28.08.2013 Views

Riktlinjer för handläggning av ärenden vid biståndsavdelningen ...

Riktlinjer för handläggning av ärenden vid biståndsavdelningen ...

Riktlinjer för handläggning av ärenden vid biståndsavdelningen ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Riktlinjer</strong> <strong>för</strong> <strong>handläggning</strong><br />

<strong>av</strong> <strong>ärenden</strong> <strong>vid</strong> bistånds<strong>av</strong>delningen<br />

inom äldre- och handikappomsorgen<br />

Antagen <strong>av</strong> socialnämnden 2006-02-13, § 13<br />

Beslut om komplettering <strong>av</strong> SN 2010-12-13.<br />

För tillämpning fr.o.m. 2006-03-01,<br />

respektive 2011-01-01


INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

Sida<br />

1. Syfte med riktlinjer och <strong>handläggning</strong>srutiner 3<br />

2. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning<br />

och former <strong>för</strong> <strong>ärenden</strong> som handläggs <strong>vid</strong> biståndsenheten. 4<br />

3. Handläggnings<strong>för</strong>farande 8<br />

4. Bistånd (rättighet) enligt socialtjänstlagen, SoL (4 kap.1 §) 10<br />

Hemtjänst - Hjälp i hemmet<br />

4.1. Personlig omvårdnad (dag- och/eller nattinsats) 11<br />

4.2. Service (enbart daginsats) 14<br />

4.3. Stöd till närstående 18<br />

4.4. Dagverksamhet 19<br />

4.5. Kontaktperson 20<br />

4.6 Planerad vistelse på annan plats än ordinarie bostad 22<br />

5. Särskilt boende <strong>för</strong> service och omvårdnad <strong>för</strong> äldre/<br />

Bostad med särskild service <strong>för</strong> funktionshindrade. 23<br />

5.1. Permanent boende 24<br />

5.1.1. Äldreboende, inkl boende <strong>för</strong> dementa<br />

5.1.2. Serviceboende<br />

5.2. Korttidsvistelse<br />

5.2.1. Tillfällig korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning 25<br />

5.2.2. Regelbunden korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning 28<br />

5.3 Sökande från resp. till annan kommunenl 2 kap 3§ SoL 29<br />

6. Bistånd (möjlighet) i annan form enligt riktlinjer<br />

inom ramen <strong>för</strong> socialtjänstlagen, SoL (4 kap. 2 §). 30<br />

6.1. Yttre hemtjänst 30<br />

6.2. Tillfällig husdjursomsorg 30<br />

Bilaga. (Aktualiseras årligen eller <strong>vid</strong> <strong>för</strong>ändringar)<br />

• Sammanställning över särskilda boendeformer och dagverksamhet<br />

enligt SoL i Falköpings kommun.<br />

• Sammanställning över särskilda boendeformer och korttidsverksamhet<br />

enligt LSS/SoL i Falköpings kommun.<br />

2


1. Syfte med riktlinjer och <strong>handläggning</strong>srutiner<br />

<strong>Riktlinjer</strong>na är allmänt hållna och är en rekommendation till handläggaren.<br />

Syftet är att få ett gemensamt <strong>för</strong>hållningssätt och tolkning <strong>av</strong> lagen och dess<br />

insatser.<br />

<strong>Riktlinjer</strong>na baseras på gällande lagstiftning, praxis och rekommendationer från<br />

myndigheter. De är även anpassade till socialnämndens organisation och<br />

verksamhet.<br />

3


2. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning och former<br />

<strong>för</strong> <strong>ärenden</strong> som handläggs <strong>vid</strong> biståndsenheten.<br />

Inledande bestämmelser om socialtjänstens mål<br />

SoL 1 kap. 1 §: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens<br />

grund främja människornas<br />

- ekonomiska och sociala trygghet,<br />

- jämlikhet i levnadsvillkor och<br />

- aktiva deltagande i samhällslivet.<br />

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans<br />

ansvar <strong>för</strong> sin och andras sociala sociala situation inriktas på<br />

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.<br />

Verksamheten skall bygga på respekt <strong>för</strong> människornas<br />

självbestämmanderätt och integritet.”<br />

Hänsyn till barnets bästa<br />

Sol 1 kap.2 § : ” När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till<br />

barnets bästa kräver. Med barn <strong>av</strong>ses varje människa under 18 år”<br />

Bestämmelsen svarar upp mot artikel 3 i FN´s barnkonvention.<br />

Vistelsekommunens ansvar och flyttning til/från annan kommun<br />

SoL 2 kap 2 § ”Kommunen har det yttersta ansvaret <strong>för</strong> att den som vistas i<br />

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.”<br />

SoL 2 kap 3 §: ”En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd <strong>av</strong><br />

ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt<br />

behov <strong>av</strong> omfattande vård- och omsorgsinsatser och där<strong>för</strong> inte kan<br />

bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga<br />

insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En<br />

sådan ansökan skall behandlas som om den enskilde vore bosatt i<br />

inflyttningskommunen.<br />

Det <strong>för</strong>hållandet att sökandes behov är tillgodosett i hemkommunen<br />

får inte beaktas <strong>vid</strong> prövning <strong>av</strong> en sådan ansökan.<br />

På begäran <strong>av</strong> inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att<br />

bistå den <strong>för</strong>ra kommunen med den utredning som kan behövas <strong>för</strong><br />

bedömningen <strong>av</strong> ansökan.”<br />

Omsorgen om äldre människor<br />

SoL 5 kap. 4 §: ”Socialnämnden skall, med respekt <strong>för</strong> deras självbestämmande och<br />

integritet, verka <strong>för</strong> att äldre människor får möjlighet att leva och bo<br />

självständigt, under trygga <strong>för</strong>hållanden.”<br />

SoL 5 kap. 5 §: ”Socialnämnden skall verka <strong>för</strong> att äldre människor får goda<br />

bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och<br />

annan lättåtkomlig service.<br />

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer <strong>för</strong> service och<br />

omvårdnad <strong>för</strong> äldre människor med behov <strong>av</strong> särskilt stöd.”<br />

4


SoL 5 kap. 6 §: ” Socialnämnden skall göra sig väl <strong>för</strong>trogen med<br />

levnads<strong>för</strong>hållandena i kommunen <strong>för</strong> äldre mäönniskor samt i sin<br />

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på<br />

detta område.<br />

Kommunen skall planera sina insatser <strong>för</strong> äldre. I planeringen skall<br />

kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan<br />

och organisationer.”<br />

Omsorgen om människor med funktionshinder<br />

SoL 5 kap. 7 §: ” Socialnämnden skall verka <strong>för</strong> att människor som <strong>av</strong> fysiska,<br />

psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin<br />

livs<strong>för</strong>ing får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva<br />

som andra.<br />

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en<br />

meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är<br />

anpassat efter hans behov <strong>av</strong> särskilt stöd.<br />

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service <strong>för</strong> dem som<br />

till följd <strong>av</strong> sådana svårigheter som <strong>av</strong>ses i <strong>för</strong>sta stycket behöver ett<br />

sådant boende.”<br />

SoL 5 kap. 8 §: ”Socialnämnden skall göra sig väl <strong>för</strong>trogen med<br />

levnads<strong>för</strong>hållandena i kommunen <strong>för</strong> människor med fysiska och<br />

psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa<br />

om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.<br />

Kommunen skall planera sina insatser <strong>för</strong> människor med fysiska<br />

och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen<br />

samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och<br />

organisationer.”<br />

Anhörigvårdare<br />

SoL 5 kap. 10 §: ” Socialnämnden bör genom stöd och <strong>av</strong>lösning underlätta <strong>för</strong><br />

dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre<br />

eller som har funktionshinder.”<br />

Handläggning <strong>av</strong> <strong>ärenden</strong> inom biståndsenheten, enligt 11 kap.<br />

socialtjänstlagen (SoL).<br />

SoL 11 kap. 1 §: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning <strong>av</strong> vad som<br />

genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom<br />

och som kan <strong>för</strong>anleda någon åtgärd <strong>av</strong> nämnden.<br />

Vad som har kommit fram <strong>vid</strong> utredning och som har betydelse <strong>för</strong><br />

ett ärendes <strong>av</strong>görande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.”<br />

SoL 11 kap. 5 §: ”Handläggning <strong>av</strong> <strong>ärenden</strong> som rör enskilda samt genom<strong>för</strong>ande<br />

<strong>av</strong> beslut om stödinsatser, vård och behandling skall<br />

dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder<br />

som <strong>vid</strong>tas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser<br />

