28.08.2013 Views

Brukarundersökning

Brukarundersökning

Brukarundersökning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Brukarundersökning</strong><br />

Äldreboende<br />

Äldreomsorgen 2010


INNEHÅLL Sid<br />

Bakgrund och syfte.................................................................................... 2<br />

Metod........................................................................................................ 2<br />

Svarsfrekvens/bortfall................................................................................ 2<br />

Svarsfrekvens fördelat per äldreboende, kvinnor -män, ålder, vem som<br />

svarat........................................................................................................ 3<br />

Kännedom var den boende ska vända sig med synpunkter och<br />

klagomål...................................................................................................<br />

Kännedom om kontaktperson.................................................................. 4<br />

Vad tycker de boende om äldreboendet?.................................................. 5<br />

Jämförelse medelbetyg kvinna-man.......................................................... 6<br />

Jämförelse medelbetyg den boende-företrädare...................................... 7<br />

Jämförelse medelbetyg 2003-2007-2010.................................................. 8<br />

Jämförelse per fråga äldreboende-demensboende.................................. 9<br />

Jämförelse medelbetyg per äldreboende.................................................. 10<br />

Kvalitetsindex............................................................................................ 11<br />

Kommentarer, andra frågor...................................................................... 12<br />

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION............................................... 13<br />

Svarsfrekvens............................................................................................ 13<br />

Resultat..................................................................................................... 13<br />

Bevarandeområden................................................................................... 15<br />

Förbättringsområden................................................................................. 15<br />

Handlingsplan............................................................................................ 15<br />

Bilaga........................................................................................................ 16<br />

4<br />

1


BRUKARUNDERSÖKNING ÄLDREBOENDE 2010<br />

Bakgrund och syfte<br />

<strong>Brukarundersökning</strong> i äldreboende har tidigare gjorts 2003 och 2007. Denna brukarundersökning är<br />

genomförd under perioden december 2010. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de<br />

boende upplever äldreboendet samt att följa upp kvalitetsgarantier och uppsatta mål för<br />

verksamheten.<br />

Intervjuer, utskick av enkäter och inmatning av svar har gjorts av Marita Johansson, undersköterska<br />

på dagverksamheten i Stenstorp och Eva-Marie Brorson, undersköterska i hemtjänsten i Vartofta.<br />

Planering, framtagandet av enkätfrågor, sammanställning och analys har utförts av<br />

verksamhetsutvecklare Elisabeth Gerhardsson.<br />

Metod<br />

<strong>Brukarundersökning</strong>en är en totalundersökning vilket betyder att samtliga 403 personer som bor i<br />

äldreboende har givits möjlighet att delta i undersökningen genom intervjuer eller enkäter. I de fall<br />

där den boende p.g.a. demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning inte kunnat medverka vid<br />

en intervju har en postenkät skickats till dennes företrädare (anhörig, god man, vän eller annan<br />

person). Företrädaren har fått svara efter vad han/hon tror att den boende skulle ha svarat. Vem som<br />

har svarat på enkäten har funnits med som en bakgrundsfråga. Ingen påminnelse har skickats ut.<br />

Enkäten omfattar fyra bakgrundsfrågor samt 16 påståenden där de boende får svara efter skalan 1 –<br />

5, där 1 står för instämmer inte alls och 5 instämmer helt. Samtliga frågor återfinns i bilaga 1.<br />

Svaren har bearbetats i en webbtjänst som heter Minutvärdering utvecklat av Utvärderingsringen.<br />

Webbtjänsten är speciellt anpassad för enkäter inom offentlig sektor.<br />

Svarsfrekvens<br />

Av de totalt 403 personer som bor i ett äldreboende eller demensboende, har 165 personer, 40,9%<br />

svarat genom en intervju, vilket är en markant förbättring sedan förra undersökning 2007 då<br />

motsvarande siffra var 29%. 123 personer, 30,5% har svarat genom sin företrädare. 2 personer,<br />

0,49% har svarat helt själv utan hjälp av någon annan.<br />

Svarsfrekvens i äldreboende exklusive demensboende 80,4%.<br />

Svarsfrekvens i demensboende 52,4% (företrädare svarat).<br />

Sammanlagt har 290 personer svarat av totalt 403, vilket ger en svarsfrekvens på 72%.<br />

Bortfall<br />

Bortfallet på 28 % består av följande:<br />

• 20,8%, ej inkomna postenkäter utskickade till företrädaren (anhörig, god man, vän) när den<br />

boende inte kunnat medverka vid en intervju p.g.a demenssjukdom eller annat hälsoskäl.<br />

