstereo med såväl

Bluetooth som iPod-styrning och en microstereo

med uttag för två ipod.

JVC har inom många varugrupper skiftat fokus

mer mot premiumsegmentet, och Ulf Roghult

förklarar att det exempelvis inom LCD-TV i

princip är omöjligt att konkurrera med de största

inom entrysegmentet, och då fokuserar JVC ett

steg upp... n


Världens mest

kraftfulla batterier *

400

300

200

100

Energizer Ultimate Lithium...

har överlägsen prestanda - utmärkta till strömkrävande

produkter såsom GPS, portabel LCD-TV, MP3- och

CD-spelare samt digitalkameror.

Räcker längre: 7 gånger längre i digitalkameror - upp

till 630 foton. Upp till 3,5 timmar längre i CD-spelare.

Upp till 5,5 timmar längre i MP3-spelare.**

Lättare: väger 33% mindre än vanliga alkaliska batterier.

Tåligare: klarar extrema temperaturer mellan

-40°C till +60°C.

krare: läcker inte, samt fritt från kvicksilver

och kadmium.

630

600 Antal foton som

kan tas med olika

500

typer av batterier.**

Energizer

Ultimate Lithium AA

320

Uppladdningsbart AA

2500 mAh

90

Alkaliskt AA

*Detta gäller AA- och AAA-batterier i digitalkameror.

**Jämfört med vanliga alkaliska batterier i presumtiva industritest.

Resultatet varierar beroende på kamera/spelare/storlek på batteri.

Fredrik Sträng har under

7 månader bestigit 7

bergstoppar på 7 kontinenter.

Under dessa extrema förhållanden var Energizer Ultimate

Lithium det självklara valet av batteri.

Energizer Group Sweden AB

Tel: 08-500 08 950. Fax: 08-217 822.

www.energizer-eu.com


ifa

Riccardo Renaldini, PR-chef Europa på Creative, visade på IFA

upp de nya högtalarna GigaWorks T3, som skall ge användaren

en ljudupplevelse de inte tidigare upplevt i ett 2.1-system. Satellithögtalare

med detaljerad ljudåtergivning som smälter samman

med basen från basenheten SLAM som använder tre drivenheter

(en aktiv bas samt två passiva slavbasar) för att producera en

kraftfull och djup bas, skall ge hög kvalitet på ljudet.

Marcus Johansson, CE Team Leader Nordic på Creative, visar

upp två nyheter i MP3-spelarfamiljen. I höger hand ZEN X-Fi med

Wireless LAN, som fungerar som ett slimmat streaming device för

hemmet, med vilken man bland annat kan byta musik i spelaren

via WiFi. I vänster hand ZEN Mozaic, en mediespelare i mellansegmentet

med inbyggd högtalare och 1,8-tums färgskärm, FM-radio

och mikrofon för röstinspelning.

Klas Johansson, Creative, bredvid två stereohögtalarsystem som

nylanserats under namnen GigaWorks T40 Series II och Giga-

Works T20 Series II. De bygger på de tidigare högtalarna men har

ytterligare finjusterats med ännu bättre akustik. T40 Series II:

Varje högtalare har två basenheter med vävda glasfiberkoner för

ett fylligt ljud, samt en diskantenhet med tygkupol för rent ljud

och BasXPort-teknik för en stark bas. T20 Series II: Liknande men

med en bas.

28 rateko 11/2008

Från vänster: Odd Vaagan, Försäljningsdirektör Aurora, och Kenn

Jensen, Managing Director, visade på IFA upp bland annat Strongs

MPEG-4 box SRT8410 (med Viaccess för Boxer i Sverige och

Danmark) som lämnades in för test hos Boxer 10 september och

beräknas finnas på marknaden i november. En MPEG-4 PVR-modell

med inbyggd hårddisk kommer i Q1 2009. Strong har idag boxar

för DVB-T/S/C och utvecklar IP-boxar och hybrider.

Från vänster: Pauli Joensen, Administrerande Direktör Aurora,

och Terry Way, Chief Executive TechLink, visade runt bland

TechLinks sortiment som bland annat innefattade många nya AVmöbler

(till exempel Kurve på bilden) som tagits fram av företagets

egna designteam och fyra serier kablar (Wires 1st/CR/NX/XS)

med livstids garanti där varenda kabel kollas innan den säljs – det

fokuseras på HDMI-sladdar som klarar version 1.3.

Från vänster: Pieter Zoontjens, Area Sales Manager Vogel’s, och

Johan Marius Setsaas, Category Manager Brown Goods Aurora,

demonstrerade diverse säljhjälpmedel, som infoskärmar med en

databas över tusentals modeller på TV och vilka Vogel’s stativ

som passar respektive TV. Databasen kan skräddarsys för exempelvis

en kedjas utbud av TV, och integreras i kedjans hemsida,

och Vogel’s får info från tillverkarna samt har avtal med serviceföretag

för att hela tiden hålla modellutbudet uppdaterat.


Scott Young, Netlogic Hong Kong Limited, berättar att trenden

för några år sedan var att ta egen kontakt med OEM-tillverkare i

Asien, det har vänt och många kontaktar nu Netlogic istället. Och

han poängterar fördelarna med detta, exempelvis att om något

går fel, vilket det kan göra, så kan Netlogic finnas på plats i fabriken

inom några timmar. På bilden en kommande Blu-rayspelare.

Mikael Larsson på Kenwood berättar att på hösten fokuserar Kenwood

på hemstereo och på våren fokuserar man på bilstereo (man

ökade 10 procent både ifjol och i år) där man är mycket starka på

multimediamaskiner i dubbel-DIN storlek. DNX5220BT kom i våras

och är en dubbel-DIN med DVD/CD, USB, 6.1” pekskärm, inbyggd

navigation, TMC och Bluetooth med möjlighet till musikstreaming.

Mio presenterade under IFA en världspremiär, C728, utrustad med

7-tumsskärm och inbyggd digital-TV-mottagare (DVB-T). Mio C728

är en ny GPS med inbyggd digital-TV-mottagare för marknätet,

inbyggda högtalare och 7-tumsskärm (800x480 pixlar) som man

alltså kan använda för att se på TV och film när man är ute och

reser. Enheten kan spela upp video i DivX-, MPEG4- och WMVformat,

och som en extra funktion kan externa enheter såsom en

bärbar DVD-spelare anslutas.

ifa

Ola Andersson, Försäljningsansvarig Sverige plus Key Account

Netlogic, berättar att Netlogic har fler produkter i sortimentet och

siktar på att bli bredare mot sina befintliga kunder snarare än att

jaga nya kunder. Netlogic är en mycket stor aktör inom DVD och

siktar på att bli det inom Blu-ray också. I november lanserar man

en DMTECH Blu-rayspelare. Blu-ray OEM kommer senare...

Per Carstensen på Kenwood presenterade på IFA företagets nya

toppmodell KRF-V9300D, en 7x130W receiver med HDMI-repeater

(2 in och 1 ut), uppskalning till HD, funktion för läppsync, ”Auto

Room EQ”, stöd för nya HD-ljudformaten Dolby True HD och DTS-

HD samt iPod-konnektivitet. Blu-rayspelare från Kenwood är på

gång, men än så länge har de inte visat upp några modeller...

Från vänster: Sunny Yang, CEO Sangean, och Hasse Niva, Affärsutvecklare

Moon Radio AB (som arbetat med Sangean i åtta år),

visade flera spännande produkter från Internet- och DAB-radiospecialisterna

Sangean, allt från små bärbara modeller till påkostade

microstereo med alla tre varianterna av radio (FM, Internet och

DAB) samt AUX-ingång, SD-kortplats och USB-uttag – och svenska

menyer finns. Sangean tillverkar närmare en miljon radioapparater

årligen och planerar att trippla produktionen inom fem år.

rateko 11/2008 29


ifa

Marcus Carlsson, Yamaha, berättade att det är fokus på två kanaler

igen, och de har en ökande trend. Här vid EISA-Awardvinnande

2-kanalssystemet CD-S1000/A-S1000 samt Soavo 1 högtalarna.

Yamaha presenterade på IFA en ny modell i sin serie PianoCraft,

Micro 330, och den är mindre till formatet än sina tidigare syskon.

Det är en CD-receiver (2x20W) med iPod-docka samt USB-uttag.

Yamaha MCS-1330 är en ny high end 2-kanalsanläggning i microformat,

med 2x70W förstärkare, inbyggd iPod dockningsstation

och USB-anslutning på fronten. Den kommer i januari.

30 rateko 11/2008

Lars-Olov Wehlin på Harman Consumer visade jubileumshögtalaren

Prelude Forty, från Infinity som i år fyller 40 år. Lars-Olov har

själv varit delaktig i framtagandet av den nya högtalaren.

Joakim Malm på Harman Consumer vid den kraftfullaste förstärkare

Harman Kardon byggt, HK 990, som har en angiven uteffekt

på 2x150W och som kan leverera 100A.

Harman Kardon GLA-55 är high end multimedia/datorhögtalare i

glas, med inbyggd förstärkare (2x56W). 3,5 mm anslutning och volymkontroll

finns – och baselementens slaglängd är nära en tum...


meD 40 bILdEr i sekunDen

kan Du fånga Det perfekta ögonblicket...

nya EXILIM EX-FH20.


*


*1-30 bilder/sekund med 8MP, 40 bilder/sekund med 7MP
up to

40 pics/sec

up to

1,000

frames/sec


TILLBEHÖR

Pure-Fi Anytime.

32 RATEKO 11/2008

Högtalare & tangentbord

Logitech har lanserat en rad nya produkter i höst,

bland annat tre högtalare och tre tangentbord.

Nya Logitech Pure-Fi Express Plus är en högtalare

för iPod eller iPhone med rundstrålande akustik,

som kan köras på batteri eller med strömadapter,

som fyller hela rummet med ljud medan Logitech Pure-Fi

Anytime är en väckarklocka med FM/AM-radio för iPod eller

iPhone, som har den en rörelsedetektor som känner av att man

närmar dig högtalarna och aktiverar de bakupplysta knapparna.

Vill man sova lite längre på morgonen snoozar man enkelt

väckarklockan genom att dra handen ovanför högtalarna...

– Våra undersökningar har visat att digitala musikspelare,

och i synnerhet iPod, blir en alltmer integrerad del av våra liv.

Våra senaste iPod-högtalare är framtagna för att passa olika

behov, oavsett om du behöver en förbättrad ljudkvalitet och en

högtalare som är lätt att ta med sig eller en väckarklocka med

rörelsekänsliga sensorer, säger Claus Fleischanderl, sverigechef

på Logitech.

Att ansluta högtalare till en dator har alltid förbättrat

ljudkvalitén jämfört med datorns inbyggda högtalare. Nu

tar Logitech nästa steg i utvecklingen av datorhögtalare och

lanserar Logitech Z-5 – rundstrålande stereohögtalare för PC

och Mac – som skall ge bra ljud i hela rummet. Logitech Z-5

ansluts via USB och behöver ingen extern ström eller batterier.

– Vi är helt övertygade om att Z-5 högtalarna kommer att

innebära en markant förbättring av underhållning på datorn,

oavsett om du ser en fi lm eller lyssnar på musik. Med rundstrålande

akustik är ljudet alltid runtomkring dig, oavsett vart du

har din dator, säger Claus Fleischanderl.

Lysande tangentbord

Logitech Illuminated Keyboard är ett tangentbord för de

som gillar att skriva i mörkret, eftersom det är bakupplyst. Det

Illuminated Keyboard.

Pure-Fi Express Plus.

diNovo Keyboard for Notebooks.

Z-5.

är även Logitechs tunnaste tangentbord någonsin, endast 9,3

mm från botten till ram. Logitech har förbättrat tekniken som

används till bakupplysta tangentbord genom att kombinera

mikrolinsrefl ektorer, fl era färglager och laser etsning vilket

skapar en mer lättläst upplevelse eftersom resultatet blir ljusare

och skarpt, anger företaget. Tangentbordet har full storlek

(nummersats inkluderat) och balanserar form och funktion

genom ett mjukt armledsstöd, en hel rad med F-tangenter

samt multimedia- och volymknappar för omedelbar kontroll av

digital underhållning.

Logitech diNovo Keyboard for Notebooks är Logitechs

första tangentbord som är designat speciellt för bärbara datorer.

Tangentbordet med PerfectStroke är fullstort och har

en nummersats. I kombination med Logitech Alto Connect

eller Logitech Alto Express kan man arbeta bekvämt med sin

bärbara dator och skydda sig från den värme som datorn avger.

Både Logitech Illuminated Keyboard och dinovo Keyboard

for Notebooks är utrustade med Logitech PerfectStroke för en

bekväm, fl ytande och tyst skrivupplevelse. PerfectStroke-tangentborden

är designad för att ge djupare tangenttryckningar,

3,2 mm istället för 2,2mm som vanliga tangentbord har, för bekvämare

skrivande. ”Micro-scissors” fördelar kraften jämt över

tangentens yta så även om man trycker i kanten på tangenten

känns det som när man trycker mitt på den.

Logitech Cordless Desktop S520 är ett tangentbord med

rundade kanter, svagt kurvade armledsstöd och raka linjer i

matt svart och grått som passar de allra fl esta datorer. Det levereras

med en trådlösa lasermus, som anges vara mycket precis

och ge ett mjukare rörelsemönster jämfört med en optisk mus.

Batteritiden för det nya mus- och tangentbordspaktet är åtta

månader för musen och 15 för tangentbordet. ■

Cordless Desktop S520.


k e d j o r n a

julhandeln lär inte slå rekord

Årets julhandel kan i bästa fall bli i

nära nivå med tidigare, men något

nytt rekord blir det inte. Det är en

slutsats som kan dras efter den enkätundersökning

som Rateko gjort med

kedjornas företrädare. Alla är också

överens om att det stundar tuffa tider

i en lågkonjunktur, men det råder definitivt

ingen domedagsstämning.

text: jan bjerkesjö

1. Tror ni att konsumenterna

kommer att spendera

lika mycket pengar på

julklappar i år jämfört med

tidigare år?

2. Kommer årets julhandel

att vara viktigare än

tidigare med tanke på den

finansiella oro som varit

rådande under hösten?

3. Vilka andra branscher

tror ni kommer att gå

bättre respektive sämre än

hemelektronikbranschen?

4. Hur tror ni att den finansiella

oron kommer att

påverka 2009?

5. När tror ni att ”vändningen”

kommer?

34 rateko 11/2008

Johan

Danielsson

Audio Video

Nej, inte riktigt i samma

nivå, men jag tror inte på en

jättestor minskning. Jul är Jul

och då handlar man kanske

mer med hjärtat.

Absolut. Blir det en svag jul

så kommer det säkert att

medföra stora konsekvenser

på många håll.

Möbler/inredning kommer

nog att klara sig hyfsat, när

kunden tänker mitt hem är

min borg. Jag tror att kläder

och sportbranschen kan få

det tufft, men samtidigt så är

det vädret som kanske styr

det mer än ekonomin.

Den media karusellen som

just nu håller på, gör nog att

kunderna kommer att tänka

sig för på ett annat sätt än

tidigare. Man kanske inte

köper en ny TV bara för att

det är häftigt, utan kanske

väntar tills den ger upp. Och

man kan nog inte åka på både

skid och sol semester.

Hoppas eller tror? Det kan

nog ta minst 1.5 till 2 år, men

det kommer slå väldigt olika

på olika branscher.

Tvärt om tror de allra flesta företrädare på att hemelektronikbranschen

kommer att klara sig relativt bra, både när det gäller

årets julhandel och den kommande lågkonjunkturen.

En bransch som kan få det svårt i en lågkonjunktur är exempelvis

resebranschen. Och det är samtidigt goda nyheter för

hemelektronikbranschen eftersom konsumenter som väljer att

stanna hemma tenderar till att hellre satsa på investeringar där

när man inte tycker sig ha råd att resa bort.

Bygg- och fastighetsbranscherna kommer också att gå en

dyster tid tillmötes, vilket förmodligen kommer att slå hår-

Anders

Nilsen

Elgiganten

Vi tror vi kommer se en bra

julhandel, något svagare än

tidigare år, men som vanligt

står den för en betydande del

av årets omsättning.

Julhandeln är givetvis alltid

en viktig period och de aktörer

som hittills haft ett tufft

år hoppas nog verkligen på

en god jul.

Bättre: Livsmedel.

Sämre: Bilbranchen.

Vi tror på en svag tillväxt.

Mot sista kvartalet och under

julen 2009 tror vi att marknaden

kommer känna mer

positivitet och stabilitet.

Peter

Örbrink

Euronics

Totalt sett tror jag att vår

bransch kommer få en god

försäljning, men det blir

knappast någon ökning från

ifjol.

Julhandeln är alltid viktig

men inte alls på samma sätt

som förr. Försäljningen tenderar

till att ”plattas ut” med

flera bra månader under året.

Branscher som får problem

är heminredning, bygg- och

bilbranschen. Nedgången

i bostadsbyggandet påverkar

också vitvarusidan. Vår

bransch drabbas inte lika hårt

när fler exempelvis väljer bort

resor och stannar hemma.

Jag tror att man med de

kraftfulla åtgärderna från

bland annat riksbanker runt

om i världen har löst de mest

akuta problemen med den

finansiella oron. Däremot går

vi in i en lågkonjunktur och

hur djup och långvarig den

kommer att bli är svårt att

sia om.

Ingen sitter med facit i hand.

En recession i USA påverkar

hela världsekonomin, ingen

sitter på en isolerad ö längre.

Valet i USA kommer att ha

stor betydelse.


dare mot vitvarubranschen. Årets julhandel kan komma att bli

viktigare jämfört med tidigare eftersom hösten präglats av den

finansiella oron, som fått många konsumenter att vänta med

inköp och att hålla hårdare i plånboken.

Att lågkonjunkturen kommer, eller redan är här, är alla företrädare

överens om. Frågan är bara när det vänder uppåt igen

och där finns det förmodligen lika många åsikter här som bland

alla andra experter. Eftersom svenska ekonomin inte längre ligger

på en enskild ö, så gäller det att ha uppmärksamheten mot

allt som händer i omvärlden. Inte minst på hösten presidentval

i USA, som faktiskt har en stor betydelse för möjligheten att

skapa finansiella förtroenden igen på en skakig penningsmarknad.

Det är förmodligen så att den som med säkerhet kan spå

Björn

Abild

Expert

Jag tror att årets julhandel

kommer att bli något mer

försiktig och att kunderna

verkligen tänker ”två gånger”

innan de handlar sina klappar.

Julhandeln har alltid varit

och kommer att bli oerhört

viktig för alla i branschen.

Jag tycker att man genom

denna globala finanskris

har lärt sig att en sanning

idag ganska ofta har ändrats

ganska radikalt till i morgon.

Just nu känns det nästan fel

att gissa på hur det kommer

att gå olika branscher.

Som jag svarade på ovanstående

fråga så känns det helt

fel att göra gissningar/uppskattningar

för 2009. Krisen

är ju av den omfattningen

att den kommer att få stora

effekter på konsumenter och

konsumentbeteende lång tid

framåt.

Kan egentligen inte uttala

mig, men naturligtvis hoppas

jag att man skall se positiva

signaler igen framåt våren.

När stora vändningen kommer

är det ingen som vet.

Per

Wernersson

Media Markt

Media Markt blir ju varje år

förvånade av hur mycket som

konsumeras i anslutning till

jul och det hoppas vi såklart

att vi blir även i år.

Julhandeln är alltid otroligt

viktig inom hemelektronikbranschen.

I år är den säkert

ännu viktigare än andra år för

väldigt många.

Eftersom det är en så stark

underliggande ökad efterfrågan

på hemelektronik

bedömer vi att inom sällanköpshandeln

(som troligen är

det som påverkas först) bör

hemelektronik gå ganska bra.

Det är väldigt svårt att säga

med säkerhet om branschen

i sin helhet. Trots en rådande

lågkonjunktur är Media

Markt i en expansiv fas i Sverige.Det

går väldigt bra för

Media Markt just nu. Vårt

mål är att bli nummer ett

inom hemelekronik i Sverige.

Vi har inte märkt av någon

effekt av lågkonjunkturen

än. Gällande en vändning av

konjunkturen; det är svårt att

sia om framtiden, jag vågar

mig inte på att gissa.

Julhandeln kommer att

präglas av en större försiktighet.

I år får vi i bästa fall se

en stagnation, mer troligt en

något minskad volym.

Julhandeln är alltid viktig,

och relaterat till övriga

månader, både före och efter,

skiljer sig inte detta år mot

övriga.

Uttalar mig inte om andra

specifika brancher.

Den finansiella oron kommer

att lägga sig. Mer påverkbara

faktorer är en lägre boränta,

och något lägre skatter på

den positiva sidan. På den

negativa sidan, vilket kan

väga tyngre har vi fall på fastighetsmarknaden,

den ökade

osäkerheten på arbetsmarknaden

och dess konsekvenser.

k e d j o r n a

när vändningen kommer ligger bra till för att nomineras till

Nobelpriset. Men skulle Riksbankens åtgärder för att skapa

ekonomiskt förtroende på kapitalmarknaden lyckas, i kombination

med att vi får se ett antal räntesänkningar framöver, så kan

tillvaron bli betydligt lugnare för skuldsatta hushåll än vad som

varit fallit under den senaste tiden.

Den 20 november avslöjar ElektronikBranschen vilken

produkt som kommer att bli Årets Julklapp. Ifjol utsågs GPSnavigatorn

till Årets julklapp av både ElektronikBranschen och

Handelns Utredningsinstitut. Det återstår i år att se vad HUI

utser, vilket avslöjas den 13:e november.

Även om julhandeln kanske inte längre har samma särställning

som tidigare är det en oerhört viktig försäljningsperiod

som nu på vår tröskel stå, vitklädd med ljusa framtidsutsikter. n

Jonas

Jonasson

Onoff

Fabian

Bengtsson

SIBA

Med tanke på den ekonomiska

situation som världen

befinner sig är det inte

sannolikt att man generellt

spenderar lika mycket i år.

Julhandeln är alltid viktigt

och detta år är inget undantag.

Vid jul vill man ge klappar

även om kunder kommer

hålla hårdare i plånboken.

Charterresandet har ännu

inte minskat, och med tanke

på många klämdagar i år

kommer nog människor att

försöka resa till solen.

Finansiell oro skapar en

psykologisk tendens att vänta

med sina köp, men de produkter

som vår bransch säljer

kan man idag inte vara utan,

man kommer nog i större

utsträckning att köpa nytt,

när det gamla gått sönder

och inte för att man vill ha

det senaste.

Om 2-3 år. SIBA har varit med i över 57

år och varit igenom sju lågkonjunkturer.

Det är omöjligt

att svara exakt när det vänder.

Den som har svaret får säkert

Nobels ekonomipris.

rateko 11/2008 35


t v

traditionella sändningsnät

blir förlorare mot ny teknik

De traditionella sändningsnäten (marknät, kabel-TV och satellit-TV) samt IPTV

modell TeliaSonera förlorar mot sändningstekniken peer-to-peer (p2p) som baseras

på det öppna Internet.

Beskedet om p2p kommer från European Broadcasting Union (EBU). EBU är

världens största organisation för nationella TV-bolag med totalt 75 medlemsföretag

i 56 länder. Sveriges Television och TV4 är båda medlemmar.

text: göte andersson

EBU har genomfört tekniska prov med p2p och de resultat och

slutsatser som redovisas är entydiga.

Sändningstekniken p2p klarar både traditionell broadcasting

och Video On Demand (VOD) och förespråkarna tror på genombrott

för p2p de närmaste fem åren. Därefter kommer en

övergångsperiod på många år innan p2p kan bli helt dominerande,

menar förespråkarna.

Rateko har fått svar från TV-tekniker i Finlands TV-bolag

Yleisradio och Sveriges Television. Den nya visionen innebär

att p2p på längre sikt rent tekniskt kan ersätta de befintliga

broadcastnäten, vilket är en stor nyhet.

– Idag sänds TV till hundra procent via broadcastteknik till

Finlands TV-tittare. Hälften av tittarna har kabel-TV och hälften

får signalen från marknätet. Finland har totalt 2,2 miljoner

TV-hushåll, säger Jouni Sirén i Yleisradio.

– Om broadcastnäten ska kunna avvecklas förutsätter detta

att hundra procent av Finlands hushåll har bredband och att

hushållen har tillräckligt hög upplänkkapacitet. Det kommer

att ta många år innan bredband får en sådan spridning i

Finland. Det är först när bredband fått en sådan spridning som

det kan bli möjligt att avsluta sändningarna via broadcastnät,

säger Sirén.

Pilotprov under nästa år

– Vi hoppas starta pilotprov med p2p under år 2009. Om

denna pilot går bra kan vi börja med p2p i stor skala. År 2010

beräknar vi att 800 000 tittare per vecka använder våra Internettjänster.

Då hoppas vi att p2p tar delar av trafiken. Om allt

går bra kan p2p hantera över hälften av trafikvolymen för våra

Internettjänster år 2012, säger Sirén.

– Min bedömning är att HDTV-sändningar kan klaras via

det öppna Internet inom fem år baserat på p2p-teknik. Det

gäller en HDTV-tjänst som accepteras av tittarna, typ den

standard som kallas 720P, säger Frank Hoffsümmer, Sveriges

Television.

– Det är sannolikt att inom några år finns kommersiella

p2p-baserade produkter som ger tittarna en upplevelse som

motsvarar broadcastnät och slutna IPTV-nät, säger Frank

Hoffsümmer.

Beskedet från EBU innebär att TV-sändningar via det öppna

Internet svarar för huvuddelen av EBU-bolagens tittartid i

framtiden. De slutna IPTV-näten (modell Teliasonera) tar en

mindre del av marknaden. TV via det öppna Internet eller TV

36 rateko 11/2008

via slutna IPTV-nät innebär konkurrerande visioner.

– Jag tror att EBU-visionen vinner och de slutna IPTV-näten

förlorar. Jag är väldigt säker på att jag har rätt, säger säger

Frank Hoffsümmer.

De besked som nu kommer från ledande TV-tekniker i

Yleisradio och Sveriges Television innebär dock inte att saken

är klar.

svt har inte tagit ställning

– Sveriges Television har inte tagit ställning till den tekniska

utvärdering EBU gjort. Vi har inte fattat något beslut att vi ska

börja använda p2p-teknik, säger Jan-Olof Gurinder, distributionschef

vid Sveriges Television.