<strong>av</strong> betydelse.<br />

5


Handlingar som rör enskildas personliga <strong>för</strong>hållanden skall<br />

<strong>för</strong>varas så att obehöriga inte får tillgång till dem.”<br />

SoL 11 kap. 6 §: ”Dokumentationen skall ut<strong>för</strong>as med respekt <strong>för</strong> den enskildes<br />

integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de<br />

journalanteckningar och andra anteckningar som <strong>för</strong>s om honom<br />

eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i<br />

dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.”<br />

SoL 11 kap. 7 §: ”Socialnämnden skall i alla <strong>ärenden</strong> tillämpa bestämmelserna i 13<br />

§ <strong>för</strong>valtningslagen.”<br />

SoL 11 kap. 8 §: ” I <strong>ärenden</strong> hos socialnämnden som <strong>av</strong>ser myndighetsutövning mot<br />

någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i<br />

<strong>för</strong>valtningslagen (1986:223):<br />

- 14 § <strong>för</strong>sta stycket om en parts rätt att<br />

meddela sig muntligen,<br />

- 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del <strong>av</strong><br />

uppgifter,<br />

- 20 § om motivering <strong>av</strong> beslut,<br />

- 21 § om underrättelse <strong>av</strong> beslut,<br />

- 26 § om rättelse <strong>av</strong> skrivfel och liknande.<br />

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ <strong>för</strong>valtningslagen gäller dock<br />

inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om<br />

ett sådant boende som <strong>av</strong>ses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7<br />

§ tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.<br />

Vad som sägs i <strong>för</strong>sta stycket gäller också när det är fråga<br />

om en ansökan eller ett yttrande till annan myndighet i ett<br />

mål eller ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild<br />

hos denna.”<br />

SoL 11 kap. 9 §: ”Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att yttra sig<br />

enligt 17 § <strong>för</strong>valtningslagen (1986:223) har rätt att få <strong>för</strong>eträde<br />

in<strong>för</strong> nämnden, om inte särskilda skäl <strong>för</strong>anleder annat.<br />

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att<br />

få <strong>för</strong>eträde in<strong>för</strong> nämnden.”<br />

Rätten till bistånd och <strong>handläggning</strong>en <strong>av</strong>ser följande <strong>ärenden</strong>.<br />

SoL 4 kap. 1 §: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda<br />

på annat sätt har rätt till bistånd <strong>av</strong> socialnämnden <strong>för</strong> sin <strong>för</strong>sörjning<br />

(<strong>för</strong>sörjningsstöd) och <strong>för</strong> sin livs<strong>för</strong>ing i övrigt.<br />

Den enskilde skall genom biståndet till<strong>för</strong>säkras en skälig levnads-nivå.<br />

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att<br />

leva ett sjävständigt liv.”<br />

Med livs<strong>för</strong>ing i övrigt <strong>av</strong>ses alla de behov som den enskilde kan<br />

ha <strong>för</strong> att till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas<br />

<strong>av</strong> <strong>för</strong>sörjningsstödet. Dessa riktlinjer omfattar <strong>handläggning</strong>en <strong>av</strong><br />

6


insatser inom äldre- och handikappomsorgens biståndsenhet.<br />

Dessa insatser <strong>av</strong>ser i huvudsak <strong>handläggning</strong> <strong>av</strong> följande.<br />

• Ansökan om bistånd i form <strong>av</strong> hemtjänst, 4 kap. 1 § SoL.<br />

• Ansökan om bistånd i form <strong>av</strong> särskilt boende <strong>för</strong> service och<br />

omvårdnad <strong>av</strong> äldre/bostad med särskild service <strong>för</strong><br />

funktionshindrade (äldreboende, demensboende,<br />

serviceboende), 4 kap. 1 § SoL.<br />

• Ansökan om bistånd i form <strong>av</strong> tillfällig eller regelbunden<br />

korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning, 4 kap. 1 § SoL.<br />

• Ansökan om insats enligt 2 kap 3 § SoL in<strong>för</strong> inflyttning från<br />

annan kommun och under <strong>för</strong>utsättning <strong>av</strong> <strong>för</strong>handsbeslut,<br />

enligt 4 kap. 1 § SoL <strong>för</strong> tillgång till ansökta insatser,<br />

• Ansökan om bistånd i form <strong>av</strong> deltagande i dagverksamhet, 4<br />

kap. 1 § SoL,<br />

• Ansökan om bistånd i form <strong>av</strong> viss ledsagarservice, 4 kap. 1 §<br />

SoL,<br />

• Ansökan om stöd och <strong>av</strong>lösning <strong>för</strong> anhörigvårdare, 4 kap.<br />

1 § SoL.<br />

• Ansökan om stöd och hjälp i form <strong>av</strong> kontaktperson, 4 kap. 1<br />

§ SoL<br />

SoL 4 kap. 2 §: ”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer <strong>av</strong> 1 § om det finns skäl<br />

<strong>för</strong> det.”<br />

• Ansökan om insatser i trädgård mm utöver de insatser som ges<br />

via bistånd i hemtjänsten, 4 kap. 2 § SoL.<br />

• Ansökan om övrigt utöver vad riktlinjer medger prövas och<br />

beslutas <strong>av</strong> Arbetsutskott/Socialnämnd.<br />

7


3. Handläggnings<strong>för</strong>farande<br />

Handläggningstid<br />

I § 27 Förvaltningslagen fastställs att <strong>handläggning</strong>en <strong>av</strong> ansökan skall ske<br />

skyndsamt.<br />

För att hålla en god kvalitet och service till den enskilde bör <strong>handläggning</strong>en <strong>av</strong><br />

ett ärende i Falköpings Kommun senast påbörjas inom två veckor efter det att<br />

ansökan inkommit och <strong>av</strong>slutas inom tre månader.<br />

Kommunicering<br />

§ 17 Förvaltningslagen <strong>för</strong>eskriver att ett ärende, som går den enskilde helt eller<br />

delvis emot, inte får <strong>av</strong>göras om inte ärendet kommunicerats med den sökande.<br />

Det innebär att handläggaren muntligen eller skriftligen skall meddela den<br />

enskilde vilka uppgifter som tillkommit i ärendet och ta in dennes synpunkter.<br />

Därefter får beslut fattas.<br />

Besvärshänvisning<br />

Beslut som går den enskilde emot skall skickas med rekommenderat brev.<br />

Anledningen är att <strong>för</strong>valtningen skall ha kännedom om vilken dag som beslutet<br />

kom den enskilde till kännedom. Från den dag som beslutet hämtas från Posten<br />

har den enskilde tre veckor på sig att överklaga till Biståndsenheten. I<br />

överklagande skall framgå vilken insats, vad besväret gäller, personuppgifter<br />

och vilken ändring som den enskilde begär. Eventuellt kan kommunen yttra sig<br />

kring överklagandet innan ärendet skickas till domstol <strong>för</strong> <strong>av</strong>görande.<br />

Ibland behöver handläggaren eller annan tjänstemän hjälpa den enskilde att<br />

överklaga ärendet. Överklagan skickas till länsrätten som <strong>för</strong>sta är instans.<br />

Beviljad insats<br />

När en ansökan om insats beviljas behöver inte utredningen skickas till den<br />

enskilde.<br />

Biståndsenheten bör dock sända den enskilde beslutet på insatsen där det skall<br />

framgå vilken insats, i vilken omfattning insatsen beviljas och under vilken<br />

tidsperiod. Det skall även framgå om det finns <strong>för</strong>utsättningar som skall<br />

uppfyllas i samband med insatsens ut<strong>för</strong>ande.<br />

Beslutet eller en beställning <strong>av</strong> det som beslutats skall även sändas till den enhet<br />

som ansvarar <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>andet <strong>av</strong> insatsen. Enheten bekräftar när insatsen påbörjats<br />

eller orsak till att verkställigheten dröjer. På så vis tryggas rättssäkerheten <strong>för</strong><br />

den enskilde vars insats aldrig blir bortglömd.<br />

8


Beslut och uppföljning <strong>av</strong> insats<br />

I beslutet om insats skall framgå när insatsen följs upp och utvärderas. Beroende<br />

på behovet kan insatsen beviljas tills <strong>vid</strong>are eller under begränsad tid.<br />

Lämpligt att i beslutet skriva ”Vid <strong>för</strong>ändrade <strong>för</strong>hållanden eller <strong>för</strong>ändrat behov<br />

kommer ny prövning att ske.”<br />

Verkställighet<br />

När ett beslut om beviljad insats är meddelat den enskilde överlämnas<br />

utredningen eller beställningen till den enhet som skall verkställa insatsen.<br />