• 4,2%, bortfall inför intervjuerna såsom, den boende inlagd på sjukhus eller korttidsplats,<br />

avliden, tomma rum, nyinflyttade eller andra som avböjt.<br />

• 1,5% för sent inkomna svar<br />

• 1,2% postreturer<br />

2


Svar fördelat per äldreboende<br />

= Högsta värde = Lägsta värde<br />

Tabell 1 svar fördelat efter respektive äldreboende<br />

Boende Antal<br />

boende<br />

Antal<br />

intervjuer<br />

Antal Totalt antal<br />

enkätsvar intervjuer+<br />

enkätsvar<br />

Andel svar<br />

i procent<br />

Frökindsgården, inkl. demens 34 15 10 25 73,5<br />

Eken, Granen, Almen (demens) 42 14 13 27 64,3<br />

Elvagården inkl demens 35 16 12 28 80,0<br />

Storgatan 14, Stenstorp inkl.<br />

48 25 9 34 70,8<br />

demens<br />

Katarinagården inkl. demens 34 21 7 28 82,4<br />

S:t Olofsgatan 11, inkl.demens 55 23 16 39 70,9<br />

Ranliden, inkl. demens 63 23 18 41 65,0<br />

Bergsliden 1, inkl. demens 48 14 17 31 64,6<br />

Trätorget 1 27 14 9 23 85,2<br />

Trädgårdsgatan 19, 21 demens 24 0 13 13 54,2<br />

Totalt 403 165 125 290 72<br />

Svarsfrekvensen ligger mellan 60-70% i de flesta äldreboenden. Trätorget 1 har högst svarsfrekvens<br />

med 85,2% medan Trädgårdsgatan 19, 21 har lägst med 54,2%. På Trädgårdsgatan 19 och 21 har<br />

inga intervjuer genomförts, utan det är enbart enkätsvar där bortfallet generellt brukar vara högre än<br />

vid intervju.<br />

Svar fördelat efter kvinnor – män<br />

Tabell 2<br />

Kön Antal boende Antal svar Andel svar i<br />

procent<br />

2010 2007<br />

Kvinnor 281 200 71,2 35,0<br />

Män 122 89 72,9 21,0<br />

Ej svar 0 1 0,3 0,0<br />

Summa 403 290 72 29<br />

Svarsfrekvensen är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Både kvinnornas och männens<br />

svarsfrekvens har ökat jämfört med 2007. Det ska dock noteras att 2007 var det två rapporter, en<br />

med intervjuer med de boende och en med enkäter till anhöriga. 2010 redovisas intervju- och<br />

enkätsvar tillsammans. Vid en jämförelse av antalet intervjusvar 2010 är det ändå en klar ökning<br />

jämfört med 2007. Läs under rubriken Svarsfrekvens på föregående sida.<br />

3


Svar fördelat efter ålder<br />

Tabell 3<br />

Ålder Antal svar Andel svar i procent<br />

2010 2007<br />

0-64 7 2,4 0,0<br />

65-74 18 6,2 2,0<br />

75-84 71 24,5 26,0<br />

85 - äldre 192 66,2 72,0<br />

Ej svar 2 0,7 0,0<br />

Summa 290 100 100<br />

Mer än hälften av de svarande är 85 år eller äldre. Andelen svar från denna åldersgrupp har minskat<br />

något sedan mätningen 2007 medan den yngre åldersgruppen under 65 år och 65 till 74 år har ökat<br />

sedan förra undersökningen.<br />

Svar fördelat efter vem som har svarat<br />

Tabell 4<br />

Vem har svarat Antal svar Andel svar i procent<br />

Den boende svarat helt själv 2 0,7<br />

Med hjälp av företrädare (anhörig, god man, vän ) 123 42,4<br />

Svarat genom intervju 165 56,9<br />

Annan person 0 0,0<br />

Ej svar 0 0,0<br />

Summa 290 100<br />

Drygt hälften av de svarande har svarat genom en intervju och knappt hälften med hjälp av sin<br />

företrädare.<br />

Vet du vem du ska vända dig till om du har synpunkter och klagomål på den hjälp du får?<br />

Tabell 5<br />

Svar Antal svar Andel svar i procent<br />

2010 2007<br />

Ja 222 76,6 32,3<br />

Nej 63 21,7 67,7<br />

Ej svar 5 1,7 0,0<br />

Summa 290 100 100<br />

En klar majoritet har svarat att de vet vem de ska vända sig till om de har synpunkter eller klagomål<br />

på den hjälp de får. Det är en markant förbättring jämfört med förra undersökningen 2007.<br />