– Vilken roll p2p ska få återstår att se. Dagens reglering i

Sverige är baserad på att SVT sänder via marknätet. Staten har

infört must carry-reglering för kabel-TV som innebär skyldighet

att vidaresända SVT, säger Gurinder.

– Även om p2p-tekniken fungerar tekniskt finns det alltså

grundläggande och avgörande frågetecken när det gäller både

den radiorättsliga regleringen (tillståndsgivning m m) samt den

upphovsrättsliga regleringen. EBU förefaller än så länge ha

fokuserat på vad som eventuellt kan bli tekniskt möjligt, säger

Gurinder.

Drivkraften för att överhuvudtaget införa p2p är besparingar.

TV-bolagen runt om i världen erbjuder VOD-tjänster via

Internet med så kallad unicastteknik och det har nu visat sig att

det blir avsevärt billigare att erbjuda dessa VOD-tjänster med

hjälp av p2p.

Yleisradio har idag 400 000 användare som varje vecka idag

använder dess Internettjänst och hämtar ned program. Kostnaden

för Internettjänsten svarar idag för mindre än 10 procent

av Yleiradios budget för distribution.

– Yle har inte råd att fortsätta öka trafikvolymen för vår

Internettjänst baserat på dagens teknik. Kostnaden blir för hög.

Det är nu viktigt för oss att införa p2p för att sänka distributionskostnaden

av TV-tjänster via Internet. Det blir dramatiskt

billigare att använda p2p jämfört med att använda unicast för

distribution av TV-program, säger Jouni Sirén i Yleisradio.

De mest optimistiska beräkningarna anger besparingar över

90 procent.

– Byte från unicastteknik till p2p kan teoretiskt ge besparingar

i klassen 70-80 procent i sänkta distributionskostnader. Det

är en stark drivkraft för att införa p2p, säger Hoffsümmer.


Jan-Olof Guridner, distributionschef vid Sveriges Television

betonar att SVT inte tagit ställning till p2p.

Att p2p fungerar och kan nyttjas för VOD-tjänster via det

öppna Internet står klart eftersom det finns tjänsteleverantörer

som nyttjar tekniken för detta ändamål.

p2p för traditionella sändningar

Det är också klart att p2p kan nyttjas för att erbjuda traditionella

TV-sändningar (broadcasting). I Norge och Danmark

vidaresänds idag Sveriges Televisions TV-kanaler med hjälp av

p2p-teknik via det öppna Internet av mediaföretaget Zattoo.

Zattoo sänder SVT:s TV-kanaler med cirka 600 Kbit/s via det

öppna Internet. Zattoo tjänar pengar på reklam i anslutning till

SVT-sändningarna. Zattoo har fått en avtalslicens enligt dansk

lagstiftning så företaget har rätt att sända SVT via det öppna

Internet.

– Zattoo har klarerat rättigheterna för vidaresändning av

SVT med Copydan enligt gällande dansk lagstiftning om samtidig

och oförändrad vidarersändning i trädnät. I Norge gäller

samma sak för SVT genom organisationen Norvaco, säger

Jan-Olof Gurinder.

Det schweiziska bolaget Zattoo erbjuder idag grannlands-

TV på detta sätt i åtta länder i Europa; Belgien, Danmark,

Frankrike, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och

Tyskland.

Att p2p fungerar rent tekniskt är därför ingen nyhet i sig.

Nyheten är den slutsats som EBU:s tekniker nu dragit. Att p2p

sammantaget kan konkurrera med både de traditionella sändningsnäten

(broadcastnäten) och med slutna IPTV-nät, modell

Teliasonera.

De besparingar som Yleisradio nu räknar med att göra innebär

att p2p-tekniken med stor sannolikhet kommer i storskalig

drift för att erbjuda VOD. Den stora frågan blir sedan om

Yleisradio, Sveriges Television och andra stora TV-bolag även

sedan drar samma slutsats som Jouni Sirén i Finland och Frank

Hoffsümmer i Sverige.

Hur fungerar p2p?

Hur fungerar då p2p? Vad är nytt? Svaret handlar egentligen

om pengar. Titta på illustrationerna.

När en TV-tittare idag beställer ner ett TV-program via

Internet från Yleisradio eller Sveriges Television så sänds

Jouni Sirén vid finska Yleisradio hoppas

kunna starta pilotprov nästa år.

t v

HDTV-sändningar kan klaras via öppna

Internet, säger Frank Hoffsümmer SVT.

programmet som så kallad unicast. Det innebär att en bitström

sänds ut från TV-bolagets mediaserver till tittaren. Om

50 000 tittare vill se samma eller olika TV-program upprättas

då 50 000 olika bitströmmar från mediaservern fram till varje

tittare. Detta kräver stor kapacitet i bredbandsnäten och kostar

mycket pengar.

Branchbedömare anger att kostnaden för TV-bolaget blir

1 Euro (dryg 9 kronor) per Gigabit i normalfallet. Kostnaden

för en TV-tittare beräknas till 200 Euro per månad, baserat på

överföring med 600 Kbit/s. TV-bolagen är därför i en situation

där succé för Internettjänsterna där unicast används blir

mycket dyrt.

P2p handlar om en helt annan teknisk lösning. TV-bolagets

mediaserver sänder ut en bitström med ett TV-program till

förslagsvis två TV-tittare, A och B. Andra TV-tittare (C, D och

E) som vill se samma TV-program registrerar detta hos TVbolaget.

TV-bolaget ger då kommando så att signalen som nått

A vidaresänds även till C och D. Signalen hos B vidaresänds till

tittare E. Sändningen sker från tittare som har en bredbandsanslutning

till andra tittare med bredbandsanslutning.

För TV-bolaget blir det en stor vinst eftersom TV-bolaget

bara behöver betala för att sända ut två bitströmmar men ända

kan nå 50 000 tittare. Självklart återstår det att se om nätoperatörerna

kommer att acceptera införandet av p2p i stor skala.

I USA har staten nyligen förbjudit kabel-TV-bolag att stoppa

p2p-sändningar.

Det är sannolikt att användning av p2p kommer att regleras.

Därför återstår det även att se hur fördelaktigt p2p blir för

TV-bolagen. n

Så fungerar p2p – istället för att skicka ut bitströmmar till varje

tittare vidaresänds signalen.

rateko 11/2008 37


t e l e k o m

telekomindustrin satsar på pc:n

Nu satsar GSM-industrin på att mobilabonnenterna

ska använda samma

tjänster i både mobiltelefon och PC.

Om allt går i lås för GSM-industrin

kommer flera hundra miljoner mobilabonnenter

att börja använda PC:n för

telefoni och en rad datatjänster som

presence, videotelefoni, IM, SMS och

MMS. Allt via mobilnätet.

text: göte andersson

Under 2009 lanserar GSM-industrin ett helt paket av tjänster

inom ramen för Rich Communications Suite (RCS) som kan

användas både på mobil och pc. Företag som Ericsson hoppas

att cirka 600 miljoner mobilabonnenter har RCS-telefon om

fem år.

– Vår bedömning är att inom 3-5 år har 50 procent av mobilabonnenterna

med RCS även skaffat RCS PC-klient, säger

Jari Ala-Ruona, vd för det finländska företaget Movial som

redan idag har kommersiella produkter framme.

Det finns nu ett antal leverantörer som i likhet med Movial

siktar på pc-marknaden. Även Nokia Siemens Network,

Alcatel-Lucent och de kinesiska Huawei och ZTE har, eller

kommer med, RCS-produkter.

Tillsammans med Ericsson har Movial har sålt sina produkter

till en kund i Portugal, mobiloperatören Optimus,

som idag erbjuder ett antal RCS-tjänster i stor skala. Optimus

satsning har blivit en succé och det finns idag tiotusentals

användare som nyttjar de PC-baserade tjänster som sannolikt

kommer i Sverige under 2009. De svenska operatörerna har

ännu inte redovisat när de lanserar sina RCS-tjänster.

I vilka länder väntar ni snabbast genomslag för RCS

PC-klienter?

– I länder med hög penetration för bredband och mobiltelefoni.

I Europa, vissa avancerade länder i Asien som Sydkorea,

Japan, Taiwan och Singapore samt i USA och Kanada, säger

Jari Ala-Ruona.

De tunga telekomleverantörerna utvecklar själva RCS-produkter

för PC. I fallet Movial är Movial partner med Ericsson

och då säljs PC-klienten i en affär med stora nätoperatörer.

Det är sedan mobiloperatören som till sina mobilabonnenter

säljer ett paket med RCS-tjänster för PC:n.

GSM-industrins strategi innebär att de utmanar Microsofts

ställning på företagsmarknaden, framför allt hos småföretagen.

Movial och andra leverantörer har tagit fram en klientvara som

kan integreras i befintliga PC med Outlook Vista. Abonnenten

laddar ner Movials programvara från nätet och installerar den

sedan som en ny funktion i sin Outlook. Movials produkt kan

inte användas i Outlook Xpress.

– Vi bedömer att företag utan växeltelefonist, där varje

användare är sin egen telefonist, kommer att vara intresserade

av RCS PC-klient. Det gäller sannolikt även lite större företag.

Företag med upp till 100 anställda, säger Jari Ala-Ruona.

– Det är därför vi har vår Outlookversion av Movial Communicator

PC. Många av dessa företag använder Microsoft Exchange

för epost och kalender. Nu ger vi dessa företag tillgång

38 rateko 11/2008

Så här ser Movial Communicator ut i Outlook,

till höger företagets vd Jari Ala-Ruona.

till RCS-kapacitet i Microsoft Exchange. Användarna kan spara

adressuppgfiter i Outlook som i en RCS telefonbok. Vi har nu

ett erbjudande som passar de små företagen. De svarar för en

mycket stor del av företagssektorn, säger Jari Ala-Ruona.

Hur fungerar RCS-klienten rent tekniskt?

PC-klienten Movial Communicator PC kommunicerar med

mobilnätet enligt en ny signaleringsstandard för RCS-tjänster.

Movials klient ska klara alla tjänster som ingår i RCS 1.0 och

RCS 1.1.

Både mobiltelefonen och PC-klienten har samma mobiltelefonnummer.

Abonnenten väljer när trafiken ska styras till

mobiltelefonen eller till PC:n. Ett kommando skickas med en

knapptryckning via signaleringsnätet till mobilnätet som därmed

vet vart trafiken ska dirigeras när det kommer ett samtal.

Alla trafikkostnader går på samma räkning. Abonnenten har ett

enda SIM-kort i mobiltelefonen.

Operatören bestämmer trafiktaxan. I Portugal har Optimus

beslutat att om abonnenten ringer till annan PC är det gratis

trafik. Om abonnenten ringer från PC till mobiltelefon gäller

ordinarie telefontaxa. PC:n kan både skicka och ta emot SMS

och andra tjänster.

Movial hoppas på snabb expansion de närmaste åren.

– Vi tror att RCS i PC Outlook kommer att ge stor tillväxt

för telekomindustrin, särskilt för mobilt bredband. Vi tror att

varje mobiloperatör gentemot sina abonnenter kan erbjuda

hela RCS tjänstepaket med klientprogramvara både för mobiltelefonen

och PC, säger Jari Ala-Ruona.

– Vi tror inte att det blir möjligt för bredbandsoperatörer att

rent tekniskt stoppa denna tjänst i Europa. Vi tror att det även

gäller i resten av världen, säger Jari Ala-Ruona.

Han påpekar att även för operatörerna av fasta bredbandsnät

innebär GSM-industrins strategi en utmaning. GSM-industrin

konkurrerar med operatörer av fasta bredbandsnät i deras egna

nät med både telefoni och datatjänster. n

Fakta movial har 130 anställda och senaste året var omsättningen

cirka 70 miljoner kronor, anger företaget. 80 procent av omsättningen

avser försäljning av produkter för PC-kommunikation till

mobiloperatörer. 20 procent avser försäljningen avser produkter

för mobiltelefoner.


Guldpaketet:

❑ Flyg ToR Stockholm – Las Vegas

❑ Svenska värdar och värdinnor med mångårig erfarenhet

från Las Vegas

❑ Limousine från flygplats till hotell

❑ 5 nätter på 4-**** hotell centralt på The Strip

❑ Bokning av topprestauranger för samtliga kvällar

❑ En guidad visning av Las Vegas, var man ska spela, var

man ska shoppa

❑ Pokerlektion på Excalibur

❑ Shoppingtur till Las Vegas främsta Outlet

❑ Två timmar på racebanan med äkta nascarbilar − 260km/h

❑ Två kvällar på Las Vegas främsta nattklubbar

− VIP-lista, ingen entréavgift, inga köer

❑ En kväll på Las Vegas mest spektakulära show

❑ Helikopter över Las Vegas

❑ En halvdag på Luxors Spa The Oasis

❑ Transfer från hotell till flygplats

Pris per person i dubbelrum: 27.850 kr

Enkelrumstillägg per person: 4.700 kr

Mat och dryck ingår inte i denna offert

Silverpaketet:

❑ Flyg ToR Stockholm – Las Vegas

❑ Svenska värdar och värdinnor med mångårig erfarenhet

från Las Vegas

❑ Limousine från flygplats till hotell

❑ 5 nätter på 4-**** hotell centralt på The Strip

❑ Bokning av topprestauranger för samtliga kvällar

❑ En guidad visning av Las Vegas, var man ska spela, var

man ska shoppa

❑ Pokerlektion på Excalibur

❑ Shoppingtur till Las Vegas främsta Outlet

❑ Två timmar på racebanan med äkta nascarbilar − 260km/h

❑ En kväll på Las Vegas mest spektakulära show

❑ Helikopter över Las Vegas

❑ En halvdag på Luxors Spa The Oasis

❑ Transfer från hotell till flygplats

Pris per person i dubbelrum: 22.850 kr

Enkelrumstillägg per person: 4.700 kr

Mat och dryck ingår inte i denna offert

Bronspaketet:

❑ Flyg ToR Stockholm – Las Vegas

❑ Svenska värdar och värdinnor med mångårig erfarenhet

från Las Vegas

❑ Limousine från flygplats till hotell

❑ 5 nätter på 4-**** hotell centralt på The Strip

❑ En guidad visning av Las Vegas, var man ska spela, var

man ska shoppa

❑ Pokerlektion på Excalibur

❑ Shoppingtur till Las Vegas främsta Outlet

❑ En kväll på en av Las Vegas mest spektakulära shower

❑ En halvdag på Luxors Spa The Oasis

❑ Transfer från hotell till flygplats

Pris per person i dubbelrum: 16.700 kr

Enkelrumstillägg per person: 4.700 kr

Mat och dryck ingår inte i denna offert

Boka resan till

CES i Las Vegas

Nyhet: Tillvalslista

Skräddarsy din egen offert med följande val:

❑ Shower i världsklass – 1.000-1.800 SEK

❑ Forsränning i Grand Canyon – 5.500 SEK

❑ Helikopterfärd till Grand Canyon – 3.200 SEK

❑ Harley Davidson – 3.500 SEK

❑ Kör en Viper – 5.500 SEK

❑ Hoppa fallskärm (tandemhopp)

i Las Vegas/Grand Canyon – 5.800 SEK

❑ ATV (fyrhjuling) i Valley of fire – 3.000 SEK

❑ Segelflygning ovan Nevadaöknen – 3.800 SEK

❑ Beach Buggy i Nevadaöknen – 2.800 SEK

Du kan också boka kortare eller längre restid

Bokning: Email: christian@cicerongroup.com www.cicerongroup.com

Kontaktperson: Christian Palm Telnr: 08-531 708 80


m o b i l t e l e f o n i

Intresset från presskåren var naturligtvis stort när Samsung, en allt större aktör på mobiltelefonmarknaderna globalt - och inte minst

i Norden - visade upp sin höstkollektion i början på oktober i Stockholm. I centrum för intresset den nordiska produktmarknadschefen

Michael Alström.

en mobil för varje livsstil

Samsung kommer i fortsättningen att erbjuda nya mobiltelefoner för varje livsstil.

Efter att ha gjort en stor konsumentundersökning i Europa har nu företaget

delat upp marknaden i sex olika segment, livsstilar om man så vill, beroende

på vilka behov som användaren har. Den 2 oktober visade Samsung upp en

ny höstkollektion som ett konkrets resultat av sin nya inriktning.

text och foto: Jan bJerkesJö

Night Effect

40 rateko 11/2008

Samsungs konsumentundersökning, European

Mobile Life Survery, bekräftar bland annat den

starkare multimediatrenden och att mobilen spelar

en allt större roll.

– Idag är mobilen viktigare än plånboken. Att

glömma plånboken på väg till jobbet tycker många

är okej, men inte sin mobiltelefon, säger nordiska

produktmarknadschefen Michael Alström.

Mobilen spelar alltså en viktig roll i många människors

vardag och det är en betydelse som ökar

för varje år. Med mobilen vill man också spegla sin

livsstil och personlighet. Och det som så många

tar som självklart för att sköta kontakterna och

kommunikationer via mobilen i arbetslivet är nu

också något som man förväntar sig ha tillgång till

även privat, som multimediafunktioner och snabb

uppkopplingshastighet.

– Men än hälften av mobilanvändarna idag säger

sig förvänta multimediatjänster, kvalitetskamera,

MP3-spelare, radio, snabb och lätt Internetanslutning,

e-post och stort minne för spel, foton och

film i sin mobil, säger Michael Alström.

nya produkter

För att svara upp emot efterfrågan lanserar nu

Samsung nya mobilen Omnia, det latinska ordet

för ”allt”. I mobilen har man också samlat det

mesta som en användare kan tänkas vilja ha på en


SBH700

och samma gång, nämligen pekskärm, inbyggd

GPS, blåtandsstereo, mms, 16 GB minne, minneskortsplats,

5-megapixelkamera, videokamera,

touchvibration, Windows Mobile Professional och

DLNA.

– Inom branschen har vi för vana att slänga oss

med olika bokstavsförkortningar, men lägg DLNA

– Digital Living Network Alliance - på minnet.

Den trådlösa standarden gör det möjligt att låta

olika apparater kommunicera och utbyta information

med varandra och därigenom kan vi visa

bilder, spela musik och visa video, säger Michael

Alström.

Samsung lanserar också multimediemobilen

Innov8 med 8-megapixelkamera, 16 GB minne,

extra minneskortplats, optisk mus, 2,8 tums skärm,

Symbian S60 och DLNA och tillverkad i duralumin.

ljuseffekter från armani

Samarbetet med Emporio Armani har resulterat i

mobiltelefonen Night Effect för användaren som

anser design var viktig, med 2,2 tums amoledskärm

med speciella färgupplevelser och ljuseffekter.

Samsung B2700 är en mobil för målgruppen

som vill ha en stryktålig telefon som tål vattenstänk

och damm. Den är dessutom utrustad med

kompass, höjdmätare, ficklampa, kamera, musik,

radio, plats för extra minneskort och tillgång till

3G och samtliga GSM-nät i världen.

Samsung L870 är ett mobilkontor med ergonomiskt

tangentbord, snabbt Internet, öppet

Symbian operativsystem med tillgång för ett stort

utbud av multimediatjänster och med funktioner

som Push E-mail, Microsoft Office synkronisering,

dokumenthantering och 3-megapixelkamera.

Samsung släpper också klassisk design i Soulb

och L700, både i borstad metall. På tillbehörssidan

kommer Samsung med tre hörlurar med blåtand,

SBH650, SBH700 och WEP250 och som kan

kopplas till mobilen, datorn, MP3:n eller hemmabion

som stöder blåtand.

Stärkt självförtroende

Nordiska marknadsdirektören Thomas Anderfelt

säger att lanseringarna i höstkollektionen är

viktiga för Samsung i ambitionen att fortsätta växa

på de olika marknaderna. Och det är med ett allt

Omnia

större självförtroende som Samsung kan agera eftersom

företaget nu på en mängd olika marknader

och med olika produkter placerar sig försäljningstoppen.

– Samsung har lyckats oerhört bra på den

nordiska marknaden. Vi har haft en tillväxt på 250

procent sett till de fem sista åren. Under andra

kvartalet intog vi exempelvis andraplatsen på

mobilmarknaden.

Och med tanke på att den nordiska marknaden

innehåller två lokalt starka märken så är

det naturligtvis ett exempel på framgångar som

stärker självförtroendet. Så pass mycket att den

senaste tidens finansiella oro och farhågor om en

svag julhandel inte får Thomas Anderfelt att ligga

sömnlös på nätterna.

– Vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Vi har

en stark orderingång på den nordiska marknaden.

Samsung har också lyckats med sin försäljning

till yngre, vilket är en idag stark konsumentgrupp

även om den inte är speciellt köptrogen något

speciellt varumärke.

– Vi har märkt en klar förbättring på senaste

tiden genom att läsa vad som exempelvis skrivs i

bloggar, säger Thomas Anderfelt.

Och Samsung räds heller inte konkurrensen från

vare sig Iphone eller Googles kommande mobil.

– Vi vet att vi verkar på en konkurrensutsatt

marknad. All konkurrens är välkommen, den gör

så att intresset ökar och totalmarknaden därmed

växer, Thomas Anderfelt. n

m o b i l t e l e f o n i

Innov8

L870

B2700

L700

rateko 11/2008 41


c a n t

– I våras funderade jag faktiskt på

att permittera personal, berättar Per

Kasslert, ägare till PK Antenteknik

AB i Karlstad. Februari till maj var

det stendött i telefonen. Tack och lov

hade vi en hel del jobb som låg och

väntade.

text och foto: ulrik scheller

Per misstänker att stiltjen berodde på att många av kunderna

investerat tungt för att klara av digitaliseringen innan det analoga

nätet släcktes för gott. Men vändningen kom lika snabbt

och svårförklarat.

– I mitten av maj var som om någon tryckt på en knapp och

plötsligt började det ringa igen. Sedan dess har det varit bra

tryck, berättar Per. Nu är jag glad att jag inte permitterade!

Att marknaden för antennteknik och kabel-TV-nät skulle

minska efter den första stora vågen av digitalisering vill inte

Per Kasslert tro på. Tvärtom fortsätter uppdragen att strömma

in – även om de ser lite annorlunda ut när den stora digitaliseringen

är genomförd.

andra vågen mer komplex

Den andra vågen av digitaliseringen handlar inte om att bygga

in nya funktioner, uppgradera teknik eller programmera om

42 rateko 11/2008

– Digital spegling i

kabelnäts-centraler

blir en stor grej

framöver, tror Per

Kasslert på PK Antennteknik.

Alla som

skaffat hemmabio

och HDTV-apparater

ställer krav på det

för att få nytta av

sin fina utrustning.

andra vågen större än första?

för nytt och ändrat kanalutbud. Mycket tyder på att den vågen

kan bli större, mer långvarig och innehålla mer komplexa kompetensbehov

än den första.

– Alla ska ju se på TV även i lågkonjunktur, säger Per.

Faktum är att vi vid tidigare lågkonjunkturer snarare märkt av

en ökande efterfrågan på våra tjänster. När människor inte har

jobb går de hemma och hinner titta på och bry sig mycket mer

om TV:n och bilden.

– Dessutom har många köpt HDTV och stora hemmabioanläggningar

och då vill de se – och höra – resultat.

I många kabelnät är signalen till TV:n fortfarande analog

– och då får tittarna inte ut någonting av sina nya, dyra apparater.

Inte förrän Per och hans tre anställda varit på plats och

byggt en så kallad digital spegling av signalen.

nyproduktion ger inte mycket

Visserligen sjunker nyproduktionen i byggbranschen efter en

bra period under några år, men underhåll, uppgradering och

service av befintliga kabelnät växer snabbt.

– I nyproduktion blir det ofta inte så många timmars jobb för

oss, säger Per Kasslert. Elfirmorna gör ofta det mesta av kabeldragningen

och då blir det inte så mycket kvar till oss, även om

vi alltid måste in för att koppla ihop, mäta upp och justera in

utrustningen.

PK Antennteknik jobbar över hela Värmland. En av de

större kunderna under många år har varit Branäs skidanlägg


HD

Antenner | Paraboler | Mottagare | Huvudstationer | Multi switchar | Förstärkare | Koax kablar | Uppsättningsmateriel

Läs mer på...

16:9

Startklar MPEG 4+2 DVB-C Kabel-TV box från Triax

”Jag kan programmera kanalplanen i en Triax kabel-tv-box på 2-3 sekunder”

Testa själv: Vem säger så, utan att skryta? Det gör du – om ett ögonblick…

Nu lanserar Triax en MPEG-4/MPEG-2 DVB-C kabel-tv-box så att du slipper göra en sökning av kanaler i blindo:

In med ett USB-minne med kabelnätets inställningar, följ den enkla vägledningen och räkna till tre. Installerat och klart!

DVB-C

S/PDIF

COAX

TRIAX AB

Kolfallsgatan 5 582 73 Linköping

Tel. 013-144114 Fax.013-144113

Mail: triax@triax.se www.triax.se

TIMER

TRIAX C-HD 415 CX mottagare kan allt det här:

Lätt att använda med den nya ergonomiska fjärrkontrollen

Överskådliga ikoner som ersätter text.

Lättanvänd 7 dagars EPG.

Enkel manual med Quick-Guide.

”Framtagen för det skandiniska hemmet” elegant, dansk slimline-design.

Diskret och stilren, lätt att placera eller gömma undan, endast 28mm hög.

Mottagaren levererar extremt skarpa bilder på din stora platt-TV

Uppskalning av TV-bilden när man använder HDMI –utgången

Grön och billig strömförbrukning; endast 0,5 W vid standby och 10W i drift.

Hänsynsfull för naturen och människor – inga tungmetaller

Triax C-HD 415 CX är en av fl era nya Triax producerade mottagare,

som kommer på marknaden hösten 2008 och våren 2009

TRIAX - your ultimate connection


c a n t

Per Kasslert diskuterar uppgradering av ett lokalt kabel-nät,

ägt av en villaförening, i Karlstad med mångårige kunden Sixten

Johansson.

ning och stugbyarna runt själva skidområdet. Dit är det 17 mil

– enkel resa. Värmland är ett stort och delvis glesbefolkat län

där många är vana vid att anlita leverantörer från residensstaden

Karlstad. Och leverantörerna är vana att serva kunder

många mil bort.

Konkurrenterna är relativt få. Det finns inte mer än en

handfull i hela länet och de flesta är enmansföretag eller litet

större företag som har antenntekniken som en mindre del av

sin verksamhet.

Få lycksökare

– Faktiskt är jag lite förvånad över att det inte dykt upp fler

företag som prövat lyckan de senaste åren, säger Per. Periodvis

har det nog funnits utrymme när både vi och kollegorna haft

länga väntetider för kunderna.