Enheten skall snarast påbörja insats.<br />

Ärendena följs regelbundet upp via så kallade justeringsmöten med ut<strong>för</strong>arna.<br />

Dokumentation/Anteckningar<br />

Under en pågående insats sker vanligtvis hembesök/telefonkontakt med den<br />

enskilde.<br />

Biståndshandläggare: Dokumentationen har <strong>av</strong>görande betydelse <strong>för</strong> att kunna<br />

fatta rätt form <strong>av</strong> beslut och att den enskilde skall kunna ha insyn i<br />

<strong>handläggning</strong>en som rör denne. Det skall framgå <strong>av</strong> dokumentationen vilka<br />

behov, problem och resurser som den enskilde har, vilka eventuella insatser som<br />

<strong>vid</strong>tagits och syftet med och utfallet <strong>av</strong> dessa.<br />

Information <strong>av</strong> vikt <strong>för</strong>s in i akten.<br />

Anteckningar skall alltså ske sparsamt så<strong>vid</strong>a den enskilde inte själv begär att<br />

informationen skall <strong>för</strong>as in i akten.<br />

Verkställighet: Dokumentationsskyldighet gäller även i verkställighet. Detta har<br />

ett värde när beslutad insats skall följas upp och utgör då ett underlag <strong>för</strong><br />

utvärdering <strong>av</strong> <strong>vid</strong>tagna insatser.Dokumentationen gäller <strong>för</strong> insatser <strong>av</strong> varaktig<br />

och betydande karaktär.<br />

9


4. Bistånd till hemtjänst - hjälp i hemmet<br />

Rätten till bistånd har sin grund i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.<br />

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få den<br />

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd <strong>av</strong> socialnämnden.<br />

Genom biståndet skall den enskilde till<strong>för</strong>säkras en skälig<br />

levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller<br />

hennes resurser att leva ett självständigt liv.<br />

Med bistånd till hemtjänst <strong>av</strong>ses i huvudsak följande insatser. Hemtjänst<br />

<strong>av</strong>ser insatser i både ordinärt och särskilt boende.<br />

4.1 Personlig omvårdnad (kan <strong>av</strong>se dag- och/eller nattinsats)<br />

• Daginsats/nattinsats<br />

• ADL-funktioner<br />

• Lättare städning (hålla rent/plocka undan)<br />

• Måltider/födointag/matning/matdistribution<br />

• Personlig hygien<br />

• På- och <strong>av</strong>klädning<br />

• Toalettbesök/kontinens<br />

• Förflyttning<br />

• Larm<br />

• Tillsyn<br />

• Medicin - handräckning/apoteksärende<br />

4.2 Service (<strong>av</strong>ser enbart daginsats)<br />

• Enbart bistånd med serviceinsats<br />

• Städning<br />

• Inköp <strong>av</strong> dagligvaror<br />

• Källsortering<br />

• Tvätt/klädvård<br />

• Matservering/matservice<br />

• Larm/telefonkontakt<br />

• Barnfamilj<br />

• Ledsagning<br />

• Viss yttre hemtjänst i mindre omfattning<br />

4.3 Stöd till närstående<br />

4.4 Dagverksamhet<br />

4.5 Kontaktperson<br />

10


4.6 Planerad vistelse på annan plats än ordinarie bostad<br />

11


4.1 Bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § med hemtjänst i form <strong>av</strong> -<br />

Personlig omvårdnad<br />

Personlig omvårdnad <strong>av</strong>ser de insatser som behövs <strong>för</strong> att tillgodose den<br />

enskildes grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov. Det är<br />

främst uppgifter som gäller <strong>för</strong> den personliga skötseln, så som hjälp <strong>för</strong><br />

att kunna äta och dricka, klä sig, uppstigning och sänggående, sköta<br />

personlig hygien, <strong>för</strong>flytta sig och i övrigt insatser <strong>för</strong> att känna trygghet<br />

och säkerhet i det egna hemmet.<br />

Nedan framgår riktlinjer <strong>för</strong> insatser med personlig omvårdnad i det egna<br />

hemmet. Vid varje ansökan görs en indi<strong>vid</strong>uell bedömning <strong>av</strong> den<br />

enskildes <strong>för</strong>utsättningar och behov <strong>av</strong> insatser <strong>för</strong> att till<strong>för</strong>säkras en<br />

skälig levnadsnivå. Nedanstående riktlinjer är en beskrivning vad<br />

respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser med personlig omvårdnad<br />

utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom<br />

till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Dag- och nattinsats<br />

Insatser <strong>för</strong> personlig omvårdnad skall kunna ges dygnet runt.<br />

Under nattetid, mellan kl 21.30 och 07.00 kan det <strong>av</strong>se insatser i form <strong>av</strong><br />

tillsyn, vändning och toalettbesök, samt åtgärder i samband med larm.<br />

Under dagtid skall det utifrån den enskildes behov vara möjligt att medge<br />

hjälp <strong>för</strong> uppstigning och sänggående.<br />

Lättare städning<br />

I samband med ut<strong>för</strong>ande <strong>av</strong> insatser <strong>för</strong> den personliga skötseln skall<br />

lättare städning medges, i form <strong>av</strong> att saker som använts <strong>för</strong> insatsen kan<br />

rengöras och plockas undan.<br />

Måltider/födointag/matdistribution<br />

Ett lagat mål mat (huvudmål), samt frukost, mellanmål och enklare<br />

kvällsmål skall den enskilde ha rätt att intaga per dag.<br />

Om behov finns kan den enskilde erhålla hjälp med insatser kring själva<br />

måltiden, så som fram-/<strong>av</strong>dukning, matning och diskning.<br />

12


Bistånd medges vanligtvis inte <strong>för</strong> lagning <strong>av</strong> mat (huvudmålet). Beroende<br />

på om den enskilde inte på egen hand eller med hjälp <strong>av</strong> annan kan ta sig<br />

till dagcentral/matservering så kan matdistribution medges.<br />

Om särskilda skäl <strong>för</strong>eligger kan bistånd med matlagning medges. Bl a<br />

kan det komma ifråga då den enskilde bor långt från en tätort och därmed<br />

i samband med inhandling <strong>av</strong> matvaror kan erhålla hjälp med <strong>för</strong>beredelse<br />

<strong>av</strong> matportioner <strong>för</strong> t ex en veckoperiod. Det kan även vara aktuellt om<br />

den enskilde är i behov <strong>av</strong> specialkost, samt <strong>av</strong> medicinska eller kulturella<br />

skäl är i behov <strong>av</strong> annan mat.<br />

Personlig hygien<br />

Den enskilde medges hjälp med personlig hygien i form <strong>av</strong> dusch, samt<br />

enklare nagel- och hårvård efter behov.<br />

På- och <strong>av</strong>klädning<br />

I samband med uppstigning och sänggående kan hjälp med på- och<br />

<strong>av</strong>klädning medges.<br />

Toalettbesök/inkontinens<br />

Hjälp i samband med toalettbesök kan medges efter behov, samt tillsyn<br />

och skötsel <strong>av</strong> inkontinenshjälpmedel.<br />

Larm<br />

Den enskilde som genom bistånd erhållit larm skall <strong>vid</strong> påkallande <strong>av</strong><br />

larm inom rimlig tid kunna få hjälp med att åtgärda de behov som<br />

<strong>för</strong>anlett larmet.<br />

Tillsyn<br />

Den enskilde som under vissa tillfällen inte klarar sig på egen hand, eller<br />

där det är lång tid mellan andra hjälpinsatser kan medges tid <strong>för</strong><br />

tillsynsbesök.<br />

Medicin - handräckning/apoteksärende<br />

Den enskilde kan medges hjälp med hämtning <strong>av</strong> mediciner från apotek,<br />

samt handräckning <strong>av</strong> färdigdelad medicin.<br />

13


Bistånd medges ej till delning <strong>av</strong> medicin eller annan hantering <strong>av</strong><br />

medicin om det anses som en hälso- och sjukvårdsuppgift.<br />

14


4.2. Bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § med hemtjänst i form <strong>av</strong> - Service<br />

Serviceuppgifter <strong>av</strong>ser praktisk hjälp med hemmets skötsel. Dels är det insatser<br />

<strong>för</strong> att klara det dagliga livet och dels kan det vara kompletterande insatser till<br />

personlig omvårdnad. Serviceuppgifter ut<strong>för</strong>es endast dagtid.<br />

Nedan framgår riktlinjer <strong>för</strong> serviceinsatser i det egna hemmet. Vid varje<br />

ansökan görs en indi<strong>vid</strong>uell bedömning <strong>av</strong> den enskildes <strong>för</strong>utsättningar<br />

och behov <strong>av</strong> insatser <strong>för</strong> att till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Nedanstående riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis<br />

omfattar. Insatser utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde<br />

därigenom till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Städning och fönsterputs<br />