Har kontaktperson<br />

Tabell 6<br />

Svar Antal svar Andel svar i procent<br />

2010 2007<br />

Ja 282 97,3 74,5<br />

Nej 8 2,7 24,5<br />

Ej svar 0 0 1,0<br />

Summa 290 100 100<br />

Nästan alla av de svarande anger att de har en kontaktperson. Detta är en klar förbättring sedan förra<br />

mätningen 2007.<br />

4


Hur tycker de boende att äldreboendet inkl. demensboende fungerar?<br />

Medelbetyg 4,02<br />

Bemötande<br />

Kontaktperson<br />

Mat<br />

Utevistelse<br />

Dusch<br />

Egen tid<br />

Aktiviteter<br />

Tid för att lyssna och samtala<br />

Gymnastik och träning<br />

Bestämmer själv att stiga upp på morgonen<br />

Bestämmer själv läggning på kvällen<br />

Delaktig i planering<br />

Närstående får möjlighet att vara med i planeringen<br />

Snabb hjälp vid larmning<br />

Trygghet<br />

Helhetsomdöme<br />

Medelbetyg per fråga<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

3,16<br />

3,18<br />

3,57<br />

3,7<br />

3,91<br />

3,89<br />

3,97<br />

4,15<br />

4,08<br />

4,02<br />

4,17<br />

4,37<br />

4,32<br />

4,57<br />

4,59<br />

4,68<br />

5


Medelbetyg kvinna 4,06, man 3,93<br />

Bemötande<br />

Kontaktperson<br />

Mat<br />

Utevistelse<br />

Dusch<br />

Egen tid<br />

Aktiviteter<br />

Tid för att lyssna och samtala<br />

Gymnastik och träning<br />

Bestämmer själv att stiga upp på morgonen<br />

Bestämmer själv läggning på kvällen<br />

Delaktig i planering<br />

Närstående får möjlighet att vara med i planeringen<br />

Medelbetyg per fråga fördelat på kvinna-man<br />

Snabb hjälp vid larmning<br />

Trygghet<br />

Helhetsomdöme<br />

Kvinna Man<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

3,15<br />

3,15<br />

3,11<br />

3,22<br />

3,48<br />

3,44<br />

3,63<br />

3,76<br />

3,81<br />

3,8<br />

3,98<br />

3,93<br />

4<br />

3,88<br />

3,9<br />

4,01<br />

4,16<br />

4,12<br />

4,15<br />

4,11<br />

4,07<br />

4,2<br />

4,18<br />

4,14<br />

4,37<br />

4,47<br />

4,62<br />

4,59<br />

4,53<br />

4,6<br />

4,56<br />

4,71<br />

6


Jämförelse medelbetyg per fråga där den boende svarat genom<br />

intervju resp. företrädare hjälpt till<br />

Medelbetyg den boende 4,15,<br />

Medelbetyg företrädare 3,84<br />

Bemötande<br />

Kontaktperson<br />

Mat<br />

Utevistelse<br />

Dusch<br />

Egen tid<br />

Aktiviteter<br />

Tid för att lyssna och samtala<br />

Gymnastik och träning<br />

Bestämmer själv att stiga upp på morgonen<br />

Bestämmer själv läggning på kvällen<br />

Delaktig i planering<br />

Närstående får möjlighet att vara med i planeringen<br />

Snabb hjälp vid larmning<br />

Brukaren svarat själv<br />

genom intervju<br />

Trygghet<br />

Helhetsomdöme<br />

Företrädare hjälpt till att<br />

svara<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

2,96<br />

3,02<br />

2,93<br />

3,27<br />

3,41<br />

3,45<br />

3,52<br />

3,71<br />

3,62<br />

3,57<br />

3,76<br />

3,93<br />

3,89<br />

3,84<br />

4,06<br />

4,01<br />

3,97<br />

4,13<br />

4,23<br />

4,19<br />

4,31<br />

4,3<br />

4,33<br />

4,47<br />

4,44<br />

4,47<br />

4,45<br />

4,71<br />

4,68<br />

4,67<br />

4,85<br />

4,79<br />

7


Bemötande<br />

Kontaktperson<br />

Utevistelse<br />

Dusch<br />

Aktiviteter<br />

Tid för att lyssna och samtala<br />

Gymnastik och träning<br />

Bestämmer själv att stiga upp på morgonen<br />

Jämförelse medelbetyg per fråga 2003-2007-2010<br />

Bestämmer själv läggning på kvällen<br />

Snabb hjälp vid larmning<br />

Trygghet<br />

Helhetsomdöme<br />

2003 2007 2010<br />

4 av de totalt 16 påståendena 2010 går ej att jämföra, då de inte fanns med 2003 och 2007. Dessa är<br />

mat, egen tid, delaktighet i planering samt närståendes möjlighet att vara med i planeringen.<br />