– Nu när digitaliseringen första våg är över finns det nog

mindre utrymme för nya företag i branschen, tror Per.

Att framtidsoron är mindre än för några år sedan beror också

på att karaktären av uppdrag har förändrats med tiden. Som länets

största renodlade företag inom antennteknik och kabelnät

har företaget fått en stor och stabil kundstock som uppskattar

tryggheten med att ha en kompetent och långsiktig partner

som känner till lokala förhållanden och kan näten – eftersom

de ofta varit med och byggt dem från grunden.

– Det bästa är förstås långa kundrelationer, när man blir en

rådgivare och inte bara leverantör av kablar och elektroniska

prylar, konstaterar Per. Visst blir det en del konsultationer och

reklamationer som man egentligen borde ta betalt för, men

fördelarna med en trogen kundstock överväger ändå.

Slipper stort lager

En trygghet för PK Antennteknik och kunderna är också att

den viktigaste grossisten, Specialelektronik, ligger bara ett

stenkast bort i samma del av Karlstad.

– Det är väldigt praktiskt att ha dem så nära, säger Per och

ser nöjd ut. Det minskar behovet av att hålla ett stort eget lager

när de finns inom bekvämt räckhåll.

Det finns ingen långtidsplan nedskriven inom PK Antennteknik.

Enligt Per Kasslert handlar det om att hela tiden vara

vaken för nya tekniker som kommer och snabbt lära sig dem.

Just nu är det många som vill investera i att byta ut gamla (kop-

44 rateko 11/2008

Goda framtidsutsikter trots lågkonjunkturen och att digitaliseringen

av marknätet är genomförd. Per Kasslert är fylld av tillförsikt

inför framtiden i PK Antennteknik.

par-)koaxialnät till fibernät.

– Det har nästan gått mode i att ha fiber i stället för koaxialkabel,

tycker Per. Det går att göra väldigt mycket i traditionella

nät också, men många kunder vill investera i fibernät ändå. De

vill väl säkra sig inför framtida behov.

Företaget är självklart medlem i CANT (Centrala Antennföreningen)

och Per brukar försöka åka på CANT-seminarierna.

Workshoparna brukar ge riktigt nyttig kunskap som Per

sedan försöker föra vidare till sina anställda, ofta med hjälp av

olika leverantörers resurser.

PK Antennteknik startades redan 1994 som enskild firma.

Per drev den under ett år vid sidan av ett annat arbete, men

1995 satsade han på heltid i egna företaget. Det blev några

hundår i slutet på 1990-talet. Eller rättare sagt, det blev en

ekonomisk berg- och dalbana medan han byggde upp kundstocken

och sin egen erfarenhet.

– Jag fick slita för att överleva, berättar han. Sedan när jag

år 2000 vågade anställa en person tänkte jag att om det inte

fungerar att vara två så skiter jag i att driva eget.

Skönt att inte göra allt

– Jag var så trött på att ALLT hängde på mig, säger han och

suckar när han minns hur jobbigt det var att vara helt solo

i företaget. Med anställda så måste jag inte göra precis allt i

alla lägen. Varenda skruv måste inte dras åt av mig. Nu kan vi

hjälpa varandra.

Per verkar väldigt nöjd med att det bar sig med en anställd

och att han åren efter den första anställningen också vågade

anställa ytterligare ett par man.

– Det har gjort att vi vågar vara med och fajtas även om

de större uppdragen och det har gjort stor skillnad för oss,

berättar Per. Nu är vi inne på alla typer av anläggningar, från

privatmarknaden, via små villasamfälligheter och upp till stora

hotell, stugbyar och kabel-TV-företag.

Sedan tre år är fyra personer fullt sysselsatta i verksamheten,

men fler ska de inte bli – i alla fall inte i en nära framtid.

– Om vi skulle växa ytterligare ökar behovet av administration,

personalledning och riskerna ökar, menar Per Kasslert.

Just nu tackar vi hellre nej till jobb eller erbjuder längre leveranstider

än anställer ytterligare personal. Vi är ett bra gäng

som fungerar ihop, det är viktigt för mig. n


Lågkonjunktur?

Agera smart! Agera nu!

Finanskris, börskrasch och varsel. De negativa orden går

igenom media med all tydlighet. Vi inom Sale Nordic kliver

fram och erbjuder dig unika tjänster för att nå din kund,

eller din kunds kund!

Sale Nordic grundades 1997 och har sedan dess

etablerat sig som en stark partner för tillväxt, personal,

sälj- och marknadsbearbetning över hela Norden. Vi har

huvudkontoret i Bromma Stockholm, med lokala kontor

i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Kontakta respektive verksamhetschef på 08-546 755 00 eller via e-post:

VD Field Marketing AB | Öjje Holt, ojje.holt@salenordic.com

Action & Event | Patrik Olin, patrik.olin@salenordic.com

Design & Kommunikation | Andre Giaretta, giaretta@salenordic.com

Logistik | Joakim Mattinson, joakim.mattinson@salenordic.com

Vi har alla tjänster under samma tak:
Vi täcker hela Norden med vår

verksamhet vilket ger dig som kund:
www.salenordic.com

VD Staffing Services AB | Joakim Gavelin, gavelin@salenordic.com

Bemanning | Martin Åkerblom, akerblom@salenordic.com

Rekrytering | Thomas Runsten, thomas.runsten@salenordic.com


e p o r t a g e

46 rateko 11/2008

tio frågor till

anders appelqvist

Det är förmodligen inte många av oss som fått arbete tack vare en gammal

klassföreståndarinna. Men det var så Anders Appelqvist, vd för ElektronikBranschen,

kom in i den bransch som han varit trogen sedan 1975.

– Jag hade ett år kvar på mina juriststudier när jag var hemma i Täby från Uppsala

och träffade på min klassföreståndarinna, som undrade om jag inte kunde

börja jobba för hennes man, Jerk Harling. Och hon ringde igen då jag var färdig

med mina studier och frågade ”när kan du börja?!”

Det blev nio år på dåvarande grossistförbundet och arbetet med en rad olika

branschen, bland annat Sveriges Radioleverantörer. Under de åren hade han

mycket med Stockholmsmässan att göra och marknadschefen Tom Beijer, som

blev vd 1985 och vars efterträdare då blev Anders. Där blev han kvar i tre år

till dess en av hans gamla styrelseledamöter från radioleverantörerna ringde

och undrade om han inte ville ta hand om svenska marknaden för varumärkena

Luxor och Salora, som då låg inom Nokiakoncernen.

text och foto: Jan BJerkesJö

I Nokia blev han kvar under fem år fram till hösten

1992 då det, liksom nu, var finansiell turbulens

och börsoro, riksbankschefen Bengt Dennis

försvarade kronan och räntan skruvades under en

period upp till 500 procent.

- Det var fullkomligt absurt. Kronan fick falla

fritt och alla produkter blev 20 procent dyrare

över en natt. Då var det inte så lätt, milt uttryckt,

att trycka ut produkter på marknaden…

1. Fortsätt berätta om din karriär inom branschen

– vad hände sedan?

– Jag funderade faktiskt på att inte vara kvar i

branschen när jag blev kontaktad av Sony. De hade

haft en oerhört turbulent period och exempelvis

rensat bort 25 procent av de anställda. Sony hade

en dålig position på marknaden och jag kunde

inte tacka nej till den utmaningen eftersom Sony

var ett fantastiskt varumärke med läcka produkter.

Jag trodde nog att det skulle kunna gå att stärka

märket på marknaden.

– Sony hade då en marknadsandel på åtta procent

och internt gick jag ut med att vi borde nå

upp till 15 procent. Hur då? frågade säljarna. Jag

tidigare artiklar

i serien:

2006: christina Jutterström

sVt 3/06, karin

nyrén konstfack 4/06,

Janne klingestedt/Dan

fahlström expert 5/06,

Marie nilsson audio

Video 6-7/06, Michael

Juniwik expert/gotlandsflyg

8-9/06, Kjell

Malmelind euronics

haparanda 10/06, Åsa,

Lotta och Kjell Flodén

sony center sundsvall/

Ådalens tV-service

11/06, fabian Bengtsson

siba 12/06.

svarade att det inte fanns några genvägar, bara hårt

arbete, hårt arbete och hårt arbete. Men jag visste

hur vi skulle kunna lyckas, nämligen genom att

bredda distributionen och därigenom få in sortimentet

på alla fyra väggarna i butikerna.

– Det fascinerande som vd när man släpper loss

”naturkrafterna” och låter folk få ta eget ansvar,

även om jag står som ansvarig fullt ut, är att man

får igång en spiral som skapar en ohejdbar kraft

som bara snurrar på och som i sin tur skapar så

mycket entusiasm och glädje. 1999 när jag klev av

hade Sony 25 procentig marknadsandel och långt

över en miljard i omsättning.

– Jag klev av för att starta upp Boxer på uppdrag

av Teracom. Och det var mitt i IT-eran, allt

var möjligt, alla var förtrollade av vilka enorma

möjligheter som öppnade sig. Hade man i den

vevan sagt att ”vi ska köra igång en vanlig betal-tv

med abonnenter som betalar en avgift per månad”

hade man inte fått någon att investera. Värdet på

bolaget hade då ingenting med lönsamhet att göra,

utan bara på vilka expansionsplaner som fanns och

hur många man kunde anställa.


– Då talades det om ”digital-tv-fiaskot”. Det är

lite roligt att nu, tio år senare, se att det faktiskt

inte blev något fiasko. Men det var ett tufft arbete,

vi fick börja från början och mötte ett kompakt

motstånd. Viasat hotade oss med stämningar och

det pågick något som skulle kunna kallas för ”ett

kallt krig”. Eftersom Boxer inte blev privatägt,

vilket var en förutsättning för mig att arbeta i

företaget, klev jag av 2001. Jag sprang på Bosse

Rydin, som berättade att han tänkte sluta som vd

på SRL och undrade om jag ville hoppa på – och

det ville jag.

– 2001 blev jag alltså vd för SRL och jag insåg

att branschens framtid låg i att slå oss samman

med kedjorna och Elektronikförbundet. Det

r e p o r t a g e

”Jag har haft förmånen att få arbeta med det som är mitt stora intresse”, säger ElektronikBranschens vd Anders Appelqvist, här med

mikrofonen i högsta hugg på senaste IFA-mässan i Berlin, som i sin tur resulterat i populära filmklipp på www.elektronikbranschen.se.


Det är inte en

enda fråga som

kommit upp som

vi inte kunnat

lösa och komma

överens om.

fanns från början en rädsla över att det inte skulle

fungera så vi började med fyramånadersbudgetar,

men 2005 bildade vi ElektronikBranschen och det

är inte en enda fråga som kommit upp som vi inte

kunnat lösa och komma överens om.

2. Nämn något speciellt minne från karriären!

– När jag började på Sony sade jag till min assistent

att göra upp en lista för ”kvartssamtal” med

medarbetarna, tre per timme. När jag skakade

hand med den förste som kom in märkte att han

var alldeles kritvit i ansiktet och genomsvettig. Jag

ställde mina frågor om vad han gjorde och hur han

tyckte stämningen var osv. Och så rullade det på,

det blev lite huller om buller, några lagerfolk och

säljare om vartannat – och de första som kom in

rateko 11/2008 47


e p o r t a g e

var alldeles knäckta.

– Jag var tvungen att fråga min assistent om varför

det var så, vad var det som var fel? Jo, svarade

hon, den enda gången som man som anställd blev

inkallad i det fina VD-rummet var när man blev

uppsagd!

3. Du har mer på meritlistan just nu än vd

för ElektronikBranschen, vilka då?

– Vi har bildat ett intresseforum för HDTV och

ett för Blu-ray, där det sista var lite mer känsligt

eftersom det då fanns en konkurrerande teknologi.

Eftersom alla i styrelsen var för Blu-ray så fick jag

grönt ljus. HDTV-Forum är till för att promovera

High Definition tillsammans med operatörer,

programbolag och andra intressenter. Initiativet

till Blu-ray-forum kom från Panasonic och några

mjukvaruföretag. Det är viktigt att vi snabbt tar

tag i den praktiska verksamheten, annars finns

risken att sådant rinner ut i sanden.

– Sedan är jag vd för vår systerbransch, centralantennföreningen

CANT, som historiskt är läsare

av Rateko, är tekniker och arbetar med boxar för

kabel, satellit, utrustning för att bygga nät från små

samfälligheter upp till stora kabelorganisationer.

– Dessutom sitter jag med i Radiotjänst styrelse

som branschrepresentant vilket är bra eftersom vi

levt i symbios med en fungerande Public Service

sedan 1956. Vi vill utveckla tekniken och sälja

mer utrustning och då krävs det att någon också

sänder med allt bättre signaler. Där har SVT varit,

och kommer att vara, drivande i utvecklingen av

tekniken. Jag sitter även med i Allmänna Reklamationsnämnden

som näringslivsrepresentant,

och numera är vi i 99 procent av fallet helt eniga i

nämnden.

4. Hur tycker du att arbetet inom ElektronikBranschen

har utvecklats?

– Det har utvecklats mycket genom att vi tagit

upp både leverantörsfrågor och handlarfrågor. Alla

inser att det ligger i allas intresse att bägge sidor

sköts och att vi tillsammans måste intensifiera lobbyverksamheten.

Från början var vi totalt okända

när vi gjorde en berömd uppvaktning av justitieministern

och senare kultur- och justitieutskotten

om copywriteavgifter. Då upptäckte vi nämligen

att motståndarsidan lagt ned tio år av lobbyverksamhet

och att vi kom ”fem över tolv” när frågan

redan var avgjord.

– Det gäller att bygga långsiktiga relationer. Det

är vårt jobb att informera beslutsfattarna och ge

dem ett så bra underlag som möjligt.

– När det gäller branschansvaret kan jag nämna

den briljanta idén med frivillig energiredovisning,

som visar att vi förstått att miljörörelsen bara

kommer att växa och att det kommer krav. Ju

tidigare vi själva kan ta tag i frågorna desto mindre

plågsamt blir det i kommande krav och då i kontakt

med kunder. En annan viktig fråga är certifieringen

av säljare, som motverkar krav på förbud att

sälja försäkringar. Det är kul att se att man tar ett

48 rateko 11/2008

Anders stora intresse för golf har resulterat i engagemang både i svenska

styrelserum och på banor världen över.

tidigare artiklar

i serien:

2007: Bengt aronsson

philips/ordförande

elektronikBranschen

1/07, Henrik aronsson

Sagem 2/07, Mikael

Hagman Sony/Neonode

3/07, pia grahn Brikell

reklamförbundet 4/07,

Christer Höglund onoff

Norrköping 5/07, Henrik

Bjönnes elgiganten

6-7/07, ktH-student

andreas Wiss om Bluray

och HD DVD 8-9/07

Sonny Fjellström från

allradio och Sony

Center i Uppsala 10/07,

tommie Lindberg Bang

& olufsen 11/07, samt

Lena Jansson expert

Linköping 12/07.

seriöst ansvar ute i branschen.

5. Hur tycker du branschen kommunicerar

utåt, mot konsumenterna?

– Personligen tycker jag att det är för mycket fokus

prisparametern, för mycket fokus på teknik

och för lite fokus på användarnyttan och upplevelsen.

Men det är ingen branschfråga, det är upp till

de enskilda företagen.

– Sedan kan man konstatera att det positiva med

prisfokuseringen är att det blir väldigt billigt för

konsumenterna att handla produkter och därmed

skapas en hög försäljning. Men det är för lite fokus

på varför man ska köpa det som är lite dyrare.

6. Hur tycker du att konsumenternas förtroende

för branschen är?

– Förtroendet är på väg uppåt. Många inom

branschen är bra på att hitta nya värden idag, som

kvinnobutiker, servicekänsla, fackkunskap eller ta

totalansvar för installationer. Jag tror förtroendet

kommer att öka, framtidskonsumenten kommer

att söka den som kan ta ett totalansvar för alla

produkter som finns i hemmet – ta kontakt med

någon butik, företag eller annan kontakt som ser


Symbiosen mellan Sveriges Television och branschen har pågått sedan de

första sändningarna 1956. Det gemensamma intresset manifestas exempelvis i

branschdagen ”Spelgalan” i februari. Här samtalar Anders med fjolårets konferencier,

Helena Stålnert, tidigare bland annat chef för Aktuelltredaktionen vid

SVT.

till att allt fungerar tillsammans och rycker ut när

det är kris. Inte bara när det blir fel på parabolen,

eller TV:n, utan ser till att hela systemet fungerar.

– Antalet anmälningar till ARN ligger på en

rimlig nivå i takt med försäljningsutvecklingen.

När vi såg en rapport om att antalet anmälningar

ökade gjorde vi ett gemensamt projekt där vi

analyserade närmare vad det var som låg bakom

siffrorna och då visade det att våra medlemsföretag

hade en så låg andel av anmälningarna som 20

procent när man stod för 80 procent av marknaden.

En minskande andel anmälningar pekar på

att man har en allt bättre kunskap bland medlemsföretagen,

som också hade den lägsta procenten

bifall i nämnden, vilket visar att vi gör riktigare

bedömningar och att anmälningar till ARN visar

sig vara ute i ogjort väder.

7. Om du tittar i backspegeln – vilka har varit

de viktigaste frågorna att lösa?

– Hanteringen av teknikskiften är alltid intressanta,

liksom att hela tiden lyckas framhäva

innovationer, ta hand om nya produktområden i

den takt de blir tillgängliga för konsumenten, som

mobiltelefoni och IT-teknik. Det viktigaste skiftet

nu är övergången från bildrörs- till platt TV i

kombination med HDTV. Som branschförening

har vi bidragit till att promovera att det sänds mer

HDTV, att programbolag både sänder och producerar

i HD.


tidigare artiklar

i serien:

2008: robin edman VD

Svensk Industridesign

1/08, Fredrik Bergström,

avgående vd för

Handelns Utredningsinstitut

2/08, kent

axelsson, Hages tV

Video aB 3/08, Marie

Nilsson, Mediavision

4/08, Charlotte Sennersten,

spelforskare

5/08, gunnar Holm

pioneer 6-7/08,

kathleen McCaughley

greenpeace 8-9/08,

andrea gisle Joosen

panasonic 10/08.

I framtiden

måste vi bli

bättre att sälja

större system.

r e p o r t a g e

8. Om du tittar på dagens agenda och den

finansiella oron, vad tror du händer med den

och hur kommer den att påverka branschen?

– Det är ingen som kan svara på den frågan.

Krisen har en dagstemperatur, börsen går ibland

upp ibland ned, det får vi leva med ett tag framöver.

Att det blir en form av nedgång 2008-2009 är

ställt utom allt tvivel, men frågan är när det vänder

upp. 2010 enligt finansministern då det lustigt nog

samtidigt är valår…

– Jag tror den svenska ekonomin är trygg, tyvärr

dock beroende av export, så det är klart att det blir

efterverkningar. Men det är en helt annan situation

idag jämfört med början på 1990-talet. Jag

tycker att vi har alla förutsättningar nu att klara

oss bättre.

– När det gäller julhandeln får vi vara nöjda

om den blir i nivå med fjolårets. När det gäller

vår bransch är räddningen att vi ännu inte nått 50

procent hushållstäckning när det gäller platt TV

och en sådan investering är idag inte så stor. Det

som annars tar stryk är inköp av ny bil, renoveringar,

nya möbler eller resor. Det blir kanske en

ny ”cocooning-trend”, att folk stannar hemma i

högre utsträckning och då har vi en chans om folk

får ”ha-begär” efter våra produkter.

9. Ta en titt i kristallkulan för branschens

aktörer, vad ser du kommer att hända bakom

hörnet?

– Det blir nödvändigt för oss att promovera

nya produkter, vi har haft en period där vi haft ett

naturligt begär efter platt TV. I framtiden måste vi

bli bättre att sälja större system, personligen tycker

jag det är tjänstefel att sälja en jättefin platt TV på

50 tum och inte samtidigt sälja med en Blu-rayspelare.

Och högtalare idag är små och nätta – och

trådlösa – och inte så stor investering. Vi har en

förmåga att prata om en massa tekniska features

som HDMI-ingångar och pixlar utan att förklara

vad det innebär, vad de ska användas till och vilka

anslutningsmöjligheter de har för framtiden.

10. Vilka är och har varit dina favoritprylar?

– Kamera och videkamera med tanke på barn

och barnbarn. Jag var tidig med att dokumentera,

hade en jättevideokamera på axeln och en bandspelare

i väskan. Idag är det fantastiskt att ha de

där filmerna kvar.

– Sedan är jag ett TV-freak och tycker det är

makalöst vilken bild vi kan leverera idag, som nu

från OS senast. Pappa var jätteteknikintresserad så

vi var först med svart-vit TV och sedan färg-TV.

Jag hade många kompisar som knackade på dörren

och ville leka med mig bara för att kunna se Andy

Pandy på TV! Det intresset har sedan legat kvar

under alla år – det är få förunnat att få jobba med

sitt stora intresse som jag har fått.

– Jag måste väl säga gitarr också. Inte lika mycket

nu som förr, men har man det jobbigt så är det

fantastiskt avstressande att stänga in sig i ett rum

och spela en timme. Sedan är livet okej igen! n

rateko 11/2008 49


KANONERBJUDANDE I

ROBERTS VÄRLD Arn–Tempelriddaren

*Detta erbjudande gäller vid tecknande av 24 månaders abonnemang på Boxerpaketet och CANAL+ på samma kort. Erbjudandet gäller t o m 2008-12-31.


PAKETERBJUDANDE

BOXERPAKETET

OCH CANAL+ I 24 MÅN

299:-/MÅN*

Just nu pågår en stor kampanj med CANAL+ och Boxer där vi erbjuder de prisbelönta serierna, de

senaste fi lmerna och den hetaste sporten för bara 299 kr per månad i 24 månader. Kampanjen ger

dig möjlighet att skapa vassa erbjudanden på inspelningsbara digitalboxar från 1 kr. Tänk på att med

ett abonnemang från CANAL+ och en inspelningsbar digitalbox kan kunden verkligen få ut det mesta

och det bästa av sin tv - det hetaste innehållet när det passar dem! Lycka till med försäljningen!

INSPELNINGSBAR

DIGITALBOX

1:-

VID KÖP AV

BOXERPAKETET &

CANAL+ I 24 MÅNADER


m o b i l t e l e f o n i

Staten ska garantera mobiltäckningen

av hela Sverige

Svenska staten ska garantera mobiltäckning av hela Sverige. Riksdagen ska

fatta beslut om de politiska målen för mobilnätens täckning och Sveriges frekvenspolitik.

Det förslaget presenterade regeringens utredare Nils Gunnar Billinger

i utredningen Effektivare signaler (SOU 2008:72) den 31 juli 2008.

text: göte anderSSon

Förslagen från Billinger innebär något helt nytt. I dag finns

inga statliga mål för vilken yttäckning som mobilnäten ska ha

i Sverige. Utredningens förslag innebär att Riksdagen ska besluta

om målen och även hur de ska finaniseras. De föreslagna

målen kräver nätinvesteringar för många miljarder kronor. Och

den kritiska frågan är naturligtvis finansieringen.

– Mitt förslag innebär att en mobilabonnent ska kunna använda

sin mobiltelefon överallt där han befinner sig i Sverige.

I princip överallt utom i grottor och träsk, säger Nils Gunnar

Billinger till Rateko.

Experter i regeringen anger att det är sannolikt att ny svenska

lagstiftning baserat på utredningen kan träda i kraft 2010.

För de mobilnät som finns i drift idag handlar täckningen

framför allt om radionättäckning av bostäder för fastboende

och fasta arbetsplatser. 3G-näten har idag skyldighet att klara

befolkningstäckning över 99 procent. Men då ska man vara på

52 rateko 11/2008

det klara med att 3G-näten för att

täcka cirka 99 procent av Sveriges

befolkning behöver täcka cirka 30

procent av landets yta.

Utredningen föreslår att mobiltelefoni

och en mobil datakomtjänst

med kapacitet mellan 150 och 250

Kbit/s ska erbjudas i hela landet.

Detta är en kapacitet som mobilo-

Nils Gunnar Billinger

peratörerna ice.net och TeliaSonera

idag bara erbjuder i delar av landet.

I dagsläget finns beslut att mobilnäten CDMA450 (ice.net)

och GSM EDGE (TeliaSonera) ska täcka cirka 90 procent

av Sveriges landyta för trafik utomhus. Denna utbyggnad

är baserad på kommersiella beslut av båda nätoperatörerna.

Utredningen anger att den beräknade inomhustäckningen


för GSM EDGE tillsammans med 3G (UMTS2100) är 68,11

procent för taltjänsten och 64,66 procent för datatjänsten. För

CDMA450 beräknas inomhustäckningen till 61,69 procent för

taltjänsten och 48,32 för datatjänsten.

Kostnaden för täcka hela landet varierar sedan beroende

på vilken mobilnätteknik som nyttjas. Med CDMA450 blir

kostnaden drygt nio miljarder kronor, med GSM EDGE 18,6

miljarder kronor och med 3G (UMTS900) blir siffran 28,8

miljarder kronor, enligt utredningen.

– Generellt kan sägas att utbyggnaden av mobilnät för att

täcka de sista tio procenten av landets yta står för cirka 50 procent

av den totala utbyggnadskostnaden, skriver Billinger.

Regeringens direktiv till utredningen innebär att utredaren

ska formulera ett förslag till ett politiskt mål för slutanvändarens

tillgänglighet till mobil och annan annan trådlös elektronisk

kommunikation. Om det finns brister i nuvarande system

med täckningskrav ska utredaren föreslå alternativa former för

att uppnå täckning.

Utredningen konstaterar att det idag inte finns något statligt

bindande politiskt mål för radionättäckning.

Två viktiga förslag presenteras.

+ Det ska alltid gå att använda mobil taltelefoni och en

grundläggande datakommunikationstjänst till överkomliga

priser där man befinner sig inom Sveriges gränser.

+ Hela Sveriges befolkning bör ha möjlighet att använda

trådlöst bredband i sin bostad och på fasta arbetsställen senast

år 2013.

inte praktisk möjlig

Utredningen understryker samtidigt att det finns problem

att på kort sikt verkligen uppnå 100 procents yttäckning för

mobilnäten.

– Sammanfattningsvis kommer taltelefoni i kombination

med någon form av grundläggande dataöverföringskapacitet

med 100 procents verklig yttäckning inte att vara praktisk möjlig

i Sverige under överskådlig framtid, skriver Nils Gunnar

Billinger.