Hjälp med städning, helt eller delvis, beviljas om den sökande inte själv eller<br />

med hjälp <strong>av</strong> annan kan ut<strong>för</strong>a detta <strong>för</strong> att uppnå skälig levnadsnivå. I städning<br />

ingår dammsugning <strong>av</strong> golv och mattor, vädring <strong>av</strong> små och lätta mattor,<br />

våttorkning <strong>av</strong> golv, dammtorkning, rengöring <strong>av</strong> mikrovågsugn, spis, köks- och<br />

diskbänkar samt rengöring <strong>av</strong> badrum/toalett. Väggspeglar, dörrkarmar,<br />

golvlister och köksluckor <strong>av</strong>torkas <strong>vid</strong> behov.<br />

Hjälp med trappstädning beviljas som insats där den enskilde som hyresgäst är<br />

ålagd att göra detta men inte själv eller med hjälp <strong>av</strong> annan kan ut<strong>för</strong>a detta.<br />

Hjälp med hel eller delvis städning beviljas vanligtvis med två timmar var tredje<br />

vecka. Städning kan beviljas oftare efter indi<strong>vid</strong>uell prövning. Om särskilda skäl<br />

<strong>för</strong>eligger kan bistånd medges med fler städtillfällen under en treveckorsperiod.<br />

Bl a kan det komma ifråga då den enskilde <strong>av</strong> hälso- och sjukvårdsskäl eller<br />

hygien- och miljöskäl behöver städinsats <strong>vid</strong> flera återkommande tillfällen under<br />

en treveckorsperiod <strong>för</strong> att till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Städning omfattar vanligtvis en normalbostad på två rum, kök, hall och badrum<br />

<strong>för</strong> ensamstående. Om den sökande har en större bostad än två rum och kök och<br />

dennes önskemål är att få hela bostaden städad, så kan det tillmötesgås genom<br />

att exempelvis städa olika rum varje gång.<br />

Avfrostning/städning <strong>av</strong> kyl och frys, rengöring <strong>av</strong> köksfläkt, städning <strong>av</strong><br />

köksskåp och lådor och dammsugning <strong>av</strong> möbler ingår i ordinarie insats <strong>för</strong><br />

person som redan har beviljad städinsats.<br />

Fönsterputs och byte <strong>av</strong> gardiner ingår i städinsatsen om den enskilde inte själv<br />

eller med hjälp <strong>av</strong> annan kan ut<strong>för</strong>a detta <strong>för</strong> att uppnå skälig levnadsnivå.<br />

15


Insatsen fönsterputs och byte <strong>av</strong> gardiner medges upp till två gånger per år.<br />

För den som ej är beviljad städinsats kan insatsen fönsterputs och byte <strong>av</strong><br />

gardiner beviljas om den enskilde inte själv eller med hjälp <strong>av</strong> annan kan ut<strong>för</strong>a<br />

detta <strong>för</strong> att uppnå skälig levnadsnivå.<br />

Fönsterputsen omfattar vanligtvis en normalbostad på två rum och kök och max<br />

två gånger/år.<br />

Hemmets skötsel/uppsnyggning<br />

Med hemmets skötsel menas de sysslor, ofta dagliga, som ut<strong>för</strong>s <strong>för</strong> att ett<br />

hushåll skall fungera. I hemmets skötsel ingår insatserna sopa golv, blomskötsel,<br />

sophantering, hämta post/tidning från brevlåda/postbox, byta glödlampor och<br />

proppar, hämta/lämna saker i <strong>för</strong>råd och pyntning till storhelger. Insatsen<br />

beviljas om den sökande eller annan i hushållet inte kan ut<strong>för</strong>a detta och endast<br />

till personer som redan har beviljade insatser.<br />

Inköp <strong>av</strong> dagligvaror<br />

Inköp <strong>av</strong> dagligvaror (livsmedelsinköp) skall göras i närmaste livsmedelsaffär<br />

med fullgott sortiment. Medges ej att göras i en affär som ligger längre bort<br />

enbart p.g.a. lägre priser.<br />

Inköp <strong>av</strong> dagligvaror får medges enligt behov dock högst 2 tillfällen per vecka.<br />

Källsortering<br />

Hjälp med att sortera och transportera sopor som papper, glas, metall kan<br />

beviljas.<br />

Klädvård<br />

Vid uppevaro under dagtid skall den enskilde ha möjlighet att bära rena<br />

gångkläder.<br />

Tvätt ut<strong>för</strong>s var tredje vecka om det enbart är en serviceinsats. Där<strong>vid</strong> sker även<br />

utbyte <strong>av</strong> sänglinne. Strykning och enklare lagning <strong>av</strong> kläder (så som att sy i en<br />

knapp) kan medges.<br />

Tvätt som måste ut<strong>för</strong>as i samband med annan insats i form <strong>av</strong> personlig<br />

omvårdnad medges efter indi<strong>vid</strong>uell bedömning.<br />

För att tvättinsats skall kunna ut<strong>för</strong>as måste det finnas tillgång till fungerande<br />

tvättmaskin i eller i anslutning till den enskildes hem.<br />

16


I tvättinsats ingår som regel inte stortvätt, eller tvätt <strong>av</strong> sådana kläder som ej får<br />

tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin. I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller<br />

mangla.<br />

Matservering/matservice<br />

Den enskilde medges vanligtvis inte bistånd med matlagning. Vid kommunens<br />

dagcentraler finns tillgång till matservering. Hjälp med ledsagning till och från<br />

dagcentral/matservering kan medges om den enskilde inte kan ordna detta på<br />

egen hand eller med hjälp <strong>av</strong> annan.<br />

Larm/telefonkontakt<br />

Trygghetslarm är antingen:<br />

• en trygghetsskapande åtgärd <strong>för</strong> att kunna bo kvar i det egna boendet och<br />

ej vara i behov <strong>av</strong> andra biståndsinsatser enligt 4 kap. 1§ SoL,<br />

eller<br />

• ett komplement till den enskildes bistånd i form <strong>av</strong> hjälp i hemmet.<br />

Bistånd med installation <strong>av</strong> trygghetslarm kan medges om den enskilde p g a<br />

otrygghet i det egna boendet o<strong>av</strong>sett tid på dygnet behöver påkalla hjälp.<br />

Alternativt kan trygghetslarm ersättas med att den enskilde blir uppringd enligt<br />

ett uppgjort tidsschema, om behovet <strong>av</strong> att därmed kunna känna trygghet är<br />

tillgodosett.<br />

En <strong>för</strong>längning <strong>av</strong> trygghetslarmet är t.ex, mattlarm och dörrlarm vilket<br />

<strong>för</strong>medlas genom hjälpmedels<strong>för</strong>rådet.Brandlarm kan vara ett komplement till<br />

trygghetslarmet efter särskild prövning i samverkan med Räddningstjänsten.<br />

Barnfamilj<br />

Med barnfamilj menas att <strong>för</strong>älder/vårdnadsh<strong>av</strong>are bor i samma hushåll<br />

tillsammans med barn i ålder under 18 år. Då <strong>för</strong>älder/vårdnadsh<strong>av</strong>are har behov<br />

<strong>av</strong> hemtjänst innebär det vanligtvis ett större behov om det finns hemmaboende<br />

barn. Behoven <strong>av</strong> hjälp till barnen kan även återkomma oftare ju yngre barnen är<br />

jäm<strong>för</strong>t med om det enbart <strong>av</strong>ser vuxnas behov.<br />

Omfattning: Insatser <strong>av</strong> service inom hemtjänsten kan <strong>för</strong> barnfamilj medges<br />

med ytterligare insats upp till en gång varje vecka, så som städning, tvätt och<br />

övrig skötsel <strong>av</strong> hushållet. Omfattningen beror på familjens storlek och <strong>för</strong>måga.<br />

17


Ledsagning<br />

Ledsagning beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt<br />

kan vara frivilligorganisationer, närstående/anhörig eller <strong>för</strong>medlingstjänst <strong>av</strong><br />

matleverans, post- och bank<strong>ärenden</strong> etc som tillgodoser behovet.<br />

Det åligger den enskilde att själv eller med stöd från annan att ordna<br />

transportmedel, t.ex. färdtjänst, biltransport <strong>av</strong> närstående eller kollektiva<br />

trafikmedel. Kommunen medger inte bistånd enligt kommunens regler till<br />

transport med egna fordon.<br />

Ledsagning kan medges <strong>vid</strong> följande tillfällen,<br />

• <strong>vid</strong> inköp <strong>av</strong> t ex kläder och hushållsartiklar,<br />