Medelbetyg på jämförbara påståenden mellan undersökningarna<br />

2003 3,87<br />

2007 4,44<br />

2010 4,21<br />

2,74<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

3,25<br />

3,54<br />

3,66<br />

3,7<br />

3,63<br />

3,85<br />

3,93<br />

3,89<br />

3,98<br />

3,97<br />

4,15<br />

4,08<br />

4,02<br />

4,16<br />

4,17<br />

4,3<br />

4,26<br />

4,3<br />

4,37<br />

4,32<br />

4,45<br />

4,5<br />

4,59<br />

4,67<br />

4,67<br />

4,68<br />

4,67<br />

4,62<br />

4,57<br />

4,66<br />

4,59<br />

4,76<br />

4,85<br />

8


Jämförelse medelbetyg per fråga äldreboende - demensboende<br />

Bemötande<br />

Kontaktperson<br />

Medelbetyg Äldreboende (exkl. demensboende) 4,03<br />

Medelbetyg Demensboende 4,0<br />

Mat<br />

Utevistelse<br />

Dusch<br />

Egen tid<br />

Aktiviteter<br />

Tid för att lyssna och samtala<br />

Gymnastik och träning<br />

Bestämmer själv att stiga upp på morgonen<br />

Bestämmer själv läggning på kvällen<br />

Delaktig i planering<br />

Närstående får möjlighet att vara med i planeringen<br />

Snabb hjälp vid larmning<br />

Trygghet<br />

Helhetsomdöme<br />

Äldreboende Demensboende<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

3,04<br />

3,1<br />

3,41<br />

3,54<br />

3,47<br />

3,65<br />

3,64<br />

3,63<br />

3,77<br />

3,91<br />

3,9<br />

4,04<br />

3,96<br />

3,94<br />

4,02<br />

4<br />

3,92<br />

3,95<br />

4,09<br />

4,07<br />

4,19<br />

4,17<br />

4,14<br />

4,44<br />

4,42<br />

4,6<br />

4,53<br />

4,5<br />

4,43<br />

4,59<br />

4,71<br />

4,63<br />

9


Medelbetyg 4,02<br />

S:t Olofsgatan 11<br />

Ranliden<br />

Bergsliden 1<br />

Trätorget 1<br />

Trädgårdsgatan 19,21<br />

Elvagården, Vartofta<br />

Storgatan 14 Stenstorp<br />

Frökindsgården, Kinnarp<br />

Katarinagården,Torbjörntorp<br />

Almen,Eken Granen, Floby<br />

Totalt alla äldreboenden<br />

Jämförelse medelbetyg per äldreboende inkl.demensboende<br />

Medelbetyg<br />

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

3,68<br />

3,65<br />

3,74<br />

3,95<br />

3,93<br />

4,02<br />

4,16<br />

4,18<br />

4,16<br />

4,31<br />

4,3<br />

10


Kvalitetsindex<br />

Kvalitetsindexet är kopplat till de frågor som ställs. Värdet speglar svaren på de tretton frågorna och<br />

ligger på en skala från 0-10. Indexet räknas ut per automatik i enkätprogrammet. Totalvärdet delas<br />

med antalet svar = 7,6 i kvalitetsindex för alla äldreboenden inkl demensboende<br />

Kvalitetsindex för äldreboende exkl. demensboende, 7,6<br />

Kvalitetsindex för demensboende, 7,5<br />

Kvalitetsindex per äldreboende inkl. demensboende<br />

Tabell 7<br />

S:t<br />

Olofsgatan<br />

Ranliden Bergsliden Trätorget Trädgårdsgatan19,21<br />

Elva<br />

gården<br />

Storgatan<br />

14<br />

Frökindsgården<br />

Katarinagården<br />

Index 7,95 6,75 7,4 6,9 6,7 7,95 7,85 7,3 8,4 8,25<br />

= Högsta värde = Lägsta värde<br />

Kommentarer<br />

Totalt har 111 personer lämnat kommentarer under övriga synpunkter.<br />

Almen<br />

Eken<br />

Granen<br />

• Maten<br />

27 kommentarer berör maten där de flesta handlar om att maten är för nymodig, de vill ha<br />

husmanskost. Övriga kommentarer gällande maten är att den är för smaklös, för kryddstark,<br />

