28.08.2013 Views

F

F

F

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D<br />

Myten om Järnvägen<br />

et var en gång på den<br />

gamla goda tiden då<br />

järnvägen hade rykte om<br />

sig att vara försenad. Den<br />

kunde också vara lite<br />

glömsk och i folkmun<br />

kunde man höra talas om<br />

vagnar som försvann!<br />

Ingen visste vart de hade<br />

tagit vägen och plötsligt<br />

efter några veckor kom de<br />

rullande dit där de hörde<br />

hemma.<br />

F<br />

alköping har en<br />

järnvägstradition som<br />

går långt tillbaka i<br />

tiden med stambanan som<br />

går rakt igenom staden.<br />

Myten som finns hos<br />

folken har hållit ett starkt<br />

grepp om utvecklingen för<br />

kombinerade transporter.<br />

M<br />

en sagan berättar<br />

vidare att norr om<br />

Falköpings stad ligger det<br />

en vacker terminal med<br />

jungfrulig mark som<br />

bebyggs i logistisk anda.<br />

Från alla håll och kanter<br />

har analyser och rapporter<br />

gjorts om terminalen.<br />

De visar att hon inom<br />

sinom tid kan lära sig att<br />

förtulla och hålla med ett<br />

säkerhets och<br />

informationssystem, precis<br />

som hamnarna idag<br />

erbjuder! Hon kan idag<br />

samlasta gods som hon sen<br />

sätter på tåg för vidare<br />

eskort.<br />

H<br />

ela landet får stora<br />

miljövinster men<br />

mest vinster är det för de<br />

företag som kommer och<br />

lägger sig vid terminalen.


Tänk så mycket tid de får<br />

över! De behöver inte<br />

längre passera trafikkaoset<br />

på vägarna i de stora<br />

metropolerna utan kan<br />

bara rulla förbi och snipp<br />

snapp slut så anländer de<br />

på exakt utsatt tid!<br />

A<br />

lla blir glada när de<br />

får effektivare flöden<br />

och speditörerna, de blir<br />

allra gladast när de kan ta<br />

betalt för hela arbetsdagen<br />

eftersom de inte behöver<br />

sitta i någon<br />

trafikstockning och<br />

dessutom passar det bättre<br />

att köra kortare sträckor<br />

när mat och sovklockan<br />

börjar klämta!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!