28.08.2013 Views

Verksamhetsportfolio bildspel.pdf

Verksamhetsportfolio bildspel.pdf

Verksamhetsportfolio bildspel.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Verksamhetsportfolio</strong><br />

Kinnarps förskola<br />

Läsår 2011/2012<br />

Klicka på pilen i verktygsfältet för att fortsätta <strong>bildspel</strong>et


Matematik<br />

Dessa prioriterade mål från läroplanen arbetar Kinnarps förskola med under året:<br />

Förskolan ska sträva efter att varje barn:<br />

● Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och<br />

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,<br />

● Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras<br />

problemställningar,<br />

● Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,<br />

Förskolans strategier / Metoder för måluppfyllelse<br />

Varje dag tränar barnen på matematik som tex vid måltiderna och vid av-och påklädning. Vi försöker få in det logiska tänkandet.<br />

Barnen upptäcker former, färger och mönster både i leken, skapandet, andra planerade situationer och i vardagssituationer.<br />

Siffror och antal föremål finns väl synligt<br />

Spel och olika lekmaterial med matematisk inriktning finns lättillgängligt T ex dataspel, klossar, knappar,pärlor, kaplastavar m m.<br />

Vår stora väggalmanacka med månader och datum lockar barnen till nyfikenhet och frågor.<br />

Mandalas / mönstermålningar.<br />

Vattenlek/experiment och andra sorters samlingar.<br />

Vi räknar, kategoriserar och sorterar, sjunger matematiska sånger och pratar problemlösningar.<br />

Vi använder olika sorters mått


Matematik<br />

Vid dagens lunch upptäckte vi att alla glas<br />

inte såg likadana ut.<br />

En del av glasen var helt randiga. En del var<br />

bara randiga längst ner. Vi trodde först att<br />

de var precis lika stora, men när vi ställde<br />

dem intill varandra och tittade riktigt noga,<br />

såg vi att det ena glaset var lite, lite högre.


Matematik<br />

Barnen på Regnbågen är mycket intresserade av<br />

mandalas, både att färglägga och att skapa mönster<br />

med mandalasspelet. Här använder en flicka, under<br />

stor koncentration, romber för att skapa ett mönster.<br />

Hon är noga i val av färger.


Matematik<br />

Vårterminens temauppstart inleddes med att Pippi<br />

kom tillbaka till oss. Denna gång var hennes<br />

kappsäck tung för hon hade varit ute och sakletat...<br />

Så fort Pippi hade gått satte barnen igång att<br />

utforska skorna. De parade ihop, provade, kände,<br />

beskrev mm.<br />

Barnen använde teknik för att prova skorna, språk<br />

för att beskriva dem, matematik för att para ihop<br />

och logiskt resonera kring användningsområden.


Matematik<br />

Efter vilan fick några barn prova på att sortera. En<br />

flicka sorterar kulor och en annan lock.<br />

De sorterar efter färg och känner på olikheterna<br />

samt ser storleksskillnaden mellan lock och kulor.


Matematik<br />

Barnen bakar och vi läser i receptet att<br />

degen innehåller 4 ½ dl mjöl, en flicka<br />

säger snabbt:<br />

-Då tar vi två var och så pyttelite till var!<br />

-Jag räknade det i huvudet, jag såg<br />

siffrorna i huvudet!


Svenska<br />

Dessa prioriterade mål från läroplanen arbetar Kinnarps förskola med under året:<br />

Förskolan ska sträva efter att varje barn<br />

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,<br />

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa<br />

frågor, argumentera och kommunicera med andra,<br />

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,<br />

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,<br />

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många<br />

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,<br />

Förskolans strategier / Metoder för måluppfyllelse<br />

Samlingar med sång, rim, ramsor och lek.<br />

Vardaglig kommunikation med barnen.<br />

Vi ger barnen tid att själva få prata och berätta. Vi lärare är noga med att vara aktiva lyssnare och ger barnen utrymme för<br />

frågor och funderingar. Många samtal i alla olika situationer som kan uppstå tex. vid dukning, måltider, fria leken mm.<br />

Sagoläsning<br />

Biblioteksbesök regelbundet.<br />

Vi är goda lyssnare och låter barnen prata till punkt.<br />

Ordbilder med barnens namn, veckodagar, siffror och bokstäver finns tillgängligt.<br />

Spel och annat material som lockar till lärande inom språk finns lätt tillgängligt. Vi har även pedagogiska spel på datorn.


Svenska<br />

En tvåårig pojke har under en lång stund<br />

intresserat sig för en tidning. Han bläddrar<br />

försiktigt och tittar på både bild och text.<br />

Han stannar ibland upp, pekar och säger något<br />

innan han bläddrar vidare.


Svenska<br />

Vi sjunger sånger om Emil i Lönneberga och djuren<br />

på gården.


Svenska<br />

Litteratur är viktigt! Dagligen läser vi högt för våra<br />

barn. Ibland läser vi även böcker med lite mer text,<br />

som här, där Therese läser ur ”Monsterboken”.


Svenska<br />

En flicka sitter vid alfabetsmattan och studerar<br />

bokstäverna, hon har hittat bokstaven Å.


Naturkunskap och teknikutveckling<br />

Dessa prioriterade mål från läroplanen arbetar Kinnarps förskola med under året:<br />

Förskolan ska sträva efter att varje barn<br />

● Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar<br />

varandra<br />

● Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla<br />

kemiska processer och fysikaliska fenomen<br />

● Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar<br />

● Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap<br />

Förskolans strategier/metoder för måluppfyllelse<br />

På förskolan följer man årstiderna och samtalar om växter, djur och olika kretslopp<br />

Pedagogerna tar tillvara på tillfällen och frågor som framträder, barnen uppmuntras att utforska och experimentera<br />

Tillämpar och visar på olika tillvägagångssätt för att nå fakta och förståelse inom naturkunskap/teknik genom tex.<br />

böcker, dator, experiment, genom samspel och lek<br />

Förskolans miljö organiseras så att barnen kan utforska och erbjudas ett varierat material som tex kaplastavar, lego,<br />

klossar, cylindrar, magneter m.m.<br />

Pedagogerna lyfter tillfällen för barnen att lära sig om olika tekniker som används i vardagen som tex vattenkranar,<br />

pumpflaskor, dragkedjor, bild och form.<br />

Barnen erbjuds även anordnade tillfällen som tex. Vattenlek.<br />

Studiebesök på Dalenium.


Naturkunskap och teknikutveckling<br />

Barnen har tagit in snö som de provar att måla i.<br />

När snön har fått stå inne till dagen efter får barnen en ny<br />

utmaning av pedagogen: -Vart tog snön vägen?<br />

-Det är vatten! Snön är borta!


Naturkunskap och teknikutveckling<br />

Barnen leker bonde.<br />

En pojke förklarar sin bränsleledning:<br />

-Där kommer oljan i dom blåa och i dom gule och<br />

i dom röda kommer det diesel, det är så jobbigt att<br />

åka hem å tanka, så vi tänkte att man kan åka hem,<br />

men vi gjorde en lång ledning ifall vi skulle få<br />

soppatorsk mitt på åkern.


Naturkunskap och teknikutveckling<br />

Vi har tittat och lyssnat på olika sånger på storbild,<br />

det var mycket uppskattat av barnen.<br />

Efteråt gjorde vi skuggor med traktorn,<br />

den blev jättestor på projektorduken.


Naturkunskap och teknikutveckling<br />

Barnen undersöker magneter, en pojke provar att sätta<br />

ihop magneterna:<br />

-De vill inte sitta ihop!<br />

-Det kallas magneter!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!