för mycket ”röror”, maten räcker inte, maten var bättre förut, maten smakar inte gott och att<br />

maten är för kall. En positiv kommentar om att helgmaten är bra.<br />

• Bemötande<br />

18 kommentarer om bemötandet såsom att personalen har ett mycket bra bemötande,<br />

exempelvis - ett extra plus till personalen som vet hur de ska bemöta varje boende, -mycket<br />

trevlig personal, - personalen är helt underbara, -bra bemötande mot alla, - och enastående<br />

personal, - Mycket fin personal som ställer upp för de demenssjuka.<br />

Fem av kommentarerna var negativa såsom, tycker inte om alla som jobbar natt, - en del<br />

personal borde inte jobba med människor, - personalen pratar för mycket sig emellan och att<br />

personalen är nonchalant.<br />

• Helhetsbedömning av äldreboende<br />

13 kommentarer där alla utom fyra är positiva, - avdelningen fungerar bra, -vi är 100%<br />

nöjda med boendet, - mycket god vård, - ett tryggt hem och god stämning med trygg<br />

atmosfär. Negativa kommentarer, - trivs ej i boendet, men vad har jag för val? Får vara<br />

tacksam ändå, - andan är inte som den ska, - längtar hem<br />

• Aktiviteter<br />

9 kommentarer om aktiviteter på boendet. Alla negativa såsom, -dåligt med aktiviteter, -mer<br />

aktiviteter, -mera högläsning, - gärna utflykter två gånger per år, - för lite aktivering,<br />

- önskar tipspromenad en gång i veckan.<br />

• Personal/mer tid<br />

9 kommentarer, - mer personal på kvällstid, -mer personal nattetid, - vore roligt med lite mer<br />

sällskap, men personalen har inte tid, - det ska finnas personal nattetid, -mer personal<br />

behövs för de små sakerna som ofta inte hinns med, -personalen hinner inte läsa tidningen<br />

ens och personalen bör ha mer tid till de boende.<br />

11


• Rum/lokaler<br />

9 kommentarer, - det är lyhört, -rummet är för litet, trångt, - för få garderober, -kök ej<br />

handikappanpassat, - ingång till toaletten utanför rummet, - saknar ett avskilt TV-rum samt<br />

sällskapsrum, - för hög hyra, saknar kök och kylskåp för oss anhöriga när vi kommer på<br />

besök, -rummet är för kallt.<br />

• Gymnastik och träning<br />

6 kommentarer, - mycket sämre med träning sedan gå-biträdet försvann, -lite mer gymnastik<br />

önskas (bollar), -mera fysisk aktivitet ex gåträning, - får ej gångträna trots önskemål, -vill ha<br />

mer träning.<br />

• Utevistelse<br />

4 kommentarer, -Får ej komma ut och gå för det är jobbigt för personalen att köra rullstolen,<br />

- mera utevistelse, -saknar möjligheten att få komma ut regelbundet, -önskemål om mer<br />

utevistelse i form av promenader.<br />

• Samtal<br />

4 kommentarer, -har ingen att prata med, -det är ensamt när man inte har någon att prata<br />

med, -önskar att personalen kommer in och pratar någon extra gång under dagen och det<br />

vore roligt med lite mer sällskap.<br />

• Övriga kommentarer<br />

Blandade kommentarer, exempel: - min mor kan inte få bättre omhändertagande, de är<br />

vardagshjältar som jobbar där, -ett trivsamt inslag är hunden Lovis som ofta följer med sin<br />

matte till arbetet och tassar omkring, - Genomförandeplan??, -det luktar illa på boendet,<br />

-önskar få bo tillsammans med min fru, -önskvärt att inga resurser dras ner på personalsidan,<br />

-personalen lyssnar aktivt på oss och tar till sig förekommande synpunkter, -ringklockan kan<br />

kastas ut, orkar inte få ner knappen, -har aldrig sett kontaktpersonen, -personalen vet vad<br />

som behövs på boendet, -vill ligga längre på morgonen, -bra alltihop, -önskar bo uppe i stan<br />

med frua, -dålig information om handikapphjälpmedel, -det är viktigt att få hjälp med att<br />

byta glödlampor, -jag är otroligt glad att min bror är på ett så bra demensboende,<br />