Argumenten för att mobilnäten ska täcka hela landet är ända

rätt, menar Billinger.

– I en framtidsinriktad politik för elektronisk kommunikation

bör begreppet ”hela landet” innebära hela Sveriges territorium

snarare än bara dess bostäder och fasta arbetsställen,

skriver Billinger.

Utredningen redovisar en rad argument.

En stor del av den ökande turismen bedrivs i rörelse och

på platser som de kommersiella näten inte täcker idag. Rennäringen

har särskilda behov. Det finns en säkerhetsaspekt, ett

behov av kommunikatiion i särskilt utsatt terräng i glesbygden.

För sjukvården finns behov av mobilnätstäckning på landsbygden.

EU planerar hösten 2008 lägga fram nytt förslag till samhällsomfattande

teletjänster (USO) som medlemsländerna ska

garantera. Sverige bör då föreslå att användarens behov av

kommunikation tillgodoses över hela Sveriges yta. Utgångspunkten

bör vara taltelefoni och en grundläggande datakomtjänst

som bibehålls oberoende av tidpunkt, plats och förflyttning

inom Sverige, skriver utredningen. Akronymen står för

Universal Services Obligation

EU:s regelverk för USO anger vilka tjänster som varje medlemsland

är skyldig att garantera och Billingers förslag innebär

m o b i l t e l e f o n i

Ritsem Gäddede Ullatti

ett stort lyft eftersom mobilnät överhuvudtaget inte ingår i det

gamla regelverket för USO.

finansiering av utbyggnaden

Utredningen anger även hur finansiering av mobiltnätutbyggnad

kan klaras där operatörerna inte bygger ut av kommersiella

skäl.

+ Staten kan använda särskilda USO-fondmedel för att finansiera

utbyggnad där kommersiell utbyggnad inte är motiverad

eller ålägga en operatör att bygga ut sitt nät.

+ Upphandling. Staten kan välja att upphandla kompletterande

täckning. Detta kan sedan finansieras med USO-medel.

+ Statsstöd. Staten finansieras utbyggnad som inte kan finansieras

kommersiellt.

+ Täckningskrav. Operatörerna blir skyldiga att bygga ut viss

täckning som del av statens tillståndskrav.

+ Frekvensavgifter. Den föreslagna statliga frekvensavgiften

används för finansiering av nätutbyggnad i glesbygd.

Förslaget från utredningen ger nu regeringens underlag

för beslut. En fullt möjlig utveckling är att Sverige inför en

ny finansieringsmekanism som kan nyttjas för att bygga ut

mobilnäten i de områden där de kommersiella mekanismerna

inte räcker till. Förslagen finns nu framme, säger en statlig

telekomexpert till Rateko.

En annan viktig del i Billingers utredning gäller införande av

frekvensavgifter. Utredningen föreslår att Sveriges nätoperatörer

i framtiden ska betala en avgift för sin frekvensanvändning.

Avgiften ska vara så hög att nätoperatören säljer eller hyr ut

sina frekvenser om inkomsten från den egna verksamheten är

för låg.

Frekvenserna kommer därmed att över tiden omfördelas till

verksamhet som sammantaget ger störst ekonomiskt utbyte.

Marknaden ska styra frekvensanvändningen i framtiden. Det är

den nya logiken.

– Det viktiga är att sätta ett pris för insatsvaran frekvenser.

Detta leder till större effektivitet i frekvensanvändningen.

Frekvenser ska inte vara gratis, säger Nils Gunnar Billinger.

Priset för frekvenserna ska betalas i kronor per MHz och år,

anger utredningen.

– Jag räknar med att det nya regelverket kommer att gälla

för alla frekvenser utom för de frekvenser som används för

radio- och TV-sändningar. Radio- och TV är idag ett skyddat

område, säger Nils Gunnar Billinger.

Sverige ligger tidigt ute med frekvenshandel. Billingers bedömning

är att frekvenshandel kommer att slå igenom i global

skala. Utredningen påpekar att frekvenshandel är något nytt

som ännu inte tagit fart i världen.

Regeringen tillsatte utredningen 19 juli 2007. n

rateko 11/2008 53


l e v e r a n t ö r

Den turkiska KOC-koncernen som nu är ensamägare till Grundig, har valt att

döpa om sin ljud- och bildavdelning från Beko till Grundig Elektronik AS. TV blir

även fortsättningsvis huvudprodukten i Norden, men det finns också planer på

att marknadsföra nya produktgrupper.

text och foto: erik andersen översättning: loole hagberg

– Det som har skett är att jämföra med att vinna på lotto. Helt

nyligen hade vi två ägare och det var svårt då två så olika företag

som turkiska Beko och brittiska Alba skulle samarbeta och

tillverka Grundig-produkterna. Det gick alltid trögt med att ta

beslut, säger försäljningsdirektören Anders Axén på Grundig

Nordic AB.

Han framhåller att KOC är ett av världens 200 största

företag och är dessutom en av dem som har största tillväxten.

Han anser dessutom att den turkiska tillverkningen är mycket

kostnadseffektiv.

Vad tror du detta specifikt betyder för den svenska

marknaden?

– KOC-gruppen har valt Sverige som ett av de länder där

huvudsatsningen av Grundig-produkterna ska ske. Det betyder

att från och med i höst kommer man att sätta igång med en

intensivare marknadsföring än vad som skett tidigare. Vi har

länge varit rätt anonyma på marknaden, men nu kommer vi att

synas väl, säger Axén.

fortsättning med lcd

I Sverige har Grundig, enligt Axén, för närvarande en marknadsandel

på mellan tre och fyra procent. Det finns fyra starka

TV-märken i Sverige och målet är att bli den femte största

leverantören. I en första omgång önskar man att nå fem

procent. Axén menar att man då syns mer på marknaden och

vägen uppåt blir därmed lättare. Han tror att Grundig kan nå

en marknadsandel på mer än tio procent inom loppet av tre år.

Produktvalet blir även fortsättningsvis koncentrerat på LCD.

Hittills har skärmstorleken gått upp till 42 tum, men under

kommande säsong kommer även större modeller att marknads-

54 rateko 11/2008

– Att få all TV-tillverkning samlad

hos Grundig Elektronik AS, är som

att vinna på lotto, säger försäljningsdirektören

Anders Axén på

Grundig Nordic AB.

turkarna satsar på grundig

föras, både 46 och 52 tum. Ny design och nya plattmodeller

visades på IFA i Berlin.

– Vi kommer alltså inte att satsa på plasma-TV. Dessutom

kommer vi att satsa på andra produktgrupper. Audiosortimentet

har varit en av Grundigs ryggrader. Det kommer att förstärkas,

först och främst genom succéprodukter såsom Ovation

och inte minst genom nya webbradion, berättar Axén.

Nu ska Grundig också prova på att marknadsföra produkter

inom området personlig vård i Sverige och övriga småvitvaror.

Det betyder att produktsortimentet blir bredare. Distributionen

av dessa produkter sker inte genom KOC i Turkiet, utan

genom Grundig Multimedia i Tyskland.

Unga familjer

Traditionellt är Grundig mest känt bland medelålders och

äldre människor. Vad vill du göra för att varumärket ska

bli populärare hos de unga i Sverige?

– Idag skulle jag karaktärisera oss som en leverantör för

45+-åringar. Fortsätter vi så kommer marknaden att dö ut med

denna generation. Jag är helt medveten om att det är både

extremt svårt och kostsamt att flytta vår positionering ner till

20-åringarna. Däremot kan det vara enklare att positionera

sig i gruppen unga familjer, som letar efter produkter som är

pålitliga och lätta att använda. Nu ska vi ta fram produkter som

passar denna målgrupp, säger Axén.

Fortsättningsvis kommer en stor del av försäljningen från

Grundig att gå genom fritt stående handlare. För övrigt är affärskedjorna

ON-OFF, Expert, Media Markt, Euronics och El-

Giganten viktiga kunder. Därmed når Grundig 65–70 procent

av den svenska marknaden. n


VD och ägare av koncernen, Mustafa V. Koc, uttryckte stora förhoppningar

om Grundig-märket, då det nya fabriksnamnet Grundig

Elektronik AS presenterades i slutet av juni.

Vill bli en viktig

aktör globalt

– Uppköpet av Grundig som det starkaste

tyska märket, stärker oss så

att vi kan bli en viktig aktör på världsmarknaden.

Vi har haft en starkare

tillväxt än väntat och det medför att

KOC-gruppen stadigt stärker positionen

bland världens ledande tillverkare

av elektronik.

TEXT OCH FOTO: ERIK ANDERSEN ÖVERSÄTTNING: LOOLE HAGBERG

Det sa Mustafa V. Koc, ägare och VD för KOC Holding, då

han deltog vid öppningsceremonin av Grundig-fabriken utanför

Istanbul. Som känt, köpte KOC-gruppen upp Grundig från

de tyska ägarna år 2002, tillsammans med det brittiska företaget

Alba. I april i år blev KOC ensamägare av det tidigare tyska

företaget.

Vid öppningsceremonin framhöll Koc att koncernen kommer

att vidareutveckla Grundig som varumärke och stärka det

på alla marknader. Målet är att satsa på högteknologiska och

miljövänliga produkter med låg energiförbrukning på fabrikerna

i Turkiet.

Idag tillverkar Grundig-fabriken 3,2 miljoner TV-apparater

per år. Det ska utökas till 5,5 miljoner innan 2013. Då ska allt

vara koncentrerat på LCD-paneler. Koncernens mål är att

uppnå fem procent av marknadsandelarna i Europa innan 2010

med Grundig-märket.

Totalt kan man sikta på att uppnå 15 procent av marknadsandelarna

under samma år med samtliga produkter som ligger i

lager i fabriken utanför Istanbul. ■

Mormor i

telefon!


L E V E R A N T Ö R

Ja, ska

bara pausa

Bolibompa.RATEKO 11/2008 55


n y b o k

Fabrikör Holstensson – grundare

av radio- och tV-fabriken Luxor

Axel Holstensson är grundaren av radio- och TV-fabriken Luxor i Motala, 1923.

Luxor är utan tvekan den största tillverkaren av radio- och TV-produkter i Sverige.

Axel Holstensson var ensam ägare till Luxor ända fram till dess att staten

tog över verksamheten fyra månader före hans död.

text: Jan LJuHs

Axel Holstensson är en tämligen

bortglömd profil i dagens Motala

skriver författaren Sören Hjelm

i sin nyutkomna bok ”Fabrikör

Axel Holstensson – Grundaren

av radio- och TV-fabriken

Luxor”. Boken är faktiskt den

första riktigt skildringen av Axel

Holstenssons liv.

Vi får följa honom från födelsen

den 7 maj 1889 i Mossgruvan,

Norberg i Västmanland, via vistelser

i Sundsvall, Västerås, Malmö

och så småningom till Motala där

han avled den 13 augusti 1979.

började som montör

Axel Holstensson började sin

yrkesbana som resande montör för

elektriska installationer hos ASEA.

1918 flyttade han till Motala och

öppnade en elektrisk affär och

installationsbyrå. Till en början

kunde han livnära sig på den men

det hela höll på att sluta i konkurs.

Han och hans yngre bror Karl,

som i stort var med om hela resan,

hade då upptäckt något som hette

radio.

Man började tillverka och sälja

radioapparater, 1922, och man

startade efter ett år radiofabriken Luxor. Det var två år innan

Radiotjänst (som sedermera blev Sveriges Radio) startades med

sändningar över Sverige. 1927 byggdes och startades en rundradiostation

i Motala, som kom att bli ett historiskt monument

i Sveriges radiohistoria.

Dominerade svenska marknaden

Luxor växte och kom under såväl 1930- som 1940- och

1950-talet att tillsammans med Philips dominera den svenska

marknaden.

Man var till exempel med att starta leverantörsföreningen

Rafa, som senare bytte namn till SRL , 1934.

Luxor låg hela tiden i framkanten av radio- och grammofonteknik.

Högsta kvalitet var honnörsordet för Luxor. Man skulle

56 rateko 11/2008

Sören Hjelm har gett ut en ny bok om ”Fabrikör Axel

Holstensson - Grundaren av radio- och TV-fabriken Luxor”.

Ratekos förre chefredaktör Jan Ljuhs har läst och tycker

att den ger en god inblick, men vissa intressanta saker

saknas också, som förhållandet mot medarbetarna.

aldrig ha lägsta pris. Kvalitet

kostar resonerade Holstensson.

Luxor fanns givetvis med när

televisionen introducerades i

Sverige i mitten på 1950-talet.

TV-försäljningen skenade i höjden

och Luxor stod på toppen när man

firade 50-årsjubileum 1973.

kris på 1970-talet

I slutet av 1970-talet hamnade

företaget i svår ekonomisk kris

där bland annat en stor brand

förstörde stora delar av företaget.

Branden inträffade en oktobernatt

1976.

Efter det kom Luxor egentligen

aldrig på fötter igen och efter

långa förhandlingar tog staten

över Luxor 1979 och därmed räddades

flera tusen anställda från att

bli arbetslösa.

Staten sålde sedan Luxor till

finländska Nokia i början av

1980-talet men då var alltså Axel

Holstensson inte med.

en god inblick

Sören Hjelms bok innehåller

mängder av fakta och det är

mycket intressant att ta del av Axel

Holstensson liv och leverne. Man får en god inblick i hur han

såg på saker och hur han har levt men jag saknar nog lite om

vad andra människor tyckt och tänkt om honom.

Eftersom Axel Holstensson hade en inbyggd misstänksamhet

mot personer och synpunkter runt omkring sig innebar det ett

många gånger kluvet förhållande gentemot medarbetare och

framförallt mot den VD han så småningom anställde. Det skar

sig ordentligt vid många tillfällen.

Det hade till exempel varit intressant att höra vad Åke

Johannson, företagets siste VD innan staten tog över, hade att

berätta om sina möten med Axel Holstensson.

Dock, är man intresserad av svenska radio- och TV-historia

så finns det mycket att hämta i Sören Hjelms bok om fabrikör

Axel Holstensson, skaparen av Luxor. n


Pentax K200 + DA 18-55 + Tamron 70-300

Rema rama julklappen

• 10 Megapixel CCD

• Väderskyddad

• Autopicture

Pentax Optio W60

Vattentät resekamrat

• 10 Megapixel

• 5x optisk zoom

• Vattentät ned till 4m

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Ca. pris: 6.999 kr

• RAW format

• Skakreducering

• Svensk meny

Ca. pris: 2.899 kr

• Laddningsbart batteri

• Svensk meny

• Silver, blå & rosa

Beställ på www.focustrading.se

Pentax Papilio W/C 6,5x21

50cm - närmare än så kommer ingen kikare!

• Kompakt allroundkikare

• Perfekt för naturälskare

• Kort närgräns, 50 cm

Pentax K-m + DA 18-55

Det har aldrig varit enklare att fota med systemkamera

• 10,2 Megapixel

• 2,7” LCD 230.000 pixlar

• Inbyggd hjälpfunktion

Ca. pris: 1.499 kr

• Gummiklädsel

• Asfäriska linser

• BaK4 prismor

Ca. pris: 4.999 kr

• Skakreducering

• Svensk meny

• Autopicture

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Jobo Mirage

Avstängd är den en snygg spegel

• Finns i 3 stl (7”,8,4” & 15”)

• Inbyggt minne 512MB

• Kalender & klocka

• 15” TFT LCD

• 1024x768 pixlar

• Inbyggt minne 1GB

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

• Inkl fjärrkontroll (ej 7”)

• SD, MMC, CF (ej 7”), MS,

MS Pro (ej 7”), xD

Beställ på www.focustrading.se

Jobo PDW105

Riktigt snygg ram på hela tio tum

Ca. pris fr: 1.299 kr Ca. pris: 1.999 kr

Jobo PDJ152

Femtontummare med utbytbar front

Ca. pris: 2.999 kr

• Kalender & klocka

• Inkl fjärrkontroll

• SD, MMC, CF, MS,

MS Pro & xD

• 10,2” TFT LCD

• 800x480 pixlar

• Inbyggt minne 512MB

Jobo PDJ801

Elegant i acryl & aluminium

• 8,4” TFT LCD

• 800x600 pixlar

• Inbyggt minne 1GB

• Kalender & klocka

• Inkl fjärrkontroll

• SD, MMC, CF, MS,

MS Pro & xD

Ca. pris: 1.599 kr

• Kalender & klocka

• Uppladdningsbart batteri

• SD, MMC, CF, MS,

Ms Pro & xD

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Jobo PDJ077

Snygg högupplöst ram i widescreen-format

• 7” TFT LCD

• 800x480 pixlar

• Kalender & klocka

Jobo S4

Liten snygg ”kompisram”

• 3,5” TFT display

• 320x240 pixlar

• SD & MMC-kort

• Kalender & klocka

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Ca. pris: 899 kr

• Inkl fjärrkontroll

• SD, MMC, SDHC, CF,

MS & MS Pro

Ca. pris: 499 kr

• USB 2.0

• Färger svart och vit

• Uppladdningsbart batteri

& laddare ingår

Beställ på www.focustrading.se

Jobo PDJ007

Fullmatad ram till julklappspris

• 7” TFT LCD

• 480x234 pixlar

• Inbyggt minne 16MB

Jobo X7

Digital fotoram med väska

• 7” TFT LCD

• 800x480 pixlar

• SD, MMC, CF, MS,

MS Pro & xD

Ca. pris: 699 kr

• Kalender & klocka

• SD, MMC, CF, MS,

MS Pro & xD

Ca. pris: 1.499 kr

• USB 2.0

• Kalender & klocka

• Uppladdningsbart batteri

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Sony Alpha 900

Systemkamera med fullformats-sensor

• 24,5 Megapixel

• 3” LCD 3x307.200pixlar

• CF typ I&II, MS DUO Pro

• Full HD 1920 x 1080

Carl Zeiss Vario-Sonnar

T*-objektiv

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Ca. pris: 29.999 kr

• CMOS sensor

(24x35,9mm)

• JPEG, RAW, cRAW,

RAW+JPEG

Sony HDR-CX11

Cashback-kampanj på flera Sonymodeller

Ca. pris: 8.995 kr

• ClearVid CMOS-sensor

• Ansiktsavkänning och

Smile Shutter

Beställ på www.focustrading.se

Sony DSC T77

Marknadens snyggaste kompakt?

• 10,1 Megapixel

• Supertunn (bara 15mm)

• Läcker design

Ca. pris: 2.999 kr

Sony digital fotoram D70

Snygg, fullmatad och absolut underbar

• 7” LCD

• Kortläsare för alla kort

• Automatisk skalning

• 3” pekskärm

• 4x optisk zoom

• Ansiktsigenkänning

Ca. pris: 1.765 kr

• Fjärrkontroll

• 256MB inbyggt minne

(500b)

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Tamron AF Di II 18-200

11x zoom

• Ljusstyrka 3,5-6,3

• Närgräns 49cm

• Filter 62mm

Nissin Di466

Ljus i mörkret

• e-TTL I & II (Canon)

• i-TTL (Nikon)

• Auto motorzoom

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Ca. pris: 1.999 kr

• Vikt 390g

• Motljusskydd ingår

• Asfäriska linselement

Ca. pris: 1.299 kr

• Slavfunktion

• Ledtal 33

• Vridbar i höjdled 90º

Beställ på www.focustrading.se

Velbon Sherpa 803

Metallstativ med kulled

• Maxhöjd 170 cm

• Vikt 2,3 kg

• Snabbfäste

• UV-filter med multicoating

• Anpassat för digitalkameror

Ca. pris: 1.499 kr

• Inkl. väska

• Mittpelaren kan användas

som bordsstativ

Kenko filter

Vi har digitala filter till helrätta priser. Två serier, Kenko MC

och Kenko Pro 1 Digital för den som vill ha det bästa...

Prisexempel Kenko MC UV 52 mm

Ca. pris: 149 kr

• Metallring

• Finns i stl från 49

till 82 mm

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Panasonic G1

Paket med objektiv Lumix G Vario 14-45 mm

• 4/3” (17,3x13,0 mm) bildsensor

med 12,1 Megapixel

• JPEG & RAW format

• 3” vridbar LCD

• Svart, röd & blå

Panasonic DMC-LX3

Kompaktkameran för proffs

• Extra stor 1/1.63” CCD

• 10,1 megapixel

• 3” LCD med 460.000

pixlar

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Ca. pris: 5.199 kr

• Leica-optik (24-60 mm)

• RAW-format

• Optisk bildstabilisering

Beställ på www.focustrading.se

Ca. pris: 7.999 kr

• Micro Four Third objektivbajonett

med 2x omräkningsfaktor

• Elektronisk sökare med 1,4 miljon

bildpunkter

Panasonic HDC-SD100

Galet bra kamera

• Full HD 1920x1080p

• 3-MOS-sensor och Leica

Dicomar-optik

• Filmar på SD-kort

Ca. pris: 9.995 kr

• Optisk bildstabliisator -

korrigerar 4000 ggr/s

• Intelligent Auto-läge

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


Lowepro Classified

I en klass för sig

• Löstagbar minneskortshållare

• Inbyggd skyddsduk

• Allvädersskydd

Samsung L201

Julens läckraste kamera

• 10,2 Megapixel

• 3x optisk zoom

• 2,7” LCD

- SVERIGES BREDASTE FOTOGROSSIST -

Classified 140 AW

Ca. pris: 1.298 kr

Classified 160 AW

Ca. pris: 1.599 kr

Beställ på www.focustrading.se

Classified 200 AW

Ca. pris: 1.898 kr

• Läderdetaljer

• Finns i fyra stl och två färger

• Classified 250 AW har datorfack för laptop

Ca. pris: 1.399 kr

• Uppladdningsbart batteri

• Finns i fem läckra färger

• Snyggaste Samsung kameran

Classified 250 AW

Ca. pris: 1.998 kr

Focus Trading AB, Box 159, 433 23 Partille. ORDERTELEFON: 031-336 23 00 ORDERFAX: 020-36 23 00 E-MAIL: info@focustrading.se


s ä k e r h e t

Får betalt för sin hobby

– Jag får betalt för min hobby. Jag får lön för att hjälpa människor att bli säkrare

och känna sig tryggare när de surfar på nätet. Internet är min hobby och

detta kan jag använda i mitt yrke.

Det säger Per Hellqvist, säkerhetsspecialist på Symantec Nordic AB.

text och Foto: erik andersen Översättning: LooLe hagberg

Han har arbetat inom det här området sedan mitten

av 90-talet och berättar att när han började fanns

det ingen speciell utbildning som riktade sig mot

datasäkerhet. Det märker han av idag.

– Det händer fortfarande att utbildningsinstitutioner

ringer mig och ber mig hålla föredrag om detta

ämne. Då berättar jag för dem att de kurser jag kan

erbjuda, är det som vi arbetar dagligen med, säger

Per Hellqvist.

Hellqvist har varit hos Symantec sedan 2001.

Vilka råd vill han då ge till dem som ska sälja

Nortons produkter i handeln?

– Vi vill att kunderna ska få ut så mycket som

möjligt av våra produkter. Det gäller både känslan

de har av att använda produkterna och det säkerhetsvärde

det ger. Målet med våra produkter är att

de som använder dem ska kunna arbeta fritt på nätet

i en öppen datavärld. Det betyder att du ska kunna

utnyttja all information från nätet utan att behöva

vara orolig för säkerheten.

identitetskapning

En svaghet med dagens användande av data, menar

Hellqvist, är Internethandeln och hur dessa företag

behandlar kundens dataupplysningar. Han menar att

många näthandelsföretag är för dåliga på att säkerställa

informationen från kunderna.

– Idag finns det många svindlare på jakt efter

kundinformation från osäkra databaser hos näthandlare.

De stjäl information om t ex hemadresser,

personnummer och kreditupplysningar. Detta kallas

identitetskapning! Här finns det mycket som kan göras

bättre och de allra flesta nätplatser är sårbara. Vi

anser att det läggs ner alldeles för lite pengar på att

säkerställa nätplatserna hos dessa distributörer. Om

en kund upptäcker att detta missbrukas, kan man ju

räkna med att de förlorar kunden, säger Hellqvist.

allt i ett

Många anser att datasäkerhet är dyrt och komplicerat. På

grund av detta satsar de kanske inte så mycket på det här området.

Hellqvist vill vända på denna problematik. Han menar att

kunden tjänar pengar på att känna sig säker. Missbruk av data

kan bli mycket dyrt. Hellqvist framhåller också att när man

känner sig säker, vågar man göra mer med datorn, både hämta

information och handla.

Vad för slags säkerhetsprogram ska jag sälja till en kund

som köper dator hos mig?

64 rateko 11/2008

– Som handlare bör du satsa på att sälja den mest kompletta säkerhetslösningen

för kunden, rekommenderar Per Hellqvist, säkerhetsspecialist hos

Symantec Nordic AB.

– Det beror på vem kunden är. En vanlig användare har nytta

av ett standardpaket, t ex Nortons 3.60, där olika skyddsprogram

ligger i en enda installation. Man behöver ett antivirusprogram,

brandvägg och säkerhetskopiering. De unga och

”snabba” användarna vet oftast exakt vad de vill ha. Prova ändå

att sälja ett säkerhetspaket som innehåller flera element. Det

ger kunden bästa möjliga säkerhet. Då behöver inte kunden

leta efter flera olika säkerhetsprodukter, utan får allt i ett, säger

Per Hellqvist. n


enkelt och snabbt

Enklare, snabbare och större kapacitet.

Det är Nortons recept på att

förbättra prestationen på sina skyddsprodukter.

text och foto: erik andersen Översättning: LooLe hagberg

I mitten av september lanserade Symantec 2009-utgåvorna av

Norton Internet Security och Norton AntiVirus.

– Vi sätter en ny standard för att behålla vår position på

marknaden. 2009-utgåvorna är snabbare och starkare än

någonsin och jag vill påstå att de är de bästa produkterna vi

hittills har lanserat, säger Rowan Trollope, vice koncernchef

hos Symantec, då han presenterade produkterna för europeisk

fackpress.

I presentationen poängterade han att produkterna är resurseffektiva.

2009-programmen installeras på datorn på mindre än

en minut. Norton 2009 innehåller den nya funktionen Norton

Insight, som reducerar antalet filer som ska skannas. Det sker

genom att teknologin i programmet utesluter behovet av att

skanna vanliga och kända filer. En annan funktion kallas för

Pulse Updates. Detta program sänder ut uppdateringar var

femte till 15:e minut till alla användare. Det betyder att i loppet

av denna tid kan alla motta meddelanden och korrigeringar

som påverkar säkerheten i datorn.

