28.08.2013 Views

Bildspelet

Bildspelet

Bildspelet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Välkommen<br />

till Lärcenter


Kundservice<br />

Öppettider mån – fre 7.30 - 15.00<br />

Hos kundservice kan du få hjälp med:<br />

• Allmän information<br />

• Kopieringskort<br />

• Sjukanmälan : tel nr 0515-887100<br />

Läs mer om kundservice


Hitta på Lärcenter<br />

Lärcenter är i tre våningsplan:<br />

• I källaren finns Frodesalarna<br />

• På entréplanet finns Mimersalarna<br />

• På andra våningen finns två korridorer Ålla och<br />

Heidrun.


Administration<br />

• Studieintyg<br />

• Betyg<br />

Beställa betygsdokument gör du under: vuxenutbildning / studerande / beställ<br />

betyg<br />

Verksamhetssekreterare<br />

Carina Palmquist<br />

0515-88 71 55<br />

carina.palmquist@falkoping.se<br />

Carina Wideqvist<br />

0515-88 71 10<br />

carina.wideqvist@falkoping.se


Studievägledning<br />

Vi på Vägledningscenter träffar gärna dig<br />

för att diskutera dina framtidsplaner!<br />

Ett vägledningssamtal kan innehålla:<br />

• tankar kring din framtid<br />

• information om olika utbildningar och<br />

behörigheter till dessa<br />

• studieplanering<br />

• information kring studiefinansiering<br />

• upprättande av studieplan<br />

Kontakt:<br />

Maria Nimstad<br />

0515-88 71 60<br />

maria.nimstad@falkoping.se<br />

Ansvarar för Vård- och omsorg samt<br />

Yrkesvux<br />

Bodil Herrmann<br />

0515-88 71 33<br />

bodil.herrmann@falkoping.se<br />

Ansvarar för grundläggande ämnen<br />

och kärnämnen på gymnasialnivå<br />

samt Yrkeshögskolan.<br />

Anna Sundén<br />

0515-88 71 29<br />

anna.sunden@falkoping.se<br />

Ansvarar för Arbetsmarknadsenheten<br />

(AME), Svenska för invandrare (SFI)


Fronter – vår studieportal<br />

www.fronter.com/falkoping<br />

• Inloggningsuppgifter hämtas i kundservice<br />

• Hjälp med nytt lösenord får du hos kundservice<br />

• Finns som en app i appstore eller android market


Studieverkstan<br />

• Här kan du arbeta självständigt<br />

eller få handledning och stöd i<br />

olika kurser av våra pedagoger<br />

• Du kan arbeta med datorer eller<br />

göra prov<br />

• Bli medveten om dina sätt att lära<br />

dig ny kunskap<br />

Studieverkstan ger dig bästa möjliga<br />

stöd i ditt lärande.


Bibliotek<br />

Du kan använda biblioteket när Lärcenter är<br />

öppet. Här kan du:<br />

låna kurslitteratur och skönlitteratur<br />

använda uppslagsböcker på Internet<br />

arbeta i vårt tysta studierum<br />

arbeta på datorer<br />

låna kompenserande hjälpmedel<br />

Länk till biblioteket<br />

Bibliotekarie: Yvonne<br />

Fällström


Läs och skrivgruppen<br />

På Lärcenter finns en läs- och skrivgrupp som har till uppgift att<br />

skapa goda förutsättningar för dig som har svårigheter med läsning<br />

och/eller skrivning.<br />

Behöver du stöttning?<br />

Tror du att du har läs och skrivsvårigheter?<br />

Vet du vilka hjälpmedel som finns?<br />

Kontakta:<br />

Cina ( Catharina ) Ungh Specialpedagog<br />

catharina.ungh@edu.falkoping.se 0515-887115<br />

Läs mer om läs- och skrivgruppen<br />

Yvonne Fällström<br />

Bibliotekarie<br />

Cina Ljunggren<br />

Huvudbiblioteket<br />

Elisabeth Henriksson<br />

Pedagog<br />

Cina Ungh<br />

Specialpedagog


Kompenserande hjälpmedel<br />

Om du har svårigheter med dina studierna kanske du behöver lära<br />

på annat sätt. Kontakta vår specialpedagog Cina så kan ni<br />

tillsammans hitta din lärstil och få tillgång till olika kompenserande<br />

hjälpmedel.<br />

Talsyntes i alla<br />

datorer som kan läsa<br />

upp texten<br />

Fickminne – spela in<br />

muntligt<br />

Talpenna- dra över texten<br />

och få den uppläst (både<br />

på eng och sv)<br />

Inlästa läromedel,<br />

skönlitteratur och<br />

faktatexter


Påverka dina studier<br />

Som vuxenstuderande har du möjlighet att påverka planeringen<br />

av dina kurser, hur kurserna ska genomföras och hur du ska<br />

redovisa dina kunskaper.


Studeranderådet<br />

är till för Dig!<br />

Vårt främsta syfte är att tillvarata våra studerandes synpunkter<br />

och förbättra för alla som studerar hos oss. Det är viktigt att du<br />

är nöjd med din utbildning och att vi på Lärcenter har en dialog<br />

med er studerande om hur verksamheten kan utvecklas.<br />

Foton på medlemmarna finns nere på stora tavlan i hallen.<br />

Kontakta gärna dem om du har synpunkter.<br />

Studeranderådet består av fyra mindre råd:<br />

• Studerande kärnämneskurser<br />

• Studerande Vård- och omsorgsutbildningen<br />

• Studerande Svenska för invandrare<br />

• Studerande Särvux


Likabehandlingsplan<br />

För att främja likabehandling och förebygga diskriminering,<br />

trakasserier och annan kränkande behandling ska:<br />

…all personal arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla<br />

former av diskriminering och kränkande behandling. Ansvaret<br />

ligger hos samtliga anställda.<br />

Lärcenters plan för att främja likabehandling och förebygga<br />

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling<br />

Kontaktpersoner personal:<br />

Carina Palmqvist<br />

Ulf Cavalli- Björkman<br />

Catharina Ungh<br />

Kontaktpersoner rektorer:<br />

Johan Lindell<br />

Anita Andersson- Hagsgårdh


Rektorer på Lärcenter<br />

Rektor<br />

Anita Andersson Hagsgård<br />

0515-88 71 34<br />

anita.andersson.hagsgard@falkoping.se<br />

Rektor<br />

Johan Lindell<br />

0515-88 71 51<br />

johan.lindell@falkoping.se


Cafe Blå<br />

I Caféet har du möjlighet att<br />

köpa fika eller lättare lunch så<br />

som pajer och salladsbord.<br />

Du har även möjlighet att<br />

nyttja våra microvågsugnar,<br />

kylskåpet och vårt porslin.<br />

OBS Vi tar inga kort!<br />

Öppettider mån – tors 8.00 - 15.45<br />

fred 8.00 - 14.45


Lycka till med dina studier!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!