• <strong>vid</strong> besök <strong>för</strong> <strong>ärenden</strong> till post, bank, <strong>för</strong>säkringskassa, olika myndigheter,<br />

matservering/dagcentral, kulturella aktiviteter, närstående etc, och<br />

• <strong>vid</strong> besök på sjukhus, vårdcentral eller annan medicinsk mottagning, samt<br />

• <strong>vid</strong> promenader.<br />

Omfattning:<br />

Ledsagning medges i den omfattning som behovet kräver.<br />

Ledsagning omfattar tiden från bostaden och till sjukhus/vårdinrättning, samt<br />

under vistelsen på sjukhuset/vårdinrättningen fram tills dess att någon annan<br />

övertar ledsagnings-/vårdansvaret (sjukhuset, t.ex. <strong>vid</strong> inläggning), samt åter till<br />

bostaden. Avser vanligtvis närmaste vårdinrättning i länet.<br />

Ledsagning medges ej enligt kommunens riktlinjer om den enskilde har<br />

ledsagning enligt annan lag, t ex LSS.<br />

Viss yttre hemtjänst i mindre omfattning<br />

• Tillfällig husdjursomsorg. Om någon beviljats bistånd enligt<br />

4 kap.1 § SoL, och innehar ett husdjur kan detta bli lämnat utan tillsyn <strong>vid</strong> t ex<br />

sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i den egna bostaden. Tillfällig<br />

omsorg (t ex matning och rastning) <strong>av</strong> husdjur kan medges under behövliga<br />

tillfällen högst en dag.<br />

• Viss yttre hemtjänst. Bistånd <strong>för</strong> vissa mindre uppgifter kan medges om<br />

den enskilde har bistånd med en annan hemvårdsinsats och inte kan få<br />

hjälp med detta <strong>av</strong> annan. Det kan <strong>av</strong>se snöskottning utan<strong>för</strong> ytterdörr,<br />

soptunna och postlåda samt vedhämtning, vattenhämtning ur brunn och<br />

andra likartade uppgifter.<br />

18


4.3. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form <strong>av</strong> stöd till närstående<br />

Enligt 5 kap. 10 § SoL bör socialnämnden genom stöd och <strong>av</strong>lösning underlätta<br />

<strong>för</strong> den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har<br />

funktionshinder.<br />

Med närstående menas någon som är anhörig eller <strong>för</strong>älder till någon som är i<br />

behov <strong>av</strong> hjälp <strong>för</strong> att klara sin dagliga livs<strong>för</strong>ing eller någon som antar en<br />

funktion som anhörig.<br />

Prövningsgrund<br />

På grund <strong>av</strong> att närstående finns som ger stöd och hjälp till den enskilde kan det<br />

innebära att bistånd ej medges. Den närstående kan dock behöva möjligheter till<br />

stöd och <strong>av</strong>lösning <strong>för</strong> sin personliga del.<br />

Med <strong>av</strong>lösning menas att någon <strong>av</strong> följande hjälpformer medges <strong>för</strong> att den<br />

enskilde inte själv kan klara att ut<strong>för</strong>a dessa insatser under tidpunkter då den<br />

närstående inte kan eller finns tillgänglig.<br />

• Hjälp i hemmet - Insatser i form <strong>av</strong> personlig omvårdnad i den ordinarie<br />

bostaden, 4 kap. 1 § SoL.<br />

• Tillfällig eller regelbunden korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning - vistelse i<br />

kommunens särskilda boendeformer, 4 kap. 1 § SoL.<br />

• Dagverksamhet - Avlösning genom vistelse <strong>vid</strong> dagverksamhet en eller<br />

upp till fem dagar per vecka i dagverksamhet med social inriktning eller<br />

inriktning <strong>för</strong> dementa, 4 kap. 1 § SoL.<br />

Omfattning<br />

Den enskilde kan medges någon <strong>av</strong> ovanstående former <strong>av</strong> insatser <strong>för</strong> <strong>av</strong>lösning<br />

<strong>för</strong> att underlätta <strong>för</strong> närstående att fortsätta med sin hjälpinsats.<br />

19


4.4. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form <strong>av</strong> dagverksamhet<br />

Enligt 3 kap. 6 § SoL <strong>för</strong>sta stycket bör socialnämnden genom hemtjänst,<br />

dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta <strong>för</strong> den enskilde att<br />

bo hemma och att ha kontakt med andra.<br />

Dagverksamhet (dagvård) är en möjlighet <strong>för</strong> äldre och funktionshindrade att<br />

som komplement till insatser i det egna boendet deltaga i planerade aktiviteter<br />

<strong>för</strong> gemenskap, stimulans, aktivering, träning och uppehållande rehabilitering,<br />

samt <strong>av</strong>lösning <strong>för</strong> närstående/anhöriga.<br />

Deltagande i dagverksamhet <strong>för</strong>utsätter indi<strong>vid</strong>uell prövning och beslut om<br />

insats enligt 4 kap. 1 § SoL. Deltagande i verksamheter <strong>vid</strong> dagcentral eller<br />

annan träffpunkt och i annan frivilligverksamhet är frivilliga verksamheter som<br />

är tillgängliga utan beslut om insats enligt SoL. I bilagan finns en<br />

sammanställning över de olika dagverksamheter som finns inom kommunen.<br />

Den enskildes behov <strong>av</strong> dagverksamhet skall bygga på att dagverksamheten kan<br />

ge insatser som inte kan ges i den enskildes hem, via deltagande i frivillig<br />

fritids-/<strong>för</strong>eningsverksamhet eller genom annan rehabiliterande insats (t ex<br />

arbetsterapi, sjukgymnastik eller annan kvalificerad medicinsk rehabilitering<br />

genom landstinget).<br />

Omfattning<br />

Beroende på något/några <strong>av</strong> ovanstående behov kan den enskilde beviljas<br />

deltagande i dagverksamhet. Dagverksamhet kan beviljas med två olika<br />

inriktningar: Dagverksamhet med social inriktning respektive Dagverksamhet<br />

med inriktning <strong>för</strong> dementa.<br />

Dagverksamhet med inriktning <strong>för</strong> dementa vänder sig till personer med<br />

fastställd demensdiagnos eller så bör en demensutredning vara påbörjad senast<br />

när den enskilde börjar delta i dagverksamheten.<br />

Beslut om plats i dagverksamhet (<strong>av</strong>ser samtliga utom den med inriktning <strong>för</strong><br />

dementa) <strong>av</strong>ser inte någon speciell enhet utan den enskilde blir vanligtvis<br />

anvisad ledig och lämplig plats på den enhet inom kommunen som ligger<br />

närmanst bostaden.<br />

Har den enskilde önskemål om en speciell dagverksamhet (<strong>av</strong>ser samtliga utom<br />

den med inriktning <strong>för</strong> dementa) ska det prövas särskilt med hänsyn till tillgång<br />

på plats, resmöjligheter och behovets art och omfattning.<br />

20


Dagverksamheten bedrivs under vardagar och kan beroende på behov beviljas<br />

med 1-5 dagar/vecka. Beslut om deltagande i dagverksamhet omfattar ett visst<br />

antal dagar per vecka och kan antingen medges så länge behovet kvarstår eller<br />

<strong>för</strong> en bestämd tidsperiod, dock längst under en sammanhängande tid <strong>av</strong> två år.<br />

Innan den beslutade tidsperioden går ut skall prövning och beslut göras <strong>för</strong><br />

eventuell ny period. Bistånd med dagverksamhet medges ej om den enskilde<br />

beviljats bistånd med tillfälligt eller permanent boende i särskild boendeform.<br />

Kan dock medges om särskild boendeform är serviceboende.<br />

I dagverksamheten ingår måltider (<strong>för</strong>middags- samt eftermiddagsfika samt<br />

lunch) som betalas särskilt, samt även möjlighet att mot särskild <strong>av</strong>gift få dit-<br />

och hemtransport med taxibil/specialfordon.<br />

21


4.5. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form <strong>av</strong> kontaktperson<br />

Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges <strong>av</strong> en<br />

medmänniska med stort engagemang och intresse <strong>för</strong> andra människor. Något<br />

kr<strong>av</strong> på särskild yrkeskompetens ställs inte.<br />

Prövningsgrund/omfattning<br />

Kontaktperson kan bli aktuellt att <strong>för</strong>medla om den enskilde saknar närstående<br />

och socialt kontaktnät, och där<strong>av</strong> inte själv har <strong>för</strong>måga att ta kontakt med andra.<br />