Under en minut

Det oberoende testlaboratoriet PassMark Software fick i

uppdrag att testa Symantecs 2009-version och jämföra med

konkurrenterna. Laboratoriet kom bland annat fram till

följande: Norton Internet Security 2009 hade den snabbaste

installationen av samtliga med 52 sekunder. Samma program

hade minsta minnesutnyttjande med under sju MB och snabbaste

virussökningen med 33 sekunder.

Det oberoende testföretaget för säkerhetsprodukter AV-Test

har analyserat 2009-versionen och funnit att den upptäcker

98 procent av alla illvilliga

koder och 95 procent av alla

spionprogram. Dessutom

producerar programmet inga

falska, positiva virusmeddelanden,

säger Trollope.

Han poängterar också att

programmet har en ”stillfunktion”.

Den placerar ut

meddelanden och uppdateringar

automatiskt när

användaren av datorn spelar

dataspel eller ser på film.

Detta görs för att inte störa

användaren eller reducerar

datorns hastighet. En så

kallad smart planläggare

hanterar skanning, uppdateringar

och övriga aktiviteter

när datorn inte används. n

2009-utgåvorna av Norton Internet

Security och AntiVirus-system

är de bästa programmen vi

någonsin tillverkat, säger Rowan

Trollope, vice koncernchef hos

Symantec.

Portable

Sound

Wireless

s ä k e r h e t

MMX W1 är Sennheisers första bärbara och helt

trådlösa stereo hörlurs system. Systemet innehåller två

separata (vänster / höger) hörlurar, sändare och en väska med

integrerad laddare. MX W1 ger en okomprimerad digital trådlös

överföring och låter dig njuta av din favoritmusik utan krångel

med sladdar. Systemets ljudkvalité är helt enastående och med en

okomprimerad signal levereras ett superbt stereoljud. Sändaren

ger möjlighet att sända den trådlösa signalen så att två personer

kan lyssna på samma musikspelare samtidigt. Systemets väska

fungerar också som en laddstation.

Sennheiser Nordic (Sweden) • Frösundaviks Allé 15 • S-169 70 • Solna

Phone: +46 (0) 8-400 504 00 • Fax: +46 (0) 8-400 504 01

e-mail: sweden@sennheisernordic.com • www.sennheisernordic.com

rateko 11/2008 65


mobiltelefoni

www.ovi.com är Nokias samlingsplats för företagets internettjänster och till en början är sidan på engelska, men tanken är att den

senare skall komma på fler språk – inklusive svenska.

ovi – nokias dörr till tjänster

Ovi betyder dörr på finska, och i och

med introduktionen av www.ovi.com

öppnar Nokia dörren till framtiden genom

att bredda sin verksamhet till att

även fokusera på internettjänster.

text: ola larsson

Nokia lanserade i början av september Ovi - www.ovi.

com - som är en samlingsplats för företagets internettjänster,

och tanken är att Ovi sömlöst skall knyta

samman mobilen, datorn och tjänsterna.

Mads Winblad, Vice President Go-to-Market Services &

Software Sales Markets på Nokia, berättar att Nokias mission

Med fler än 10 miljoner sålda enheter är Nokia 5310 XpressMusic

världens mest sålda musikmobil, anger Nokia.

66 rateko 11/2008

statement ”Connecting People” från 90-talet nu har fått en

ny dimension. Det räcker inte längre att fokusera på hårdvara,

utan det handlar om sättet som konsumenter utnyttjar produkterna

på, med utvecklingen av sociala nätverk och tjänster på

Internet etcetera.

Grundtanken är att sömlöst koppla samman triangeln som

består av mobiltelefonen, datorn och tjänsterna – och för att

göra detta har Nokia nu lanserat Ovi, en tjänsteportal som

finns på www.ovi.com och som idag innehåller sju olika flikar

med tjänster:

* Contacts

* Maps

* Share

* Games

* Music

* Files

* Calendar

De sju flikarna

Contacts och Calendar kan synkronisera med till exempel

Microsoft Outlook och fungerar som en backup för kontakter

och kalender i mobil och dator.

Share kan användas för att ladda upp sina bilder och lagra

dem, och man kan till exempel ha ett ställe för egna bilder, ett

för publika bilder och ett där även andra personer kan ladda

upp bilder.


Files innebär att man kan använda sin mobil för att se, ladda

ner eller skicka bilder och dokument som finns lagrade på den

egna datorn.

Dessa fyra tjänster är helt och fullt integrerade i Ovi idag,

medan Maps, Games och Music öppnas upp i nya fönster på

datorn när man klickar på de flikarna.

Maps är Nokias karttjänst, och man kan gratis ladda ner kartor

över hela världen (200 länder finns idag i Nokia maps). I de

mobiler, med Nokia Maps, som säljs i Sverige är det förinstallerat

kartor för Skandinavien och tre månaders röstnavigering

ingår. Nokia Maps fungerar nämligen som så att kartorna och

ruttplaneringen är gratis, men om man önskar röstnavigation

får man betala för det. Pedestrian navigation är för övrigt

redan inbyggt i Nokias mobiler (man kan sätta mobilen i fotgängarläge

och då tar navigatorn ingen hänsyn till enkelriktade

gator, parker med mera – den riktar sig helt enkelt till fotgängare

istället för bilister vid ruttberäkning etcetera). Arbete med

mer avancerade tjänster för pedestrian navigation pågår, som

att exempelvis inbegripa T-bana, bussar och liknande i själva

ruttplaneringen för fotgängare.

Games leder till speltjänsten N-Gage, där man kan hitta,

testa och köpa mobilspel direkt från mobilen. Spelare kan

också koppla upp sig mot andra via spelcommunityn N-Gage

Arena och spela multiplayerspel, prata om spel eller vara med

i tävlingar. Just nu är nio Nokiamobiler kompatibla med N-

Gage, och fler modeller kommer bli det så småningom.

Music leder till Nokia Music Store, där man dels kan köpa

låtar för en tia per styck och dels välja att streama ner hur

många låtar man vill för 99 kr per månad. Den andra oktober

lanserade Nokia även tjänsten Comes with Music, som

innebär att den som köper en Comes with Music-produkt får

tillgång till en stor katalog med musik från såväl internationella

storstjärnor som lokala artister. Användaren får möjlighet

att ladda ner obegränsat med musik under ett års tid och får

behålla musiken även efter året är slut.

– Comes With Music sätter en ny norm för användarvänlighet

och enkelhet som resten av den digitala industrin redan

håller på att kopiera. Eftersom användaren inte behöver tänka

på vad varje låt kostar så blir det enklare att lyssna på helt ny

musik och leta sig fram till nya favoritartister. Comes With

Music ger dig obegränsad tillgång till miljontals låtar i Nokia

Music Store och du får behålla all musik du laddar ner, säger

Christophe Joyau, ansvarig för tjänster på Nokia Skandinavien.

Comes With Music kommer att erbjudas i en lång rad produkter

som till exempel nya Nokia 5800 XpressMusic och

Nokia N95 8GB samt Nokia 5310 XpressMusic (som enligt

Nokia sålt i fler än 10 miljoner enheter och är världens mest

sålda musikmobil).

Öppen plattform

Mads Winblad berättar att 2004 etablerades hårdvarudivisionen

Multimedia hos Nokia, och där arbetar man för en öppen

plattform så att man skall kunna nyttja mobilen som datorn,

med många olika program och tjänster. Och Ovi är en öppen

plattform, vilket innebär att andra tillverkare än Nokia kan

nyttja den. För att det skall fungera krävs då att de programmerar

sina mobiler så att de är kompatibla med Ovi, och innan

årets slut kommer minst en tillverkare att lansera en mobil som

är kompatibel med Ovi. n

mobiltelefoni

innovativ musikmobil

Nokia skruvar nu upp volymen på företagets

musikerbjudande genom att

presentera nya Nokia 5800 Xpress-

Music.

Nokia 5800 XpressMusic är en av de första mobiltelefonerna

som stödjer musiktjänsten Comes

With Music, som innebär att användaren får

gratis nedladdning av musik från Nokia Music Store under

ett helt år.

Nokia 5800 XpressMusic har ett helt nytt menysystem,

Media Bar, som tar tillvara på touch screen-teknologin.

Den nya menyn ger användare direkt tillgång till musik

och underhållning som favoritlåtar, filmer och bilder.

Menysystemet har också en direktlänk till Internet och

online sharing. Eftersom Nokia 5800 XpressMusic stödjer

Flash-innehåll så är det möjligt för användare att surfa på

alla tänkbara sidor på nätet och inte bara delar av det. På

musikområdet erbjuder Nokia 5800 XpressMusic en grafisk

equalizer, 8GB minne för upp till 6 000 låtar och stöd för

alla vanliga digitala musikformat, 3.5 mm-plug för hörlurar

samt inbyggda stereohögtalare med surroundljud.

– Musik är någonting som ligger nära hjärtat för de flesta

människor. Eftersom sättet vi lyssnar på musik skiljer sig

åt i olika delar av världen så gör Nokia 5800 XpressMusic

det möjligt för användarna att njuta av musik på det sätt de

själva föredrar, säger Klas Ström, produktchef på Nokia

Skandinavien.

Nokia 5800 XpressMusic har en högupplöst 3.2 tum stor

widescreenskärm för att verkligen ge liv åt bilder, videoklipp

och webbinnehåll. Nokia 5800 XpressMusic har också en

3.2 megapixelkamera med Carl Zeiss optik och bilder eller

filmer kan enkelt laddas upp på online communities som

Share on Ovi, Flickr eller Facebook.

Nokia 5800 XpressMusic väntas komma ut på utvalda

marknader under fjärde kvartalet 2008 och musikpaketeringen

Comes With Music kommer att erbjudas i början av

2009. n

rateko 11/2008 67


spel

DICe sätter sitt hopp till Mirror’s

DICE är Sveriges största spelutvecklingsstudio

och har skapat den största

moderna svenska kulturexporten på

2000-talet med Battlefieldserien som

sålt mer än 17 miljoner exemplar. Nu

sätter de bokstavligen sitt hopp på

Mirror’s Edge.

text: MartIn lInDell, DataspelsbransChen

Mirror’s Edge utspelas i en klinisk framtid där

samhället är strikt kontrollerat och informationsflödet

är hårt övervakat. Känslig data transporteras

inte digitalt, utan av kurirer. Som den kvinnliga protagonisten

Faith är man en kurir som levererar data. Faith tar sig fram i

det urbana landskapet genom att springa, hoppa och klättra på

svindlande höjder på skyskrapor och i dunkla tunnlar.

Det är ett vågat projekt för DICE. Parallellt med det etablerade

Battlefield försöker de skapa en unik stil och nytt sätt att

spela på i Mirror’s Edge. Det skiljer sig från actionspel genom

att bjuda på större rörlighet och ett snabbare spel där fokus

inte ligger på att skjuta ner fiender.

Electronic Arts som äger DICE och ger ut spelet har gett

DICE friheten att satsa på Mirror’s Edge.

– Koncernen fungerar lite som det franska lyxbolaget

LVMH med separata, självständiga varumärken. Eftersom

målgrupperna skiljer sig väldigt mycket för bolagen så är det

ett vettigt upplägg, säger Sean Decker, vd för DICE till DI.

Unik stil viktigt för spelet

Spelets kliniska stil och detaljerade stadsmiljö har lockat

68 rateko 11/2008

intresse utanför spelsfären. I Sverige placerade design och arkitekturtidningen

Forum AID spelet på sitt omslag och skrev

flertalet sidor om arkitekturen i spelet. Den unika stilen har

gjort att Mirror’s Edge lyfter sig ur mängden.

– Om du ser en bild från Mirror’s Edge så vet du direkt vad

det är för sorts spel. Vissa spel lyckas med att få till en unik

look. Ser du en bild från Bioshock så känner du igen direkt

att det är just Bioshock, säger Martin Frain, marknadschef på

DICE i en intervju med Edge Online.

Eftersom Mirror’s Edge är ett helt nytt alster som inte baseras

på någon licens är det viktigt att bygga varumärkeskapital

på ett tidigt stadium. Bakgrundshistorien till spelet berättas

genom en serietidning som ges ut av DC Comics. Ledmotivet

i spelet framförs av Lisa Miskovsky och ges ut två dagar innan

spelets release med remixar av åtskilliga kända DJ:s och producenter

som Junkie XL och det svenska bandet Teddybears.

stora förväntningar

I spelet springer Faith på en skyskrapa, hoppar rakt ut i luften

och försöker ta tag i en svävande helikopter. Lyckas hon eller

ramlar hon? För Electronic Arts och DICE är det ett vågat

hopp. Mirror’s Edge släpps lagom till julhandeln. Electronic

Arts prognos är tre miljoner sålda spel. Det kanske inte kan

utmana Singstar Abba, Guitar Hero World Tour eller Call

of Duty: World at War om förstaplatsen under julhandeln,

men Mirror’s Edge aspirerar definitivt på en plats på topp 10

över de mest sålda spelen. Med alla utmärkelser som spelet

redan har vunnit under bland annat E3-mässan och positiv

uppmärksamhet i media så ser det ut som Faith når helikoptern

och Electronic Arts når sitt mål på tre miljoner sålda spel.

Mirror’s Edge, Electronic Arts, PEGI: 16+, släpps 13 november

på PS3 och Xbox 360, lanseras senare på PC. n


Allt på ett ställe!

Paul Svanström, Säljare

Stefan Elmberg, Tekniker

Johan Eriksson, Inköpare

Ilona Ek, Produktchef


s p e l

Veteranerna delar med sig av sina minnen. Från vänster till höger:

Lars Molander, Heikki Karbing, Christer Rindeblad, Per Håkansson,

Ulf Beckman och Patrick Bach.

Branschveteraner på retroträff

Den 27 september ägde RetroGathering

rum i Stockholm. Närmare 350

personer besökte tillställningen och

tog del av klassiska spel.

teXt oCH BIlD: MartIN lINDell

På RetroGathering ställde samlare ut sina spel, antingen för att

visa upp dem eller sälja dem. Det fanns allt från spel på 70-talet

som Atari VCS och Fairchild Channel 5 fram till 2000-talet

med Dreamcast. Många besökare var också nyfikna på SM i

Pong, men innan krönandet av en svensk mästare i Pong så

intogs scenen av en panel med veteraner inom svensk spelbransch.

Ulf Beckman, pionjären som importerade det första

tv-spelet Magnavox Odyssey till Sverige 1975 inledde med att

berätta om sin karriär. Beckman sålde flera klassiska datorer

och tv-spel som Sinclair ZX Spectrum och Atari Pong.

– Jag minns när KF lade en order på 10000 stycken ZX

Spectrum. Det var en enorm beställning. Eftersom vi var

tvungna att trycka svenska manualer och beställa transformatorer

innebar det stora kostnader att finansiera innan vi kunde

leverera till KF, berättar Ulf Beckman.

Färre modeller

Senare under 80-talet fick Commodores och Ataris hemdatorer

fotfäste och började dominera marknaden. Lars Molander

kallas Sveriges svar på Jack Tramiel. Likt Tramiel som köpte

upp Commodore efter han sålt Atari som han grudnade så

arbetade nämligen Molander både med Atari och med Commodore

i egenskap av verkställande direktör för Norden. På

frågan om vad som var störst – Atari eller Commodore så

svarar Molander att Commodore 64 var överlägsen.

– När vi toppade under 80-talet så sålde vi ett år 48000

stycken Commodore 64, berättar Molander.

När Commodore 64 blev dominerande, senare följt av Atari

ST och Amiga var det enklare att sälja spel förklarar Heikki

Karbing.

– Tidigare fanns så många olika sorters datorer och tv-spel.

Med Commodore 64 blev det enklare att sälja spel eftersom du

inte behövde sälja så många olika varianter utan kunde få större

volym på försäljningen med ett ledande format.

Heikkis bolag HK Electronics utsågs 1988 till världens bästa

70 rateko 11/2008

Thomas Sunhede visar

upp sitt fynd. Sunhede

hördes tidigare i radioprogrammet

Frank på P3 där

han under segmentet Syntax

Error spelade klassisk

spelmusik i etern.

SM i Pong vanns av

Conny ”MrZzap” Ibstedt

som därmed övertog

vandringspokalen – en

guldfärgad Pong.

Speljournalisten Sebastian

Magnusson.

Tobias Jensen

driver podcasten

Spelklassiker.

Marcus Sjöström

är retroexpert på

tidningen Level.

Här visar han upp

sin guldfärgade

Mario, en udda

pryl som gavs till

butiker i Japan.

speldistributör. HK Electronics sålde en halv miljon spel om

året och stod för 70 procent av alla spelimport till Sverige.

out run, pac-Man och elite

Det stora genombrottet för HK Electronics då verkligen

marknaden började växa på allvar kom i och med racingspelet

Out Run från Sega som skeppades i 20000 exemplar i Sverige,

vilket än idag är en imponerande siffra för en spellansering.

Och apropå lanseringar så berättar nästa veteran Per Håkansson

om Pac-Man. Håkansson hade ansvar för lanseringen

i Sverige och gjorde en av de första spektakulära presskonferenserna

i Sverige genom att ta med journalister på en dekorerad

båt och lät dem testa Pac-Man i början av 80-talet.

I veteranpanelen representerades media av Christer Rindeblad

som var chefredaktör för Datormagazin 1986-1995. Rindeblad

har skrivit åtskilliga artiklar där Molander och Karbing

blivit citerade. På frågan om vilket spel som var hans favorit

under tiden med Datormagazin valde Rindeblad rymdspelet

Elite. Spelet var gjort i 3D som var väldigt imponerande för sin

tid.

– Elite var det bästa spelet. Det bjöd på en helt ny dimension

och kändes oändligt, säger Rindeblad.

Den några år yngre Patrick Bach har sysslat med spelutveckling

sedan barnsben och skapade verk på ZX Spectrum

som Beckman distribuerade. Idag arbetar Bach på Sveriges

mest framgångsrika studio DICE som ligger bakom Battlefieldserien

och Mirror’s Edge.

– Jag representerar kreatörerna och är en produkt av dessa

herrars arbete, säger Bach och fortsätter att berätta att ZX

Spectrums begränsade minne gjorde det svårt att skapa ett

schackspel: - Än idag använder man det som exempel på en

duktig programmare, kan man göra ett schackspel med så

begränsat minne är man riktigt skicklig.

…och pong då?

Jodå, turneringen i Pong fortsatte under dagen. Den regerande

mästaren Michael ”Mibe” Berglund slogs ut av Conny

”MrZzap” Ibstedt som senare gick till final och vann turneringen

med siffrorna 15-10 mot Dan ”Dasse” Evertsson.

Berglund, Ibstedt och Evertsson bor samtliga i Västerås, vilket

gör stadens till Sveriges centrum för Pong-spelare. n


Finlux presenterar stolt:

I november lanserar Finlux världens tunnaste* LCD

med Hybrid mottagare (mark + kabel tuner).

26” och 42” i Full-HD format. 42” med 100 hz.

Var med och sälj från start, ring din säljare idag.

*Status in Aug-08 enligt Finlux RND, 26” 32mm (max 49mm).

42” 32mm (max 58mm)

Alex Oldrati, 070 - 694 68 68

Richard Bäckman, 070 - 694 67 08

Rolf Bornebäck, 070 - 868 51 38

www.finlux.se


s p e l

tjoff, pang, vroom och gnägg

från spelmarknaden till jul

Visste vi inte bättre verkar det som att julhandeln tjuvstartade. Aldrig tidigare

har väl spelbranschen varit så rustat för att markera sina positioner inför den

stundande köpruschen. Och det finns en inneboende logik i att startskottet

gick i oktober, för i den annalkande lågkonjunkturen gäller det att snabbt få

avskrivning på spelutvecklingskostnaden och så sker förstås om spelet redan

finns ute i butik när julhandeln startar på riktigt.

teXt: Mats lUNDGreN

72 rateko 11/2008

Gears of War 2, Fable 2 och lips tungt i Microsofts jul

Microsofts kampanjer i julhandeln spänner över

ett större fält än vad konkurrenterna mäktar med.

Företaget tillverkar ju både spel, program och

hårdvara både för Xbox 360 och Windows där

målgrupp många gånger är familjen. Dessutom

ofta i gråzonen där arbete och fritid möts.

Microsofts fokus delas i två: Xbox och games

samt HW (hårdvara):

För Xbox väntar tre stora titlar. Lanseringskampanjen

för Gears of War 2 sker från vecka 43,

startskott genom nattöppetaktivitet med Webhallen.

Fable 2 får lanseringskampanj från v. 42 och

från v. 44 finns en Familjekampanj som lyfter upp

bredare produkter typ Banjo/Scene it! 2, Lips

sjunga falskt funkar inte

FAMILJ Lips är Microsofts svar på Singstar och

kommer exklusivt för Xbox 360.

Det räcker inte att pricka rytmen i spelet, man

måste sjunga åtminstone hyfsat rent för att få

godkänt i spelet.

Titeln ska vara det första spelet med trådlösa

rörelsekänsliga mikrofoner och erbjuder möjlighet

etc. Själva lanseringskampanjen av Lips sker i november.

Dessutom görs en Xbox Value bundle v.

43 förutom att man tar fram material ”som hjälper

säljarna och kunderna att guida vilka tillbehör som

kan utöka spelupplevelsen”.

Fokustitlarna får marknadsföring i spelpress, på

bio och TV (Lips även radio).

För Microsoft HW lanseras Arc Mouse v.

42, och Blutrack veckan innan. Från v. 44 görs

en ”Money Back”-kampanj. Upplägget är, köp

Microsoft hårdvara och få pengar tillbaka; Köp 1

få 100 kr tillbaka, köp 2 få 250 kr tillbaka. Kunden

kommer även kunna välja att ge rabatten till Röda

korset.

att sjunga från den egna samlingen med DRM-fria

låtar.

Lips är skapat av Keiichi Yano, utvecklare

bakom några av branschens hyllade rytmspel, och

titeln är det hittills enda sångspelet med interaktiva

ljudeffekter. Det kan alltså bli annat än traditionella

sånger runt granen i år. n


singstar abba och littleBigplanet stora för ps3-julen

Fokus för Nordisk Film Interactive i julhandeln ligger

inte oväntat framförallt på Playstation 3 – både som

enskild hårdvara och som bundlad med titlar som Little

Big Planet, Motorstorm Pacific Rift, Resistance 2 samt

Singstar Abba. Parallellt med PS3 80GB släpps också en

version med 160GB i början av november.

Little Big Planet är plattformsspelet som öppnar för

oändlig kreativitet genom att spelaren kan skapa sina egna

banor där endast fantasin sätter gränserna.

– Vi tror också mycket på Singstar Abba för både PS3 och

PS2, samt även uppföljarna av de mer gamersorienterade

titlarna Motorstorm Pacific Rift och Resistance 2, berättar

Håkan Nordberg, Trade Marketing Playstation, och

fortsätter:

– Vi kommer att synas i butik med posters, banners, ställ,

standees och mycket annat för att ge konsumenten en känsa

av vad den fantastiska lilla figuren Sackboy är för något och

vad man kan skapa med hjälp av honom. Vi ska även synas

med de övriga titlarna i butik.

Även PSP kommer få en hel del fokus då en ny uppgra-

derad version av PSP Slim & Lite når hyllorna i mitten av

oktober. Under julhandeln görs tre olika bundlingar med

lika många spel: Fifa 09, Lego Batman och Need For

print mot barn, tV och Wii Fit tour i julhandeln

Bergsalas laddning för julhandeln kommer med

en rejäl investering i TV-reklam perioden mellan

25/9-16/12. Hälften av satsningen ligger på Sverige

(resten Danmark, Norge) med sex olika 30sek

spottar med olika slut; Wii Sports med Wii

Fit/Mario Galaxy/Mario Kart/Zelda TP/Super

Smash BB/Wario Land: Shake Dimension.

Den andra stora satsningen sker genom ”Print

mot barn!”, som marknadschefen Örjan Johansson

uttrycker saken. Kalle Ankas nära miljonen

läsare per nummer får under 10 utgåvor en helsida

i nämnd period. Annonseringen kompletteras med

webbreklam och i tidningen Level.

Bergsala har precis också genomfört ett fyradagarsevent

med Wii Fit tour som dragit genom

Danmark, Norge och Sverige med tio stopp per

land.

Men det finns förstås en risk med att elda på

försäljningen, då allt som skeppas går ut till butik

samma dag.

– Vi räknar med att passera 500 000 enheter

av installerad Wii hårdvara i Sverige-Danmark-

Norge i slutet november – och detta under bara

två år. Nintendo DS passerar i samma månad

850 000 sålda i nämnda länder, säger Örjan Johansson,

och fortsätter:

– Tyvärr är det fortfarande så att efterfrågan

överskrider tillgången på både DS och Wii

hårdvara, till trots att Nintendo ökat volymerna

kraftigt sedan förra julen.

Förutom nämnda titlar ovan, satsar man också

tungt på TV-reklam för Wii Animal Crossing

och Pokémon Ranger: Shadows of Almia. n

s p e l

Speed Undercover. Även dessa får mediaexponering via TV

och online, samt också i butik med POS-material. n

Bilder från Wii Fit tour i Bergen.

rateko 11/2008 73


s p e l

sahlgrenska får

spelpengar

ett Wii Fit och ett

ps2 eyetoy tillsammans

med en större

platt-tV planeras

bli första delarna

i den rehabiliteringsutrustning

som kan införskaffas

vid Drottning

silvias barn och

ungdomssjukhus

vid sahlgrenska

Universitetssjukhuset

i Göteborg.

Det är elgigantens

öppningsstipendium

i kungsbacka på

50 000 kronor som

gått till ett projekt

för barn- och ungdomshabilitering

där. tanken är att

skapa ett datagym

där dataspelen

ska integreras i

träningen.

74 rateko 11/2008

Bond, lich king, Guitar Hero, Call of Duty är tunggung i julhandeln

Activision Blizzard spar inte på krutet när

julkampanjerna ska lanseras. Man har lagt tunga

releaser strategiskt bredvid varandra och näst intill

så nära att frågan om egenkonkurrens infinner sig.

Det blir en hel del skjut, en hel del gitarrsolon och

även lite familjärt med lilla Spyro. Så här fördelar

sig bolagets kampanjreleaser:

James Bond: Quantum of Solace – release 31

oktober

Kampanj: MTV, Discovery, TV4 Sport.

