Sammanställning av laboratorieresurser (pdf) - Högskolan Dalarna

du.se

Sammanställning av laboratorieresurser (pdf) - Högskolan Dalarna

EMC-Energi och miljökompetenscentrum vid

Högskolan Dalarna

Forskning och utvecklingssamarbete

Sedan starten 1984 har verksamheten vid ämnet Energi och miljöteknik stadigt

vuxit och mognat akademiskt till en stor och aktiv forskargrupp med många

pågående projekt. Vi är idag den största solenergigrupperingen i Sverige och vill

breddas i vår roll som en viktig aktör för teknisk utveckling av energi- och byggteknik

och medverka till ökad användning av förnybar energiteknik.

Nu har en ny fas i utvecklingen av laboratorier och forskningsutrustning inletts

med ambitionen att utveckla vårt samarbete med industrin. Vårt mål är att både

de små och medelstora företagen i regionen ska se oss som en naturlig samarbetspartner

i utveckling av sin verksamhet. Detta i form av forskning, utbildning,

produktutveckling med mera.

Resurser som finns vid höskolan Dalarna är förutom laboratorieutrustning och

utrustning för fältutvärdering samt avancerade beräkningsprogram inom energi-

och byggteknik, också forskare, tekniker och studenter som via examensarbeten,

studentprojekt och forskningsprojekt kan hjälpa till att genomföra era

idéer.

Vi kan hjälpa till med utveckling och utvärdering samt ge förslag på hur du skall

förbättra dina produkter så att effektivitet och prestanda förbättras. Vi kan

också göra inledande studier för att undersöka vad som redan har gjorts inom

området så att fokus läggs på att utveckla nya saker.

Energi och förbränningsteknik

Vi har utrustning för att i laboratorium mäta funktion, energiprestanda och

emissioner för små biobränslesystem upp till ca 100 kW. Vår specialitet är att

studera verklighetstrogna driftsituationer och hur prestanda och rökgasemissioner

varierar under olika delar av driftscykeln och utifrån detta arbete identifiera

de åtgärder som är verkningsfulla för att öka systemverkningsgraden och

minska utsläppen sett på årsbasis.

Kompletta värmesystem kan provas under repeterbara verklighetstrogna förhållanden

och en nyutvecklad metod, för att mäta på kompletta villavärmesystem

har utvecklats (accelererad provning) Mätning under sex dygns verklighetstrogen

drift ger ett mått på systemets årliga prestanda och information om eventuella

driftsproblem. Metoden är kostnadseffektiv, jämfört med fältmätningar,

där man behöver mäta under lång tid för att erhålla motsvarande information.

Arbetet fortsätter nu i ett EU-projekt där målsättningen är en harmonisering av

provningsmetoden och en utökning till att fungera för alla typer av villavärmesystem.

I förbränningslaboratoriet finns bl.a. mätutrustning för att mäta partiklar storleksuppdelat och kontinuerligt.

Utrustningen kan också användas för utomhusmätningar för att detektera luftpartiklar i

omgivningen från t.ex. dubbdäck eller vedeldning.

Simuleringsverktyg och beräkningsresurser

Inom forsknings och utvecklingsprojekt använder vi ett flertal olika simuleringsprogram

som tex TRNSYS, IDA och ANSYS Icepak som kan användas för detaljerade

system- och byggnadssimuleringar och även att studera detaljerade förlopp

som t.ex. luftrörelser och värmeöverföring i byggnader. Vi har flera personer

med lång erfarenhet av systemsimulering av värmesystem. Målsättningen

att ofta studera hur värmesystem eller byggander kan göras mer energieffektiva.

Vi har också program för LCA analyser och enklare program för beräkning

av byggnaders energianvändning.

Byggteknik

Forskning kring byggteknik har bl.a. rört trähusbyggande med fokus på energisnåla

lösningar och nya tillverkningsmetoder för massiva trähuskonstruktioner.

Arbetet har en stark förankring i trähusbranschen.