En anledning kan vara att den enskilde där<strong>av</strong> behöver bryta sin isolering eller<br />

<strong>för</strong> att t ex komma i kontakt med någon aktivitet. Kontaktperson kan även <strong>av</strong>se<br />

någon som kan ge råd till eller vara <strong>för</strong>espråkare <strong>för</strong> den enskilde i olika<br />

situationer som inte är <strong>av</strong> så komplicerad natur att t ex god man behöver anlitas.<br />

Viss utbildning och stöd in<strong>för</strong> uppdraget kan dock behöva ges <strong>av</strong> kommunen.<br />

Bistånd kan medges med insats i form <strong>av</strong> kontaktperson som ett alternativ eller<br />

komplement till andra biståndsformer enligt 4 kap.1 § SoL. Normalt ska<br />

kontaktperson ej beviljas om den enskilde har ett fungerande kontaktnät.<br />

Särskild restriktivitet ska råda när det gäller personer boende i särskilt boende<br />

eftersom behovet normalt sett ska kunna tillgodoses inom ramen <strong>för</strong> boendet.<br />

Bistånd med kontaktperson medges ej om denna insats medges enligt LSS.<br />

Personal inom kommunens hemvård <strong>för</strong>väntas vara kontaktpersoner i sin<br />

yrkesroll och kan där<strong>av</strong> i yrket inte anlitas <strong>för</strong> en biståndsinsats som<br />

kontaktperson.<br />

För uppdrag som kontaktperson görs en överenskommelse med kommunen om<br />

tid, villkor och omfattning, samt vilka uppgifter den enskilde skall få hjälp med<br />

<strong>av</strong> kontaktpersonen. Vägledande <strong>för</strong> en sådan överenskommelse är Sveriges<br />

Kommuner och Landstings cirkulär om ”Ersättningar till kontaktpersoner enligt<br />

SoL”. Ersättning ges per månad till kontaktpersonen i form <strong>av</strong> arvode och<br />

omkostnadsersättning.<br />

Arvode<br />

Kategori<br />

Grundarvode i procent<br />

<strong>av</strong> prisbasbeloppet<br />

Kategori 1 <strong>av</strong>ser kontakt minst en gång per vecka 10 – 35<br />

Kategori 2 <strong>av</strong>ser kontakt flera gånger per vecka 20 – 45<br />

Kategori 3 <strong>av</strong>ser i stort sett kontakt verje dag 30 – 55<br />

Arvodets procentsats ökar i <strong>för</strong>hållande till arbetsinsats och svårighetsgrad.<br />

Omkostnadsersättning<br />

22


Kan beroende på omfattning lämnas med 10-40% <strong>av</strong> prisbasbeloppet per år.<br />

23


4.6. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL <strong>vid</strong> planerad vistelse på annan<br />

plats än i den ordinarie bostaden.<br />

Med planerad vistelse på annan plats än i ordinarie bostaden <strong>av</strong>ses hjälp i<br />

hemmet på annan plats utan<strong>för</strong> den egna kommunen, alternativt att någon gör ett<br />

planerat besök Falköpings kommun och är i behov <strong>av</strong> bistånd enligt 4 kap. 1 §<br />

SoL.<br />

Prövningsgrund<br />

Om den enskilde som beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL tillfälligt<br />

planerar att göra besök på annan plats utan<strong>för</strong> det egna hemmet och i kommuner<br />

inom Sverige ska det <strong>för</strong>st prövas om den enskilde inte själv eller med hjälp <strong>av</strong><br />

annan (t ex närstående/anhörig) kan tillgodose behovet på besöksplatsen eller att<br />

insatsen beviljas som bistånd <strong>av</strong> besökskommunen.<br />

Om ovanstående alternativ ej är möjliga ska det prövas om hemkommunen kan<br />

medge att samma omfattning på biståndet fortsättningsvis ges i<br />

besökskommunen.<br />

Omfattning <strong>vid</strong> beviljaden <strong>av</strong> medtaget bistånd i annan kommun<br />

Medflyttning <strong>av</strong> beviljat bistånd kan medges under högst tre (3)<br />

sammanhängande månader.<br />

Avser enbart planerade vistelser på annan plats som är <strong>för</strong>anmälda till<br />

kommunen senast 2 månader <strong>för</strong>e vistelsens början.<br />

Om det <strong>av</strong>ser planerade vistelser utan<strong>för</strong> Falköpings kommun anlitas<br />

hemvårdspersonal i den besökande kommunen, antingen genom <strong>av</strong>tal med<br />

besökskommun eller genom <strong>av</strong>tal med annan ut<strong>för</strong>are i besöks-kommunen.<br />

Besök från annan kommun<br />

Vid tillfälligt planerat besök i Falköpings kommun <strong>av</strong> hjälptagare från annan<br />

kommun är utgångspunkten att om hemkommunen ej lämnar ersättning <strong>för</strong> den<br />

enskilde ska utredning och beslut göras om rätt till bisånd enligt 4 kap. 1 § SoL<br />

under tiden som den enskilde är på besök.<br />

Om hemkommunen lämnar ersättning <strong>för</strong> de biståndsinsatser som den enskilde<br />

är beviljad ska <strong>av</strong>tal upprättas med hemkommunen om Falköpings kommun ska<br />

bistå med personalinsatser.<br />

24


5. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form <strong>av</strong> särskilt boende <strong>för</strong><br />

service och omvårdnad <strong>för</strong> äldre eller bostad med särskild<br />

service <strong>för</strong> funktionshindrade.<br />

Enligt 5 kap. 5 § SoL skall socialnämnden verka <strong>för</strong> att äldre männiksor får goda<br />

bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan<br />

lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer <strong>för</strong> service<br />

och omvårdnad <strong>för</strong> äldre människor som behöver särskilt stöd.<br />

Enligt 5 kap. 7 § SoL tredje stycket skall kommunen inrätta bostäder med<br />

särskild service till människor som <strong>av</strong> fysiska, psykiska eller andra skäl möter<br />

betydande svårigheter i sin livs<strong>för</strong>ing behöver ett sådant boende.<br />

Särskilda boendeformer omfattar dels permanent boende, vilken <strong>för</strong>utsätter att<br />

den enskilde inte har kvar sin tidigare ordinarie bostad, och dels tillfällig vistelse<br />

(ej boende), vilket är ett komplement till den ordinarie bostaden.<br />

Med denna biståndsform <strong>av</strong>ses:<br />

5.1 Permanent boende innefattar en egen bostad och är huvudsakligen<br />

indelat i två kategorier;<br />

3.1.1 Äldreboende <strong>för</strong> personer med huvudsakligen somatiska<br />

vårdbehov och/eller trygghetsbehov, med en mindre bostadsdel<br />

och del i gemensamhetsutrymmen inom en gruppboendeenhet.<br />

Inom denna kategori finns även särskilda Demensboenden i form<br />

<strong>av</strong> gruppboenden/<strong>av</strong>delningar <strong>för</strong> personer med utredd<br />

demenssjukdom alternativt inledd/pågående utredning.<br />

3.1.2 Serviceboende <strong>för</strong> personer med somatiska vårdbehov och/eller<br />

trygghetsbehov, med en fullvärdig bostad och närhet till<br />

dagcentral/matservering.<br />

5.2 Korttidsvistelse <strong>av</strong>ser kortvarigt bruk <strong>av</strong> rum, hygienutrymme och<br />

gemensamhetsutrymmen, som huvudsakligen är uppdelat i två<br />

kategorier;<br />

5.2.1 Tillfällig korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning. Tillfällig vistelse i särskilt<br />

boende <strong>för</strong> utredning och rehabiliterande insatser i samband med<br />

utslussning från sjukhus och då insatser ej kan ges i den egna<br />

bostaden och/eller då någon närstående behöver <strong>av</strong>lösning.<br />

5.2.2 Regelbunden korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning. Tillfällig vistelse i<br />

särskilt boende med service- och omvårdnadsinsatser då den<br />

enskilde <strong>vid</strong> vissa återkommande tidpunkter ej kan få dessa<br />

25


tillgodosedda i den ordinarie bostaden och/eller då någon<br />

närstående behöver <strong>av</strong>lösning.<br />

5.3 Sökande från respektive till annan kommun<br />

Prövning <strong>av</strong> ansökan till permanent boende i särskild boendeform <strong>för</strong><br />

personer med omfattande vård- och omsorgsinsatser som planerar att<br />

flytta från eller till Falköpings kommun.<br />

De bostäder och boendeenheter vilka betraktas som särskilda boendeformer <strong>för</strong><br />