Övrigt: Bio körs i samtliga länder där Activision

jobbar hårt med filmbolagen för Bond och

spelet kommer synas i samband med filmen, både

i reklam men även på events tillsammans med

filmen. Det körs även en begränsad onlinekampanj

för Bond.

Call of Duty: World at War – release 14

november

Kampanj: TV3, TV6, MTV, Discovery.

Övrigt: Stor print- och onlinekampanj som

täcker alla större specialtidningar och siter.

Guitar Hero: World Tour Bundle – release

21 november

Kampanj: TV3, TV6, Kanal 5, MTV, Discovery,

TV4 Sport.

Övrigt: Mass Market onlinekampanj hela Norden,

MSN, Aftonbladet och liknande siter cross

Nordic. Printkampanj tillsammans med rockn-

roll- och musiktidningar, Demoturné runt om i

Norden med närmare 200 stopp, sponsorship Hellacoptersturné,

stor satsning på trade med instore

demoenheter etc.

Crash: Mind of Mutant – release 31 oktober

Kampanj: TV i hela Norden, turné med Crash

och Spyro i köpcenter runt om i Norden.

World of WarCraft: Wrath of the Lich King

– release 14 november

Kampanj: Stor Printkampanj i hela Norden

i samtliga specialist press samt en del lifestyle,

onlinekampanj Mass Market + Specialist i samtliga

länder, TV i Sverige (kanalval ej klart ännu),

Stor satsning på Trade med nattöppet i över 200

butiker runt om i Norden.

Spyro: Dawn of the Dragon – release 14

november

Kampanj: TV i hela Norden, turné med Crash

och Spyro i köpcenter runt om i Norden.

Övriga releaser: 14 november: Kung Fu Panda:

Legendary Warrior, Madagaskar 2; 21 november:

Barbie Fashion Show, Tony Hawk’s Motion,

Barbie Horse Adventure, World Championship

off Road Racing. Dessutom ska tilläggas att MC5´s

Wayne Kramer, har återinspelat en av sina låtar

exklusivt för Guitar Hero World Tour liksom att

även nya Smashing Pumpkins singeln ”G.L.O.W.”

nu inkluderats i spelet. n


att leva med hästar stort i ataris jul

My Horse and Me 2 får rejäl satsning av Atari i

den stundande julhandeln. Det blir en print- och

onlinekampanj hos hästsport samt barn- och ungdomsrelaterad

media.

Det betyder Min Häst, Wendy, Glitter, Equipage,

Häst och Ryttare och stallet.se. Atari stöttar

även med tävlingar i olika tidningar där vinnarna

kan vinna spelet och spelrelaterade saker. My

Horse and Me 2 sponsrade även Ponny SM som

ägde rum i oktobers mitt.

My Horse and Me 2 är uppföljaren till förra

årets framgångsrika datorspel om att tävla och

leva tillsammans med hästar. Med en mängd nya

funktioner, helt ny grafik, nya animeringar och

en engagerande storyline vill man ge hästintresserade

den mest kompletta och realistiska digitala

simuleringen av hästsport hittills. En viktig del

är bandet mellan häst och ryttare som påverkar

tävlingsresultat såväl som skötsel och träning.

Spelet är lokaliserat till svenska, och erbjuder även

flerspelarläge.

Titel: My Horse and Me 2 Format: Xbox 360,

Wii, PC, PS2, (DS nov) Releasedag: 31 okt Distr.

Atari.

Öppna pandoras box i vardagsrummet

Förstapersonskjutaren Legendary ligger klar för

release vid månadsskiftet oktober/november och

blir en av Ataris viktiga titlar i julhandeln.

Legendary handlar om Charles Deckard, en

konsttjuv som förleds att stjäla Pandoras box. När

han öppnar den strömmar det ut horder av varelser

som hittills ansetts påhittade – gripar, varulvar

och annat småmysigt – till en helt oförberedd

värld. Ett fullskaligt krig mellan ”människa och

myt” utbryter. Historien kompliceras dessutom av

en rad uppdykande hemliga sällskap. Men som den

vilken brutit förseglingen på boxen, är Deckard

den enda personen som kan slutföra uppdraget

och rädda världen.

Atari planerar inget utöver det vanliga när det

rör sig om särskilda insatser för marknadsföring i

butiksledet.

Titel: Legendary Format: PS3, Xbox 360, PC,

Releasedag: okt/nov Distr. Atari

Atari övrigt:

Sacred 2 – Fallen Angel

(flera format) är ytterligare en

stor titel för Atari denna jul.

Release 6 november. n

s p e l

rateko 11/2008 75


s p e l

76 rateko 11/2008

Warner räknar med rekord

Warner satsar särskilt på tre av sina spel till julhandeln:

Lego Batman – ställ, posters, online-, printreklam

(i bl a Kalle Anka), TV-reklam (PSP bundling

m Nordisk Film).

Guinness Book of World Records Wii +

DS – release 7 november, med printreklam och

posters.

Speed Racer PS2 – release 31 oktober, med

posters. n

lyckad fyrstadsrelease för Fifa 09

Electronic Arts genomförde i oktobers inledning

tillsammans med releasen av Fifa 09 ett lyckat fyrstadsevent

i Norden.

Under tre dagar höll man igång i Oslo, Köpenhamn,

Helsingfors och Göteborg. EA får alltså

backning på kunskaperna om de nordiska huvudstäderna.

Annars var just Göteborgseventet lyckat där

stadens bästa Fifa 08-spelare gjorde upp om segern.

Glenn Hysén och Henrik Strömblad fanns på

plats i Nordstans köpcentrum för att kommentera

matchen live mellan Göteborgs fyra bästa Fifa-spelare

då stans bästa lirare skulle koras. Det blev Jouni

Pohjoisaha. n

lara äventyrar i snyggaste djungeln hittills

Eidos gamla långkörare blir allt snyggare i takt

med att tiden går. De grafiska miljöerna växer i

uttryck med dagens grafikteknik, och detsamma

gäller för Lara som i nya Tomb Raider: Underworld

formgivits snyggast hittills.

I detta åttonde äventyr med skattjägartösen tar

hon med spelaren till miljöer som gömda världar

i Thailands övärld, Arktis, Mexicos djungler med

mera. Hon klarar nu över 1700 nya rörelser samt

har utrustats med den senaste tekniken såsom

sonarkartor (skapar 3D-vy av omgivningen),

hakskott för olika syften, en motorcykel för alla

upptänkliga miljöer etc.

Lara kan nu även bedöva fiender, samt målsöka

flera samtidigt. Inget onödigt dödande här inte.

Tomb Raider: Underworld är utvecklat av Crystal

Dynamics, ges ut av Eidos och distribueras av

Ubisoft. n

kort om andra releaser till jul

Konami släpper Silent Hill V: Home Coming

för PS3, PC, Xbox 360 i november.

Electronic Arts får ut Need for Speed Undercover

till Xbox 360, PS3, Wii, PC, PS2, DS,

PSP och mobiltelefon. Release 20 november.

Man ger också ut Mirrors Edge (PS3, Xbox) 13

november.

Ubisoft ger ut Fallout 3 (flera format) 30

oktober, Far Cry 2 23 oktober, Shaun White

Snowboarding 27 november. n

Jouni Pohjoisaha (tvåa fr v) spelade hem ett eget Fifa 09 i EA:s Göteborgsmästerskap,

som kommenterades av Glenn Hysén och Henrik Strömblad.

Titel: Tomb Raider: Underworld Format: PS3,

Xbox 360, Wii, PC, PS2, DS Releasedag: 21 nov

Distr. Ubisoft.

kalle kunskap strax även till Nintendo

Nordic Softsales status som auktoriserad förläggare av spel till Nintendo DS

och Wii, betyder att deras långkörare till PC och lek&lär-kategorin – Kalle

Kunskap – tar chansen att bredda sin målgrupp. Via sitt dotterbolag Prelusion

Games AB, som förra året fick utvecklarlicens för Nintendo, har Nordic Softsale

startat produktion av flera titlar för inledningsvis Nintendo DS. I första omgången

framställs nu fyra spel med Kalle Kunskap (Reader Rabbit), två spel med Jakers, ett hästspel med Wendy samt två spel

med Mumintrollet. Licensen omfattar också Wii-produktion och vi kan förvänta oss spel även till den plattformen, trots att

ingenting är offentligt ännu. De andra titlarna beräknas ligger nu klara till årets julhandel. n


Första FF-ratten till Wii

Logitech fortsätter med speltillbehör för toppkonsolerna. Nu

har det blivit dags att ge Wii första ratten genom Speed Force

Wireless Racing Wheel som fungerar med EA:s efterlängtade

bilspel Need for Speed Undercover.

Ratten är tillverkad med Force Feedback-teknologi, vilket

naturligtvis ger en mer realistisk körupplevelse. Och liksom

Logitechs nyligen släppta modell till PS3 är även denna trådlös

och kan sättas upp på nästan valfri plats i trakterna kring den

skärm spelet visas på.

Nintendo har ju redan en ratt för spelet Mario Kart Wii där

handkontrollen stoppas i ratten. Logitechs produkt är primärt

tillverkade för nya Need For Speed, och vi har inte fått något

svar på ifall den inte kan användas till Mario Kart. Till Wii sker

kopplingen mellan Wii-konsolen och Logitechs ratt genom 2.4

GHz trådlösa teknologi och en USB-mottagare i konsolen.

Speed Force Wireless Racing Wheel ska finnas på marknaden

under november. n

två nya spore-exansioner

spore blev lite av den succé ea hade hoppats på. Från släppet den 7 september och

den följande månader såldes över 1 miljon enheter världen över. ea har också offentligtgjort

att två nya spore-expansioner är under tillverkning.

ett sporepaket med verktyg att utforska nya planeter släpps under våren 2009.

redan 18 november ska dock prylpaketet spore Creepy & Cute parts pack börja

säljas. Det kommer att innehålla över 100 varelsedelar, nya färgläggningsfunktioner,

animationer och bakgrunder.

s p e l

sims 3 i februari

klart med the sims 3 samt the sims 3

Collector’s edition som innehåller det fulla

spelet, the sims plumbob UsB Drive med

matchande grön karbinhake, en exklusiv

italiensk sportbil, tips & trix guide samt klistermärken.

Allt ska finnas i svenska butiker

19 februari 2009.

rateko 11/2008 77


s p e l

spelförsäljningen överträffar prognosen

Den positiva trenden för dataspel fortsätter och överträffar branschens

prognoser. Under årets första halvår såldes det närmare 2,9 miljoner spel

såldes till ett värde av drygt en miljard kronor i konsumentled.

spelförsäljningen första halvåret 2008 ökade med 13

procent i antal och 52 procent i värde jämfört med samma

period under 2007.

– Trots en del svårigheter att under det första halvåret möta

efterfrågan på spelkonsoler så kan vi nu konstatera att antalet

Xbox 360, Playstation 3 och Wii ute i svenska hem har tagit ett

ordentligt kliv framåt. Detta har i sin tur bidragit till en stark

tillväxt av spelförsäljningen, säger Johan Mannerhill, ordförande

för branschföreningen MDTS, som tillsammans med

Spelplan-ASGD utgör Dataspelsbranschen.

Trots uppgång för de nyare konsolerna så står sig Playstation

2 fortfarande stark trots åtta år på marknaden. Med ett annat

spelutbud tilltalar den andra typer av konsumenter som yngre

förstagångsspelare i familjen eller nyblivna spelare som är ute

efter socialt spelande med musik- eller partyspel. Formatet

minskar marginellt i volym, men tappar i värdet, vilket tyder på

att spelen till Playstation 2 blivit billigare.

Bland första halvårets mest sålda spel 2008 syntes bl.a. Grand

Theft Auto 4, Guitar Hero 3 Legends of Rock, Age of Conan,

Mario Kart Wii samt Singstar Svenska hits schlager.

– Prognosen för 2008 är en tillväxt på 10 procent och halvvägs

in på året kan vi konstatera att detta lär vida överträffas.

Med alla spännande spel som kommer att släppas nu under andra

halvåret ser vi med förväntan fram emot vilka helårssiffror

detta kommer att resultera i, avslutar Johan Mannerhill.

Försäljningen gäller fysiska produkter. Digital distribution är

på framfart, men fortfarande förhållandevis svårt att mäta eftersom

aktörer på vitt skiljda geografiska platser bedriver försäljning

via Internet till svenska konsumenter. Detta är något som

kan påverka i synnerhet PC negativt eftersom den minskade

spelförsäljningen på formatet kan i stor utsträckning bestå av

konsumenter som väljer att använda sig av digital distribution.

Dataspelsbranschen arbetar med att integrera digital distribution

i statstiken under 2009.

antal sålda spel fördelat på format

78 rateko 11/2008

antal sålda spel första halvåret

omsättning första halvåret


Handla Sveriges hetaste

underhållningsprodukter

enklare, snabbare och

smidigare än någonsin

tidigare!

Använd vår nya b2b-shop och se

till att hålla ett starkt sortiment av

julens mest eftertraktade hård-

och mjukvara.

b2b.bergsala.se

Vänta inte, ansök om

inloggningsuppgifter

redan idag.

Världens

snabbast

säljande

spelkonsol!

För mer information om vår b2b-shop vänligen besök vår hemsida b2b.bergsala.se eller ring

oss på 0300-50911 så berättar vi hur Ni drar nytta av vår största IT-satsning någonsin!


f i l m

makalöst med högupplöst i jul

Sällan har väl en stundande julhandel sett så bra ut på startfältet. Filmbolagen

har mangrant struntat i finanskrisen och smäller på i julkampanjerna som att

champagneyran fortsätter – fast här nu lite sundare i hemmabioanläggningen.

Julhandeln har sedan aldrig varit så högupplöst som denna gång – man kan

nästa få för sig att Blu-ray står inför ett genombrott.

text: matS lUNDGreN

80 rateko 11/2008

Avdankad superhjälte gör comeback. Will Smith är som gjord för rollen.

Högupplöst och Hancock i huvudroll hos Sony

KAMPANJ Det är en lättsam superhjälte lite på

dekis i kombination med en stor kampanj för Bluray

som drar det tunga lasset inför julen för Sony

DVD-division.

ACTIONKOMEDI från 2008 där Will Smith

spelar en i Brooklyn kraschlandande superhjälte

på dekis. På temat: ”För att komma på fötter och

återfå sin status som superhjälte anlitar han en PRagent

och ingår en relation med dennes förföriska

fru. Tillsammans skapar de inget annat än kaos i

stan”. Det här blir självfallet stor komik. Hettan

kommer när han möter sin jämlike – i en kvinna

med likvärdiga krafter och med nyckeln till hans

hemliga förflutna.

Marknadsföringen består av en massiv TVkampanj

som går i: TV3, TV6, Kanal 5, MTV,

TV400. Annonsering sker i trade press (Video

Monitor), Home Vision samt pengar i coop där

Sony har print- och onlineannonsering tillsammans

med sina ÅF.

Inför julen läggs även fokus på Jiddra inte med

Zohan (v43, komedi med Adam Sandler) och

Brudens bästa man (v41, romantisk komedi med

Patrick Dempsey).

För Zohan görs en onlinekampanj (1000 apor,

Playahead, Lunarstorm, bilddagboken, Svenskafans.com)

och för Brudens görs printreklam i

Amelia, Glamour och VeckoRevyn samt TV-reklam

i Kanal 5 med ”specific spottar” vid Grey´s

samt Desperate Housewifes.

Under hösten fortsätter SPHE sin satsning

på HD-formatet Blu-ray och man lanserar ett

multibuykoncept, Blu-ray value pack, för att lyfta

katalog försäljningen och öka fokus på Blu-ray.

– Vi kommer också att satsa på mediakampanjer

mot konsument för att öka medvetenheten om

Blu-ray och dess fördelar. Sony släpper även två

nya uppdaterade Blu-rayspelare under hösten och

vi gör en hel del marknadsaktiviteter tillsammans

med dem, berättar Karin Juhlin, marknadschef

hos Sony Pictures Home Entertainment

Nordic.


Äventyr och tecknat i Disneys jul

KAMPANJ Det blir klassiskt, nytecknat och

storäventyr när Disney satsar i julhandeln. Så här

ser marknadskampanjen ut:

Tingeling – Release v44

Marknadsföring: TV3, TV4, Kanal 5 (v43, 44),

utomhus, press, Internet, radio.

I butik: halvställ, midiställ, ministäll, standee,

flaggspel, golvdekal, poster.

Prins Caspian – Release v46

Marknadsföring: TV3, TV4, Kanal 5 (v45, 46),

press, Internet, utomhus.

I butik: halvpall, midiställ, standee, flaggspel,

ministäll, golvdekaler, tygvepa, poster.

Törnrosa – Release v47

Marknadsföring: TV3, TV4, Kanal 5 (v46, 47),

press, Internet.

I butik: halvpall, midiställ, standee, flaggspel,

ministäll, golvdekaler, tygvepa, poster.

Samtliga titlar kommer dessutom i Blu-rayformat,

utom Lilla Sjöjungfrun DVD som även gavs

På nya äventyr i Narnia

ÄVENTYR Berättelsen om Narnia går vidare

i det nya avsnittet Prins Caspian. Vi får återigen

följa CS Lewis omfattande äventyr de fyra

syskonen Pevensie magiskt transporteras tillbaka

till Narnia. Över tusen år har passerat sedan förra

besöket. Tyrannen Miraz styr med järnhand, han

är morbror till tronens rättmätige arvinge, Prins

Caspian som tvingas hålla sig gömd för att behålla

livet. Syskonen måste återigen hitta lejonet Aslan

för att ställa allt till rätta.

Titeln kommer rikligt fylld med bonusmaterial,

som bland annat visar hur Narniavärlden och dess

karaktärer skapades.

Berättelsen om Narnia: Prins Caspian släpps

som DVD 2-discutgåva, som Blu-ray och som en

särskild samlarutgåva i DVD-box tillsammans med

en actionfigur. Släpps vecka 46.

marknadsinsats vid releasen v40 men som trots det

ingår i julkampanjen. Disney nås på tel. 08-555

445 00.

i kungens namn högupplöst via Sandrew

KAMPANJ Sandrew Metronome ser till

att äventyret ”In the name of the king” den 17

december blir en HD-upplevelse veckan före

dopparedan.

– Det är vår tredje BD-release efter “Flyga

Drake” och ”In the valley of Elah”. Under

2009 kommer vi att ha release på våra största

nyreleasetitlar samt en hel del katalogtitlar på

BD, berättar Patrick Benjaminsson, bolagets

marknadschef för dvd-distribution.

De viktigaste jultitlarna från Sandrew Metronome

är:

My Blueberry Nights – Release v48

Marknadsföring: TV-reklam på Starkanalen,

Printannonsering i Veckorevyn, M-Magasin,

Plaza, Escape m.fl.

f i l m

I butik: 70*100-affischer.

In the name of the king – Release v51

Marknadsföring: Radiokampanjer på

NRJ och Bandit, TV-reklam på Starkanalen,

Printannonsering i Slitz m.fl.

I butik: 70*100-affischer.

Matador – Complete Collection

- Den danska TV-succén i en luddig box

– Release v46

Marknadsföring: TV-spottar på TV4,

printannonsering i Aftonbladet

Laban-box – Dubbeldisc med båda

Labanfilmerna, – Release v45 (matchar

biopremiären av Laban nr 3)

Marknadsföring: TV-spottar på TV4,

printannonsering i Aftonbladet.

rateko 11/2008 81


f i l m

första äventyret

Det var en gång – tidernas

Äventyr var

1978 albert Barillés

ursprungstitel till

den mycket speciella

serie av tecknade

program som

fångat in barn och

familjer sedan dess.

Ungar som sett tvserierna

en cell-sam

historia och Det var

en gång – rymden,

ligger nu i spannet

30-40 år och talar

gärna varmt om sina

stunder framför tV:

n som små. Pan har

redan gett ut de titigare

serierna, och

nu kommer alltså

serien på sex DVDskivor

som startade

det hela. Boxen Det

var en gång – tidernas

Äventyr släpps

vecka 46, distr. Pan,

tel. 033-41 68 00.

Mer SvT-film

hos atlantic

Svt fortsätter sitt

samarbete med

atlantic film och tre

miniserier hamnar

i DVD-format den

5 november. Det

gäller Dårfinkar och

dönickar, ungdomsserie

från 1989,

fasadklättraren,

miniserien från

1991 och Björn

kjellmans stora

genombrott, samt

august, från 2007 av

Stig larsson.

Sedan tidigare

har atlantic gett ut

Svts kullamannen,

rapport till Himlen,

katitzi och Pojken

med Guldbyxorna.

82 rateko 11/2008

arn, barn och boxar stort i Sf Jul

KAMPANJ SFs största enskilda titel i julkampanjen

är förstås Arn – Riket vid vägens slut.

Marknadsföring: kampanj i TV4, annonsering

i vecko/månadsmagasin, dagspress (Expressen),

internetkampanj (expressen.se), RTV i 10 veckor

(över hela julhelgen) i butiker och köpcentrum

samt diverse samannonsering med ICA, Coop,

Bensinbolag m fl.

I butik: olika typer av ställ, pappersvepor, posters,

standee.

Stor Boxkampanj – nya och gamla boxar (v 43

och v 45) där man gör följande under november

och december:

Marknadsföring: TV-kampanj, RTV, annonsering

i dagspress och i månadsmagasin, internetkampanj

expressen.se. I butik: ställ.

SF satsar även stort på barnfilm under perioden

– fokus på Astrid Lindgren och konceptet

Barnens SF Favoriter. Astrid får även premiär

i Blu-ray med titlarna: Tjorven, Båtsman och

Moses, Pippi Långstrump på de sju haven och

Emil i Lönneberga.

Marknadsföring: TV-kampanj som till största

delen ligger i slutet på oktober men som följs upp

av dagspressannonsering och RTV.

I butik: ställ.

lynch, mist, mad money och boxar från Nobel i julhandeln

KAMPANJ Även Noble tror mycket på boxar i

julhandeln. Bolaget framhåller att man har en fin

utgivning här, framför allt av klassiska tv-serier.

Med start i mitten av november kommer man att

köra en stor tv-kampanj med utvalda boxar: Tracys

Hämnd, Förintelsen (med Meryl Streep), Krigets

vindar, Mot alla vindar, Månbas Alpha, Klass 9 A

samt Bläckfisken.

Nobles stora premiärtitlar i julhandeln blir:

The Mist (Stephen King) release vecka 44

Marknadsföring: TV-reklam i TV6, I butik:

POS: posters, displayer, standee och vepa

keanu reeves fyrdubbelt högupplöst

lagom till julhandeln får alla matrixfans en toppnotering på klapplistan.

Warner ser till att släppa samtliga Matrixfilmerna i Blu-rayformat. Hela den

epokgörande trilogin – matrix, matrix reloaded, matrix revolutions – ligger

klar för utgivning vecka 48. Samtidigt släpps den rafflande Constantine Special

edition på Blu-ray – även den med keanu reeves i huvudrollen.

Surveillance (Lynch) vecka 48

Marknadsföring: printannonsering i valda kanaler

passande för målgruppen, I butik: poster

Mad Money release vecka 49

Marknadsföring: utomhusannonsering i tunnelbana,

buss, på parkeringsautomater och andra

målgruppsanpassade kanalval. I butik: poster,

standee, displaer och vepa.


indy, Panda och Järnman stora i Paramounts julsatsning

KAMPANJ Paramounts fokus i julhandeln ligger

på Indiana Jones 4, redan släppta Iron Man,

kommande Kung Fu Panda samt även filmbolaget

stora Blu-raykampanj.

Indiana Jones marknadsförs i media som TV3,

TV4, Kanal 5 och TV6. Man gör också en rad

kristallskalle i HD

ACTION Harrison Ford har länge hållit sig i

trim för denna möjligen sista Indiana Jones-film

(osvuret är bäst). Om inte annat hjälpte inspelningarna

säkert till att trimma bort lite pålagt hull,

för här är ett flängande utan like och en Indie som

nästan lite mer än vanligt hamnar i underläge.

I Indiana Jones och kristalldödskallens rike klarar

varken Steven Spielberg eller Harrison Ford

att undvika anspelningar till de tidigare filmerna,

och nya äventyret inleds med att man söker upp

ett av de många gigantiska militärlager där flera av

Jones tidigare fornfynd hamnat.

Denna gång är saken lite allvarligare eftersom

denna enormt kraftfylld artefakt visar sig ha

förgreningar ut i kosmos. Kort sagt, i Indiana Joes

episod fyra tar man ut svängarna rejält.

Samma gäller även bonusmaterialet som dels

späder på myten om legenden, dels följer Spielbergs

arbete innan filmningen. På Blu-rayutgåvan

görs en minutiös genomgång av filmens olika

delar; filmplatserna, krigarnas makeup, kristallskal-

samarbeten med olika partners. POS kommer

i form av poster i olika storlekar, bordsstandee

12 st (f BGD), 360 pall med topp,

standeeställ 48/72 med eller utan hyllor,

multidisplay FSDU, 180 topp, 180 display

3D, golvdekal m m.

Indiana Jones upptäcker just en medspelare som

varit försvunnen sen förra filmen.

larna, hur man förberett inspelningar av ställen

som Area 51, hur man lagt till effekter, skelett,

mumier, aliens etc. Mängder av fotografier, samt

även en demo av Lego Indiana Jones för Xbox

360.

Det är alltså på BD-utgåvan samt i boxen ”Limited

Edition DVD Gift Set” – den begränsade upplagan

som inkluderar en kristalldödskalle – som

man får hela godispaketet av extramaterial.

Universal lägger ett guldägg i julkorgen

KAMPANJ Universal lägger sin största kampanj

någonsin bakom releasen av Mamma Mia!

Titeln som kommer både på DVD och på Blu-ray

marknadsförs med TV-reklam, printannonsering,

outdoor etc.

– Men vi lägger även stort krut på The Incredible

Hulk, Barbie i en Julsaga, Mumien

Drakkejsarens grav och Heroes Säsong 2 och

30 Rock för att nämna några godbitar, berättar

bolagets försäljningschef Björn Hammar.

Disney bok med DVD

en bok tillsammans med

en DVD är en ny serie

utgivningar från Disney

där premiären sker med

titlarna Disney klassiker

Bok & DVD: aristocats

respektive tingeling Bok

& DVD. release vecka 48.