-matkostnaderna för höga, -vid dusch ej duschvagga, hatar den.<br />

Andra frågor<br />

I enkäten fanns en fråga om det finns annat som du tycker är viktigt i äldreboendet och som du<br />

tycker ska finnas med som en fråga i nästa brukarundersökning.<br />

Följande förslag har lämnats:<br />

• Viktigt med personalens kunskap och utbildning vid ett demensboende.<br />

• Fråga om mediciner och medicinering<br />

• Fråga om jag trivs<br />

• Nåbarhet av medicinsk vård<br />

• Hur ofta får man gymnastik, rehabilitering, hur är tillgången till olika aktiviteter, hur mycket<br />

ska man ordna<br />

12


SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION<br />

Svarsfrekvens<br />

Svarsfrekvensen på 72% är inte jämförbar med svarsfrekvensen 2007 som var 89%. I 2007 års<br />

undersökning räknades svarsfrekvensen utifrån bortfallet av antalet möjliga intervjuer. I denna<br />

undersökningen räknas svarsfrekvensen utifrån bortfallet av alla boende, då företrädare har givits<br />

möjlighet att svara för dem som har en demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning vilket inte<br />

var fallet 2007 då anhöriga fick svara på en egen enkät.<br />

Vid en jämförelse av antalet intervjusvar så har svarsfrekvensen ökat markant 2010 (40,9) jämfört<br />

med 2007 då motsvarande siffra var 29%. Vad detta beror på vet vi inte, men det är naturligtvis<br />

glädjande då vi vill ha så många svar som möjligt av de boende.<br />

Svarsfrekvensen skiljer sig också åt mellan äldreboende och demensboende. Äldreboenden har<br />

högst svarsfrekvens med 80,4% och demensboenden har 52,4% vilket inte är förvånande då det i<br />

huvudsak är företrädare som har svarat vid demensboende och att det generellt sett brukar vara ett<br />

högre bortfall av inkomna postenkäter än vid intervjuer som bokas personligen. Dessutom har ingen<br />

påminnelse skickats ut<br />

Det finns ingen skillnad i svarsfrekvens mellan kvinnor och män. Lika stor andel av kvinnorna som<br />

av männen har svarat.<br />

Majoriteten av de svarande är i den äldsta gruppen 85 år och äldre och andelen svarande i denna<br />

grupp har minskat något sedan 2007.<br />

Resultat<br />

Resultatet visar att de svarande totalt sett är mycket nöjda med äldreboendet. Ett högt medelbetyg<br />

(4,04) på alla påståenden samt ett ändå högre helheltsomdöme (4,59) visar detta. Även om man är<br />

mycket nöjd med helheten så finns det vissa delar som man är mindre nöjd med och som behöver<br />

förbättras. I kommentarerna kan man läsa om ett visst missnöje i en del av påståendena, speciellt<br />

många kommentarer om maten, där de flesta vill ha mer husmanskost. Betyget för maten låg under<br />

medel men ändå relativt högt (3,91).<br />

Högst och lägst betyg<br />

Högst betyg fick bemötande (4,68), helhetsomdömde (4,59) och trygghet (4,57). Detta är tre mycket<br />

viktiga kvalitetsindikatorer som speglar helheten. Det var också många positiva kommentarer om<br />

personalens bemötande och helhetsbedömningen av äldreboende.<br />

Lägst betyg fick egen tid utifrån egna önskemål (3,15) och att den boende får möjlighet att vara<br />

delaktig i sin planering (3,18). Detta är inte bra med tanke på att dessa två är kvalitetsgarantier. I<br />

demensboendet kan det pga oro vara svårt för den boende att närvara. Där brukar anhörig eller god<br />

man träda in i stället, men i äldreboendet borde delaktigheten vara högre.<br />

Kontaktpersonskap<br />

När det gäller kontaktpersonskapet så framgår det att så gott som alla känner till att de har en<br />

kontaktperson vilket är en klar förbättring sedan förra undersökningen 2007. De svarande tycker<br />

också att det fungerar bra med kontaktpersonen, betyg 4,15. Visserligen en försämring av betyget<br />

från förra undersökningen 2007 (4,67), men ändå ett ganska högt betyg. Sammantaget ett bra<br />

resultat för kontaktpersonskapet.<br />

13


Synpunkter och klagomål<br />

Positivt är att de flesta av de svarande vet vem de ska vända sig till om de har synpunkter eller<br />

klagomål på verksamheten. Detta är en klar förbättring sedan förra undersökningen 2007 då<br />

resultatet var det omvända.<br />

Hur svarar män – kvinnor, skillnader?<br />

Vid en jämförelse hur kvinnorna respektive männen har betygsatt påståendena har kvinnorna ett lite<br />

högre medelbetyg än männen 4,06 resp. 3,93. Kvinnorna är lite mer nöjda med dusch, gymnastik<br />

och träning än männen, i övrigt är betygsättningen per påstående relativt lika mellan kvinnor och<br />

män.<br />

Hur svarar brukaren - företrädaren, skillnader?<br />

Resultatet visar att de boende är mer nöjda med äldreboendet än när deras företrädare svarar för<br />

dem. Både medelbetyget och helhetsomdömet är högre hos de boende än företrädarna, 4,15 resp.<br />