äldre eller bostad med särskild service <strong>för</strong> funktionshindrade finns redovisade i<br />

bilaga. Antalet bostäder och gruppboendeenheter är benämnda efter huvudsaklig<br />

inriktning. Äldreboende samt därinom särskilda demensboende, dels i form <strong>av</strong><br />

permanent boende och dels enstaka platser <strong>för</strong> tillfällig eller regelbunden<br />

korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning och serviceboende.<br />

Boende och vistelse enligt LSS omfattas inte <strong>av</strong> dessa riktlinjer.<br />

5.1. Permanent särskilt boende<br />

En boendeform där den enskildes behov <strong>av</strong> hjälp i hemmet, service, omvårdnad<br />

och insatser <strong>av</strong> kommunal hälso- och sjukvård är så omfattande att de inte kan<br />

tillgodoses <strong>av</strong> den enskilde själv eller med hjälp <strong>av</strong> annan i det ordinära boendet.<br />

Hjälp med service och omvårdnad i boendet ges enligt bedömda behov. I<br />

serviceboendet görs särskilt biståndsbeslut <strong>för</strong> insatser i form <strong>av</strong> hemtjänst. I<br />

äldreboende och demensboende omfattar beslutet om särskild boendeform även<br />

bedömda behov <strong>av</strong> hemtjänstinsatser med omvårdnad och service <strong>för</strong> att den<br />

enskilde skall till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Särskilt boende med inriktning <strong>för</strong> dementa vänder sig till personer med<br />

fastställd demensdiagnos eller så skall en demensutredning påbörjas senast när<br />

den enskilde flyttar in i boendeformen.<br />

Enskilds önskemål om en speciell bostad eller enhet inom kommunens särskilda<br />

boendeformer ska så långt möjligt tillgodoses med hänsyn till tillgång på plats<br />

och omvårdnadsbehovets art och omfattning.<br />

Beslut om permanent särskilt boende <strong>av</strong>ser inte någon speciell bostad eller enhet<br />

utan den enskilde blir anvisad lediga och lämpliga bostäder på samtliga enheter<br />

inom kommunen.<br />

Kvarboende. Den enskilde skall så långt möjligt kunna bo kvar i sin permanenta<br />

bostad i den särskilda boendeformen. Endast om det <strong>för</strong> den enskilde innebär att<br />

26


denne får sina behov bättre tillgodosedda kan det bli aktuellt med byte <strong>av</strong> bostad<br />

inom de särskilda boendeformerna.<br />

27


5.2.1. Tillfällig korttidsvistelse/rehab<br />

Situationer då behovet <strong>av</strong> korttidsvistelse kan uppstå.<br />

• I samband med utslussning från sjukhus<br />

Prövas om den enskilde efter vistelse på sjukhus/annan vårdinrättning kan återgå<br />

till sin bostad antingen med o<strong>för</strong>ändrad omfattning <strong>av</strong> bistånd och hälso- och<br />

sjukvårdsinsats eller med utökat bistånd (4 kap. 1 § SoL) och/eller hälso- och<br />

sjukvårdsinsats.<br />

• Då insatser ej kan ges i det egna hemmet<br />

Vid akut och tillfällig <strong>för</strong>sämring <strong>av</strong> hälsotillståndet i den ordinarie bostaden,<br />

som inte fordrar akutsjukvård eller kvalificerad medicinsk utredning <strong>av</strong> annan<br />

huvudman, kan det <strong>för</strong>anleda behov <strong>av</strong> korttidsplats om ytterligare hjälp i<br />

hemmet inte är tillräckligt och/eller då någon närstående behöver <strong>av</strong>lösning.<br />

Korttidsvistelse kan medges om det <strong>för</strong>eligger ytterligare behov <strong>av</strong> bedömning<br />

(utredning) <strong>av</strong> rätt till utökat bistånd med hjälp i hemmet, särskilt boende eller<br />

behov <strong>av</strong> rehabiliterande insatser och/eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser i<br />

<strong>för</strong>hållande till att få behoven tillgodosedda i sin ordinarie bostad.<br />

I tillfällig korttidsvistelse omfattar beslutet även bedömda behov <strong>av</strong><br />

hemtjänstinsatser med omvårdnad och service <strong>för</strong> att den enskilde skall<br />

till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Omfattning<br />

Korttidsvistelse räknas ej som permanent boende. Under hela vistelsetiden har<br />

den enskilde kvar sin ordinarie bostad. Korttidsvistelse beviljas som regel högst<br />

under 14 dagar i sträck. Innan vistelsens slut skall nytt beslut göras om det finns<br />

behov fortsatt bistånd eller ej, antingen i form <strong>av</strong> hjälp i hemmet, särskilt<br />

boende, bistånd i annan form eller hälso- och sjukvårdsinsats. Om något<br />

alternativ till korttidsvistelse ej finns kan denna beviljas under ytterligare en<br />

period. Korttidsvistelse får ej under längre tid uppehållas <strong>för</strong> permanentboende.<br />

Under icke kontorstid/helg kan om den enskildes behov så kräver en akut<br />

korttidsvistelse beviljas <strong>av</strong> kommunens sjuksköterska. Utredning och beslut görs<br />

<strong>av</strong> biståndshandläggare i efterhand.<br />

Under korttidsplaceringen ges hjälpinsatser i form <strong>av</strong> personlig omvårdnad,<br />

service och matservering, samt kommunal hälso- och sjukvård enligt behov.


Det antal platser vilka betraktas som tillfällig vistelse - benämnda korttid/rehab -<br />

framgår <strong>av</strong> bilagd sammanställning. Dessa platser kan om så bedöms lämpligt<br />

dubbelbeläggas.


5.2.2. Regelbunden korttidsvistelse/<strong>av</strong>lösning<br />

Den som på grund <strong>av</strong> omfattande vårdbehov har bistånd med hjälp i hemmet<br />

eller hjälp <strong>av</strong> närstående (anhörig), samt och/eller kommunal hälso- och<br />

sjukvårdsinsats kan ha rätt till vistelse <strong>för</strong> växelinsats/<strong>av</strong>lösning, <strong>vid</strong> någon <strong>av</strong><br />

kommunens särskilda boendeformer.<br />

Växelinsatsen syftar dels till att ge <strong>av</strong>lösning åt närståendevårdare eller<br />

miljöombyte <strong>för</strong> den enskilde. Utgångspunkten är att den enskilde under en viss<br />

tid inte klarar att bo i den ordinarie bostaden.<br />

I regelbunden korttidsvistelse omfattar beslutet även bedömda behov <strong>av</strong><br />

hemtjänstinsatser med omvårdnad och service <strong>för</strong> att den enskilde skall<br />

till<strong>för</strong>säkras en skälig levnadsnivå.<br />

Omfattning<br />

Vistelse <strong>för</strong> växelinsats/<strong>av</strong>lösning räknas ej som permanent boende. Under hela<br />

vistelsetiden har den enskilde kvar sin ordinarie bostad.<br />

Vistelse med växelinsats innebär som regel att den enskilde växlar mellan att<br />

vara 7, 14 eller 21 dagar i särskilt boende och 7, 14 eller 21 dagar i det ordinära<br />

boendet. Avlösning kan beroende på behov omfatta enstaka dagar eller längre<br />

perioder.<br />

Beslut om växelinsats/<strong>av</strong>lösning medges så länge behovet kvarstår. Beslut om<br />

vistelse <strong>för</strong> <strong>av</strong>lösning kan omfatta tillgång till sådan, men ej på <strong>för</strong>hand bestämt<br />

under vilka tillfällen, och under en bestämd period.<br />

Under vistelsen på växelinsats/<strong>av</strong>lösning ges hjälpinsatser i form <strong>av</strong> personlig<br />

omvårdnad, service och matservering, samt kommunal hälso- och sjukvård efter<br />

behov.<br />

30


5.3. Sökande från respektive till annan kommun enl 2 kap. 3 § SoL<br />

En person som är äldre, allvarligt sjuk eller funktionshindrad och har ett<br />

omfattande behov <strong>av</strong> vård- och omsorgsinsatser och vill flytta till en annan<br />

kommun kan ansöka om insatser hos den kommun som personen önskar flytta<br />

till. Den kommun som prövar ansökan får inte ta hänsyn till att behovet <strong>av</strong><br />

insatser kan tillgodoses <strong>av</strong> den kommun där personen bor <strong>för</strong> tillfället.<br />

Omfattande vård- och omsorgsinsatser innebär att den enskilde skall ha ett<br />

varaktigt behov <strong>av</strong> omfattande insatser som i princip behöver ges samtliga<br />

veckodagar. Kr<strong>av</strong>et på varaktigt vårdbehov gör att bestämmelsen inte är<br />

tillämplig <strong>vid</strong> behov/skador som är <strong>av</strong> övergående karaktär.<br />