Pixarbox med 13 filmer

Disney

släpper

Pixar Ultimate

Collection, en

fet box med

hela 9 filmer

på 13 discar

över Pixars

produktion, från toy Story och

framåt. Dessutom medföljer en ny

dokumentär-DVD, the Pixar Story.

release vecka 46.

f i l m

Box med 3 pirater

Disney har gjort en

Blu-raybox på de

tre piratfilmerna

”Pirates of the

Caribbean” och

lagt till undertiteln

”3-movie Hi-def

Collection”. release

vecka 45.

Sopranos på 30 DVD the Sopranos: Deluxe Giftset ser precis ut att vara

tankens konkreta uttryck för en julklapp. Sopranosboxen innehåller

hela seriens samtliga 86 episoder på 30 dvd-skivor. Dessutom över 3

½ timme med klipp som aldrig tidigare visats. release vecka v46.

rateko 11/2008 83


f i l m

Babylon 5 i hamn

SCI FI Världens hittills bästa science ficitionserie går nu i

mål när Warner slutligen får ut den femte och sista säsongens

DVD-box. Med tanke på den totala katastrof till tablåläggning

TV5 (nu Kanal 5) lyckades åstadkomma när serien sändes i

fem säsonger om 22 avsnitt i slutet av 90-talet, så är Warners

insats en ren bedrift.

När bolaget gav ut de tre första säsongerna 2002-04 och

sedan stoppade, gav säker många upp hoppet. Men en ny paketering

skapade en nystart i år och man klarar konstycket att ge

ut hela serien i 16:9-format (ej S1) 2008.

Äventyret om rymdstationen Babylon 5 med alla intriger

Pandafilm följs upp i 3D Precis innan den första Kun Fu Panda-filmen har premiär på DVD, så meddelar Dreamworks att uppföljaren ska

göras i 3D. För den hänförda publik som såg filmskaparna leka fram ett mycket actionfyllt avsnitt i 3D som en ”lite demonstration av vad

formatet klarar och kan erbjuda av upplevelse”, är detta ingen nyhet. Snarare ett lika logiskt som fantastiskt roligt och löftesrikt uttryck

för den breda filmpubliken. Filmen får premiär 2011.

Det skonsamma sättet att rengöra!

Högkvalitativa rengöringsartiklar speciellt

avsedda för elektronik.

Börja tjäna redan idag på dessa lättsålda

högmarginal produkter. Exklusivt för Difox!

84 rateko 11/2008

inom och utan dess hölje – inte minst de ursprungliga rasernas

manipulerande av yngre släkten – är en berättelse om mod

fylld av fantasieggande inslag.

Upphovsmannen J. Michael Straczynski och hans skapelse

får lite av upprättelse nu när alla ges chansen att se den totala

produktionen i ett svep. Grafiken är fortfarande enastående

trots att den gjordes 1993-98, en hel del beroende på att den

är frikopplad dagens teknik likväl som att intrigen känns ständigt

tidsaktuell.

Babylon 5 säsong 5 släpps vecka 46, distr. Warner Bros Entertainment,

tel. 08-546 507 00.

www.camgloss.com

DIFOX

Mobil +46 73 5010047 Fax +46 70 4113336

info@difox.com


Nu erövrar

Blu-ray marknaden.

Vi driver den snabba utvecklingen av Blu-ray för att möta den

ökade efterfrågan från konsumenterna. Blu-ray är här för att

stanna, och är inte längre nästa generations fi lmformat inom

hemunderhållning. Det är vår generations. Marknaden är redo.

Vi står redo. Följ utvecklingen på www.blu-rayforum.se

Blu-ray forum är en nordisk organisation, som bildades i januari 2007,

vars syfte är att samla intressenter i branschen för att informera om Blu-ray på ett sakligt och neutralt sätt.


a r n

Från allmänna reklamationsnämnden

avkastningsränta

vid återbetalning

Vid hävning skall varan återlämnas och köppriset återbetalas till kunden. Därtill

skall också beaktas avkastningsränta och kundens nytta av varan.

text: allan larsson illustration: anders lundmark

86 rateko 11/2008

kunden köpte en TV för 10 995 kr. TV: ns nätdel kom att

gå sönder efter nio månader. Det visade sig att TV:n inte

gick att reparera eftersom reservdelar inte fanns att tillgå.

Motparten gick dock inte med på att häva köpet. Under

handläggningen vid nämnden har motparten gått med på att

återbetala 9 000 kr.

Kunden anser att han är berättigad till full återbetalning av


köpeskillingen och skadestånd för resor till och från motparten

med anledning av felet.

Kunden har yrkat hävning och skadestånd med 198 kr jämte

ränta på köpeskillingen.

Säljaren svarar

Säljaren har bestritt yrkandet. Säljaren bifogar mailkorrespondens

med kunden.

Mailutväxlingen kan vara föremål för missförstånd men så

vitt jag har förstått har vår kund nöjt sig med vår ursprungliga

ersättning på 9 000 kr och nu tillkommer vidare anspråk på

ersättning.

Detta nekar vi.

Summan motsvarar värdet på en likvärdig TV som kunden

har köpt. Att en viss värdeminskning har skett är inte konstigt

priserna på LCD-paneler har sjunkit med ca 25 %.

Eftersom kunden har varit i butiken och hämtat ut sina

pengar har jag vidare ansett det som en accept på ersättningsnivån.

Nämndens bedömning och avgörande

”I ärendet skall konsumentköplagen (1990:932) tillämpas. Av

16 § i denna lag följer att en vara är felaktig bl.a. om den i

fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer

överens med parternas avtal eller om den i något annat

avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Maximum MR1000

Internetradio

• Strömma musik från din PC till Hi-Fi anläggningen

• Kan ta emot mer än 10.000 radiokanaler via internet

• Reciva chipset

• Möjlighet för att skapa en egen favoritlista

på Recivas hemsida

• Trådlös WiFi och LAN anslutning

• Svensk meny

• Svart högblank design

Kjaerulff 1 AB

Ridbanegatan 4 . 213 77 Malmö

Tel. 040 - 67 97 400 . Fax. 040 - 67 97 401

sweden@kjaerulff1.com

www.kjaerulff1.com

A R N

Säljaren ansvarar enligt 20 § samma lag för fel som funnits vid

avlämnandet av varan, även om felet visar sig först senare, s.k.

ursprungliga fel. Det är köparen som skall visa både att en vara

är felaktig och att felet är ursprungligt.

Det är ostridigt att TV:n är behäftad med ett ursprungligt fel

på nätdelen. Det är vidare ostridigt att felet inte är möjligt att

åtgärda.

Det är därmed fråga om ett väsentligt fel, varför köparen har

rätt att häva köpet. Hävning innebär att parternas prestationer

skall återgå, d.v.s. att varan skall återlämnas mot att hela

inköpspriset återbetalas.

Köparen är dock skyldig att vidkännas ett avdrag för den

nytta han haft av varan trots felen och säljaren är skyldig att

utge avkastningsränta från den dag köpeskillingen erlades.

Att en likvärdig vara kostar mindre vid reklamationstillfället

än vad den felaktiga varan kostade när den köptes, påverkar

inte konsekvenserna av en hävning. I det aktuella fallet

bedömer nämnden att ett nyttoavdrag om 500 kr framstår som

skäligt varvid nämnden beaktat köparens rätt till ränta.

Nämnden fi nner vidare att - då säljaren varken motsatt sig

yrkandet eller sakomständigheterna när det gäller kostnaderna

för transport av TV:n - det får anses styrkt att köparen åsamkats

sådana kostnader och att säljaren har att svara för dessa.

Nämnden rekommenderar säljaren att, mot återfående av

TV:n betala 10495 kr till köparen och vidare utge skadestånd

till honom med 198 kr. Beslutet är enhälligt.” ■

Inspiration till Julförsäljningen!

Uppgradera

Hi-Fi anläggningen

med

Internet

radio!

Digiality

Remote Control Extender

Remote control extender får din fjärrkontroll

till att sända genom väggar,

dörrar, tak och skapar möjlighet för att

styra TV, DVD, digitalboxar etc var du

än är i hemmet.

Få din

fjärrkontroll att

nå längre!

Fungerar med de flesta fjärrkontroller som använder AA eller

AAA batterier. Laddningsbara batterier och mottagare med

inbyggd laddare medföljer.

Kompakt

mediaspelare

med inbyggd

digital-TV!

Maximum MLP-3500

Mediaspelare

• Mediaspelare med 3,5” LCD skärm

• 2 GB inbyggt minne samt SD kortplats

• Avspelar MPEG4 video, MP3 musik mm.

• Inbyggd DVB-T tuner samt FM radio

• Inbyggd högtalare

• Headset medföljer

• Elegant och exklusiv design

Kjaerulff 1 AB är en del av den danska Kjaerulff 1 Gruppen grundat år 1957, som idag är norra Europas ledande leverantör av antennprodukter, Audio/Video, TV och IP utrustning. Kjaerulff 1 Gruppen är etablerad

med egna dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Polen. För att stödja produktionen i Kina har Kjaerulff 1 etablerat ett kontor i Shenzhen.

rateko-14-10-08_184x135.indd 1 20-10-2008 15:11:26

RATEKO 11/2008 87


produktnyheter

Data över Koax

Macab har lanserat Q-Lan, en produkt som möjliggör multimedia

över koaxialkabel vilket innebär att man exampelvis kan köra

IPtv via lägenheters befintliga kabelstruktur. Branschens nya

gemensamma standard MoCa (Multimedia over Coax alliance)

kommer nu med stormsteg, anger Macab. Bland de första är Q-

Lan, ett system för enkel och driftsäker Internet distribution både

i fastigheter och villaområden. Q-Lan är utvecklat av QuiCom och

distribueras i Sverige och Norge av Macab aB.

Den nya tekniken bygger på att signalerna skickas dubbelriktat

i kanalcluster ovanför det vanliga tv-bandet. Härigenom slipper

man använda det störkänsliga returbandet. Q-Lan är i första hand

designat för inkoppling efter sista förstärkaren. Kapaciteten är upp

till 100 Mbit/s per cluster. Upp till fyra Cluster kan användas där

varje cluster delas mellan två och upp till 31 hushåll.

att bygga ett Q-Lan kan inte vara enklare, anger Macab; en

master-enhet monteras efter förstärkaren. varje hushåll ansluter

själv en så kallad CPe till antennuttaget i det rum datorn ska

kopplas. Prisnivån ligger kring 1800 kr per hushåll (beroende på

antal anslutna hushåll) berättar Macab.

* Hög kapacitet med upp till 100 Mbit/s för varje cluster

* QoS, möjligt att mäta, styra, stänga & kontrollera alla enheter

* Q-Lan är web-baserat och kan övervakas per distans

* Hög kapacitet och IGMP snooping kan tele och IP prioriteras

* använder tv-uttaget som oftast finns i närheten av datorn

* Klart för IPtv precis där du normalt har din tv

* använder lägenhetens befintliga kabelstruktur

* Låg installationskostnad n

88 rateko 11/2008

redaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58

PHILIPS eSSeNCe

Philips har lanserat en tunn LCD-tv kallad essence, med separat

box för inkoppling av alla tillbehör.

Philips essence är endast 38 mm på det tunnaste stället. tack

vare ett smart väggfäste kommer tv:n lika nära väggen som en

tavla. och man behöver inte vara särskilt noga med att väggfästet

hamnar rakt, tv:n går att justera i sidled även när den är uppsatt.

För att minimera antalet kablar som ska kopplas till tv:n, har

Philips tagit fram en specialkabel som förser tv:n med ström

samt ljud- och videosignal. Kabeln går till en separat ”teknikbox”,

dit alla tillbehör såsom DvD, nätverkskablar och antenn kopplas.

Från själva tv:n går det alltså endast en sladd.

Philips essence står för ett nytt formspråk. Den tunna ramen

av svart borstad aluminium runt bilden skall förstärka den sobra

designen och den exklusiva känslan. Philips essence är också

utrustad med de senaste teknologierna för bästa bildupplevelse.

Perfect Pixel HD engine för skärpa, Full HD för högsta upplösning,

Perfect Natural Motion för bästa bildövergång vid snabba

rörelser, 100 Hz för snabba uppdateringar av bilden och bästa

rörelseskärpa, och slutligen en kontrast som anges vara 66000:1

för otrolig svärta i bilden.

Den separata teknikboxen har en rad ingångar såsom tre för

HDMI samt en DLNa PC nätverkslänk som gör det möjligt att

komma åt musik, bilder och filmer från datorn. Boxen innehåller

också en digital-tv-mottagare för DvB-t och DvB-C och den

är utrustad med både MPeG-2 och MPeG-4 vilket innebär stöd

för HDtv och nya MPeG-4-kanaler i marknätet. n

LG:S Nya NetBooK

LG:s nya netbook x110 kombinerar design med inbyggt mobilt

bredband (turbo-3G), en skärm på 10 tum samt ett hårddiskutrymme

på 160GB.

– Mobil kommunikation handlar idag lika mycket om röst som

data. Därför är det glädjande att vi närmar oss netbook-marknaden

med denna spännande, stilrena och tekniskt avancerade produkt.

vi vet att människor vill ha möjlighet att koppla upp sig till Internet,

var de än befinner sig. Nu gör vi det möjligt för dem med

LG x110, som är fulladdad med tekniska finesser, säger Fredrik

Lundqvist, Senior Product Specialist på LG electronics.

Processorn är den strömsnåla Intel atom, operativsystemet

Windows xP Home och skärmen är på 10 tum med upplösningen

1024x600 pixlar. LG x110 finns i versioner med eller utan inbyggt

mobilt bredband (turbo-3G) och är även utrustad med WLaN

802.11 b/g och 10/100 ethernet. n


edaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58 produktnyheter

lItEN & sMart Mus

sandberg Wireless Mini Mouse är en mus med usb-mottagaren

lätt åtkomlig.

Ett litet tryck på den silverfärgade knappen ovanpå musen så

åker den kompakta usb-mottagaren ut ur musens ena ände. sätt i

den i datorn, så är den trådlösa musen klar att användas. Här är det

inte fråga om att göra krångliga Id-inställningar eller att behöva

knappa in koder för ihopparning.

– det är ett mycket enkelt koncept. Fördelarna är lätta att se

och dessutom är den liten och söt. Inga kablar eller krångliga

inställningar, ingen stor mus i väskan och inget behov av musmattor.

den fungerar faktiskt bra även på ett tågsäte eller ett par

jeans. Och mottagaren försvinner aldrig i väskan heller, eftersom

du skjuter in den i musen när du är klar och tar ut den igen när

du behöver den, säger Erling Hoff Petersen, försäljningschef på

sandberg a/s. n

Fullutrustad & bärbar tV

lava Electronics nya tV, Flex line, har det mesta inbyggt och det

finns möjlighet att byta dekorram efter favoritfärg.

Flex line finns i 15, 19 och 22 tum och den mindre storleken

vänder sig till gästrummet, köket, barnrummet, husvagnen eller

båten. Inbyggt finns bland annat dVd-spelare och digitalbox.

– Nu slipper man trassla till tillvaron med en massa prylar och

sladdar, eftersom Flex line har allt inbyggt. Har du inget abonnemang,

välj kanallistan för fria kanaler som skapas automatiskt,

säger Per Kristiansson, produktansvarig på lava Electronics.

Flex line är en av de första tV-apparaterna där man mycket enkelt

kan byta ramar efter inredning och humör. att byta dekorram

är lika enkelt som att byta kanal. det går till och med lika snabbt.

lava anger att man samarbetar med flera leverantörer av Ca moduler

för att säkerställa god kompabilitet.

Flex line:

* Hd ready godkänd

* Inbyggd digitalbox

* Common Interface möjliggör att ta emot boxers betalkanaler

* FM-radio

* dVd-spelare som stödjer de flesta format

* Cd-spelare

* MP3-spelare

* Ett flertal ingångar för externa källor

* Kortläsare för olika typer av minneskort.

* Hörlursuttag

* dekorramar (tillbehör): vit, svart, röd, orange, rosa, grön n

lItEN MEdIasPElarE VäxEr

Plextors hårddisk/mediaspelare, Media x, för PC-till-tV har växt

i kapacitet till 500Gb, men den är fortfarande i fickformat och

väger cirka 230 g.

– det är inte länge sedan vi presenterade vår första Mediax i

fickformat, och den har blivit mycket omtyckt av konsumenterna i

hela Europa – då med 160 eller 320 Gb:s kapacitet. den nya mediaspelaren

på 500 Gb är ännu mer tilltalande, särskilt med tanke

på den annalkande julen då den blir utmärkt som julklapp. den är

suverän för överföring av bilder eller Hd-filmer till tv:n hemma,

säger rudy de Meirsman, sales & Marketing Manager på Plextor.

den lilla mediaspelaren har utbytbara fodral i olika färger, och

den är 17,5 mm tunn (och 78 mm bred), och därmed inte mycket

större än de minsta bärbara hårddisklådorna på 2,5 tum.

Plextor Mediax består av en rymlig hårddisk på 160/320/500Gb

med bred kompatibilitet för populära filtyper – bland annat dVdmapp,

divx, xvid, MPEG-1/2/4, MP3 och JPEG.

specifikationer:

* Hårddisk: 2.5-tums sata I/II, 7 200 rpm (varv/minut)

* Filsystem: Fat32 eller NtFs

* PC-gränssnitt: usb 2.0

* audio/Video: Kompositvideo + audio r/l (3,5 mm uttag)

* Komponentvideo: Y, Pb, Pr (3,5 mm telefonuttag)

* Operativsystem som stöds: Windows Vista/xP/2000/Me/98sE

* divx-text: Idx/sub, srt, ass, ssa, sub typ II, sMI, Psb

* VOb på hårddisk: dVd Meny/audio/textning/Vinkel

* Video: 720 x 576 pixlar

* JPEG stillbilder: 5 120 x 3 840 pixlar

* MP3: 320 kbps

* Privatmapp: lösenordsskyddad i både tv- och pc-läge

* Mått: 132 x 78 x 17,5 mm, vikt: 228 g (cirka, inkl. hårddisk)

* Mediatyper: MPEG-1/2/4, divx, xvid, mp3, WaV, JPEG

* Mediafiler: dat, mpg, mpe, mpeg, vob, m2p, avi, divx, xvid, jpg,

jpeg, mp3, wav n

rateko 11/2008 89


produktnyheter

Digitalt mätinstrument

macab har lanserat televes H-45, ett nytänkande inom bärbara

instrument. genom införande av digitaltekniken fullt ut, har prestanda

nu kommit upp i en nivå som överträffar många verkstads

och utvecklingsinstrument, anger macab. men kanske än viktigare

är arbetsmiljöaspekten för installatören. med ett lättviktsinstrument

på 2,3 kg som mäter allt och med en batterilivslängd på upp

till 5 timmar ger det en väsentligt förbättrad arbetsmiljö.

unikt är också mätområdet 5–2500 mHz som kan bearbetas och

avläsas utan bandinställningar och hopp. Kort sagt kan man kalla

detta en revolution inom bärbara instrument fullt jämförbar med

övergången analog till digital tV, menar macab.

med hjälp av digitalprocessorer har man uppnått mycket som

tidigare inte var möjligt i ett bärbart instrument. Bland fördelarna:

* snabbare och mer exakt än något annat bärbart instrument.

upp till 20 mHz kan digitalt analyseras på mindre än 10 ms.

* lättarbetade menyträd för enklast möjliga handhavande. Dessutom

med macro och snabbval.

* nytänkande när det gäller visning med all information tillgängligt

samtidigt som bilden visas.

* med den digitala processtekniken är allt uppdaterat i realtid.

* echo mätningar för identifiering av ”skuggor”.

* graph logger som förmedlar alla mätvärden till excel.

* grafisk snabblogg för ögonblicklig problemidentifikation.

H-45 finns i två utförande, advance och Basic. Basic modellen

saknar vissa mätfunktioner. n

90 rateko 11/2008

redaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58

FjärDe KreatiVa sViten

adobe har lanserat adobe Creative suite 4, en omfattande uppgradering

av produktfamiljen med integrerade verktyg för grafisk

design och utveckling. adobe anger att nya Creative suite 4

erbjuder stora fördelar tack vare ett mycket effektivare arbetsflöde

som river murarna mellan designer och utvecklare. adobes hittills

största enskilda lansering omfattar fyra olika utgåvor av programsviten:

adobe Creative suite 4 Design, Creative suite 4 Web edition,

Creative suite 4 Production Premium, samt adobe master

Collection. Vid sidan av dessa lanseras 13 fristående program i nya

versioner, samt 14 integrerade teknologier och sju olika tjänster.

i adobe Creative suite master Collection Cs4 samlas praktiskt

taget alla adobes nya applikationer inom design och utveckling,

teknologier och tjänster i en och samma låda – den mest heltäckande

kreativa arbetsmiljön någonsin...

– Designers och utvecklare formar vårt sätt att ta till oss information,

hur vi delar med oss av idéer, säljer produkter, berättar

historier och skapar upplevelser som vi minns – oavsett om det

sker i tryck, på webben eller via mobila enheter. Vare sig du jobbar

med utveckling av rika internet-applikationer, video eller en

tidning så har adobe Creative suite 4 kraftfulla verktyg för att

lyfta produkter, varumärken och idéer så att de når ovanför bruset,

säger adobes koncernchef shantanu narayen.

adobe Creative suite 4 och de tillhörande fristående produkterna

blir enligt planerna klara för leverans i oktober 2008 i engelsk

version. Creative suite 4 Design Premium kommer senare i svensk

version. n

B&O earset 3

Bang & Olufsen har lanserat en ny version av sitt stereoheadset

med sladd och inbyggd mikrofon, utformat för att sitta stadigt

och bekvämt på alla öron samt ge optimal ljudkvalitet även med

iPhone.

ljudåtergivning är en av Bang & Olufsens kärnkompetenser,

vilket enligt företaget exemplifieras tydligt med det lilla headsetet

earset 3, ett högt signalbrusförhållande innebär att det irriterande

bruset man får med många headset och hörlurar nästan inte

förekommer, istället hör man varje detalj i musiken. earset 3 har

utvecklats speciellt för att så exakt som möjligt följa örats konturer

och kurvor, vilket gör att man kan höra ljud som annars skulle gå

förlorade, anger B&O.

earset 3 är utformat i robusta material: tillverkad i borstat

aluminium och med ett speciellt ytskikt av mjukt gummi. earset

3 väger åtta gram per hörlur och med den nya minijack-kontakten

kan earset 3 också användas med alla mP3-spelare, samt med

iPhone. n


edaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58 produktnyheter

lG:s rENoir

lG lanserar renoir (KC910), företagets första mobil med 8-megapixelkamera

kombinerat med avancerade multimediafunktioner

och komplett touchskärmsgränssnitt. renoir med 8 megapixels

kamera och komplett touchskärmsgränssnitt släpps till försäljning

i slutet av oktober. Mobilen har, enligt lG, extremt god kamerakvalitet,

de senaste multimediafunktionerna och en 3-tums full

touchskärm.

Kameran i renoir har, förutom schneider-Kreuznach-optik,

xenonblixt och iso ljuskänslighet upp till 1600, fler avancerade

funktioner som bildstabilisering, autofokusering och manuell

fokusering. Vidare inkluderas funktionerna ansiktsigenkänningsteknik,

smile shot-funktion, som automatiskt fångar leende motiv

och en funktion som upptäcker om motivet blinkar eller blundar.

Med en inbyggd GPs-mottagare kan bilder geotaggas för att senare

kunna markeras på en interaktiv karta. Ett flertal motivlägen

som hittills endast funnits i digitalkameror ingår.

renoir är den första mobiltelefonen från lG med stöd för

dolby Mobile, en plattform som innehåller funktioner för att förbättra

ljudet och ge ett djupt, rikt och rent, samt kraftfullt basljud

vid musiklyssning.

renoir kan spela in video från 5 fps upp till 120 fps vilket gör att

inspelningen kan anpassas till både långsamma och snabba förlopp.

Vid uppspelning av video finns stöd för divx- och xvid-formaten.

renoir har försetts med a-GPs som är kompatibel med HsdPa

(turbo-3G) med uppkoppling upp till 7.2 Mbps och Wi-Fi

för snabbare internet. n

Nya studioblixtar

aifo meddelar att Elinchrom introducerar en ny serie studioblixtar,

Elinchrom bxri, som enkelt kan anpassas till fotografens

individuella önskemål tack vare en rad nya innovativa funktioner.

Elinchrom bxri finns i två versioner 250 Ws eller 500 Ws,

vilka ersätter de populära modellerna style Fx/bx, och är avsedda

för professionella porträtt, mode och reklamfotografer.

Elinchrom bxri har programmerbara funktioner i kombination

med trådlös styrning via inbyggd skyport, för att ge fotografen

total frihet. uteffekten kan varieras över 5 bländarsteg i valbara

intervaller, 1/10, 1/3 eller 1/2.

Nya funktioner: inbyggd skyport transceiver ger fjärrstyrning

av uteffekt och blixtutlösning, Eye-Cell - intelligent slavtändning

(känner av eventuella förblixtar), VFC - Visuell laddningsindikation

(inställningsljuset släcks efter utlöst blixt och tänds vid full

uppladdning), Vss - uteffekt variabel i 1/10, 1/3 eller 1/2 bländarsteg,

termostatstyrd fläkt (fläkten startar vid behov), Multivolt

90-270 V. n

raCKlösNiNG För iPod

starfelt har lanserat Numark idec, en rackmonterbar lösning för

både uppspelning och inspelning med iPod.

Med idec kan man enkelt spela upp musik och videos från sin

iPod. Enheten har dessutom en ingång som kan användas för

audioinspelning, rakt in på ipoden (44, 1kHz).

som spelare passar idec till exempel för uppspelning av musik

och videos i presentationssammanhang, restaurang och barmiljö

samt för scenframträdanden. idec är också en idealisk enhet för

musiker, dJs eller ljudtekniker som vill spela in sitt framträdande/

arbete och ett måste i varje teknikrack, anger generalagenten starfelt

Company ab. Mer info: www.starfelt.se. n

rateko 11/2008 91


produktnyheter

HemmaBioProjektor till lågt Pris

efter Full-HD baserade projektormodellen X10 utmanar inFocus

nu i prisklassen under 10000 kr, genom att lansera nya X9 som

bygger på den senaste DlP Brilliantcolortm 720p (HD ready)

tekniken från texas instruments.