3,84 och 4,79 resp, 4,33. En tanke kan vara att den boende har svårare att vara kritisk i sina svar då<br />

hon/han står i en beroendeställning, men å andra sidan borde den boende vara den som bäst känner<br />

till förhållandena. De boende har satt ett högre betyg på alla påståenden utom kontaktperson,<br />

delaktighet i sin planering samt anhörigas möjlighet till delaktighet i planering där företrädarna är<br />

mer nöjda. Störst skillnad i betyg är det gällande dusch, aktiviteter och att få bestämma själv när jag<br />

ska lägga mig, där de boende är mycket mer nöjda än företrädarna. Företrädarna är däremot mer<br />

nöjda med kontaktpersonen och delaktighet i planeringen, både för sig själva och för den boende.<br />

Jämförelse av betygsresultat 2003, 2007, 2010<br />

Tio av de totalt sexton påståendena är samma och jämförbara sedan den första undersökningen 2003<br />

och tolv av påståendena är jämförbara med undersökningen 2007. Medelbetyget 2010 har<br />

försämrats något sedan 2007 vilket kan påverkas av att företrädarna som har satt ett lägre<br />

medelbetyg räknas med i denna undersökning. Så var inte fallet 2003 och 2007 där anhöriga<br />

svarade i en egen enkät. Oavsett om detta har påverkat resultatet så bör man var observant då alla,<br />

utom delbetyget i bemötandet har försämrats. Tydligast försämring är det i medelbetygen gällande<br />

dusch, kontaktperson, gymnastik och träning. Medelbetygen för bemötande, trygghet och<br />

helhetsomdöme ligger fortfarande mycket högt.<br />

Jämförelse äldreboende-demensboende<br />

I denna undersökning redovisar vi medelbetygen på äldreboende och demensboende var för sig.<br />

Helhetsbetyget visar ingen större skillnad mellan de olika boendeformerna. Äldreboende har ett<br />

något högre medelbetyg (4,03) mot (4.0) för demensboende. I vissa av påståendena skiljer det sig<br />

dock åt i betyg. De svarande i demensboenden är mer nöjda med kontaktpersonskapet, egen tid efter<br />

önskemål, delaktighet i sin planering och närståendes möjlighet att vara med i planeringen än de<br />

svarande i äldreboenden. De svarande i äldreboenden är däremot mer nöjda med dusch, aktiviteter<br />

och att de får bestämma själva när de ska lägga sig än i demensboendet. I övriga påståenden skiljer<br />

betygen inte mycket åt.<br />

Betyg mellan äldreboendena inkl. demensboenden<br />

Medelbetygen per äldreboende är också relativ jämn med ett spann mellan 3,65 till 4,31 från den<br />

som har lägst till den som har högst medelbetyg.<br />

14


Kvalitetsindex<br />

Det är första gången som ett kvalitetsindex redovisas i våra brukarundersökningar. Kvalitetsindex är<br />

ett mått som förkommer alltmer i olika undersökningar som görs nationellt av både Socialstyrelsen<br />

och Sveriges kommuner och Landsting SKL. Därför är måttet även intressant för oss.<br />

Kvalitetsindex för äldreboenden inkl.demensboende är 7,6 av max 10 vilket får anses som ett bra<br />

resultat.<br />

Kvalitetsgarantier<br />

Undersökningen omfattar nio påståenden som berör kvalitetsgarantierna inom äldreboende inkl.<br />

demensboende. Dessa är: kontaktperson, utevistelse, dusch, egen tid, aktiviteter, bestämma när jag<br />

vill gå upp på morgonen resp. lägga sig på kvällen, delaktighet i planeringen och närståendes<br />

möjlighet att vara delaktig i planeringen.<br />

Kvalitetsgarantin om kontaktpersonskapet får ett klart godkänt betyg där så gott som alla känner till<br />

att de har en kontaktperson. Dusch, aktiviteter, att få bestämma själv när jag ska gå upp resp. lägga<br />

mig, får också godkänt med betyg över 4,0.<br />

Utevistelse har fått ett något lägre betyg. Egen tid, de boendes möjlighet att vara med i sin planering<br />

samt de närståendes möjlighet att vara med i planeringen har fått ett klart sämre betyg än övriga<br />