Inom byggteknik finns också forskning kring användning av avancerade ytbeläggningar

på stålplåt för att minska energibehovet för värme eller kyla. Man

kan t.ex. minska kylbehovet i ishallar genom att använda takbeläggningar som

minskar värmestrålningsutbyttet mellan taket och isen. En annan tillämpning är

att man kan skapa mörka fasadplåtar som inte absorberar lika mycket solljus

som ”vanliga” mörka fasadplåtar gör, och på så sätt minskas uppvärmning och

materialpåkänningar i fasaden.


Vi har utrustning för fältundersökningar, som tex värmekamera för värmefotografering,

utrustning för luftflödesmätningar och utrustning för täthetsprovning

av byggnader. Dessutom har vi avancerade byggnadssimuleringsprogram som

TRNSYS, IDA och ANSYS Icepak som kan användas för detaljerade system- och

byggnadssimuleringar och även att studera detaljerade förlopp som t.ex. luftrörelser

och värmeöverföring i byggnader.

Sol- och vindkraft samt aktiva elnät

Vi har möjlighet att prova och utvärdera komponenter och systemlösningar för

både nätkopplade och fristående solelsystem, och kan därtill inkludera samverkan

med sekundära elkällor i form av ett hybridelsystem. Dessa hybridelsystem

kan exempelvis innehålla produktion av el från solceller, vindkraftverk, bränsleceller

och dieselaggregat. I provningsriggen kan vi skapa repeterbara förhållanden

för komponenter i systemet vilket möjliggör provning och utvärdering.

Labbet innehåller idag två stycken identiska, nätkopplade solcellssystem på

vardera 1,6 kW som tillåter side-by-side test av komponenter och systemutformningar.

Test av åldersdegradering och väderbeständighet kan utföras under

kontrollerade förhållanden i högskolans klimatkammare. Solcellsmodulerna

kompletteras av ett vindkraftverk (1 kW), en metanoldriven bränslecell (25W)

och ett dieselaggregat (2,6 kW) vilka kan alla kan integreras i designen för cogenerering

i både nätkopplade och fristående system.

Vi har också simuleringsverktyg av solel- och hybridsystem i PVsyst och HO-

MER. Dessa program erbjuder god möjlighet att virtuellt bygga upp och utvärdera

systemdesign under de väderförhållanden och fysiska begränsningar som

en specifik plats medger

Sol och vindenergianläggning på högskolans tak

Solfångarteknik

Högskolan Dalarna har i många år bedrivit forskning och utveckling kring solfångarteknik,

bl.a. Lastanpassade solfångare där syftet är att minska både

överhettningsproblematiken under sommaren och kostnaden per m 2 solfångare.

Därigenom kan större solfångaryta byggas som möjliggör ett ökat utnyttjande

av solvärme vintertid. Metodutveckling för solfångarprovning är en specialitet

där vi har expertkompetens. Vi har en helt ny rigg för solfångarprovning som

kan användas för både solfångarutveckling eller utveckling av provningsmetoder.

Utveckling har också skett av gasfyllda solfångare som ger ökad verkningsgraden

och eliminerar kondensrisker i solfångaren. Oglasade solfångare

för koppling till pool och värmepump har också utvecklats. I vårt optiklaboratorium

finns en spektrofotometer för att mäta egenskaper på t.ex. absorbatorytor

i solfångare.

Provningsrigg för solfångare

EMC – Energi och miljökompetens

centrum

http://www.du.se/emc

Tomas Persson

Laboratorieansvarig

Tel: 023-778717

tpe@du.se

Fältmätningar

Vi har genomfört många olika projekt där fältmätningar ingår och vi har utrustning

för att genomföra sådana mätningar som tex kan innebära att utvärdera

energiprestanda och funktion hos byggnader och värmesystem i praktisk drift.

Rutiner för sekretess och konfidentialitet

Om samarbetande företag önskar, kan vi erbjuda sekretesslösningar både mot

anställda och externa personer. Vi kan till exempel begränsa behörigheten att

tillträda energilaboratoriet till ett fåtal personer som tecknar ett sekretessavtal

under perioder då vi arbetar med teknikutveckling för företag och data kan lagras

på speciella servrar dit endast behöriga personer har tillgång.

More magazines by this user
Similar magazines