– Det nyutvecklade färghjulet har numera sex individuella

färgsegment, som täcker in en större färgrymd än någonsin, vilket

ger starka och levande färger, tidigare ej möjliga i denna prisklass,

samtidigt som ett högt ljusflöde och kontrast bibehålls. med denna

HD ready projektor, för under 7000 kr, vill vi att folk skall upptäcka

den värld som högupplöst projektion är, jämfört med de mer

konventionella tV-storlekarna, som i bästa fall sträcker sig upp

emot 60 tum. Har man väl fått smak för HDtV och film och spel

i HD upplösning i 100 tum, och att kunna se alla detaljer i naturlig

upplösning och storlek, så är det svårt att gå tillbaka till tV:n,

säger Fredrik ros, konsumentspecialist på inFocus nordic.

X9 är enkel att justera in direkt på ett bord, om man direkt vill

kunna koppla in sin Blu-rayspelare, DVD-spelare, spelkonsol eller

dator. takmontage kan också enkelt göras, och en 90-100 tums

bild uppnås på 3.1-3.6 meter från duk. Bland X9:ans ingångar

finns HDmi v1.3 med Deepcolor stöd, som gör att den är förberedd

för att kunna projicera över 1 miljard färger. tillsammans

med komponent, s-video, komposit, Vga in/ut och rs232, så

ger X9:an anslutningsmöjligheter möjligheten att koppla in alla

tänkbara bildkällor. n

92 rateko 11/2008

redaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58

Dator meD tryckkänslig skärm

med HP touchsmart iQ500 krävs varken tangentbord eller mus

för att spela upp favoritmusiken, skapa spellistor, hantera bilder,

kolla vädret eller titta på tV, eftersom den har en tryckkänslig

skärm.

mjukvaran i HP touchsmart iQ500 gör det enkelt att njuta av

bilder, film och musik. i musikspelaren kan användaren bläddra sig

igenom musiksamlingen på flera olika sätt. och med den medföljande

fotoprogramvaran kan användare enkelt beskära, redigera

eller spela upp sina favoritbilder, men även ladda upp dem på HPs

webbaserade fototjänst, snapfish.

med touchsmart iQ500 kan användaren även titta på och

spela in sin favorit tv-serie. Den inbyggda DVD-brännaren ger

dessutom möjlighet att bränna ner egna filmer på DVD eller ladda

upp dem på youtube direkt från mjukvaran. inbyggda högtalare,

webbkamera och mikrofon gör det enkelt att hålla kontakt med

släkt och vänner över internet genom videochat.

Datorn är utrustad med en högupplöst 22-tums bredbildsskärm,

4gB arbetsminne, minneskortsläsare och en intel core 2 Duoprocessor.

allt detta i en integrerad enhet som endast kräver en

sladd för att kopplas in. Det tillhörande trådlösa tangenbordet

med låg profil och integrerat Wlan ger frihet.

HP touchsmart iQ500 uppfyller kraven hos energy star och

levereras i en helt ny typ av förpackning som reducerar utnyttjandet

av plast som stötdämpande material. n

stor skärm & Blu-ray

med en bildskärm på hela 18,4 tum med Full HD samt inbyggd

Blu-rayspelare lanseras sony Vaio aW som den enda bärbara

datorn i sitt slag på marknaden.

Vaio aW har 3leD bakgrundbelysning (som tidigare funnits på

toppmodellerna av sonys Bravia lcD-tV) och tekniken bygger

på rött, grönt och blått ljus från lysdioder, vilket skall resultera i

ett extremt brett färgomfång som till och med klarar av att återge

hela färgrymden hos adobe rgB. Bildskärmen har Full HDupplösning

(1920 x 1080 pixlar). aW-modellerna levereras med

fotoredigeringsprogrammet adobe Photoshop elements.

Datorn har Dolby Home theatre-ljud och 2.1-högtalare,

tillsammans med en inbyggd subwoofer, och för den som så önskar

finns en HDmi-utgång som gör det möjligt att få hela HD-upplevelsen

på en stor HDtV eller hemmabioanläggning. under skalet

finns intel core 2 Duo t9400-processorn och 3D-grafik från

nvidias 512mB geForce 9600m gt. n


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 508 938 58 PRODUKTNYHETER

FUNKTIONSFYLLDA NAVIGATORER

Mio har lanserat nya GPS-navigatorer i Moov-familjen, Moov

500-serien, med 4,7 tum stora skärmar, nyaste funktionerna och

senaste designen.

Moov 500-serien är en utökning av den populära Moov-familjen.

De nya modellerna är de mest funktionsspäckade GPS:erna

från Mio någonsin, anger företaget. Samtliga modeller i Moov

500-serien har en 4,7 tum stor skärm för bättre användarvänlighet

samt de senaste kartorna från TeleAtlas (V.2008.4).

Alla modeller i Moov 500-serien är utrustade med en aluminiumram

och en antirefl ex-behandlad 4,7 tums LCD-skärm. Den

stora skärmen gör att det fi nns plats för större och tydligare kartor,

ikoner och menyalternativ. Samtliga modeller i 500-serien är 18

millimeter tunna vilket gör att de väger lite och är lätta att ta med

sig.

Bland funktionerna fi nns MioMore, Local Search och NavPix.

MioMore är Mios mjukvara för att bland annat ladda ner intressepunkter

(POI) medan Local Search kan bistå med den senaste och

mest uppdaterade informationen om hotell, affärer och tjänster

direkt i GPS:en via en mobiltelefon. NavPix gör det möjligt att

skapa, dela och lagra information om platser med hjälp av geotaggade

bilder från den inbyggda kameran. NavPix låter dig också ta

del av över en miljon geotaggade bilder på byggnader och platser

via Flickr och Google Earth.

I den nya 500-serien satsar Mio på ökad säkerhet genom att

fokusera på ljudinstruktioner under navigeringen. I 580- och

560-modellerna läses gatunamnen upp automatiskt och det går

®

en distributör nära dig

också att använda GPS:en som handsfree till mobiltelefonen,

via Bluetooth. Modellerna 510 och 580 har också trafi kinformation

i realtid (TMC) så att föraren kan få snabb information om

eventuella hinder längs med rutten. Det fi nns också snabbknappar

till räddningshjälpen vid nödsituationer. För bättre ljudkvalitet har

Moov 580 dessutom inbyggd FM-sändare som gör det möjligt att

spela upp allt ljud från GPS:en via bilens stereo. ■


HalvsidaKavsetp08.indd 1 2008-09-18 16:09:09

RATEKO 11/2008 93


PRODUKTNYHETER

HELIUM-HÅRDDISK TILL AIR-DATOR

Iomegas portabla hårddisk eGo Helium lagrar 320GB i design

som är specialanpassad för MacBook Air – både gällande formgivning

och kompatibilitet. Iomega eGo Helium (som är 16

mm tunn, väger 200 g och har ett skal i anodiserat aluminium)

utnyttjar fördelarna i cloud computing, med Mozy online backup

service, som ger användare ett högt värde samt säkerhet för säker

lagring, säkert skydd och säker tillgång till viktiga fi ler, anger

företaget.

Den är formaterad med Apples HFS-fi lsystem och har Iomegas

Drop Guard-funktion som skyddar hårdddisken från fall på 1,3

meter. Iomega eGo Helium får ström från USB-porten, så det

fi nns inget behov av extern strömtillförsel.

– Iomegas portabla hårddiskar eGo har fått mycket uppmärksamhet

genom att erbjuda konsumenter ett stort urval av färger.

eGo Helium utökar Iomegas engagemang att kombinera funktion

med snygg design. Det som gör eGo Helium till ett exempel på

effektiv industriell design är sättet den kombinerar en 320GB

hårddisk till ett hållbart och slimmad produkt med mycket lagringsutrymme,

samtidigt som den är användarvänlig och liten nog

för att ta med sig överallt, säger Peter Wharton, vice president of

marketing, Iomega Corporation.

Datoranvändare som använder sig av Windows XP eller Vista

operativsystem kan formatera om eGo Helium till NTFS för

användning med endast Windows, eller så kan den formateras om

som Fat 32 för användning med både Mac och Windows PC. ■

94 RATEKO 11/2008

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 508 938 58

GPS & TV I ETT

Bosch dotterföretag Blaupunkt har lanserat GPS-navigatorerna

TravelPilot 500 och TravelPilot 700, som innehåller en hel del

funktioner.

En integrerad videokamera fi nns på baksidan av båda navigatorerna

och gör det möjligt att projicera vägen framför bilen på

färgskärmen. I videonavigeringsläget visas pilarna för att svänga

på skärmen över fi lmen av den verkliga trafi ksituationen från videokameran.

Det gör väganvisningen mer realistisk och lättare att

förstå, menar Blaupunkt. GPS:en är även försedd med en kamera

som användaren både kan fotografera med och fi lma med i underhållningssyfte.

Den integrerade kameran kan även läsa av skyltar

för hastighetsbegränsning och påvisa dessa för föraren vilket kan

göras både akustiskt och visuellt.

– Videokameran är en viktig säkerhetsfunktion då hastighetsinformationen

som är lagrad i vägkartorna inte alltid är aktuell vid

exempelvis vägarbeten och trafi komläggningar, säger Johan Lilja,

Försäljningschef på Blaupunkt i Sverige.

För högsta säkerhet är GPS:erna även utrustade med traditionella

förprogrammerade hastighetsbegränsningar och ”sign

recognition” aktiveras först då avvikelser upptäcks.

En DVB-T mottagningsmodul är integrerad i TravelPilot 700,

som kan ta in fl era olika digitala TV-kanaler. Passagerare kan på

så sätt se på TV och Text-TV under resans gång. Genom EPG

(Eletronic Program Guide) ges en överblick av alla registrerade

TV-stationer och TV-program vilket gör att TravelPilot 700 även

lämpar sig som en portabel TV utanför bilen.

Båda GPS:erna har ett röststyrningssystem för destinationsangivelser

där en feltolerans för stadsnamn underlättar inmatningen.

Det är särskilt användbart vid färd i andra länder där utländska

namn ibland kan vara svåra att uttala. Med hjälp av Bluetooth-tekniken

kan produkten även användas som en handsfree högtalartelefon

för säkra mobiltelefonsamtal under bilkörning. En integrerad

ljussensor ändrar automatiskt ljusstyrkan i displayen. Styrkan

ändras från dag till natt eller exempelvis vid färd genom en tunnel.

Kartor för 42 länder, inklusive Ryssland, är förinstallerade i båda

navigatorerna.

Ytterligare en nyhet för båda GPS:erna är uppkopplingsmöjligheten

till Internet genom WLAN. Med en enkel konfi guration

kan de användas till obegränsat surfande för att exempelvis lyssna

på Podcasts eller läsa e-post. Genom Internettelefoni, så kallad

VoIP (Voice over Internet Protocol), ges tillgång till gratis telefoni

till hela världen genom datornätverk (VoIP-to-VoIP).

Det medföljande Microsoft Offi cepaketet i TravelPilot 700

innehåller program som läser dokument i Word, Excel och Power

Point samt PDF-läsare, e-postkonto, kalender och Paint.

TravelPilot 500 och 700 är utrustade med en Dual Core

Titanium-processor med en klockfrekvens på 500 MHz för hög

reaktionshastighet samt ett rymligt minne på 8GB. Båda enheterna

kan ladda in och spela MP3/WMA fi ler för musik och fi lm

samt visa digitala bilder från SD-kort upp till 8GB. En frasbok

översätter meningar från en mängd olika områden i 18 språk och

fl era spel ingår.

TravelPilot 500 är utrustad med samma funktioner som Travel-

Pilot 700 förutom DVB-T samt Offi ce-applikationerna. ■


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 508 938 58 PRODUKTNYHETER

FULL HD PROJEKTOR FÖR HEMMET

Sony har lanserat Bravia VPL-HW10, en ny Full HD projektor

(upplösningen 1920 x 1080 pixlar) med dynamisk kontrastjustering.

Med Sony SXRD (Silicon X-tal Refl ective Display) menar

Sony att man uppnår biofi lmens detaljrika, klara och mjuka

rörelser. De små och hårt packade bildpunkterna ger en mycket

fi nkornig bild utan bieffekter och den mycket snabba svarstiden

på 2,5ms innebär att man får en silkesmjuk återgivning av rörelser,

anger företaget

VPL-HW10 har ett objektiv med manuell 1,6x zoom och kan

justeras både horisontellt och vertikalt, vilket gör projektorn enkel

att installera i en rad olika miljöer.

Med Bravia Engine 2 skall man få levande färger och exceptionellt

hög bildkvalitet. De åtta bildförbättringsstegen görs i realtid

och ger en bild som är optimerad på alla sätt – från den noggranna

kontrasten till den exakta färgåtergivningen. Den avancerade

kontrastfunktionen Iris 2 fungerar som människans öga som svarar

dynamiskt på ljusnivån i varje scen och alltid väljer den optimala

kontrasten, och med det höga konstrastförhållandet 30000:1

(skillnaden mellan totalsvart och helvitt) tar Iris 2 fram detaljer i

mörka sekvenser och gör så att ljusa scener inte ser urtvättade ut,

enligt företaget.

VPL-HW10 stödjer den nya videostandarden x.v.Colour för

ännu naturligare färger. Man kan också justera en enstaka färg i

projektorn utan att andra färger påverkas. Vill man justera hudtonen

kan man alltså göra det utan att det påverkar färgen på himlen

eller bakgrunden i bilden.

en distributör nära dig

Med sina två HDMI-ingångar klarar VPL-HW10 att ansluta

två videokällor, som till exempel Blu-rayspelare, som kan återge

det exakta fi lmoriginalet med 24 bilder/s. Eftersom projektorn har

”24p True Cinema”-funktion kan den återge fi lmen exakt så som

den spelades in. Genom HDMI-tekniken kan man också starta alla

sina delar i ett hemmabiosystem med en enda fjärrkontroll. För att

ge bästa möjliga fi lmupplevelse har Sony också fått ner fl äktljudet

till en viskning – det anges vara 22dB. ■

HalvsidaKavsept08b.indd 1 2008-09-18 16:15:25

RATEKO 11/2008 95


PERSONNYTT

PANASONIC

Olivia Enquist tillträdde som

Nordic Product Manager för

TV (plasma och LCD) på

Panasonic den 1 oktober.

Olivia Enquist kommer närmast

från Warner Home Video

där hon arbetade som Nordic

Product Manager. ■

96 RATEKO 11/2008

PANASONIC

Hanna Oscarsson tillträdde 1/9

som Nordic Product Manager

för Panasonics optiska

produkter (digitalkameror och

videokameror) samt media.

Hanna kommer från en

tjänst som Sales Manager i

Norden för Panasonics värmepumpar,

och arbetade dessförinnan

på Arvid Nordquist

med Classic kaffe. Hanna är

utbildad till civilekonom. ■

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 508 938 58

SIBA

Xerxes Malekani började som

försäljningschef på SIBA den 6

oktober. Xerxes kommer närmast

från tjänsten som Head

Of UK & Germany på Storytel

och har lång erfarenhet av

ledarskap och försäljning. Han

har även arbetat som Head Of

Indirect Sales för Telenor och

Nordic Sales & Business Development

Manager för VeriSign.

– Vi är mycket glada över

rekryteringen av Xerxes

Malekani. Han har en lång och

gedigen erfarenhet av management

och många egenskaper

som är viktiga för den nyckelroll

han kommer att ha här på

SIBA, säger Fabian Bengtsson,

VD SIBA AB.

– Det ska bli riktigt intressant

och roligt att arbeta på

SIBA. Jag ser fram emot att

vara med i arbetet att stärka

varumärket, utveckla företaget

och fortsätta arbetet med att

bygga en säljorganisation av

världsklass inom detaljhandeln.

SIBA fortsätter dessutom att

expandera och vi öppnar ett

nytt varuhus utanför Oslo

senare i höst, berättar Xerxes

Malekani. ■

NEC

Fredrik Tumegård blir ny VD

för NEC Scandinavia. Han

efterträder Mats Almgren som

har haft rollen de senaste tre

åren och nu går vidare som

VD för Canal Digital i Sverige.

Fredrik kommer närmast från

Huawei där han har haft en roll

som sälj- och marknadschef,

norra Europa.

NEC Scandinavia arbetar

idag med tre affärsområden i

Norden och Baltikum. Display

Solutions, Network Solutions

och det nya området IT

Solutions.

– Det ska bli mycket intressant

att få arbeta med NEC

i denna fas. Min vision är att

koppla ihop de olika verksamheterna

och tydligare profi lera

vad NEC står för och erbjuder.

Jag har varit med om att bygga

upp Huawei från totalt okänt

till att bli en av regionens

starkaste aktörer på nätverksmarknaden.

Med NEC börjar

jag istället med ett etablerat

företag med gott renommé

och ett starkt team dedicerade

människor vilket kan bli hur

bra som helst, säger Fredrik

Tumegård.

Fredrik har, förutom positionen

på Huawei, arbetat på

Ericsson och som vd för ett

av Telias dotterbolag. Han är

ingenjör från början men har

även studerat ekonomi och

management. ■


edaktör / ola larsson / tel 08 - 508 938 58

InFoCUS

Fredrik Ros har anställts som

Business Development Manager

på InFocus.

Fredrik har under lite mer än

10 år arbetat med data/video

projektorer, bland annat hos

InFocus Sweden aB, både på

distributörs-, återförsäljar- och

slutkundssidan. Fredrik var under

sina tidigare år på InFocus

bland annat med i det InFocus

home Team som under 2003

och 2004 planterade InFocus

dåtida hembiovarumärke

Screenplay på den Europeiska

hembioprojektorkartan.

Fredrik arbetade 2007-2008

som säljare hos en av de största

distributörerna på projektorer,

med inriktning på att stärka

befintliga och nya återförsäljarkonton

på hembiosidan. n

Blankettservice

Blankettförsäljning

kH Marketing

kantorsvägen 152

233 39 svedala

tel: 0705-32 35 50

fax: 0705-32 35 48

ShaRp

peter Svensson är Sharps nya

distriktschef för konsumentprodukter

i Stockholm.

peter har mycket lång erfarenhet

av branschen från bland

annat Thomson och nokia/

Luxor och kommer närmast

från en liknande befattning på

JVC.

– att jobba på Sharp blir

en ny erfarenhet med nya

produkter. Företaget har stor

bredd och stora skärmar och

det ska bli kul att få möjlighet

att utveckla handlarna i Mälardalen.

Det ska verkligen bli

spännande att följa Sharp som

är världsledande inom LCDtekniken

in i framtiden, säger

peter Svensson. n

Den av många av Elektronikförbundets medlemmar

uppskattade servicen med blankettförsäljning har tagits

över av KH Marketing i Svedala. Bakom detta företag

står Kjell Hallberg med mångårig erfarenhet från

branschen, såväl från leverantörsledet som i egenskap av

handlare.

e-post: khm.service@telia.com

(enklast är att beställa via e-post) Kjell Hallberg.

phILIpS

Ronald Maagdenberg tillträdde

1 oktober som VD för philips

i norden. han efterträdde Åke

Strömberg som varit verksam

inom philips i 14 år, varav 11

år som VD. Ronald Maagdenberg

är sedan ett år ansvarig

för philips sektor Consumer

Lifestyle i norden och han

fortsätter som sektorchef i

kombination med rollen som VD.

– Jag ser fram emot min nya

uppgift och möjligheten att få

en fördjupad inblick i norden.

För philips räkning är norden

ett mycket viktigt område. här

är intresset extra stort för en

hälsosam livsstil, välbefinnande

och god design. ni är dessutom

tidiga med att anamma

den senaste tekniken. philips

bygger på en kombination av

dessa områden och att arbeta i

norden kommer att bli speciellt

intressant just på grund av

detta, säger Ronald Maagdenberg,

som tidigare arbetat inom

philips i holland, Österrike,

Tyskland och Danmark.

– Jag ska utveckla det som

Åke Strömberg redan påbörjat

vad gäller enkelhet i allt

philips gör. Det ska vara lätt

att göra affärer med philips,

vi ska erbjuda produkter med

avancerad teknik men som

är enkla att använda och våra

interna processer ska förenklas

så långt det över huvud taget är

möjligt. Vår bransch är mycket

komplex, och just därför måste

vi aktivt jobba med enkelhet

som ledord, säger Ronald

Maagdenberg. n

personnytt

Canon

annika Ferlin har anställts

som marknadschef för den nya

enheten Customer & Channel

inom Canon Business Solutions.

Bildandet av Customer

& Channel är en del i en

europeisk omorganisation som

genomförts för att öka Canons

kundfokus. I sin nya roll kommer

annika, tillsammans med

tre medarbetare, att ansvara

för alla marknadsföringsaktiviteter

inom Canon Business

Solutions, samt att skapa och

genomföra Canons strategier

för att möta de specifika behov

som respektive kund och säljkanal

har.

– Vår roll inom Customer

& Channel är att bli experter

på kunden och dess behov och

skapa och planera aktiviteter

som möter den kunskapen.

Målgruppsanpassad kommunikation

är något jag verkligen

brinner för och utmaningen

blir att sätta oss in i och

verkligen förstå våra kunders

drivkrafter, på vilka grunder de

fattar beslut och hur de tänker.

Utifrån detta tar vi fram den

rätta kundanpassade kommunikationen

och verktygen som

behövs för att öka försäljningen

och stärka Canon som varumärke,

säger annika Ferlin.

annika Ferlin är utbildad

i marknadsföring på RMI

Berghs och har över tio års

erfarenhet från reklambyråvärlden

där hon arbetat som projektledare.

Senast kommer hon

från en roll som marknadschef

på Fidelity International. n

rateko 11/2008 97


K R Ö N I K A

Bara några rader... om talangjakt bland designstudenter

För några veckor sedan bevakade jag fi nalen av Electrolux

designtävling för studenter från hela världen. Det var sjätte

året som företaget arrangerade tävlingen och temat i år var

lösningar för iGenerationen, alltså 25 till 35-åringarna som

levt med verktyget Internet som en självklarhet i arbetet och på

fritiden sedan barnsben. Tävlingen är inte intressant enbart för

att det handlar om design och nya lösningar på nya (eller välkända)

problem från unga och kreativa designstudenter. Den

ger samtidigt en befriande inblick i de olika verkligheter som vi

lever i runt om på denna planet eftersom de tävlande kommer

från olika världsdelar.

I

år hade nio fi nalister kvalifi cerat sig från de 600 inlämnade

förslagen; fem från Europa, en amerikan och tre asiater.

Vann gjorde österrikaren Stefan Buchberger från University

of Applied Arts i Wien som designat ett helt nytt kylskåpskoncept

i delar för studentkorridoren, där varje student

ansvarar för sin del och som också kan förfl yttas. På andra plats

kom en kines med tvättkorgen som även tvättar automatiskt

och skickar sms när allt är färdig. Trea kom en fransman med

ett stekbord på hjul. Efter prisutdelningen befann sig Stefan

Buchberger i ett lyckligt chocktillstånd, 5.000 euro rikare och

med sex månaders praktik framför sig på någon eller några av

Electrolux globala designcenters – ett rejält karriärslyft, som

säkert kan leda till en fortsatt framtid inom industridesign i

allmänhet och kanske Electrolux i synnerhet. Vem vet?

Vogel’s FaceValue är en vinnare för alla

Eddie the Face präsenterar FaceValue, Auroras coola säljkampanj för vintersäsongen.

Dealeraddress

Att arrangera en global designtävling för unga studenter är

naturligtvis, som jag ser det, ett genidrag av Electrolux.

Dels därför att man genom tävlingen scannar av vilka

framtida talanger som finns på de olika designutbildningarna

world wide, dels scannar av vilka trender, idéer och problemlösningar

dessa talanger skapar.

Dessutom är det ett intelligent sett att arbeta med varumärket

och sprida kännedom om det i viktiga målgrupper, som

framtida konsumenter – här i form av nyckelgruppen designstudenter

från hela världen.

Jag fi ck under fi naldagen även möjlighet att få en pratstund

med sydkoreanska jurymedlemmen Younghee Jung, Senior

Design Manager vid Nokias designstudio i London. Jag frågade

henne om varför det inte anordnas fl er designtävlingar för

studenter, varför anordnar inte Nokia en tävling för framtidens

mobiler, varför anordnar inte något företag en designtävling

för framtidens TV-apparater eller helt andra och nya

produkter som vi ännu inte sett exempel på?

Jo, Nokia gör så, menade Jung, och visade prov

från en designtävling från tre slumområden i olika

världsdelar och med nya lösningar på problem som

vi i den välmående västliga världen inte har en tanke

på. Det fi nns så oändligt många olika livsvillkor

som en producent kan dra nytta av i sin globala

produktion till allt mer självmedvetna kunder. Jan Bjerkesjö

Plasma / LCD väggfästena från Vogel’s är erkända som marknadsledande inom audiovisuella monteringslösningar.

Vogel’s högkvalitativa produkter är utformade för att förbättra kundens audio / video upplevelese genom enastående

produktdesign.

www.marginbooster.eu

Hitta de fästen och möbler som passar till din kunds favoritskärm

med hjälp av Vogel’s FlatscreenFitter på www.auroragroup.eu

Dealeraddress

CHANGING PERSPECTIVES WWW.VOGELS.COM

Vogels - Rateko - 231008.indd 1 23-10-2008 14:47:15

98 RATEKO 11/2008


Alltid den smartaste rutten.

TomTom IQ Routes.

Den snabbaste rutten till din destination kan variera från en söndagkväll till

en måndagmorgon. Nu kan du få den smartaste och mest effektiva rutten med

TomToms unika IQ Routes-teknik.

Vår medelhastighet på vägarna är oftast långsammare än den tillåtna

hastigheten. Detta beror på alla de olika faktorer som påverkar resan, t.ex

trafi kljus, övergångsställen och stökiga vägkorsningar.

Med hjälp av tidigare data från miljontals TomTom-användare räknar IQ Routes

ut bästa möjliga rutt. IQ Routes hittar den smartaste rutten för dig och tar hänsyn

till aktuell veckodag och den verkliga hastigheten som kan hållas på vägarna.

Du sparar tid, pengar och bensin.

Perfekt för användning varje dag, helger, semester m.m. TomTom IQ Routes fi nns

nu på nya TomTom GO. För mer information www.tomtom.com.

Find your way the easy way


S H E ’ S S O P H I S T I C A T E D

Scarlet LG7000 är fulländat designad och konstruerad för maximal prestation.

Med Full HD-upplösning (1080p), 100Hz TruMotion-teknologi och smarta funktioner som Intelligent Sensor,

har hon lika mycket begåvning som utstrålning. Scarlet LG7000 Full HD 1080p LCD-tv.

Se den senaste Scarlet-tv:n i en butik nära dig eller på www.lgscarlet.tv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!