28.08.2013 Views

POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING - Falköpings kommun

POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING - Falköpings kommun

POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING - Falköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong> har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare<br />

som prioriterar en kontinuerlig utveckling av verksamhet och medarbetare.<br />

Arbetsklimatet ska präglas av arbetsglädje, dialog och delaktighet.<br />

Kompetenta medarbetare är en viktig faktor för att ge effektiv service,<br />

visa goda resultat och nå de politiska målen med verksamheten.<br />

<strong>POLICY</strong> <strong>FÖR</strong> KOMPETENS<strong>FÖR</strong>SÖRJNING<br />

En god kompetensförsörjning innebär att vi kan attrahera, rekrytera, behålla, utveckla<br />

och avveckla kompetens. Konkurrensen ställer krav på att vi kontinuerligt och aktivt<br />

säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.<br />

<strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong> vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, vilket är en framgångsfaktor<br />

i konkurrensen om kompetent personal. Medarbetare i <strong>kommun</strong>ens organisation<br />

ska uppleva meningsfullhet och engagemang samt möjlighet till en god kompetensutveckling.<br />

Definition av olika begrepp<br />

Kompetens<br />

Adekvat grundutbildning samt förmågan och viljan hos medarbetaren att utföra en konkret<br />

arbetsuppgift genom att tillämpa, utveckla och utbyta kunskaper samt färdigheter.<br />

Kompetensförsörjning<br />

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig<br />

för att nå verksamhetens mål.<br />

Kompetensutveckling<br />

Aktivitet för att bredda/höja medarbetarens och gruppers kompetens.<br />

<strong>kommun</strong>ens målsättning<br />

<strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong> ska ha en långsiktig kompetensförsörjning som säkerställer<br />

utveckling av verksamheten enligt följande politiska mål.<br />

• Andelen stolta medarbetare ska öka.<br />

• Den totala sjukfrånvaron ska minska.<br />

• Andelen medarbetare som har en plan för kompetensutveckling ska öka.<br />

• Andelen medarbetare som upplever sin arbetsplats som jämställd ska öka.<br />

• Andelen medarbetare i <strong>kommun</strong>en med utländsk bakgrund ska spegla<br />

sammansättningen av <strong>kommun</strong>ens befolkning.<br />

Antal medarbetare per chef bör maximalt uppgå till 25 personer.<br />

Kompetensförsörjning | <strong>POLICY</strong>


oller oCH ansvar<br />

Personalenheten leder, samordnar och följer upp det <strong>kommun</strong>övergripande strategiska<br />

arbetet med kompetensförsörjning och fungerar som konsultativt stöd till <strong>kommun</strong>ens<br />

chefer.<br />

Förvaltningschefen ansvarar för den strategiska kompetensförsörjningen på samtliga arbetsplatser<br />

inom förvaltningen.<br />

Chefen är ansvarig för att rätt kompetens finns tillgänglig för att uppnå målen inom sin<br />

verksamhet. Chefen ska, utifrån verksamhetens krav och behov, uppmärksamma och ge<br />

medarbetarna förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling. Chefen har också<br />

ett ansvar att tillämpa, utveckla och utbyta kunskaper samt färdigheter.<br />

Medarbetaren ska ta ansvar för sin egen utveckling vilket innebär en möjlighet och skyldighet<br />

att delta i fortbildning samt utvecklings- och förändringsarbete. Medarbetaren har också<br />

ett ansvar att tillämpa, utveckla och utbyta kunskaper samt färdigheter.<br />

proCess för kompetensförsörjning<br />

Kompetensförsörjning är en process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att<br />

nå verksamhetens mål. Det innebär att strategiskt och målmedvetet arbeta för att nå<br />

resultat på följande områden.<br />

• Attrahera och rekrytera nya medarbetare<br />

• Utveckla och behålla medarbetare<br />

• Avveckla/avsluta medarbetare vid pensionering, vid övergång till annan<br />

verksamhet eller då anställningen av andra skäl upphör.<br />

kompetensbeHov<br />

Kommunens flerårsplan är en viktig informationskälla när framtidens kompetensbehov<br />

ska analyseras. Flerårsplanen tillsammans med nämndens beslut ger bra underlag<br />

för att fastställa framtida behov för verksamheten.<br />

Analysen av den aktuella kompetensen behöver göras ur två perspektiv – organisationens<br />

och individens.<br />

Kompetensbehovet identifieras med utgångspunkt från organisationens och individens<br />

nuvarande kompetensnivå och morgondagens behov av kompetens. När denna analys<br />

är klar bör förvaltningen skriva en verksamhetsplan samt planera för kompetensutveckling<br />

som är baserad på utvecklingssamtalen mellan chefen och medarbetarna.<br />

utvecklingssamtal<br />

Chefen ska genomföra utvecklingssamtal med alla medarbetare en gång per år. För chefen<br />

är utvecklingssamtalet ett strategiskt verktyg för att kunna vara en bra ledare. Chefen<br />

ansvarar för att målen för verksamheten och medarbetarens kompetens finns angivet i<br />

planen för kompetensutveckling. För medarbetaren är syftet med utvecklingssamtalet att<br />

genom dialog och inflytande utvecklas och bidra till en effektiv verksamhet.


kompetensmoDell<br />

En modell för kompetens ger följande stöd i processen för kompetensförsörjning.<br />

• Gemensam struktur och terminologi för att <strong>kommun</strong>icera kring<br />

kompetens i hela organisationen<br />

• Tydlig bild av relevanta kompetensbehov<br />

• Strukturerat arbete med kompetensutveckling<br />

Den kompetensmodell som används inom <strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong> kan illustreras i form<br />

av en triangel. Varje sida utgör en viss typ av kompetens och kärnan utgörs av medarbetarens<br />

personliga egenskaper. Samtliga delar ska beaktas, men kan värderas olika<br />

beroende på yrkesroll.<br />

Social kompetens Yrkeskompetens<br />

Medarbetarens<br />

personliga egenskaper<br />

Verksamhetskompetens<br />

Verksamhetskompetens<br />

Kompetens som är relaterad till de övergripande <strong>kommun</strong>ala målen och förståelse för<br />

verksamheten. Exempel på det kan vara kunskap om en politiskt styrd organisation,<br />

kunskap om samhälle, brukare och medborgare, kunskaper om <strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong>s<br />

varumärke och Cittaslow samt omvärldsbevakning.<br />

Yrkeskompetens<br />

Kompetens som är specifik för viss verksamhet och för det specifika yrket.<br />

Social kompetens<br />

Kompetens som är relevant när det gäller samarbete och samverkan med människor.<br />

Exempel på social kompetens är bemötande, samarbete, ansvar och flexibilitet. Att<br />

visa ett gott bemötande är viktigt för alla medarbetare och ska värderas i utvecklingssamtalet<br />

samt vara en grund för lönesättning.


© <strong>Falköpings</strong> <strong>kommun</strong> | Sep. 2010 smartdesign.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!