Views
5 years ago

Sammanställning av laboratorieresurser (pdf) - Högskolan Dalarna

Sammanställning av laboratorieresurser (pdf) - Högskolan Dalarna

Sammanställning av laboratorieresurser (pdf) - Högskolan

EMC-Energi och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna Forskning och utvecklingssamarbete Sedan starten 1984 har verksamheten vid ämnet Energi och miljöteknik stadigt vuxit och mognat akademiskt till en stor och aktiv forskargrupp med många pågående projekt. Vi är idag den största solenergigrupperingen i Sverige och vill breddas i vår roll som en viktig aktör för teknisk utveckling av energi- och byggteknik och medverka till ökad användning av förnybar energiteknik. Nu har en ny fas i utvecklingen av laboratorier och forskningsutrustning inletts med ambitionen att utveckla vårt samarbete med industrin. Vårt mål är att både de små och medelstora företagen i regionen ska se oss som en naturlig samarbetspartner i utveckling av sin verksamhet. Detta i form av forskning, utbildning, produktutveckling med mera. Resurser som finns vid höskolan Dalarna är förutom laboratorieutrustning och utrustning för fältutvärdering samt avancerade beräkningsprogram inom energi- och byggteknik, också forskare, tekniker och studenter som via examensarbeten, studentprojekt och forskningsprojekt kan hjälpa till att genomföra era idéer. Vi kan hjälpa till med utveckling och utvärdering samt ge förslag på hur du skall förbättra dina produkter så att effektivitet och prestanda förbättras. Vi kan också göra inledande studier för att undersöka vad som redan har gjorts inom området så att fokus läggs på att utveckla nya saker. Energi och förbränningsteknik Vi har utrustning för att i laboratorium mäta funktion, energiprestanda och emissioner för små biobränslesystem upp till ca 100 kW. Vår specialitet är att studera verklighetstrogna driftsituationer och hur prestanda och rökgasemissioner varierar under olika delar av driftscykeln och utifrån detta arbete identifiera de åtgärder som är verkningsfulla för att öka systemverkningsgraden och minska utsläppen sett på årsbasis. Kompletta värmesystem kan provas under repeterbara verklighetstrogna förhållanden och en nyutvecklad metod, för att mäta på kompletta villavärmesystem har utvecklats (accelererad provning) Mätning under sex dygns verklighetstrogen drift ger ett mått på systemets årliga prestanda och information om eventuella driftsproblem. Metoden är kostnadseffektiv, jämfört med fältmätningar, där man behöver mäta under lång tid för att erhålla motsvarande information. Arbetet fortsätter nu i ett EU-projekt där målsättningen är en harmonisering av provningsmetoden och en utökning till att fungera för alla typer av villavärmesystem. I förbränningslaboratoriet finns bl.a. mätutrustning för att mäta partiklar storleksuppdelat och kontinuerligt. Utrustningen kan också användas för utomhusmätningar för att detektera luftpartiklar i omgivningen från t.ex. dubbdäck eller vedeldning. Simuleringsverktyg och beräkningsresurser Inom forsknings och utvecklingsprojekt använder vi ett flertal olika simuleringsprogram som tex TRNSYS, IDA och ANSYS Icepak som kan användas för detaljerade system- och byggnadssimuleringar och även att studera detaljerade förlopp som t.ex. luftrörelser och värmeöverföring i byggnader. Vi har flera personer med lång erfarenhet av systemsimulering av värmesystem. Målsättningen att ofta studera hur värmesystem eller byggander kan göras mer energieffektiva. Vi har också program för LCA analyser och enklare program för beräkning av byggnaders energianvändning. Byggteknik Forskning kring byggteknik har bl.a. rört trähusbyggande med fokus på energisnåla lösningar och nya tillverkningsmetoder för massiva trähuskonstruktioner. Arbetet har en stark förankring i trähusbranschen. Inom byggteknik finns också forskning kring användning av avancerade ytbeläggningar på stålplåt för att minska energibehovet för värme eller kyla. Man kan t.ex. minska kylbehovet i ishallar genom att använda takbeläggningar som minskar värmestrålningsutbyttet mellan taket och isen. En annan tillämpning är att man kan skapa mörka fasadplåtar som inte absorberar lika mycket solljus som ”vanliga” mörka fasadplåtar gör, och på så sätt minskas uppvärmning och materialpåkänningar i fasaden.

Rättigheter och skyldigheter för studenter vid Högskolan Dalarna ...
Forskning vid Högskolan Dalarna
grafisk design eller teknologi - Högskolan Dalarna
Ladda ner Utbildningskatalogen för vt2013 - Högskolan Dalarna
Johan Hallberg Kortversion Dala Floda[1].pdf
Nästa Generations Lärande - Högskolan Dalarna
Var unika högskola! - Kelen – studenttidning Högskolan Dalarna ...
Anttila - Kelen – studenttidning Högskolan Dalarna
Årsredovisning 2003 (pdf 3,6 MB) - Region Dalarna
M3 – mode, miljö och marknad - BADA - Högskolan i Borås
1980 nr 25.pdf - BADA - Högskolan i Borås
1976 nr 133.pdf - BADA - Högskolan i Borås
2010 RAPPORT: Vad ska Dalarna göra med dalahästen (PDF)
Årsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
images/u/file/hem i dalarna nr 1 2010.pdf - Millamollis
1977 nr 251.pdf - BADA - Högskolan i Borås
1978 nr 140.pdf - BADA - Högskolan i Borås
Energiplan för Västerås stad (pdf - 516 kB)
1979 nr 44.pdf - BADA - Högskolan i Borås
1976 nr 199.pdf - BADA - Högskolan i Borås
1979 nr 9.pdf - BADA - Högskolan i Borås
1976 nr 31.pdf - BADA - Högskolan i Borås
Gröna Bladet nr 4 2012.pdf - Länsstyrelserna
Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 1400 KB) - Åbo Akademi
Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2400 KB) - Åbo Akademi
Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2500 KB) - Åbo Akademi
Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2200 KB) - Åbo Akademi
Miljöutredning (pdf) - Högskolan Dalarna