Person som önskar flytta till en permanent bostad i ett särskilt boende i<br />

Falköpings kommun ska inlämna en skriftlig ansökan. Vid biståndsbedömning<br />

som gäller sökanden från annan kommun prövas och fattas beslut enligt 2 kap. 3<br />

§ och 4 kap. 1 § SoL. Utredning kan antingen göras <strong>av</strong> biståndshandläggare<br />

inom Falköpings kommun eller om så är mer lämpligt <strong>av</strong> handläggare från den<br />

kommun där den sökande bor och som denne ska flytta ifrån.<br />

31


Bistånd enligt riktlinjer, 4 kap. 2 § SoL<br />

4 kap. 2 § Socialtjänstlagen ger socialnämnden rätt att ge den enskilde bistånd<br />

utöver den preciserade rätten till <strong>för</strong>sörjningsstöd och annat bistånd 4 kap. 1 §<br />

SoL. Med sådant bistånd kan <strong>av</strong>ses följande insatser. Det är insatser som<br />

huvudsakligen behöver tillgodoses utan<strong>för</strong> det egna hemmet/boendet.<br />

1. Yttre hemtjänst<br />

2. Husdjursomsorg<br />

För var och en <strong>av</strong> dessa insatser finns riktlinjer. <strong>Riktlinjer</strong>na är inte en<br />

uttömmande <strong>för</strong>teckning över vad som kan tillhandahållas. En ansökan om<br />

bistånd i annan form skall alltid utredas utifrån den enskildes behov och om<br />

detta inte kan tillgodoses på annat sätt.<br />

I de fall en ansökan om insatser enligt 4 kap. 2 § SoL inte kan beslutas <strong>av</strong><br />

delegat så skall ärendet prövas <strong>av</strong> utskott eller nämnd. Det kan t ex <strong>av</strong>se insatser<br />

som inte inryms i lagstiftningen och dess <strong>för</strong>arbeten, riktlinjerna eller som får en<br />

principiell betydelse <strong>för</strong> den fortsatta tillämpningen i likartade <strong>ärenden</strong>.<br />

6.1 Yttre hemtjänst<br />

Yttre hemtjänst, så som trädgårds- och fastighetsskötsel medges ej som bistånd.<br />

Den som inte själv klarar <strong>av</strong> detta får anlita anhörig/närstående, <strong>för</strong>etag eller<br />

annan, t ex personer i arbetsmarknadsåtgärd.<br />

Bistånd <strong>för</strong> vissa mindre uppgifter kan medges om den enskilde har bistånd med<br />

en annan hemvårdsinsats och inte kan få hjälp med detta <strong>av</strong> annan. Det kan <strong>av</strong>se<br />

snöskottning utan<strong>för</strong> ytterdörr, soptunna och postlåda samt vedhämtning,<br />

vattenhämtning ur brunn och andra likartade uppgifter.<br />

6.2. Tillfällig husdjursomsorg<br />

Med husdjur <strong>av</strong>ses djur som den enskilde har som sällskap i det egna boendet.<br />

Prövningsgrund/omfattning<br />

Om någon beviljats bistånd, enl 4 kap. 1 § SoL, och innehar ett husdjur kan<br />

detta bli lämnat utan tillsyn <strong>vid</strong> t ex sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i<br />

den egna bostaden. Tillfällig omsorg (t ex matning och rastning) <strong>av</strong> husdjur kan<br />

medges under behövliga tillfällen högst en dag. Längre omsorg medges ej utan<br />

hänvisning sker till närstående eller inhyrning på djurpensionat/djurhotell.<br />

32


Särskilda boendeformer och dagverksamhet<br />

enligt SoL i Falköpings kommun,<br />

antal bostäder/platser, 2006-02-01.<br />

Korttid Äldre- Demens- Service-<br />

Område, Namn/adress Rehab Växel/<strong>av</strong>lösn boende boende boende<br />

Entreprenadområde<br />

Mössebergs Kurort, Mössebergsparken 34, Falköping 33<br />

Östra Äldreomsorgsområdet<br />

Trätorget 1:2-4, Falköping 27<br />

Trädgårdsgatan 19, Falköping 16 7<br />

Trädgårdsgatan 21, Falköping 1 8 7<br />

Trädgårdsgatan 23 A-D, Falköping 53<br />

S:t Olofsgatan 11, Falköping 29<br />

Frökindsgården, Paradg. 11, Kinnarp 26 10<br />

Redvägsgatan 5, Åsarp 17<br />

Elvagården, Vartofta 25 10 13<br />

Västra Äldreomsorgsområdet<br />

Ranliden, Dahleng. 2, Falköping 37<br />

Ranliden, Dahleng. 4, Falköping 24 11<br />

Bergsliden 1 A, Falköping 16<br />

Bergsliden 1 B, Falköping 1 15<br />

Bergsliden 1 C, Falköping 16<br />

Bergsliden 13, Falköping 10<br />

Bergsliden 2:3-8, Falköping 30<br />

Katarinagården, Torbjörnsv. 7, Torbjörntorp 3 24 7<br />

Björktuna, Ågatan 8, Stenstorp (under <strong>av</strong>veckling) 3 12<br />

Storgatan 14 B, Stenstorp 16<br />

Storgatan 14 C, Stenstorp 16<br />

Storgatan 14 E, Stenstorp 8<br />

Vilskegården, Kapellg. 8, Floby 2 19<br />

Floby vårdcentrum, Storgatan 53, Floby 39<br />

Floby vårdcentrum, Granen, Hässlebergsg., Floby 14<br />

Floby vårdcentrum, Eken, Hässlebergsg., Floby 14<br />

Floby vårdcentrum, Almen, Hässlebergsg., Floby 14<br />

Gemensamma området <strong>för</strong> äldre- och handikappomsorg<br />

Trädgårdsgatan 17 A-B, Falköping *) 18<br />

Trädgårdsgatan 17 C-D, Falköping *) 14 2 2<br />

Daléngatan 2, Falköping (5 dgr/vecka)<br />

Läkaren, Trädgårdsgatan 23 B, Falköping<br />

Hjorten, Järnvägsgatan 10, Falköping<br />

Bergsliden 2:1<br />

Bergsliden 7, Falköping (3 dgr/vecka)<br />

Storgatan 14, Stenstorp (5 dgr/vecka)<br />

Elvagården, Vartofta (3 dgr/vecka)<br />

Frökindsgården, Paradg. 11, Kinnarp (4 dgr/vecka)<br />

Floby vårdcentrum, Storgatan 53, Floby (5 dgr/vecka)<br />

Hela kommunen 32 12 337 110 178<br />

*) I boende/platser <strong>för</strong> korttid/rehab och växel./<strong>av</strong>lösning kan fler personer dela på boende/plats under en<br />

begränsad tid.<br />

Särskilda boendeformer och korttidsverksamhet<br />

enligt LSS/SoL i Falköpings kommun,<br />

antal bostäder/platser, 2005-11-01.<br />

Boende<br />

enl. SoL<br />

Vistelse<br />

enl. SoL<br />

Boende<br />

enl. LSS<br />

Vistelse<br />

enl. LSS T<br />

Område, Namn/adress Servicebostad Korttid Gruppbostad Korttid<br />

Östra Äldreomsorgsområdet<br />

Trädgårdsgatan 21, Falköping 7<br />

Området <strong>för</strong> handikappomsorg<br />

Korttidsvistelse, Gunghästen, Fogdeg. 3, Falköping 1 + 5<br />

Barnboende, Ällagatan 21B, Falköping 3 1<br />

Trädgårdsgatan 56, Falköping 5 1<br />

Petter Ryttnings väg 6, Falköping 6<br />

Olof Andersgatan 4, Falköping 4 + 7<br />

Per Andersgatan 5, Falköping 7<br />

Korttidsvistelse, Prästgårdsgatan 14, Falköping 5<br />

Näregården, Friggeråker, Falköping 2 4<br />

Trädgården, Uddagården, Falköping 5<br />

Fridhem, Marka, Falköping 6<br />

Danska vägen 205, Falköping 5<br />

34


Rangatan 13 K, Falköping 5<br />

Snälltågsgatan 15, Falköping 5<br />

Psykosociala sektionen inom IFO<br />

Warenbergsgatan 23, Falköping 12<br />

Kapellgatan 8, Floby (Gruppboende <strong>vid</strong> Vilskegården) 1 + 1 5<br />

Västra Äldreomsorgsområdet<br />

Storgatan 14 D, Stenstorp 8<br />

Totalt 1 + 21 4 + 68 1 + 16<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!