garantier.<br />

Bevarandeområden<br />

• Personalens har ett vänligt och korrekt bemötande<br />

• Totalt sett är jag nöjd med mitt boende<br />

• Känner mig trygg i äldreboendet<br />

• Får duscha när jag vill<br />

• Jag får bestämma själv när jag vill gå och lägga mig<br />

Förbättringsområden<br />

• Jag få egen tid minst en gång per vecka utifrån mina önskemål<br />

• Jag får möjlighet att vara med när min hjälp planeras<br />

• Min närstående får vara när min hjälp planeras.<br />

• Önskemål om mer husmanskost<br />

Handlingsplan<br />

Områdescheferna ska tillsammans med enhetscheferna analysera och diskutera resultatet av denna<br />

brukarundersökning och ge förslag på hur man kan bibehålla/utveckla den goda kvaliteten och<br />

förbättra de områden som nämns. Dessa förslag ska sammanställas i en handlingsplan som ska<br />

redovisas till socialnämnden inom 3 månader från det att områdeschefen har tagit del av resultatet.<br />

Enhetschefen redovisar sedan i prognosen/bokslutet delar av resultatet och vilka åtgärder man har<br />

gjort.<br />

15


Frågor till dig som bor i äldreboendet<br />

Är det någon som hjälper dig att fylla i denna enkät?<br />

Är du?<br />

Nej<br />

Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän<br />

Ja, intervjuare<br />

Annan person<br />

Man<br />

Kvinna<br />

Hur gammal är du?<br />

64 år och yngre<br />

65-74 år<br />

75-84<br />

85 år och äldre<br />

Vet du vem du ska vända dig till om du har synpunkter eller klagomål på den hjälp som du<br />

får?<br />

Ja<br />

Nej<br />

Bilaga 1<br />

16


Hur tycker du att äldreboendet fungerar för dig?<br />

Sätt betyg på alla påståenden.<br />

• Om du instämmer helt med påståendet ringar du in en 5:a<br />

• Om du inte alls instämmer ringar du in en 1:a<br />

• Om din åsikt ligger däremellan ringar du in 2, 3 eller 4<br />

Instämmer Instämmer<br />

inte alls helt<br />

1 Personalen har ett vänligt och korrekt<br />

bemötande<br />

2 Det fungerar bra med den kontaktperson<br />

som jag har. (med kontaktperson menas en person<br />

i personalgruppen som har till uppgift att ha en nära<br />

kontakt med dig och dina närstående. Exempelvis<br />

när det gäller praktiska saker som inköp, beställa<br />

läkarbesök, frisör eller fotvård)<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

3 Maten jag får är god. 1 2 3 4 5<br />

4 Jag får möjlighet att komma ut i friska luften<br />

minst två gånger i veckan (att få komma ut i friska<br />

luften kan vara att komma ut på balkong, uteplats eller<br />

en promenad)<br />

1 2 3 4 5<br />

5 Jag får hjälp med att duscha när jag vill 1 2 3 4 5<br />

6 Jag får egen tid minst en gång per vecka<br />

med personalen utifrån mina önskemål.<br />

(exempelvis en pratstund, läsning, taktil massage,<br />

måla naglarna m.m.)<br />

7 Jag får möjlighet att delta i minst tre<br />

gemensamma aktiviteter i veckan.<br />

(exempelvis bingo, sångstund eller underhållning m.m.)<br />

8 Personalen har tid att lyssna och samtala<br />

med mig<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

9 Jag får möjlighet till gymnastik och träning 1 2 3 4 5<br />

10 Jag får själv bestämma när jag vill gå upp<br />

på morgonen<br />

11 Jag får själv bestämma när jag vill gå och<br />

lägga mig<br />

12 Jag får möjlighet att vara med när min<br />

hjälp planeras (s.k genomförandeplan)<br />

13 Mina närstående får möjlighet att vara med<br />

när min hjälp planeras,<br />

(s.k genomförandeplan), om jag vill detta.<br />

14 Jag får snabbt hjälp av personalen när jag<br />

larmar<br />

Har ej kontaktperson<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5<br />

15 Jag känner mig trygg i äldreboendet 1 2 3 4 5<br />

16 Totalt sett är jag nöjd med mitt boende 1 2 3 4 5<br />

17


Andra frågor<br />

Finns det annat som du tycker är viktigt i äldreboendet och som du tycker ska vara med som<br />

fråga i nästa brukarundersökning?<br />

_______________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

Övriga synpunkter?<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

Tack för att du svarade på frågorna!<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!