RP_Mitgliedschaft_TTT_SV.qxp:BB EP Holding NEU - EUROPART ...

europart.net

RP_Mitgliedschaft_TTT_SV.qxp:BB EP Holding NEU - EUROPART ...

RoadPROTECTOR

EUROPARTs Europa-försäkringsprogram

Ansökan om EUAC-företagsmedlemskap i RoadPROTECTOR-programmet

▼ Företag/namn ▼ Medlemsnummer (fylls endast i av EUAC)

_______________________________________________________ ____________________________________________

▼ Gata/husnummer

_______________________________________________________

▼ Postnummer ▼ Ort

_________________ ___________________________________

▼ Telefon ▼ Telefax

_______________________________ _____________________

▼ E-postadress (frivilligt, kan tas bort när som helst)

_______________________________________________________

▼ Momsnummer (viktigt, ska alltid fyllas i)

_______________________________________________________

Härmed ansöker jag/vi om EUAC-medlemskap i EUROPARTSRoadPROTECTOR-program för de fordon som anges i bifogade lista (skåpbilar

1,8 t, dragbilar och/eller släpvagnar) med följande tjänster och avgifter (priser** per år):

▼ Antal ▼ Totalbelopp

_________ Skåpbilar/lätta lastfordon upp till 7,5 t ❑ á 259,– € __________

_________ Lastbilar, dragbilar >7,5 t till max 40 t ❑ á 299,– € __________

_________ Släpvagnar/semitrailers ❑ á 99,– € __________

_________ Lastbils- & släpvagnskombinationer ❑ á 369,– € __________

* Tjänsteomfattning för EUROPART RoadPROTECTOR-program, se produkinformationsblad

** Angivna priser är exklusive moms

▼ Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Medlemskapet börjar den __________________

Medlemskapet börjar det datum som anges i anmälan, dock tidigast i och med inbetalning av medlemsavgiften. Jag/vi har tagit del av

och förstått produktinformationen och affärsvillkoren.


Medlemskapet i EUROPART RPROTECTOR-program innefattar alltid haverihjälp på skadeplatsen inkl bärgning till närmaste

verkstad (kostnader för insats och körning till och från havererat fordon/montör; kostnad för delar (150:– €) för material som medförs i

assistansfordonet), om haveriet inträffar mer än 1 km från företagets hemort. Detaljerad beskrivning av tjänsterna finns angiven i de allmänna

villkoren för företagsmedlemskap i EUAC EUROPARTRoadPROTECTOR-program. Medlemskapet löper i 1 (ett) år från medlemskapets

början. Det förlängs automatiskt med ytterligare ett (1) år om inte medlemskapet sägs upp av någondera avtalsparten minst två 2) ( månader

före resp årsförfallodag eller resp registrerat fordon avregistreras från medlemskapet minst en (1) månad före registreringstidens utgång.

Medlemskapet eller resp fordonsregistrering upphör automatiskt vid permanent bortfall eller försäljning av det registrerade fordonet resp

släpvagnen/semitrailern, utom i det fall EUAC inom en månad efter permanent bortfall/försäljning tillhandahåller ett ersättning sfordon resp

ersättningssläpvagn/-semitrailer. Det permanenta bortfallet/försäljningen ska medlemsföretaget meddela till EUAC med motsvarande underlag

inom en månad efter permanent bortfall/försäljning. Vid permanent bortfall eller försäljning, som inte ersätts, utgår, i samban d med återbetalning

av redan betalad medlemsavgift, en administrationsavgift på 15:– € till EUAC.

De ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna regleras enligt denna anmälan, bekräftelsen av giltigt medlemskap samt de allmän na

villkoren för företagsmedlemskap i EUAC inom EUROPART RoadPROTECTOR-programmet, bestämmelser enligt lag, medgivandet om

datasekretess samt direktivet för databearbetning.

Observera att EUAC:s tjänsteåtagande endast gäller om medlemsavgiften betalats in till EUAC vid denna tidpunkt.

Österrikisk rätt tillämpas för medlemskapet. Behörig domstol är domstolen på EUAC:s hemvist. Som språk inom ramen för medlemskapet,

särskilt även vid kommunikation under avtalstiden, gäller tyska som avtalat.

❑ Jag ger EUAC fullmakt att direktdebitera avgiften för mitt medlemskap.

Jag kan när som helst återkalla fullmakten helt eller delvis utan angivande av skäl.

▼ Bankidentifieringskod ▼ Kontonummer ▼ Bankens förkortning och ort

____________________ _____________________ ___________________________

▼ Kontoinnehavare

_________________________________________________________________________________

▼ Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) ▼ Underskrift

Observera: _________ ______________________________________________

Skriv in dina bankdata ovan.

Dataskydd. Jag godkänner att de personrelaterade data som jag angivit vid ansökan får lagras hos EUAC i enlighet med gällande

datasekretesslagstiftning för regelrätt avtalsadministration och endast får delges partnerföretag, som också följer dessa

datasekretessbestämmelser, vid behov för utförande av service. Dessutom godkänner jag att mina data kan delges EUAC:s försäkringspartners

för riskbedömning och att de får användas för statistiska ändamål. Jag godkänner dessutom att mina data kan användas av EUAC och

dess företrädare för att förbättra rådgivning och stöd i samband med tjänsterna. Detta medgivande för rådgivnings- och stödändamål kan

när som helst sägas upp av någondera av parterna. Jag har tagit del av och förstått ovanstående dataskyddsklausul samt direktivet för

databearbetning, som överlämnats till mig.

Du kan säga upp din ansökan om medlemskap gentemot EUAC inom två (2) veckor i skriftlig form (brev, fax, e-post etc) utan

motivering. Uppsägningen gäller förutsatt att den skickas i rätt tid. Uppsägningstiden börjar vid den tidpunkt när bekräftelsen

av godkännande av giltigt medlemskap inkommit.

▼ Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) ▼ Sökandens underskrift

____________________ ___________________________________________________________________________

OBS:

Skicka denna anmälan via fax eller post till EUAC/EUROPART. Din ansökan om medlemskap behandlas omgående.

Telefon: ……………….................................. (för förfrågningar, ska alltid anges)


Fordonslista som bilaga till ansökan om företagsmedlemskap

Fordonslista nummer _____________________________________

Följande fordon ska registreras hos EUAC inom ramen för företagsmedlemskap i ”EUROPARTS RoadPROTECTOR-program”:

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

Fordonsmodell Fordonsmärke Fordonsidentifieringsnummer Registreringsdatum Mätarställning Regnummer Fordonstyp*)

_______________ _______________ ________________________ ________________ ___________ ____________ ___________

*) Fordonstyp

Trapo/LCV Skåpbilar och lätta lastfordon < 7,5 t Medlemskap per år 259:– € / fordon

Truck Lastbilar, dragbilar > 7,5 t Medlemskap per år 299:– € / fordon

Trailer Släpvagnar/semitrailers Medlemskap per år 99:– € / fordon

T&T KOMB Lastbils- & släpvagnskombinationer Medlemskap per år 369:– € / kombination

▼ Datum ▼ Sökandens underskrift

RoadPROTECTOR

EUROPARTs Europa-försäkringsprogram

_______________ ✗_______________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines