28.08.2013 Views

Individ- och familjeomsorg - Falköpings kommun

Individ- och familjeomsorg - Falköpings kommun

Individ- och familjeomsorg - Falköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VAD HÄNDER OM VI INTE KAN UPPFYLLA GARANTIN?<br />

Vår ambition är att ge den individ- <strong>och</strong> <strong>familjeomsorg</strong> som utlovats. Om<br />

du anser att vi inte kunnat hålla vad vi lovat, ber vi dig lämna synpunkter<br />

<strong>och</strong> klagomål till oss. Vi kommer att undersöka vad som har inträffat, ge en<br />

förklaring <strong>och</strong> snarast rätta till om något har blivit fel.<br />

Frågor <strong>och</strong> synpunkter<br />

Du kan få information <strong>och</strong> lämna synpunkter till Socialförvaltningen på<br />

flera sätt.<br />

Skriv till oss!<br />

Använd gärna Socialförvaltningens folder ”Hjälp oss att bli bättre”.<br />

Då slipper du betala portot! Foldern finns att hämta på våra enheter eller<br />

på www.falkoping.se<br />

E-post synpunkt.soc@falkoping.se<br />

Postadress Socialförvaltningen<br />

521 81 FALKÖPING<br />

Ring till oss!<br />

Telefon 0515-853 37<br />

0515-853 34<br />

0515-853 22<br />

0515-850 00 (växel)<br />

w w w . s m a r t d e s i g n . s e , F a l k ö p i n g<br />

<strong>Individ</strong>- <strong>och</strong><br />

<strong>familjeomsorg</strong><br />

F A L K Ö P I N G S K O M M U N


Kvalitetsgarantier inom individ<strong>och</strong><br />

<strong>familjeomsorg</strong><br />

Socialnämnden inför kvalitetsgarantier inom individ<strong>och</strong><br />

<strong>familjeomsorg</strong> från <strong>och</strong> med den 1 oktober 2003.<br />

Kvalitetsgarantierna beskriver <strong>och</strong> förtydligar<br />

Socialförvaltningens insatser för dig som <strong>kommun</strong>invånare.<br />

De är såväl ett löfte som en upplysning<br />

om vad du har rätt att förvänta dig av oss när<br />

det gäller tjänster <strong>och</strong> service.<br />

VAD ÄR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG?<br />

<strong>Individ</strong>- <strong>och</strong> <strong>familjeomsorg</strong>ens (IFO) uppgift är att ge omsorg, service, stöd <strong>och</strong><br />

vård, ekonomisk hjälp <strong>och</strong> annat bistånd till familjer <strong>och</strong> enskilda personer.<br />

KVALITETSGARANTIER<br />

Bemötande<br />

Vi garanterar att du bemöts vänligt, korrekt <strong>och</strong> med respekt för din person.<br />

Vi förväntar oss att du bemöter vår personal på ett liknande sätt så att de kan<br />

utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga vis.<br />

Information<br />

Vi garanterar att du får muntlig <strong>och</strong> skriftlig information om dina rättigheter<br />

<strong>och</strong> skyldigheter i samband med din ansökan.<br />

Tider<br />

Vi garanterar dig att hålla de tider som vi har kommit överens om.<br />

Vi förväntar oss att du lämnar besked om du blivit förhindrad eller försenad.<br />

Vi garanterar att en handläggare finns tillgänglig per telefon för akuta<br />

ärenden, vardagar kl 8-12 <strong>och</strong> kl 13-16.<br />

Försörjningsstöd (ekonomisk hjälp)<br />

Vi garanterar att du, efter din ansökan, får ett beslut inom en vecka.<br />

Vi förväntar oss att du ger oss den information vi behöver för vårt beslut.<br />

Vi garanterar att du som beviljats ekonomisk hjälp, får pengarna<br />

inom 5 vardagar.<br />

Psykiskt funktionshinder<br />

Kontaktman<br />

En kontaktman är en person i personalgruppen som har till uppgift att ha en<br />

nära kontakt med dig <strong>och</strong> dina närstående.<br />

Vi garanterar att du som psykiskt funktionshindrad får en kontaktman<br />

senast en vecka efter det att hjälpinsatsen påbörjats.<br />

Dagverksamhet<br />

Dagverksamhet ska ge dig som psykiskt funktionshindrad meningsfull<br />

sysselsättning, gemenskap, personligt stöd <strong>och</strong> social samvaro.<br />

Vi garanterar att du som psykiskt funktionshindrad blir erbjuden meningsfull<br />

sysselsättning inom en vecka efter det att du har beviljats detta.<br />

Missbruksvård<br />

Vi erbjuder dig vård <strong>och</strong> behandling om du är beroende eller upplever att du<br />

har problem med alkohol <strong>och</strong> narkotika. Du erbjuds främst öppenvård i olika<br />

former, till exempel genom stöd- <strong>och</strong> behandlingssamtal.<br />

Vi garanterar att du får ett beslut <strong>och</strong> ett erbjudande om öppenvårdsinsats<br />

inom 4 veckor, om behovet finns.<br />

Barn- <strong>och</strong> <strong>familjeomsorg</strong><br />

Vi garanterar att en socialarbetare finns tillgänglig vardagar kl 8-12 <strong>och</strong><br />

kl 13-16, för att erbjuda råd <strong>och</strong> stöd till barn, ungdomar <strong>och</strong> föräldrar.<br />

Kvalitetsgarantierna är antagna av Socialnämnden 2003-09-15.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!